lagen.nu

Lag (1979:377) om registrering av båtar

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:788
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

Inledande bestämmelser

1 § Registrering enligt denna lag sker i båtdelen i det fartygsregister som avses i 1 kap. 2 § andra stycket sjölagen (1994:1009).

Båtregistreringsärenden är ärenden om

 • 1. registrering eller avregistrering av båt,
 • 2. anteckning av båtförvärv,
 • 3. annan införing i fartygsregistrets båtdel, som sker på grund av föreskrift i en lag eller annan författning. Lag (2001:379).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:774, 1994:1021, 2001:379

2 § Som ägare av båt anses även den som innehar båt på grund av förvärv med förbehåll om återtaganderätt.

Bestämmelserna om förvärv av båt gäller också förvärv av andel i båt.

Registrering och anteckning av förvärv

3 § Registrering i fartygsregistrets båtdel sker under igenkänningssignal som avses i 1 kap. 8 § sjölagen (1994:1009). Lag (2001:379).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:1021, 2001:379

4 § I fartygsregistrets båtdel ska föras in varje båt vars skrov har en största längd av minst 15 meter och som

Utöver detta ska varje båt som uppfyller förutsättningarna i första stycket 1, 2 eller 3, utom i fråga om skrovets största längd, föras in i fartygsregistrets båtdel om båten används yrkesmässigt

 • 1. till befordran av passagerare och är konstruerad för att föra fler än tolv sådana eller vars skrov har en största längd av minst fem meter,
 • 2. till befordran av gods, till bogsering eller bärgning eller till uthyrning till allmänheten och båtens skrov har en största längd av minst fem meter, eller
 • 3. i havet till fiske eller annan fångst eller om den används i sådant syfte i andra vattendrag än havet och båtens skrov har en största längd av minst fem meter.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på registrering i fartygsregistrets båtdel för båtar som ägs av staten och som används uteslutande för statsändamål.

Regeringen får, efter överenskommelse med främmande makt, meddela föreskrifter om registreringsplikt även för annan fiskebåt än som avses i andra stycket 3. Lag (2017:1055).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § En båt som skall anses som svensk enligt 1 kap. 1 § eller 1 b § första stycket sjölagen (1994:1009) eller som uppfyller de förutsättningar som anges för skepp i 2 kap. 1 § andra stycket 1 sjölagen får även i andra fall än som anges i 4 § föras in i fartygsregistrets båtdel, om dess skrov har en största längd av minst fem meter eller om det med hänsyn till båtens typ och användning, dess tilldelning av anropssignal för radiostation eller annars finns särskilda skäl att den registreras. Lag (2001:379).

Ändringar/Förarbeten (4)

5 a § En båt som uppfyller de förutsättningar som anges för skepp i 2 kap. 1 § andra stycket 2 sjölagen (1994:1009) skall föras in i fartygsregistrets båtdel, om ägaren anmäler båten för registrering. Lag (2001:379).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:379, 1997:267

6 § Ägare av en båt som är registreringspliktig men inte införd i fartygsregistrets båtdel, skall skriftligen inom en månad från det att båten blev registreringspliktig i hans hand anmäla båten för registrering.

Den som har förvärvat registrerad båt skall skriftligen inom en månad från förvärvet anmäla detta för anteckning i fartygsregistrets båtdel. Den som anmäler båt för registrering anses därmed också anmäla sitt förvärv för anteckning i registret. Dödsbo är inte skyldigt att anmäla förvärv av båt från den avlidne.

Registermyndigheten får förelägga den som har försummat sin anmälningsskyldighet enligt första eller andra stycket att fullgöra denna skyldighet. I ett föreläggande får vite sättas ut. Fråga om utdömande av vitet prövas av registermyndigheten. Lag (2001:379).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:379

Avregistrering

7 § En registrerad båt skall avregistreras, om den

 • 1. förolyckats, huggits upp eller annars förstörts,
 • 2. på grund av överlåtelse eller av andra skäl inte längre kan vara införd i fartygsregistrets båtdel,
 • 3. försvunnit eller övergetts till sjöss och sedan inte hörts av under tre månader,
 • 4. inte är registreringspliktig och ägaren anmäler båten för avregistrering hos registermyndigheten. Lag (2001:379).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

8 § Anmälan om avregistrering skall ske skriftligen.

Skall en båt avregistreras enligt 7 § 1--3 §§ är ägaren skyldig att inom en månad hos registermyndigheten anmäla båten för avregistrering. Upphör en registrerad båt genom överlåtelse att vara registreringsbar, svarar förutvarande ägaren jämte förvärvaren för att båten anmäls för avregistrering.

Den som underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt andra stycket döms till penningböter. Lag (1992:1655)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:309, 1992:1655

9 § Föreligger sådana omständigheter att båt skall avregistreras enligt 7 § 1--3 §§ får registermyndigheten självmant låta avregistrera båten. Lag (1992:1655).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:774, 1992:1655

Förfarandet i båtregistreringsärenden

10 § Vid handläggningen hos registermyndigheten av båtregistreringsärenden tillämpas inte 37–39 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att till registermyndigheten anmäla förhållanden som myndigheten behöver känna till för ändamålsenlig registerföring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om förfarandet i båtregistreringsärenden. Lag (2018:788).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:379, 2018:788

11 § Frågan om vem som skall vara införd i fartygsregistrets båtdel som ägare till viss båt avgörs av registermyndigheten med hänsyn till omständigheterna och de krav en ändamålsenlig registerföring ställer.

När ett ärendes beredning ger anledning därtill, får sökanden föreläggas att lämna de ytterligare uppgifter som bedöms nödvändiga. I föreläggande får vite sättas ut. Fråga om utdömande av vitet prövas av registermyndigheten. Lag (2001:379).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:379

12 § Hos registermyndigheten förs dagbok över båtregistreringsärenden. Handlingar i sådana ärenden sammanförs i akter. Lag (2001:379).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:379

13 § Beslut, som innebär att anmälan i båtregistreringsärende bifalls, införs i fartygsregistrets båtdel. Innebär beslut att anmälan ej bifalls, antecknas beslutet och skälen för detta i dagboken eller akten.

Har beslut i båtregistreringsärende gått sökanden emot, underrättas denne genast om beslutet. I underrättelsen anges det skäl för beslutet som har antecknats i dagboken eller akten och vad den som vill fullfölja talan mot beslutet skall iakttaga. Lag (2001:379).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:379

Besvär

14 § Ett beslut av registermyndigheten i ett båtregistreringsärende får överklagas till Stockholms tingsrätt av den som beslutet rör, om det har gått honom eller henne emot. Ett beslut som inte är slutligt får överklagas endast i de fall som avses i 37 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Vid överklagande tillämpas lagen om domstolsärenden, om inte annat följer av denna lag.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten. Lag (2001:379).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:1074, 2001:379

14 a § Den som vill överklaga ett beslut av registermyndigheten skall göra det skriftligen. Skrivelsen skall ges in till registermyndigheten.

Om överklagandet avser ett slutligt beslut, skall skrivelsen ha kommit in till registermyndigheten inom tre veckor från den dag en underrättelse eller ett bevis om beslutet hölls tillgängligt för sökanden. Skrivelsen får dock alltid ges in inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

I fråga om klagotid för överklagande av sådant beslut som avses i 37 § lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas bestämmelserna i 38 § första och andra styckena samma lag. Lag (2001:379).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:379

14 b § När ett slutligt beslut med anledning av ett överklagande har vunnit laga kraft, skall beslutets innehåll antecknas i fartygsregistrets båtdel. Lag (2001:379).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:379

15 § Kustbevakningen, Tullverket och Polismyndigheten biträder registermyndigheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller annan författning om båtregistrering och båtidentifiering följs. Dessa myndigheter har, liksom registermyndigheten, för detta ändamål rätt till tillträde till båt. De ska underrätta registermyndigheten om försummelser att följa bestämmelserna. Lag (2014:613).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1988:442, 2001:379, 2014:613

Ändringar och övergångsbestämmelser

1979:377

Departement
Justitiedepartementet L3
Förarbeten
Prop. 1978/79:98, LU 1978/79:20, rskr 1978/79:340
SFS-nummer
1979:377
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. Genom lagen upphävs båtregistreringslagen (1975:604).

Beror förvärv av villkor, som innefattar förbehåll om återtaganderätt, skall frist för anmälan av förvärvet ej i något fall räknas från dag före ikraftträdandet. Motsvarande gäller i fråga om frist för anmälan för registrering av nybyggd båt eller av sådan utländsk båt som avses i 4 § andra stycket eller av båt som utgör tillbehör till annat fartyg.

Båt som har upptagits i fartygsregistrets skeppsdel enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) skall ej införas i båtregistret. Avförs båten ur fartygsregistrets skeppsdel enligt denna föreskrift, skall den införas i båtregistret, om den är registreringspliktig enligt denna lag. Lag (2001:379).

Lag (1987:774) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:121, KrU 1986/87:22, rskr 1986/87:347
Omfattning
upph. 5 §;ändr. 1, 4, 7-9 §§, övergångsbest.
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:774
Rubrik
Lag (1987:774) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Lag (1988:442) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Förarbeten
Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:442
Rubrik
Lag (1988:442) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Lag (1990:1074) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:22, 1990/91:LU10, rskr 1990/91:33
Ikraft
1991-01-01
Omfattning
ändr. 14 §
SFS-nummer
1990:1074
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tid för besvär över beslut som meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1990:1074) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Lag (1991:309) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:309
Rubrik
Lag (1991:309) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Lag (1992:1655) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:102, bet. 1992/93:TU10, rskr 1992/93:108
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 7, 8, 9 §§;ny 5 §
SFS-nummer
1992:1655
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Har nationalitetshandlingar som avses i 1 § andra stycket sjölagen (1891:35 s.1) utfärdats för en båt enligt förordningen (1987:906) om fritidsbåtsregister och har handlingarna inte återställts till Sjöfartsverket skall båten genom registermyndighetens försorg införas i båtregistret.

Rubrik
Lag (1992:1655) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Lag (1994:1021) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Förarbeten
Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1021
Rubrik
Lag (1994:1021) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

1994:1139

Omfattning
ikrafttr. av 1994:1021
SFS-nummer
1994:1139

Lag (1997:267) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Förarbeten
Prop. 1996/97:130, bet. 1996/97:LU16, rskr. 1996/97:243
Omfattning
ändr. 4, 5, 7 §§;ny 5 a §
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:267
Rubrik
Lag (1997:267) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Lag (2001:379) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Ikraft
2001-12-01
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 5 a, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 10 §, övergångsbest.;nya 14 a, 14 b §§
SFS-nummer
2001:379
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.
 • 2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
Rubrik
Lag (2001:379) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Lag (2014:613) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:613
Rubrik
Lag (2014:613) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Lag (2017:1055) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:205, bet. 2017/18:TU3, rskr. 2017/18:25
Omfattning
ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1055
Rubrik
Lag (2017:1055) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Lag (2018:788) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:788
Rubrik
Lag (2018:788) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation