lagen.nu

Passlag (1978:302)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1978-05-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-02-08

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag gäller i fråga om pass för svensk medborgare, där annat ej anges.

Om skyldighet för utlänning, som ankommer till Sverige eller uppehåller sig här, att vara försedd med pass och om fall då svensk myndighet får utfärda pass för flykting eller annan utlänning finns särskilda bestämmelser. Lag (1980:380).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1980:380

2 § Pass utfärdas av passmyndighet.

Polismyndigheten är passmyndighet inom riket.

Utom riket fullgör beskickningar och karriärkonsulat uppgifter som passmyndighet i den utsträckning som beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också besluta att ett honorärkonsulat i begränsad utsträckning ska fullgöra uppgifter som passmyndighet. Lag (2014:584).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1981:1308, 1985:931, 2008:382

3 § Pass utfärdas som vanligt pass eller särskilt pass.

Om annat inte följer av denna lag eller av föreskrifter som för särskilt angivna fall meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, utfärdas vanligt pass med en giltighetstid av fem år eller, om sökanden inte har fyllt tolv år, tre år. Vanligt pass ska gälla för resa till alla länder, om annat inte följer av denna lag och sökanden inte har begärt att passets giltighetsområde begränsas.

Särskilt pass kan utfärdas som provisoriskt pass, extra pass, tjänstepass eller diplomatpass. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om särskilt pass. Det kan då föreskrivas att ett sådant pass får utfärdas

 • 1. som annat särskilt pass än de som anges i första meningen, och
 • 2. för den som uppehåller sig utomlands och inte kan styrka sitt svenska medborgarskap eller har förlorat svenskt medborgarskap utan att förvärva medborgarskap i en annan stat. Lag (2016:135).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:655, 2016:135

4 § Svensk medborgare har rätt att på ansökan erhålla vanligt pass, om annat ej följer av denna lag.

Pass får återkallas endast på grunder som anges i denna lag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § En svensk medborgare får inte resa ut ur riket utan att medföra giltigt pass.

Första stycket gäller inte

 • 1. mönstrat sjöfolk på fartyg under tjänstgöring ombord på fartyget eller fiskare under yrkesutövning,
 • 2. medlem av besättning på luftfartyg under tjänstgöring ombord på luftfartyget, om han eller hon har flygcertifikat eller därmed jämförlig handling,
 • 3. den som är medborgare även i en annan stat än Sverige och som medför legitimationshandling som gäller som pass och är utfärdad av en myndighet i den staten,
 • 4. den som reser till någon av de stater mot vilka gränskontroll inte genomförs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), eller
 • 5. den som reser till en annan stat inom Europeiska unionen än en sådan stat som avses i 4 och som medför ett giltigt identitetskort utfärdat av en passmyndighet.

En svensk medborgare ska vid inresa från en annan stat medföra giltigt pass. Detta gäller dock inte

 • 1. om det svenska medborgarskapet kan styrkas på annat sätt, exempelvis genom uppvisande av ett giltigt identitetskort utfärdat av en passmyndighet, eller
 • 2. vid inresa från en stat mot vilken gränskontroll inte genomförs enligt kodexen om Schengengränserna. Lag (2018:31).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (7)

5 a § Polismyndigheten ska övervaka att bestämmelserna i 5 § följs.

Den som enligt 5 § ska medföra pass ska på begäran

 • 1. överlämna passet till en polisman, en särskilt förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid Kustbevakningen, Tullverket eller Migrationsverket, och
 • 2. låta en befattningshavare enligt 1 ta passinnehavarens fingeravtryck och en bild i digitalt format av hans eller hennes ansikte för kontroll av att dessa motsvarar de fingeravtryck och den ansiktsbild som finns sparade i passet.

Den som enligt 5 § i stället medför ett identitetskort utfärdat av en passmyndighet ska på begäran

 • 1. överlämna identitetskortet till en polisman, en särskilt förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid Kustbevakningen, Tullverket eller Migrationsverket, och
 • 2. låta en befattningshavare enligt 1 ta en bild i digitalt format av hans eller hennes ansikte för kontroll av att denna motsvarar den ansiktsbild som finns sparad i identitetskortet.

När en kontroll enligt andra stycket 2 eller tredje stycket 2 har genomförts, ska fingeravtrycken och ansiktsbilden samt de biometriska data som då har tagits fram omedelbart förstöras. Lag (2015:336).

Ändringar/Förarbeten (4)

Passansökan

6 § Passansökan görs hos en passmyndighet. Ansökan ska avges på heder och samvete eller under annan sådan försäkran. Sökanden är skyldig att inställa sig personligen.

Sökanden är skyldig att i samband med passansökan

 • 1. låta passmyndigheten ta sökandens fingeravtryck och en bild i digitalt format av sökandens ansikte, och
 • 2. styrka sin identitet, sitt svenska medborgarskap och övriga personuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna fingeravtryck när det gäller barn under tolv år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också, när det gäller särskilt pass, meddela föreskrifter om att sökanden är skyldig att i samband med passansökan ge in fotografier och om undantag från skyldigheterna i första stycket tredje meningen och i andra stycket 1.

Om det tidigare har utfärdats ett pass för sökanden och detta inte har förstörts, förkommit eller makulerats, ska passet ges in i samband med att ansökan görs, om det inte finns särskilda skäl mot det. Lag (2009:387).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:655, 2009:387

6 a § Fingeravtrycken och ansiktsbilden enligt 6 § andra stycket 1 ska sparas i ett lagringsmedium i passet. Fingeravtrycken och de biometriska data som tas fram ur dessa och ur ansiktsbilden ska omedelbart förstöras när passet har lämnats ut eller passansökan har återkallats eller avslagits. Lag (2009:387).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:387, 2005:655

6 b § Fingeravtrycken och ansiktsbilden enligt 6 § andra stycket 1 samt de biometriska data som kan tas fram ur dessa får inte användas vid sökning med hjälp av automatiserad behandling. Lag (2009:387).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:387, 2005:655

Hinder mot bifall till passansökan m.m.

7 § Passansökan ska avslås, om

 • 1. bestämmelserna i 6 § inte har iakttagits och sökanden inte har följt uppmaningen att avhjälpa bristen,
 • 2. ansökan avser pass för barn under arton år och barnets vårdnadshavare inte har lämnat medgivande och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda pass,
 • 3. sökanden är anhållen, häktad eller underkastad övervakning enligt 24 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken eller reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § samma balk,
 • 4. sökanden är föremål för ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 2 kap. 1 § lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och åklagare inte har lämnat medgivande,
 • 5. sökanden är föremål för en uppföljningsförklaring som avser en övervakningsåtgärd enligt 3 kap. 3 § 3–5 lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och åklagare inte har lämnat medgivande,
 • 6. sökanden är efterlyst och ska omhändertas omedelbart vid anträffandet,
 • 7. sökanden genom en dom som har fått laga kraft har dömts till frihetsberövande påföljd, som inte har börjat verkställas, och det finns sannolika skäl att anta att han eller hon har för avsikt att undandra sig verkställigheten,
 • 8. sökanden avtjänar fängelsestraff och den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år och sökanden inte har villkorligt frigivits,
 • 9. sökanden genomgår sluten ungdomsvård och den sammanlagda vårdtiden är minst ett år,
 • 10. sökanden genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, eller
 • 11. sökanden enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 6 § konkurslagen (1987:672) är ålagd att lämna ifrån sig sitt pass eller förbud att utfärda pass för sökanden har meddelats enligt samma bestämmelser. Lag (2015:486).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (4)

7 a § Ansökan om vanligt pass ska, utöver vad som anges i 7 §, avslås om det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre vanliga pass för sökanden och det inte finns särskilda skäl att bifalla ansökan.

Om det finns hinder mot att utfärda ett vanligt pass enligt första stycket, har sökanden rätt att på ansökan få ett provisoriskt pass utfärdat. Detta förutsätter dock att sökanden har behov av ett pass för en resa och att annat inte följer av denna lag. Lag (2016:135).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:135

8 § Skall passansökan ej avslås enligt 7 § men framkommer i ärendet att sökanden är skäligen misstänkt för ett brott, för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader, skall passmyndigheten underrätta den som leder förundersökningen. Pass får i sådant fall ej utfärdas innan en vecka har förflutit från det underrättelsen lämnades, med mindre undersökningsledaren medger det. Lag (1985:931).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1985:931

9 § I stället för att enligt 7 § avslå passansökan kan passmyndigheten, om särskilda skäl föreligger och sökanden begär det, utfärda pass med förkortad giltighetstid eller begränsat giltighetsområde.

10 § I fall som avses i 19 eller 20 § får pass ej utfärdas, om sökanden inte har erhållit särskilt tillstånd till pass (passtillstånd). Passet får inte ges mera vidsträckt giltighet än som följer av tillståndet.

Lämnas passtillstånd inte in i samband med ansökningen, skall passmyndigheten, om passansökningen ej skall avslås enligt 7 §, så snart det kan ske göra anmälan om ansökningen till den myndighet som prövar fråga om passtillstånd för sökanden.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Pass för direkt resa till Sverige skall alltid utfärdas för sökande som uppehåller sig utomlands och som begär sådant pass.

Om den som begär passet är under arton år skall det utfärdas om barnets vårdnadshavare har lämnat medgivande. Pass får dock utfärdas även utan sådant medgivande om barnet befinner sig i en situation där det finns risk för att dess hälsa eller utveckling skadas eller det annars finns särskilda skäl. Lag (2006:434).

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 a § En kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten skall på begäran av en passmyndighet yttra sig i passärenden som gäller fråga om att utan vårdnadshavares medgivande utfärda pass för barn under arton år.

Ett yttrande skall avges skyndsamt om ett passärende gäller fråga om utfärdande av pass enligt 11 § andra stycket passlagen. Lag (2006:434).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:434

Återkallelse av pass m.m.

12 § Passmyndigheten skall återkalla gällande pass, om

 • 1. passinnehavaren har förlorat eller efter ansökan har befriats från sitt svenska medborgarskap,
 • 2. passet avser barn under arton år och barnets vårdnadshavare eller, om barnet vistas här i landet och står under vårdnad av båda föräldrarna, en av dem begär att passet skall återkallas och det inte finns synnerliga skäl mot återkallelse,
 • 3. passinnehavare, som är efterlyst och skall omhändertas omedelbart vid anträffandet, uppehåller sig utomlands och det av särskilda skäl är motiverat att passet återkallas,
 • 4. passinnehavaren genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts till frihetsberövande påföljd, som inte har börjat verkställas, och det finns sannolika skäl att anta, att han eller hon har för avsikt att undandra sig verkställigheten,
 • 5. passinnehavaren avtjänar fängelsestraff och den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år och innehavaren inte har villkorligt frigivits,
 • 6. passinnehavaren genomgår sluten ungdomsvård och den sammanlagda vårdtiden är minst ett år,
 • 7. passinnehavaren genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
 • 8. hinder mot bifall till passansökan enligt 7 § förelåg vid tiden för passets utfärdande och hindret fortfarande består, eller
 • 9. annan än den för vilken passet är utställt förfogar över passet.

Särskilt pass skall dessutom återkallas, när de skäl som har föranlett passets utfärdande inte längre finns.

Vad som sägs i första stycket 2 skall inte gälla i det fall pass utfärdats utan vårdnadshavares medgivande enligt 11 § andra stycket. Lag (2006:434).

Rättsfall (1)

RÅ 2008 ref. 43: Fråga om förutsättningar för återkallelse av pass.

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:655

12 a § Utöver vad som anges i 12 § ska passmyndigheten återkalla ett vanligt pass när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren, om inte särskilda skäl talar emot det. Lag (2016:135).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:135

13 § Återkallelse av pass enligt 12 § kan, om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt, begränsas att gälla tills vidare eller viss tid (provisorisk återkallelse). Sådan återkallelse gäller högst sex månader.

Har pass återkallats provisoriskt, ska återkallelsen hävas så snart hindret mot innehav av pass har upphört. När tiden för provisorisk återkallelse har gått ut, ska innehavaren beredas tillfälle att återfå passet. Lag (2016:135).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:135

14 § I stället för att återkalla pass enligt 12 § kan passmyndigheten, om det finns särskilda skäl och passinnehavaren begär det, förkorta passets giltighetstid eller begränsa dess giltighetsområde. Lag (2016:135).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:135

15 § Görs enligt 24 eller 25 § framställning om återkallelse av pass, om provisorisk återkallelse av pass eller om begränsning i giltighet för pass skall passmyndigheten besluta i enlighet med framställningen, om passinnehavaren undergår kriminalvård som anges i 19 § eller bereds sjukvård som anges i 20 §.

16 § Om återkallelse av pass och begränsning av giltighet för pass beslutar passmyndigheten på den ort där passinnehavaren uppehåller sig vid ärendets upptagande. Sådan fråga får också avgöras av den passmyndighet som har utfärdat passet. Om hävande av provisorisk återkallelse beslutar den passmyndighet som beslutat återkallelsen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

17 § Om ett pass har återkallats, är passinnehavaren eller den som annars förfogar över passet skyldig att på begäran av en passmyndighet överlämna passet till passmyndigheten eller annan myndighet. Detsamma gäller om ett beslut om begränsning av passets giltighet har meddelats. I sådant fall skall passet förses med en anteckning om begränsningen och så snart det kan ske återställas till innehavaren. Passmyndigheten får förena en begäran med vitesföreläggande.

Om ett pass, som enligt första stycket skall överlämnas till en myndighet, finns hos en passmyndighet eller uppvisas för en sådan myndighet, kan myndigheten ta hand om det. Finns passet hos en annan myndighet, skall det på begäran av passmyndigheten överlämnas till denna.

Om en polisman påträffar ett pass som enligt första stycket skall överlämnas till en myndighet, får polismannen ta hand om det och låta överlämna det till myndigheten. Detsamma gäller en tjänsteman vid Kustbevakningen eller Tullverket. Åtgärden skall dokumenteras i enlighet med 27 § polislagen (1984:387). Lag (2005:655).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:655

18 § Passmyndighet får besluta att pass skall omhändertagas, om

 • 1. fråga om återkallelse av passet enligt 12 § första stycket 2 eller 4 har uppkommit och fara föreligger att passinnehavaren reser ut ur landet innan beslut om återkallelse hinner meddelas,
 • 2. framställning enligt 24 eller 25 § har beslutats och fara föreligger att passinnehavaren reser ut ur landet innan fråga om återkallelse av passet eller begränsning av dess giltighet har slutbehandlats.

Bestämmelserna i 17 § tillämpas också när beslut om omhändertagande har meddelats enligt första stycket.

Om pass som omhändertagits enligt första stycket 1 ej återkallats inom en vecka efter passets omhändertagande, skall innehavaren beredas tillfälle att återfå passet. Pass som omhändertagits enligt första stycket 2 skall förvaras av passmyndigheten till dess frågan om återkallelse eller begränsning har avgjorts slutligt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Passtillstånd m.m.

19 § Passtillstånd fordras för den som

 • 1. avtjänar fängelsestraff och inte är villkorligt frigiven, eller genomgår sluten ungdomsvård, utom när straffet eller vården är en månad eller kortare tid, eller
 • 2. står under övervakning efter dom på skyddstillsyn eller efter villkorlig frigivning från fängelse. Lag (2005:655).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

20 § Passtillstånd fordras för den som är intagen för vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, dock endast om

 • 1. chefsöverläkaren vid sjukvårdsinrättningen i den ordning regeringen föreskriver har gjort anmälan om att pass ej får utfärdas utan sådant tillstånd,
 • 2. patienten genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, eller
 • 3. för patienten tidigare utfärdat pass efter intagningen har återkallats på grund av framställning enligt 24 § andra stycket. Lag (1997:727).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:604, 1991:1963, 1997:727

21 § En fråga om passtillstånd för den som avtjänar fängelsestraff enligt 19 § 1 eller står under övervakning enligt 19 § 2 prövas av Kriminalvården. Myndigheten får hänskjuta ärendet till övervakningsnämnd för avgörande. Ärendet skall alltid hänskjutas, om Kriminalvården finner att tillstånd inte bör meddelas. Ärenden som gäller den som avtjänar fängelsestraff skall hänskjutas till den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde den kriminalvårdsanstalt där den intagne är inskriven är belägen. Ärenden som gäller den som står under övervakning skall hänskjutas till den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor där den övervakade är inskriven är beläget. En fråga om passtillstånd för den som genomgår sluten ungdomsvård enligt 19 § 1 prövas av Statens institutionsstyrelse.

Passtillstånd skall vägras, om det skäligen kan antas att den dömde skulle ägna sig åt brottslig verksamhet i samband med en utlandsresa, att han eller hon genom att resa utomlands skulle söka undandra sig fortsatt verkställighet av den ådömda påföljden eller att resan annars skulle motverka hans eller hennes anpassning i samhället. Lag (2005:974).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:1015, 2005:655, 2005:974

22 § Frågor om passtillstånd enligt 20 § prövas av socialstyrelsen.

Passtillstånd skall vägras, om det med hänsyn till ändamålet med vården är olämpligt att patienten har pass. Lag (1991:1963).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1986:243, 1990:604, 1991:1963

23 § I ett passtillstånd kan det föreskrivas att pass får utfärdas endast med begränsad giltighet. I ett tillstånd som meddelas av Kriminalvården får dock en sådan föreskrift meddelas endast om den överensstämmer med vad sökanden har begärt. Lag (2005:974).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:1015, 2005:655, 2005:974

24 § Om en passinnehavare avtjänar fängelsestraff som anges i 19 § 1, eller står under övervakning enligt 19 § 2 och skulle passtillstånd ha vägrats enligt 21 § andra stycket, kan övervakningsnämnden besluta att framställning skall göras hos passmyndigheten om att passet skall återkallas. Om en passinnehavare genomgår sluten ungdomsvård enligt 19 § 1 och skulle passtillstånd ha vägrats enligt 21 § andra stycket, kan Statens institutionsstyrelse göra en motsvarande framställning.

Om en passinnehavare bereds vård som anges i 20 § och om det med hänsyn till ändamålet med vården är olämpligt att han eller hon har pass, kan Socialstyrelsen besluta att en framställning skall göras hos passmyndigheten om att passet skall återkallas. Lag (2005:655).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:604, 1991:1963, 2005:655

25 § I framställning enligt 24 § får begäras att passet skall återkallas endast provisoriskt på sex månader eller den kortare tid som anges i framställningen. I stället för återkallelse får begäras begränsning av passets giltighet.

26 § Om en passmyndighet får kännedom om att ett pass har utfärdats i strid mot bestämmelserna om passtillstånd, skall den omedelbart anmäla detta till myndighet som anges i 24 §, om passinnehavaren fortfarande avtjänar fängelsestraff eller genomgår sluten ungdomsvård, står under övervakning eller bereds sjukvård som avses i nämnda paragraf. Lag (2005:655).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:655

Talan mot beslut i passärende m.m.

27 § Passmyndighetens begäran enligt 17 § att överlämna pass får inte överklagas.

I annat fall än som avses i första stycket får passmyndighetens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2005:655).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1985:931, 1995:1703, 2005:655

28 § Beslut av en övervakningsnämnd enligt denna lag får överklagas till tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden är belägen. Överklagandet ska ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden räknas från den dag då den klagande fick del av beslutet. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Övervakningsnämnden ska dock inte vara part i domstolen.

Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

En chefsöverläkares beslut om anmälan enligt 20 § 1 får inte överklagas. Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:618).

Ändringar/Förarbeten (9)

29 § Har upphävts genom lagen (2010:618).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1981:221, 1991:1963, 2010:618

30 § Beslut som enligt denna lag meddelas av en passmyndighet eller en allmän förvaltningsdomstol gäller omedelbart, om inte annat anges. Lag (2005:655).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:655

Särskilda bestämmelser

31 § Föreligger med hänsyn till allmän tjänst som passökanden innehar eller eljest särskilda skäl, får pass utfärdas av utrikesdepartementet. I fråga om sådant pass gäller ej 4, 6-16 och 18-30 §§:

Om återkallelse av pass som avses i första stycket beslutar utrikesdepartementet. Lag (1981:1308).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:1308

32 § Regeringen eller utrikesdepartementet får till förmån för passökande eller passinnehavare medge avvikelse från denna lag när det påkallas av särskilda förhållanden. Lag (1981:1308).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:1308

33 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen genom förordning meddela föreskrifter om pass, som begränsar rätten till pass för totalförsvarspliktiga eller som annars fordras av hänsyn till rikets försvar eller rikets säkerhet i övrigt. Lag (1994:2067).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:2067

34 § Vad som i denna lag föreskrivs om chefsöverläkare gäller även annan läkare som avses i 39 § eller 40 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 23 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Lag (1991:1963).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:604, 1991:1963, 1983:246

Ändringar och övergångsbestämmelser

1978:302

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 1977/78:156, JuU 1977/78:39, rskr 1977/78:316
SFS-nummer
1978:302

Förordning (1979:663) om ikraftträdande av passlagen (1978:302)

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1979:663
Rubrik
Förordning (1979:663) om ikraftträdande av passlagen (1978:302)

Lag (1979:695) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1978/79:212, JuU 1978/79:38, rskr 1978/79:408
Omfattning
ändr. 19 §
SFS-nummer
1979:695
Rubrik
Lag (1979:695) om ändring i passlagen (1978:302)

Förordning (1979:709) om ikraftträdande av lagen (1979:695) om ändring i passlagen (1978:302)

Omfattning
ikrafttr. av 1979:695
SFS-nummer
1979:709
Rubrik
Förordning (1979:709) om ikraftträdande av lagen (1979:695) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1980:380) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1979/80:96, AU 1979/80:27, rskr 1979/80:378
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1980:380
Rubrik
Lag (1980:380) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1981:221) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr 1980/81:211
Omfattning
ändr. 19, 28, 29 §§
SFS-nummer
1981:221
Rubrik
Lag (1981:221) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1981:1304) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 1981/82:54
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1981:1304
Rubrik
Lag (1981:1304) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1981:1308) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1981/82:16, JuU 1981/82:20, rskr 1981/82:106
Omfattning
ändr. 2, 5, 28, 31, 32 §§
SFS-nummer
1981:1308
Rubrik
Lag (1981:1308) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1983:246) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1982/83:85, JuU 1982/83:26, rskr 1982/83:241
Omfattning
ny 34 §
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:246
Rubrik
Lag (1983:246) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1985:931) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1984/85:215, JuU 1985/86:1, rskr 1985/86:17
Ikraft
1986-01-01
Omfattning
ändr. 2, 8, 27 §§
SFS-nummer
1985:931
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om överklagande av beslut som länsstyrelser eller passmyndigheter utom riket har meddelat före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1985:931) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1986:243) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1985/86:107, SoU 1985/86:19, rskr 1985/86:224
Omfattning
ändr. 22, 28 §§
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:243
Rubrik
Lag (1986:243) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1986:1177) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ikraft
1987-01-01
Omfattning
ändr. 28 §
SFS-nummer
1986:1177
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1986:1177) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1987:698) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ikraft
1988-01-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1987:698
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. I fråga om en konkurs, i vilken konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet gäller hänvisningarna till den nya konkurslagen i stället motsvarande bestämmelser i konkurslagen (1921:225).

Rubrik
Lag (1987:698) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1990:604) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1989/90:81, 1989/90:SoU24, rskr 1989/90:313
Omfattning
ändr. 20, 22, 24, 28, 34 §§
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1990:604
Rubrik
Lag (1990:604) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1990:1015) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1989/90:154, 1990/91:JuU2, rskr 1990/91:14
Omfattning
ändr. 21, 23 §§
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1015
Rubrik
Lag (1990:1015) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1991:1963) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ikraft
1992-01-01
Omfattning
ändr. 20, 22, 24, 28, 29, 34 §§
SFS-nummer
1991:1963
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Ärenden hos en utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden som inte har avgjorts före ikraftträdandet och ärenden i vilka beslut enligt äldre bestämmelser därefter överklagas hos en sådan nämnd skall efter ikraftträdandet prövas av socialstyrelsen.

Rubrik
Lag (1991:1963) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1993:204) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1992/93:4, bet. 1992/93:JuU19, rskr. 1992/93:223
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:204
Rubrik
Lag (1993:204) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1994:2067) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1994:2067
Rubrik
Lag (1994:2067) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1995:1703) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ikraft
1996-05-01
Omfattning
ändr. 27, 28 §§
SFS-nummer
1995:1703
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

Rubrik
Lag (1995:1703) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (1997:727) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1996/97:156, bet. 1997/98:SoU5, rskr. 1997/98:6
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:727
Rubrik
Lag (1997:727) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2000:346) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2001-03-25
SFS-nummer
2000:346
Rubrik
Lag (2000:346) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2001:59) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2002-06-01
SFS-nummer
2001:59
Rubrik
Lag (2001:59) om ändring i passlagen (1978:302)

Förordning (2001:80) om ikraftträdande av lagen (2000:346) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2000:346
SFS-nummer
2001:80
Rubrik
Förordning (2001:80) om ikraftträdande av lagen (2000:346) om ändring i passlagen (1978:302)

2002:144

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2001:59
SFS-nummer
2002:144

Lag (2005:655) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:119, bet. 2004/05:JuU27, rskr. 2004/05:290
Ikraft
2005-10-01
Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 12, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 §§;nya 5 a, 6 a, 6 b §§
SFS-nummer
2005:655
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.
 • 2. Pass, som har utfärdats enligt äldre bestämmelser och inte har återkallats, gäller fortfarande under den tid som anges i passet.
 • 3. Överklaganden som har kommit in till länsstyrelsen före den 1 oktober 2005 men som vid lagens ikraftträdande ännu inte har avgjorts skall överlämnas till allmän förvaltningsdomstol och handläggas i enlighet med 27 § i dess nya lydelse.
Rubrik
Lag (2005:655) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2005:974) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Omfattning
ändr. 21, 23 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:974
Rubrik
Lag (2005:974) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2006:434) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:144, bet. 2005/06:JuU37, rskr. 2005/06:273
Omfattning
ändr. 11, 12, §§;ny 11 a §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:434
Rubrik
Lag (2006:434) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2008:382) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:66, bet. 2007/08:JuU17, rskr. 2007/08:170
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:382
Rubrik
Lag (2008:382) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2009:387) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:132, bet. 2008/09:JuU25, rskr. 2008/09:230
Omfattning
ändr. 5 a, 6, 6 a, 6 b §§
Ikraft
2009-06-28
SFS-nummer
2009:387
Rubrik
Lag (2009:387) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2010:513) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:513
Rubrik
Lag (2010:513) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2010:618) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
upph. 29 §;ändr. 28 §
SFS-nummer
2010:618
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. Ärenden som kommit in till hovrätten före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (2010:618) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2014:584) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 2, 5 a §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:584
Rubrik
Lag (2014:584) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2015:336) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:69, bet. 2014/15:JuU24, rskr. 2014/15:196
Omfattning
ändr. 5, 5 a §§
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:336
Rubrik
Lag (2015:336) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2015:486) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:116, bet. 2014/15:JuU22, rskr. 2014/15:259
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2015-08-01
SFS-nummer
2015:486
Rubrik
Lag (2015:486) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2016:135) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:81, bet. 2015/16:JuU25, rskr. 2015/16:158
Ikraft
2016-04-15
Omfattning
ändr. 3, 13, 14 §§;nya 7 a, 12 a §§
SFS-nummer
2016:135
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.
 • 2. Pass som har utfärdats enligt äldre bestämmelser och inte har återkallats gäller fortfarande under den tid som anges i passet.
Rubrik
Lag (2016:135) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2018:31) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:35, bet. 2017/18:JuU7, rskr. 2017/18:144
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:31
Rubrik
Lag (2018:31) om ändring i passlagen (1978:302)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation