lagen.nu

Bötesverkställighetslag (1979:189)

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1979-04-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:695
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Allmänna bestämmelser

1 § Bötesstraff verkställs genom uppbörd eller indrivning. Regeringen bestämmer, i vad mån uppbörd skall ske.

Lagens bestämmelser om böter gäller också vite. Bestämmelserna i 1--13 §§ gäller dessutom sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet. Vad som sägs i lagen om dom gäller även beslut. Lag (1983:352).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1983:352

2 § Uppbörd av böter sker så snart dom, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har meddelats. Indrivning får däremot ej ske förrän domen har vunnit laga kraft eller föreläggandet har godkänts.

Utan hinder av att dom eller föreläggande ej har meddelats får den misstänkte betala förskott på böter som kan komma att åläggas honom. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om sådan förskottsbetalning.

3 § Om verkställighet utomlands av här i landet ålagt bötesstraff finns särskilda bestämmelser.

Uppbörd

4 § Uppbörd sker genom att den bötfällde frivilligt erlägger betalning till myndighet som regeringen bestämmer. Influtet belopp avräknas på de böter som får antas vara avsedda med betalningen.

Som uppbörd anses även att medel, som har betalats som förskott på böter, tas i anspråk för betalning av dessa.

5 § Uppkommer överskott vid uppbörd, får det avräknas på andra böter som den bötfällde är skyldig att betala. I den mån avräkning ej sker, skall överskott återbetalas.

Endast överskott som uppgår till minst femtio kronor skall återbetalas. Beloppet skall avrundas till närmaste lägre hela krontal. Lag (2001:356).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:356

Indrivning

6 § Om uppbörd inte skall ske eller om uppbörd inte har lett till full betalning, skall böterna lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (1993:902).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:902
7 § har upphävts genom lag (1993:902).
8 § har upphävts genom lag (1985:148).
9 § har upphävts genom lag (1993:902).
10 § har upphävts genom lag (1993:902).
11 § har upphävts genom lag (1993:902).

12 § Skulle indrivning av böter vara till synnerligt men för den bötfällde eller någon som är beroende av honom för sin försörjning, kan kronofogdemyndigheten förordna att vidare verkställighet ej skall äga rum. Sådant förordnande får ej meddelas, om det är påkallat från allmän synpunkt att indrivningen fortgår.

13 § Åklagaren i den ort där den bötfällde finns får överklaga ett förordnande av Kronofogdemyndigheten enligt 12 § till tingsrätten i samma ort. Överklagandet skall ha kommit in till Kronofogdemyndigheten inom tre veckor från den dag då åklagaren fick del av beslutet. Vid överklagande gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Vid handläggningen av ärendet består tingsrätten av en lagfaren domare. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän.

Kronofogdemyndighetens beslut att inte meddela förordnande enligt 12 § får inte överklagas. Den bötfällde får dock begära prövning av beslutet i samband med klagan över utmätning. Lag (2006:695).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:305, 1996:258, 2006:695

14 § Har beslut om förvandlingsstraff för obetalda böter meddelats, får dessa böter ej indrivas. Intill dess förvandlingsstraffet har till fullo verkställts eller bortfallit får dock betalning för böterna tas emot, om den avser hela det bötesbelopp som är obetalt. Lag (1983:352).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1983:352

Förvandling av böter

15 § Böter som inte har kunnat drivas in, skall på talan av åklagare förvandlas till fängelse, om det är uppenbart att den bötfällde av tredska har underlåtit att betala böterna eller om förvandling annars av särskilda skäl är påkallad från allmän synpunkt.

Är den bötfällde, när förvandling skall ske, skyldig att betala även andra böter än sådana som avses i första stycket, skall också dessa böter förvandlas.

Förvandlingsstraffet skall bestämmas till fängelse i lägst fjorton dagar och högst tre månader. Lag (1993:902).

Rättsfall (2)

NJA 2012 s. 22: Fråga om bötesförvandling vid upprepad bötesbrottslighet.
RH 2004:28: Bötesförvandling har inte ansetts nödvändig i ett fall där böterna, som endast...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:902, 1983:352

16 § Mål om förvandling av böter tas upp av tingsrätten i den ort där den bötfällde finns eller av den tingsrätt som har handlagt det mål, i vilket bötesstraffet eller, om det är fråga om flera sådana straff, något av dem har ådömts. Har bötesstraffet eller vid flera straff något av dem bestämts genom strafföreläggande eller genom föreläggande av ordningsbot, kan målet tas upp även av den tingsrätt hos vilken åtal skulle ha kunnat väckas. Lag (1983:352).

17 § I mål om bötesförvandling skall tingsrätten vid avgörande av saken bestå av en lagfaren domare och nämndemän. Åklagaren och den bötfällde skall kallas till förhandling inför rätten. Om den bötfällde inte inställer sig, får målet ändå avgöras, såvida tillfredsställande utredning finns i saken.

Rättens avgörande av saken sker genom beslut.

Ett beslut varigenom rätten har lämnat en ansökan om förvandling utan bifall utgör inte hinder för att en sådan ansökan tas upp på nytt beträffande samma böter, om nya förhållanden ger anledning till det.

I övrigt skall i tillämpliga delar gälla vad som är föreskrivet beträffande mål om allmänt åtal. Lag (1983:380).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1983:380

18 § Om den bötfällde sedan förvandling av böterna har beslutats betalar hela bötesbeloppet, bortfaller förvandlingsstraffet till den del det inte har verkställts. Beslut om detta meddelas av Kriminalvården. Lag (2005:976).

19 § Har någon ålagts förvandlingsstraff för böter och uppkommer därefter fråga om förvandling av andra böter, som har ålagts innan det förstnämnda straffet har blivit till fullo verkställt, skall vid det nya straffet bestämmande i möjlig mån iakttas att straffen tillsammans inte överstiger vad som skulle ha ålagts om böterna hade förvandlats samtidigt. Rätten får i ett sådant fall förordna att det tidigare ådömda förvandlingsstraffet skall avse även de andra böterna eller bestämma det nya straffet till kortare tid än som anges i 15 § tredje stycket.

Avser ett beslut om förvandling böter som har ålagts innan ett tidigare förvandlingsstraff har börjat verkställas och framgår det inte av beslutet att det tidigare förvandlingsstraffet har beaktats, skall rätten, sedan besluten har vunnit laga kraft, efter anmälan av åklagare ompröva det beslut som har meddelats senast. Därvid tillämpas första stycket. Lag (1983:352).

20 § Om verkställighet av förvandlingsstraff föreskrivs särskilt. Lag (1983:352).

21 § Ålagt förvandlingsstraff bortfaller, om beslutet inte har börjat verkställas inom tre år från det beslutet vann laga kraft. Lag (1983:352).

22 § Förvandling av böter får ej ske av

  • 1. böter, som har ådömts för brott som enligt domen begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning,
  • 2. vite som har utdömts för underlåtenhet att fullgöra dom eller beslut rörande saken i mål som har handlagts enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Om hinder i andra fall mot förvandling av böter eller viten finns särskilda bestämmelser. Lag (1991:1140).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1988:947, 1991:1140

23 § Ett beslut av hovrätten i ett mål om bötesförvandling får inte överklagas av enskild part. Hovrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken. Lag (1993:518).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1989:359, 1993:518, 1983:352

Ändringar och övergångsbestämmelser

1979:189

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1978/79:40, LU 1978/79:10, rskr 1978/79:159
SFS-nummer
1979:189

Lag (1983:352) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Prop. 1982/83:93, JuU 1982/83:29, rskr 1982/83:264
Omfattning
ändr. 1, 14 §§;nya 15-23 §§, rubr. före 15 §
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:352
Rubrik
Lag (1983:352) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (1983:380) om ändring i lagen (1983:352) om ändring bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Prop. 1982/83:126, JuU 1982/83:32, rskr 1982/83:314
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:380
Rubrik
Lag (1983:380) om ändring i lagen (1983:352) om ändring bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (1985:148)om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Prop.1984/85:108, SkU 1984/85:40, rskr 1984/85:179
Omfattning
upph. 8 §;ändr. 9 §
Ikraft
1985-09-01
SFS-nummer
1985:148
Rubrik
Lag (1985:148)om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (1986:1331) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Omfattning
ändr. 10, 11 §§
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1331
Rubrik
Lag (1986:1331) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (1988:947) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Prop. 1987/88:120, JuU 1987/88:45, rskr 1987/88:404
Ikraft
1989-01-01
Omfattning
ändr. 22 §
SFS-nummer
1988:947
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om böter som har ådömts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1988:947) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (1989:359) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Prop. 1988/89:78, 1988/89:JuU20, rskr 1988/89:260
Ikraft
1989-07-01
Omfattning
ändr. 23 §
SFS-nummer
1989:359
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om hovrätts beslut som meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1989:359) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (1990:375) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Omfattning
ändr. 10, 11 §§
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:375
Rubrik
Lag (1990:375) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (1991:1140) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Prop. 1990/91:58, 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ikraft
1992-01-01
Omfattning
ändr. 22 §
SFS-nummer
1991:1140
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  • 2. I fråga om böter som har ådömts för brott som begåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.
Rubrik
Lag (1991:1140) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (1993:518) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:518
Rubrik
Lag (1993:518) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (1993:902) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Omfattning
upph. 7, 9, 10, 11 §§;ändr. 6, 15 §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:902
Rubrik
Lag (1993:902) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (1995:305) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1995:305
Rubrik
Lag (1995:305) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (1996:258) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:258
Rubrik
Lag (1996:258) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (2001:356) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:109, bet. 2000/01:KU17, rskr. 2000/01:235
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:356
Rubrik
Lag (2001:356) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (2005:976) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:976
Rubrik
Lag (2005:976) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (2006:695) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:695
Rubrik
Lag (2006:695) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation