lagen.nu

Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1979-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:441
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § En lagakraftvunnen dom som har meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge och som avser faderskap till barn gäller även i Sverige.

Med dom jämställs i denna lag förlikning som har ingåtts inför domstol i Danmark.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § En fastställelse av faderskap i annan form än genom dom gäller i Sverige, om fastställelsen har skett i Danmark, Finland, Island eller Norge.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § En dom eller fastställelse som avses i 1 och 2 §§ gäller dock inte i Sverige,

  • 1. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig dom i en rättegång som påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde,
  • 2. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig fastställelse av faderskap i annan form än genom dom, såvida denna fastställelse skedde innan rättegången påbörjades eller innan den andra fastställelsen skedde,
  • 3. om det här eller utomlands pågår en rättegång angående faderskapet som kan leda till en dom som gäller i Sverige och denna rättegång påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde,
  • 4. om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna domen eller fastställelsen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Väcks vid en svensk domstol talan angående faderskapet till ett barn men pågår redan en rättegång angående faderskapet i Danmark, Finland, Island eller Norge, skall talan avvisas eller förklaras vilande i väntan på lagakraftvunnen dom i den utländska rättegången.

Pågår en rättegång om faderskap i Danmark, Finland, Island eller Norge, får en svensk socialnämnd inte godkänna en bekräftelse av faderskapet. Lag (1990:1529).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1529

5 § Det som sägs i 3 och 4 §§ om faderskap gäller även föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Lag (2005:441).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:441

Ändringar och övergångsbestämmelser

1979:1001

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1979/80:5, LU 1979/80:12, rskr 1979/80:47
SFS-nummer
1979:1001

Lag (1990:1529) om ändring i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden

Förarbeten
Prop. 1990/91:8, 1990/91:LU13, rskr 1990/91:53
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1991-03-01
SFS-nummer
1990:1529
Rubrik
Lag (1990:1529) om ändring i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden

Lag (2005:441) om ändring i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Omfattning
ny 5 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:441
Rubrik
Lag (2005:441) om ändring i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation