lagen.nu

Lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:732
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-13

1 kap. Ändring i indelningen i kommuner

Förutsättningar för indelningsändring

1 § Regeringen får besluta om ändring i rikets indelning i kommuner, om ändringen kan antas medföra bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun eller andra fördelar från allmän synpunkt. Därvid får regeringen meddela de föreskrifter som behövs för ändringens genomförande.

Vid prövning av frågan om indelningsändring skall särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Om en sådan kommun motsätter sig en indelningsändring, får beslut om ändringen meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Särskild hänsyn skall också tas till befolkningens önskemål och synpunkter.

Lagrumshänvisningar hit (2)

2 § Om osäkerhet råder beträffande gränsen för en kommuns område, får regeringen förordna om gränsens rätta sträckning.

3 § Kammarkollegiet får besluta om en indelningsändring som behövs på grund av oregelbundenhet i indelningen eller med hänsyn till fastighetsförhållandena och som inte föranleder ekonomisk reglering mellan kommuner.

Om de kommuner som närmast berörs av en sådan indelningsändring är ense om denna och ändringen avser kommuner i samma län, får dock länsstyrelsen besluta om ändringen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

4 § Kammarkollegiet får avslå en ansökan om indelningsändring, om kammarkollegiet finner att ändringen inte bör ske.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Länsstyrelsens beslut enligt 3 § andra stycket överklagas hos kammarkollegiet genom besvär.

Kammarkollegiets beslut enligt 3 eller 4 § överklagas hos regeringen genom besvär. Detsamma gäller kammarkollegiets beslut med anledning av besvär över länsstyrelsens beslut.

Ekonomisk reglering m. m.

6 § När en kommun delas, skall de inbördes ekonomiska förhållandena mellan kommunerna enligt den nya indelningen regleras. När en del av en kommun överförs till en annan kommun skall sådan reglering ske, om en kommunal tillgång eller förbindelse, som kan hänföras till den delen bör överföras till den andra kommunen eller om det finns särskilda skäl till reglering. Regleringen skall ha till syfte att på ett ändamålsenligt och skäligt sätt fördela kommunens förmögenhet eller en del av denna.

Regleringen fastställs av regeringen, när beslutet om indelningsändringen meddelas. Om kommunerna är ense om regleringen, bör denna fastställas.

Ansvaret för en förbindelse får överföras från en kommun till en annan oberoende av om fordringsägaren har lämnat sitt medgivande till det.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Om en kommun vid fördelningen av tillgångar och förbindelser tilläggs större del av tillgångarna eller förbindelserna än som följer av grunden för regleringen, skall utjämning ske i pengar. Regeringen får bestämma att utjämningsbeloppet skall betalas på en gång eller fördelas på två eller flera år.

8 § Om inte något annat har bestämts vid en ekonomisk reglering enligt 6 §, övergår en kommuns ansvarighet för borgensförbindelser och liknande åtaganden, som berör invånare, fastigheter eller verksamheter inom ett område som skall skiljas från kommunen, till den kommun vari området efter indelningsändringen skall ingå.

9 § När en kommun läggs samman med en annan kommun, övergår kommunens tillgångar och ansvarigheten för dess förbindelser till den kommun som bildas genom sammanläggningen.

10 § Om en kommuns ekonomiska ställning försämras på grund av en indelningsändring, får regeringen bestämma att en annan kommun som har fördel av ändringen skall bidra till den förstnämnda kommunens utgifter i skälig utsträckning. Detsamma gäller om en kommun på grund av en indelningsändring får kostnader för att ordna sin förvaltning, till vilka den eller de andra kommuner som närmast berörs av ändringen skäligen bör bidra. Regeringen får bestämma att bidraget skall utgå på en gång eller under en viss övergångstid.

11 § Kommunala författningar skall i den mån det behövs med hänsyn till en indelningsändrings omfattning och författningarnas utformning snarast möjligt efter beslutet om ändringen anpassas till den nya indelningen. Till dess detta har skett, gäller sådana författningar i tillämpliga delar inom samma område som före indelningsändringen.

Indelningsändrings ikraftträdande och den kommunala beslutanderätten vid sådan ändring

12 § En indelningsändring träder i kraft den 1 januari det år som bestäms i beslutet om ändringen. Om ändringen är av sådan omfattning att en kommun enligt den nya indelningen inte bör företrädas av de gamla kommunfull- mäktige, träder ändringen i kraft den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum.

Ett beslut om indelningsändring enligt 1 § skall meddelas senast ett år innan ändringen skall träda i kraft. Om det finns synnerliga skäl, får beslutet meddelas vid en senare tidpunkt, dock inte senare än åtta månader före ikraftträdandet. Ett beslut om indelningsändring enligt 3 § skall meddelas senast tre månader innan ändringen skall träda i kraft.

13 § Sedan en indelningsändring har beslutats eller, om indelningsdelegerade skall utses enligt 17 §, sedan delegerade har valts, kan en kommun enligt den nya indelningen förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.

14 § Under tiden mellan beslutet om indelningsändring eller, om indelnings- delegerade skall utses enligt 17 §, valet av delegerade och ändringens ikraftträdande skall den beslutanderätt som tillkommer kommunfullmäktige utövas av företrädare för kommunen enligt den nya indelningen, om beslutet sträcker sina verkningar till tiden efter ikraftträdandet.

Företrädare för kommunen enligt den äldre indelningen får under samma tid utöva sådan beslutanderätt endast i frågor som uteslutande avser denna kommun och som inte sträcker sina verkningar till tiden efter ikraftträdandet.

15 § I fråga om rätten att företräda de kommuner som berörs av en indelningsändring skall till dess ändringen träder i kraft gälla att kommunfullmäktige i varje kommun företräder denna kommun enligt såväl den äldre som den nya indelningen, om inte annat följer av 16 eller 17 §.

16 § Om en indelningsändring skall träda i kraft den 1 januari året efter det år då val i hela riket av kommunfullmäktige har ägt rum, skall de nyvalda fullmäktige i den kommun som bildas genom sammanläggning av kommuner även företräda dessa kommuner enligt den äldre indelningen.

Innebär ändringen att en kommun delas eller att en del av en kommun överförs till en annan kommun, får regeringen förordna att kommunen enligt den äldre indelningen under tiden till dess ändringen träder i kraft skall företrädas av de gamla fullmäktige och att deras tjänstgöring först då skall upphöra.

17 § Om en indelningsändring innebär att en ny kommun bildas eller om ändringen annars är av sådan omfattning att kommunen enligt den nya indelningen inte bör företrädas av de gamla kommunfullmäktige, ska regeringen bestämma att kommunen enligt den nya indelningen ska företrädas av indelningsdelegerade från det att dessa har valts till dess de nyvalda fullmäktige börjar sin tjänstgöring. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:740

18 § För beredningen och verkställigheten i ärenden som avser kommunen enligt den nya indelningen får de nyvalda kommunfullmäktige till dess indelningsändringen träder i kraft anlita indelningsdelegerades utskott samt nämnder och beredningar i den eller de kommuner som närmast berörs av indelningsändringen. Lag (2016:740).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:740

19 § Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring eller, om indelningsdelegerade ska utses, valet av delegerade och ändringens ikraftträdande fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en annan kommunal nämnd, överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av kommunen, också av andra kommuner som berörs av indelningsändringen och av medlemmar av en sådan kommun.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas också av andra kommuner som berörs av indelningsändringen och medlemmar av en sådan kommun. Lag (2017:732).

Ändringar/Förarbeten (5)

Förfarandet

20 § En fråga om ändring i den kommunala indelningen kan väckas av en kommun eller medlem av en kommun, som skulle beröras av ändringen. Ansökningen om en sådan ändring skall inges till kammarkollegiet.

Regeringen, kammarkollegiet och länsstyrelsen kan ta upp en fråga om indelningsändring på eget initiativ. Om en indelningsändring som länsstyrelsen tar initiativ till inte är av den beskaffenhet att länsstyrelsen enligt 3 § andra stycket får besluta om ändringen, skall länsstyrelsen överlämna ärendet till kammarkollegiet.

Kammarkollegiet skall till länsstyrelsen överlämna sådana ärenden om indelningsändring som får beslutas av länsstyrelsen enligt 3 § andra stycket. Lag (1982:1252).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1982:1252

21 § I ärenden om sådana indelningsändringar som avses i 1 § och 3 § första stycket skall kammarkollegiet göra den utredning som behövs eller, när det bedöms lämpligt, överlämna åt länsstyrelsen att göra utredningen. Om det behövs med hänsyn till ärendets omfattning och beskaffenhet, får kammarkollegiet uppdra åt en särskild utredare att göra utredningen.

I ärenden om sådan indelningsändring som avses i 3 § andra stycket skall utredningen göras av länsstyrelsen. Lag (1982:1252).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1982:1252

22 § Utredning om en ändring i den kommunala indelningen skall omfatta alla omständigheter som inverkar på frågan. Vid utredningen skall samråd ske med de kommuner som har intresse av frågan.

Om den ändring i den kommunala indelningen som utredningen avser bör föranleda en ändring också i någon annan indelning, skall utredningen omfatta även en sådan ändring.

23 § Statliga och kommunala myndigheter skall i skälig omfattning lämna upplysningar och biträde, när det begärs av den som gör utredningen.

24 § När det finns skäl till det skall en särskild undersökning göras om befolkningens inställning till en indelningsändring. Om en särskild utredare finner skäl till en sådan undersökning, skall han anmäla detta till Kammarkollegiet, som beslutar i frågan. Länsstyrelsen beslutar om sådana undersökningar i ärenden som länsstyrelsen utreder.

Undersökningen skall göras av länsstyrelsen. Den kan ske genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande. Länsstyrelsen får därvid anlita valnämnden i kommunen, om inte nämndens verksamhet i övrigt hindras därigenom.

Skall undersökningen ske genom en omröstning får länsstyrelsen besluta att det, med tillämpning av 5 kap. vallagen (2005:837), skall framställas röstlängd och röstkort för omröstningen.

Röstlängd och röstkort framställs av den centrala valmyndigheten. Lag (2005:841).

Ändringar/Förarbeten (5)

25 § Om utredningen visar att den kommunala indelningen bör ändras, skall ett förslag upprättas till ändringen samt till den ekonomiska reglering och de övriga föreskrifter som ändringen kan ge anledning till.

Om även någon annan indelning behöver ändras, skall förslag upprättas också till en sådan ändring.

26 § Den myndighet som har hand om en utredning enligt denna lag får besluta att kostnad för utredningen skall förskotteras av sökanden eller av allmänna medel.

Den myndighet som meddelar det slutliga beslutet i ärendet får förordna att sökanden eller en kommun, som har fördel av indelningsändringen, slutligen helt eller delvis skall stå för utredningskostnaden. I den mån ett sådant förordnande inte meddelas skall staten svara för utredningskostnaden.

Till utredningskostnaden hänförs även kostnaden för valnämndens medverkan i en undersökning om ortsbefolkningens inställning till en indelningsändring.

2 kap. Ändring i indelningen i landsting

1 § Regeringen får besluta om ändring i rikets indelning i landsting, om det inte finns hinder mot en motsvarande ändring i länsindelningen. Bestämmelser om sambandet mellan landstingsindelningen och länsindelningen finns i 1 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). En ändring i landstingsindelningen får dock ske endast om ändringen kan antas medföra bestående fördel för ett landsting eller en del av ett landsting eller andra fördelar från allmän synpunkt. Regeringen får meddela de föreskrifter som behövs för ändringens genomförande.

Kammarkollegiet får dock besluta om en indelningsändring som bör ske med anledning av en sådan ändring i den kommunala indelningen som avses i 1 kap. 3 §. Lag (2017:732).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:1693, 2017:732

2 § Kammarkollegiet får avslå en ansökan om indelningsändring, om myndigheten anser att ändringen inte bör ske. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Kammarkollegiets beslut enligt 1 § andra stycket eller 2 § överklagas hos regeringen. Lag (2016:740).

4 § En fråga om ändring i landstingsindelningen kan väckas av landsting eller medlem av ett landsting som skulle beröras av ändringen. Ansökan om en sådan ändring ska ges in till Kammarkollegiet.

Regeringen och Kammarkollegiet kan också ta upp en fråga om indelningsändring på eget initiativ. Lag (2016:740).

5 § I ett ärende om indelningsändring ska Kammarkollegiet göra den utredning som behövs. Om det behövs med hänsyn till ärendets omfattning och beskaffenhet, får Kammarkollegiet ge en särskild utredare i uppdrag att göra utredningen. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § En indelningsändring träder i kraft den 1 januari det år som bestäms i beslutet om ändringen. Om ändringen är av sådan omfattning att ett landsting enligt den nya indelningen inte bör företrädas av de gamla landstingsfullmäktige, träder ändringen i kraft den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum.

Ett beslut om indelningsändring enligt 1 § första stycket ska meddelas senast ett år innan ändringen ska träda i kraft. Om det finns synnerliga skäl, får beslutet meddelas vid en senare tidpunkt, dock inte senare än åtta månader före ikraftträdandet. Ett beslut om indelningsändring enligt 1 § andra stycket ska meddelas senast tre månader innan ändringen ska träda i kraft. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1693

7 § Vid ändringar i indelningen i landsting tillämpas bestämmelserna i 1 kap. om

 • 1. ekonomisk reglering i 6–10 §§,
 • 2. rättskapacitet i 13 §,
 • 3. fördelning av beslutanderätt i 14–16 §§,
 • 4. indelningsdelegerade i 17 §,
 • 5. beredning och verkställighet i 18 §,
 • 6. överklagande i 19 §, och
 • 7. utredning om indelningsändring i 22, 23, 25 och 26 §§.

Då ska det som där sägs om

 • 1. kommun i stället gälla landsting,
 • 2. kommunfullmäktige i stället gälla landstingsfullmäktige, och
 • 3. kommunstyrelse i stället gälla landstingsstyrelse. Lag (2016:740).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1693

8 § Om en indelningsändring innebär att ett nytt landsting bildas, får

 • 1. landstinget lämna bidrag till en kommun inom landstinget i den utsträckning det behövs för att motverka att bildandet leder till höjd kommunalskatt, och
 • 2. kommunerna inom landstinget lämna bidrag till varandra, om det behövs för att jämna ut ekonomiska effekter mellan kommunerna på grund av att uppgifter förts över från landstinget till kommunerna eller omvänt.

Bidrag får som längst lämnas till utgången av det femte året från det att indelningsändringen har trätt i kraft.

De närmare villkoren för bidragsgivningen ska regleras i en överenskommelse mellan de berörda parterna. Lag (2016:740).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1693

3 kap. Indelningsdelegerade

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser som ska tillämpas om regeringen enligt 1 kap. 17 § eller 2 kap. 7 § första stycket 4 har beslutat att en kommun eller ett landsting ska företrädas av indelningsdelegerade. Lag (2016:740).

Val av indelningsdelegerade

2 § De indelningsdelegerade och ersättare för dessa utses från varje kommun eller landsting vars område helt eller delvis ska ingå i kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen (ändringsberörda kommuner och landsting). Lag (2016:740).

3 § Antalet indelningsdelegerade och ersättare från varje kommun och landsting bestäms av fullmäktige i ändringsberörda kommuner och landsting. Om kommunerna eller landstingen inte är överens om antalet, ska regeringen fastställa antalet indelningsdelegerade och ersättare. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § De indelningsdelegerade och deras ersättare ska väljas av fullmäktige i ändringsberörda kommuner och landsting inom 30 dagar efter det att kommunen eller landstinget fått del av regeringens beslut om indelningsändring, om inte regeringen bestämmer en senare tidpunkt. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § De indelningsdelegerade och deras ersättare väljs bland dem som är ledamöter eller ersättare i fullmäktige i ändringsberörda kommuner och landsting.

Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt ska valet vara proportionellt. Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska det vid valet bestämmas i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Om en indelningsdelegerad avgår, ska fyllnadsval hållas.

Om den indelningsdelegerade har utsetts vid ett proportionellt val, inträder i stället en ersättare i enlighet med den ordning som har bestämts för ersättarnas tjänstgöring. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (2)

7 § Sedan fullmäktige har underrättat länsstyrelsen om vilka indelningsdelegerade och ersättare som har valts, ska länsstyrelsen snarast förordna en av de indelningsdelegerade att utfärda kungörelse om det första sammanträdet och leda detta till dess att en ordförande har valts.

Om två eller flera länsstyrelser berörs av indelningsändringen, får regeringen utse en av dessa att fatta beslut enligt första stycket. Lag (2016:740).

Uppdraget som indelningsdelegerad

8 § Om en indelningsdelegerad eller en ersättare upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast.

I fråga om de indelningsdelegerade och deras ersättare tillämpas i övrigt bestämmelserna i 4 kap. kommunallagen (2017:725) om

Det som där sägs om en förtroendevald eller ledamot i fullmäktige ska då i stället gälla en indelningsdelegerad eller en ersättare. Det som sägs om fullmäktige i 4 kap. 6 § kommunallagen ska då i stället gälla indelningsdelegerade. Lag (2017:732).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:732

9 § Indelningsdelegerade får besluta att den som är indelningsdelegerad, ledamot i utskott eller ersättare i skälig omfattning ska få

 • 1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget,
 • 2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget,
 • 3. pension, och
 • 4. andra ekonomiska förmåner. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Organisation

10 § Indelningsdelegerade är enligt 1 kap. 17 § och 2 kap. 7 § första stycket 4 beslutande församling för kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen. Lag (2016:740).

11 § Indelningsdelegerade ska tillsätta ett arbetsutskott för beredning av ärenden och verkställighet av beslut. Om det behövs för att fullgöra sådana uppgifter, får indelningsdelegerade tillsätta flera utskott eller anlita nämnder och beredningar i ändringsberörda kommuner och landsting. Lag (2016:740).

12 § Om inte något annat följer av lag eller annan författning får ansvaret för beredning, förvaltning och verkställighet inom ett utskotts verksamhetsområde lämnas över till partssammansatta organ. Detta gäller dock endast ärenden som avser förhållandet mellan kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen som arbetsgivare och dess anställda.

Bestämmelserna i 7 kap. 20–25 §§ kommunallagen (2017:725) tillämpas i fråga om partsammansatta organ. Det som där sägs om fullmäktige och nämnd ska då i stället gälla indelningsdelegerade och utskott. Lag (2017:732).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:732

Indelningsdelegerades arbetsformer

13 § Indelningsdelegerade bestämmer när och var sammanträden ska hållas.

Sammanträde ska också hållas om arbetsutskottet eller minst en tredjedel av de indelningsdelegerade begär det eller om ordföranden anser att det behövs. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § Indelningsdelegerade ska besluta i ärenden som har väckts av

 • 1. ett utskott,
 • 2. en indelningsdelegerad genom motion,
 • 3. revisorerna om ärendet avser granskning eller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget, och
 • 4. fullmäktige eller styrelse i ändringsberörda kommuner och landsting. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1980:278, 1982:1056

15 § Indelningsdelegerade får uppdra åt ett utskott att besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Första stycket gäller inte ärenden som anges i 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) och inte heller ärenden som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige. Lag (2017:732).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:732, 1982:1056

16 § Indelningsdelegerade får bestämma att ett utskott i sin tur får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos ändringsberörda kommuner och landsting att besluta på utskottets vägnar.

Första stycket gäller inte sådana ärenden som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Lag (2017:732).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1982:1252, 2017:732

17 § Indelningsdelegerade samt ledamöter i ett fullmäktige som har utsett indelningsdelegerade får ställa interpellationer och frågor till

 • 1. ordföranden i ett utskott, och
 • 2. ordföranden i en nämnd eller beredning i ändringsberörda kommuner och landsting.

Indelningsdelegerade får även besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation eller fråga till någon som har utsetts av fullmäktige för ändringsberörda kommuner och landsting och som är ledamot i styrelsen för en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen (2017:725) eller till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som ändringsberörda kommuner och landsting är medlemmar i. Lag (2017:732).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:732

18 § I fråga om indelningsdelegerades arbetsformer i övrigt tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om

Då ska det som där sägs om

 • 1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
 • 2. en ledamot i fullmäktige i stället gälla en indelningsdelegerad,
 • 3. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,
 • 4. nämnd eller fullmäktigeberedning i stället gälla utskott, och
 • 5. kommunens eller landstingets anslagstavla i 5 kap. 13 § andra stycket och 8 kap. 12 § kommunallagen avse anslagstavlan i ändringsberörda kommuner och landsting.

Vid tillämpningen av 5 kap. 26, 28, 41 och 61 §§ kommunallagen ska dock det som där sägs om nämnd även gälla utskott. Lag (2017:732).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:732

19 § Indelningsdelegerande ska besluta en arbetsordning med de ytterligare bestämmelser som behövs för sammanträdena och handläggningen av ärendena. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (2)

20 § Arbetsordningen ska alltid innehålla bestämmelser om

 • 1. indelningsdelegerades säte,
 • 2. var och när sammanträden ska hållas och på vems initiativ,
 • 3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,
 • 4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
 • 5. vem som ska föra ordet till dess ordförande har utsetts,
 • 6. rätten att delta i indelningsdelegerades överläggningar,
 • 7. förfarandet vid omröstningar,
 • 8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, och
 • 9. formerna för justering av protokollen. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Arbetsutskottet och övriga utskott

21 § Ledamöter och ersättare i utskott väljs av indelningsdelegerade för tiden fram till dess att indelningsändringen träder i kraft och till det antal som indelningsdelegerade bestämmer. Antalet ledamöter i arbetsutskottet får dock inte vara mindre än fem. Lag (2016:740).

22 § Valbar som ledamot eller ersättare i utskott är den som vid tidpunkten för ett sådant val

 • 1. är indelningsdelegerad eller ersättare för indelningsdelegerad, eller
 • 2. har rösträtt vid val av fullmäktige i kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen.

I fråga om valbarhet i övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshinder i 7 kap. 3 § och 4 kap. 5 § 1 kommunallagen (2017:725). Det som där sägs om nämnd ska då i stället gälla utskott. Lag (2017:732).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:732

23 § Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt ska valet till utskott vara proportionellt. Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska indelningsdelegerade bestämma i vilken ordning som de ska tjänstgöra. Lag (2016:740).

24 § För ledamöter och ersättare tillämpas bestämmelserna om uppdragets upphörande i 4 kap. 6 och 7 §§ och 9 § 2 kommunallagen (2017:725).

Då ska det som där sägs om

 • 1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
 • 2. nämnd i stället gälla utskott, och
 • 3. en förtroendevald i stället gälla en ledamot eller en ersättare i utskott. Lag (2017:732).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:732

25 § Om en ledamot avgår, ska fyllnadsval hållas.

Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, inträder i stället en ersättare i enlighet med den ordning som har bestämts för ersättarnas tjänstgöring. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (1)

26 § Ledamöter och ersättare i utskott har rätt till ledighet från anställning i den utsträckning som följer av 4 kap. 11 § första stycket kommunallagen (2017:725). Lag (2017:732).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:732

27 § Arbetsutskottet ska upprätta förslag till budget för kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen. I fråga om tidsfrister tillämpas 11 kap. 8 och 9 §§ kommunallagen (2017:725). Lag (2017:732).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:732

28 § Indelningsdelegerade får besluta att en indelningsdelegerad, en utskottsledamot, en ersättare som inte är ledamot eller ersättare i ett visst utskott eller en revisor ska få närvara vid utskottets sammanträden och delta i överläggningarna, men inte i besluten, samt få sin mening antecknad i protokollet. Lag (2016:740).

29 § I fråga om utskott i övrigt tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om

Då ska det som där sägs om

 • 1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
 • 2. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,
 • 3. nämnd i stället gälla utskott,
 • 4. en ledamot eller en ersättare i fullmäktige i stället gälla en indelningsdelegerad eller en ersättare,
 • 5. förtroendevald i stället gälla ledamot i utskott, och
 • 6. anslagstavla avse anslagstavlan i ändringsberörda kommuner och landsting. Lag (2017:732).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:732

Ekonomi

30 § Ändringsberörda kommuner och landsting ska tillhandahålla medel för indelningsdelegerades verksamhet.

Kostnaderna ska fördelas mellan kommuner och landsting i förhållande till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster som enligt lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. ska ligga till grund för kommunernas bestämmande av skattesatsen för uttag av skatt för det år då beslutet om indelningsändringen meddelas.

Om endast en del av en kommun eller ett landsting ingår i kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen, ska fördelningen ske i förhållande till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för den kommun- eller landstingsdelen. Lag (2016:740).

31 § I fråga om förvaltning av de medel som tillhandahålls indelningsdelegerade tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om

Då ska det som där sägs om

 • 1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
 • 2. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet, och
 • 3. nämnd i stället gälla utskott. Lag (2017:732).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:732

32 § Indelningsdelegerade ska lämna en redovisning till fullmäktige och revisorerna i kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen. Redovisningen ska lämnas snarast möjligt och senast den 15 april det år indelningsändringen träder i kraft. Lag (2016:740).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Revision

33 § Indelningsdelegerade ska välja minst fem revisorer för granskning av utskottens verksamhet. Lag (2016:740).

34 § Valbar som revisor är den som vid tidpunkten för ett sådant val har rösträtt vid val av fullmäktige i kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen.

Den som är indelningsdelegerad eller ersättare för delegerad är inte valbar som revisor. I övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshinder i 7 kap. 3 § och 4 kap. 4 § andra stycket kommunallagen (2017:725). Lag (2017:732).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:732

35 § Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt ska valet av revisorer vara proportionellt. Lag (2016:740).

36 § I fråga om revisorerna tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om

Då ska det som där sägs om

 • 1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
 • 2. nämnd i stället gälla utskott, och
 • 3. förtroendevald i stället gälla revisor. Lag (2017:732).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:732

37 § Revisorerna ska det år indelningsändringen träder i kraft till fullmäktige i kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen lämna en berättelse med redogörelse för resultatet av revisionen av utskottens verksamhet.

De sakkunnigas rapporter ska lämnas tillsammans med revisionsberättelsen.

I fråga om anmärkningar tillämpas 12 kap. 13 § kommunallagen (2017:725). Det som där sägs om nämnder och förtroendevalda ska då i stället gälla utskott och ledamöter och ersättare i utskott. Lag (2017:732).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:732

38 § Indelningsdelegerade får anta ett reglemente om revisionen. Lag (2016:740).

Överklagande

39 § Ändringsberörda kommuner och landsting samt deras medlemmar har rätt att få prövat om ett beslut av indelningsdelegerade, ett utskott eller ett partssammansatt organ är lagligt genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Lag (2016:740).

40 § I fråga om överklagande gäller bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen (2017:725) om

 • 1. tillämpningsområde i 3 §,
 • 2. hur besluten överklagas i 4 §,
 • 3. tiden för överklagande i 5 och 6 §§,
 • 4. grunder för upphävande av besluten i 7–9 §§,
 • 5. handläggningen i domstol i 10–13 §§,
 • 6. när beslut får verkställas i 14 §, och
 • 7. rättelse av verkställighet i 15 §.

Det som i 13 kap. 13 § andra stycket kommunallagen sägs om rätten att överklaga domstolens beslut ska även gälla ändringsberörda kommuner och landsting samt deras medlemmar. Lag (2017:732).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:732

4 kap. Val

1 § Om en ändrad landstings- eller kommunindelning skall träda i kraft den 1 januari året efter det år då ordinarie val hålls till landstings- och kommunfullmäktige, skall redan det valet avse landstinget och kommunen enligt den nya indelningen. Lag (2016:740).

2 § Om en ändrad kommunal indelning innebär att en ny kommun bildas, skall de indelningsdelegerade snarast möjligt under året före ikraftträdandet välja ledamöter till valnämnden och ersättare för dessa. Lag (2016:740).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1979:411

Departement
Finansdepartementet K
Förarbeten
Prop. 1978/79:157, KU 1978/79:40, rskr 1978/79:363
SFS-nummer
1979:411

Lag (1980:278) om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar

Förarbeten
Prop. 1979/80:105, KU 1979/80:46, rskr 1979/80:270
Omfattning
ändr. 1 kap 19 §, 2 kap 9 §, 3 kap 14 §
SFS-nummer
1980:278
Rubrik
Lag (1980:278) om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar

Lag (1982:1056) om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar

Förarbeten
Prop. 1982/83:19, KU 1982/83:8, rskr 1982/83:30
Omfattning
upph. 3 kap 15 §;ändr. 3 kap 14 §
SFS-nummer
1982:1056
Rubrik
Lag (1982:1056) om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar

Lag (1982:1252) om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar

Förarbeten
Prop. 1982/83:48, KU 1982/83:15, rskr 1982/83:75
Omfattning
ändr. 1 kap 20, 21 §§, 3 kap 16 §
SFS-nummer
1982:1252
Rubrik
Lag (1982:1252) om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar

Lag (1988:198) om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar

Förarbeten
Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Omfattning
upph. 3 kap;ändr. författningsrubr.;omtryck
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:198
Rubrik
Lag (1988:198) om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar

Lag (1991:1693) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landstingskommuner

Förarbeten
Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 kap 19 §, 2 kap 1, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. till 2 kap
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1693
Rubrik
Lag (1991:1693) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landstingskommuner

Lag (1995:46) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 1 kap 19 §, 2 kap 9 §
SFS-nummer
1995:46
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:46) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Lag (1997:164) om ändring i lagen (1979:411) om Sveriges indelning i kommuner och landsting

Förarbeten
Prop. 1996/97:70, bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177
Omfattning
ändr. 1 kap 24 §
Ikraft
1997-06-01
SFS-nummer
1997:164
Rubrik
Lag (1997:164) om ändring i lagen (1979:411) om Sveriges indelning i kommuner och landsting

Lag (1997:827) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Förarbeten
Bet. 1997/98:KU7, rskr. 1997/98:15, 1997/98:16
Omfattning
ändr. 1 kap 24 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:827
Rubrik
Lag (1997:827) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Lag (1998:238) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Förarbeten
Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Omfattning
ändr. 1 kap 24 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:238
Rubrik
Lag (1998:238) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Lag (2003:687) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 1 kap 24 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:687
Rubrik
Lag (2003:687) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Lag (2005:841) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Omfattning
ändr. 1 kap 24 §;ny 3 kap
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:841
Rubrik
Lag (2005:841) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Lag (2009:791) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 1 kap. 19 §, 2 kap. 9 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:791
Rubrik
Lag (2009:791) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Lag (2016:740) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:121, bet- 2015/16:KU25, rskr. 2015/16:291
Omfattning
upph. 2 kap.;nuvarande 3 kap. betecknas 4 kap.;ändr. 1 kap. 17, 18 §§;nya 2, 3 kap.
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2016:740
Rubrik
Lag (2016:740) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Lag (2017:732) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 19 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 8, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 37, 40 §§
SFS-nummer
2017:732
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:732) om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation