lagen.nu

Förfogandeförordning (1978:558)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:125
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Myndigheter som får besluta om förfogande

1 § Om förfogande för Försvarsmaktens räkning beslutar Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk.

Beslut om förfogande över fastighet, som behövs för sådant befästningsarbete eller liknande arbete som inte är av tillfällig natur får dock endast meddelas av Försvarsmakten och Fortifikationsverket.

Ett beslut som Försvarsmakten fattar om förfogande får meddelas av befattningshavare som har lägst majors tjänstegrad eller som är lägst chef för bataljon eller annan enhet av motsvarande storlek eller som uppehåller befattning som transportledare eller militärt flygplats-, hamn- eller stationsbefäl. Förordning (1994:393).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:538, 1994:393

2 § Förfogande för annans räkning än Försvarsmaktens beslutas, om förfogandet avser

 • 1. transportmedel: av Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen eller länsstyrelsen i det län där transportmedlet finns,
 • 2. fastigheter: av länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger,
 • 3. radioanläggningar: av länsstyrelsen i det län där anläggningen finns,
 • 4. annan egendom än som anges i 1-3 och tjänster: av kommunen, landstinget eller den statliga myndighet som regeringen bestämmer särskilt.

Har förfogande förberetts genom uttagning eller på annat sätt, får beslut om förfogandet meddelas också av myndighet för vars behov förberedelsen har gjorts.

Förfogande enligt 5 § första stycket 5 förfogandelagen (1978:262) får dessutom meddelas av vägtrafikombud. Förordning (2010:125).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (8)

Företrädesrätt till egendom

3 § Förfogande över egendom, som genom uttagning eller på annat sätt har förberetts för förfogande, får inte avse annat än det avsedda ändamålet, om inte regeringen bestämmer annat eller medgivande lämnas av den, för vars behov egendomen är avsedd, eller av den myndighet som har beslutat om uttagningen eller vidtagit annan förberedande åtgärd.

4 § Gör flera myndigheter, kommuner eller landsting som har rätt att besluta om förfogande samtidigt anspråk på egendom som inte är förberedd för förfogande, avgörs frågan om företrädesrätt i samråd mellan dem. Kan enighet inte nås, får ärendet hänskjutas till regeringen. Om ett beslut i sådan ordning inte kan inhämtas eller avvaktas, har Försvarsmakten företrädesrätt till egendomen förutsatt att den oundgängligen behövs för verksamheten. Förordning (1995:129).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:393, 1995:129

Besluts innehåll m.m.

5 § Beslut om förfogande skall avfattas skriftligt och innehålla uppgift om

 • 1. dagen för beslutet och myndighet som fattat det,
 • 2. den som förfogandet riktar sig mot,
 • 3. den för vars behov förfogandet sker,
 • 4. egendom eller tjänst som beslutet avser,
 • 5. huruvida egendom tas i anspråk med äganderätt eller nyttjanderätt,
 • 6. i fall då egendom tas i anspråk med nyttjanderätt, den tid som förfogandet skall omfatta,
 • 7. tid och plats för besiktning,
 • 8. besvärshänvisning.

Uppgift om dagen för beslutet får utelämnas, om beslutet avser egendom som genom uttagning eller på annat sätt har förberetts för förfogande och beslutet av beredskapsskäl har förberetts i fred. Förordning (1980:513).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1980:513

6 § Skall vid förfogande egendom avlämnas, skall beslutet om förfogande innehålla uppgift om tid och plats för avlämnandet. Följer med förfogandet andra skyldigheter för ägaren eller innehavaren av egendomen, skall uppgift härom tas in i beslutet.

Beslutet skall också innehålla föreskrift om åtgärder som skall vidtas, om skyldighet enligt första stycket inte kan fullgöras.

7 § Om ersättning vid förfogande skall bestämmas enligt taxa, skall ersättningen framgå av beslutet om förfogande. I sådant fall skall beslutet också innehålla uppgift om vad som skall iakttagas vid talan mot beslutet om ersättning och om den i 34 § andra stycket förfogandelagen (1978:262) angivna möjligheten att få frågan om ersättning prövad av riksvärderingsnämnden.

Om beslutet om förfogande av beredskapsskäl har förberetts i fred, behöver ersättningen inte framgå av beslutet. I sådant fall skall beslut om ersättningens storlek lämnas senast när egendomen avlämnas eller frånträds. Förordning (1980:513).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1980:513

8 § Skall ersättning vid förfogande bestämmas av värderingsnämnd, skall beslutet om förfogande innehålla uppgift om förfarandet vid framställande av anspråk på ersättning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

9 § Beslut om förfogande skall delges med den som förfogandet riktar sig mot.

Beslut om förfogande skall tillställas länsstyrelsen i det län där den med förfogandet avsedda egendomen finns eller där den med förfogandet avsedda tjänsten eller åtgärden skall utföras.

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Bestämmelserna i 5, 8 och 9 §§ skall i tillämpliga delar gälla i fråga om beslut om dispositionsförbud.

11 § Den som mottar den egendom, åtgärd eller tjänst som beslut om förfogande avser skall utfärda kvitto om mottagandet. Är mottagaren inte samma myndighet som har meddelat beslutet, skall avskrift eller kopia av kvittot sändas till denna myndighet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § Varje myndighet, kommun eller landsting som avses i 1 eller 2 § skall föra förteckning över ärenden om förfogande. Ärendena skall tas upp i nummerföljd. För varje ärende skall beslut och annan åtgärd antecknas. Kopia av beslut och andra handlingar i ärendet skall förses med ärendets nummer och föras samman i en akt. När akten eller någon handling ur denna lämnas till annan myndighet, kommun eller landsting, skall detta antecknas. Förordning (1995:129).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:129

Taxor

13 § Taxa fastställs av riksvärderingsnämnden efter samråd med statens pris- och kartellnämnd.

14 § Om taxas kungörande finns bestämmelser i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar och i författningssamlingsförordningen (1976:725).

Besiktning

15 § Besiktning skall ske av egendom som avses med förfogande. Besiktning skall också ske, om ersättning begärs för skada som till följd av dispositionsförbud har uppkommit på den egendom som avses med förbudet. Förordning (1980:513).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1980:513

16 § Besiktning skall förrättas av tre gode män, om inte annat följer av tredje stycket.

Av de gode männen utses en av den för vars behov förfogandet görs och en av den som förfogandet riktar sig mot. Riktar sig förfogandet mot flera och kan dessa parter inte ena sig om vem som skall utses till god man eller vill en part inte utse god man, utses denne av länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket. De sålunda utsedda gode männen utser den tredje.

I fråga om egendom som genom uttagning eller på annat sätt har förberetts för förfogande eller när ersättningen skall bestämmas enligt taxa får besiktningen förrättas av en god man. Denne utses av den myndighet som tar emot egendomen bland personer som länsstyrelsen i förväg har utsett för detta ändamål. Medger omständigheterna inte besiktning genom gode män, sker besiktningen genom mottagningsmyndighetens försorg. Förordning (1983:808).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1980:513, 1983:808

17 § Över besiktning skall föras protokoll.

I protokollet skall anges

18 § Protokoll över besiktning tillställs den som förfogandet riktar sig mot, den för vars behov förfogandet görs och den länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket.

Lokala värderingsnämnder

19 § I varje län finns lokala värderingsnämnder till det antal och med de verksamhetsområden som fastställs av länsstyrelsen efter samråd med Försvarsmakten. Förordning (1994:393).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:393

20 § Ordförande och övriga ledamöter i lokal värderingsnämnd, ersättare för dem samt statens ombud inför sådan nämnd utses för tre år av länsstyrelsen efter samråd med Försvarsmakten.

Länsstyrelsen skall lämna riksvärderingsnämnden en förteckning över lokala värderingsnämnder med uppgift om ledamöter, ersättare och statens ombud. Förordning (1994:393).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:393

Handläggning av ersättningsärenden

21 § Ansökan om ersättning som inte skall utgå efter taxa görs hos länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket. I ansökningen skall uppges den ersättning som begärs. Till ansökningen skall fogas kvitto som avses i 11 §. Påkallas tillämpning av 38 § andra stycket andra meningen förfogandelagen (1978:262), skall ansökningen uppta de skäl som åberopas härför.

22 § Länsstyrelsen sänder ansökningen, beslutet om förfogande, besiktningsprotokollet, kvittot och övriga handlingar till den värderingsnämnd som skall pröva ärendet.

23 § Värderingsnämnd får kalla enskild sakägare, statens ombud och sakkunnig att höras muntligen inför nämnden. Nämnden får också företa syn och göra besiktning av egendom.

Till muntlig förhandling, syn och besiktning skall enskild sakägare och statens ombud kallas.

24 § Enskild sakägare och sakkunnig som inställer sig inför värderingsnämnd har rätt till ersättning av allmänna medel enligt de grunder som gäller för ersättning till vittnen.

25 § Enskild sakägare, statens ombud och den länsstyrelse som har att betala ut ersättningen skall underrättas om värderingsnämnds beslut i ersättningsärende.

Utbetalning av ersättning

26 § Ersättning betalas ut av länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket med iakttagande av 41-44 §§ förfogandelagen (1978:262).

Innan utbetalning sker, skall länsstyrelsen i den omfattning som omständigheterna påkallar det utreda huruvida annan än den som förfogandet riktar sig mot har rätt till den med förfogandet avsedda egendomen.

Nedsättning enligt 43 § andra stycket förfogandelagen görs, om inte överenskommelse om fördelning har träffats inom en månad från det beslutet om ersättning har vunnit laga kraft.

27 § Ersättning som länsstyrelse har betalat ut på grund av förfogande för Försvarsmaktens behov, har länsstyrelsen rätt att få tillbaka av Försvarsmakten. Förordning (1994:393).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:393

Uppgiftsskyldighet m.m.

28 § Uppgift enligt 45 § förfogandelagen (1978: 262) skall lämnas till den myndighet, kommun eller landsting som tar emot egendomen när denna avlämnas eller frånträds, om inte myndigheten, kommunen eller landstinget medger att uppgiften lämnas senare. Uppgiften lämnas på blankett som fastställs av Försvarsmakten. Myndigheten, kommunen eller landstinget skall skicka en kopia av handlingen till den länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket denna förordning. Förordning (1995:129).

Ändringar/Förarbeten (4)

29 § Om en myndighet, kommun eller landsting som får besluta om förfogande finner att det krävs en åtgärd enligt 46 § andra stycket eller 47 § första eller andra stycket förfogandelagen (1978: 262), skall myndigheten, kommunen eller landstinget göra framställning om åtgärden hos den länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket denna förordning. Förordning (1995:129).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:129

Särskilda bestämmelser

30 § Inskränks genom förfogande järnvägs, kanals, luftfartsanläggnings eller annan trafikanläggnings möjligheter att betjäna allmänheten, skall länsstyrelsen i det län där anläggningen finns underrättas om förhållandet av den myndighet som har meddelat beslutet om förfogande.

31 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skall efter samråd med berörda centrala förvaltningsmyndigheter upprätta en förteckning över sakkunniga som kan anlitas av värderingsnämnd.

Förteckningen skall revideras vartannat år. Den skall tillhandahållas värderingsnämnderna och länsstyrelserna. Förordning (2008:1087).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1988:203, 2002:491, 2008:1087

32 § Försvarsmakten skall i fråga om förfogande fastställa formulär till blanketter samt utarbeta information. Förordning (1994:393).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1988:203, 1994:393, 1988:203

Ändringar och övergångsbestämmelser

1978:558

Departement
Försvarsdepartementet
SFS-nummer
1978:558

Förordning (1980:513) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Omfattning
ändr. 5, 7, 15, 16, 28 §§
SFS-nummer
1980:513
Rubrik
Förordning (1980:513) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Förordning (1983:808) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Omfattning
ändr. 2, 16 §§
Ikraft
1983-10-25
SFS-nummer
1983:808
Rubrik
Förordning (1983:808) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Förordning (1988:203) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Omfattning
upph. rubr. närmast före 32 §;ändr. 31, 32 §§
Ikraft
1988-06-01
SFS-nummer
1988:203
Rubrik
Förordning (1988:203) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Förordning (1990:538) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:538
Rubrik
Förordning (1990:538) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Förordning (1991:1212) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1991-09-01
SFS-nummer
1991:1212
Rubrik
Förordning (1991:1212) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Förordning (1992:458) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Omfattning
ändr. 28 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:458
Rubrik
Förordning (1992:458) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Förordning (1994:393) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Omfattning
ändr. 1, 4, 19, 20, 27, 28, 32 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:393
Rubrik
Förordning (1994:393) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Förordning (1995:129) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Omfattning
ändr. 2, 4, 12, 28, 29 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:129
Rubrik
Förordning (1995:129) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Förordning (2001:540) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 22, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:540
Rubrik
Förordning (2001:540) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Förordning (2002:491) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 31 §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:491
Rubrik
Förordning (2002:491) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Förordning (2004:1105) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1105
Rubrik
Förordning (2004:1105) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Förordning (2008:1087) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 31 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1087
Rubrik
Förordning (2008:1087) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Förordning (2010:125) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:125
Rubrik
Förordning (2010:125) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation