lagen.nu

Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1978-04-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:731
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer har överlåtit åt en kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 nämnda lag, ska denna uppgift inom kommunen fullgöras av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725).

I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att pröva frågor om undantag från föreskrifter enligt första stycket eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter ska även denna uppgift fullgöras av nämnden. Lag (2017:731).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1984:880, 1991:1675, 2017:731
2 § har upphävts genom lag (1991:1675).
3 § har upphävts genom lag (1991:902).

4 § I ärenden som avses i 1 § andra stycket får trafiknämnden ta ut avgifter av sökandena dock inte i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Lag (1992:1721).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Grunderna för beräkningen av avgifter enligt 4 § skall anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

En avgift får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnader i ärenden av det slag som avgiften gäller.

Avgifterna får tas ut i förskott. Lag (1991:355).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:355

6 § En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens beslut får inte överklagas.

De statliga väghållningsmyndigheterna och Polismyndigheten får överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.

Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut enligt 1 §.

En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:721).

Ändringar/Förarbeten (6)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1978:234

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1977/78:81, TU 1977/78:20, rskr 1977/78:226
SFS-nummer
1978:234

Förordning (1978:581) om ikraftträdande av lagen (1978:234) om trafiknämnd

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1978:581
Rubrik
Förordning (1978:581) om ikraftträdande av lagen (1978:234) om trafiknämnd

Lag (1984:880) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Förarbeten
Prop. 1984/85:14, TU 1984/85:5, rskr 1984/85:14
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraft
1985-01-01
SFS-nummer
1984:880
Rubrik
Lag (1984:880) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Lag (1986:1176) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Förarbeten
Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1176
Rubrik
Lag (1986:1176) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Lag (1986:1247) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Förarbeten
Prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Ikraft
1987-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1986:1247
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1986:1247) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Lag (1991:355) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Förarbeten
Prop. 1990/91:157, 1990/91:KU37, rskr 1990/91:258
Ikraft
1991-07-01
Omfattning
nuvarande 4 § betecknas 6 §;ändr. nya 6 §;nya 4, 5 §§
SFS-nummer
1991:355
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och gäller ärenden där ansökan har gjorts efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1991:355) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Lag (1991:902) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Förarbeten
Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Omfattning
upph. 3 §;ändr. 2 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:902
Rubrik
Lag (1991:902) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Lag (1991:1675) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Förarbeten
Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Omfattning
upph. 2 §;ändr. författningsrubr., 1, 4, 6 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1675
Rubrik
Lag (1991:1675) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd

Lag (1992:1649) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Förarbeten
Prop. 1992/93:67, bet. 1992/93:TU6, rskr 1992/93:91
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1649
Rubrik
Lag (1992:1649) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Lag (1992:1721) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Förarbeten
Prop. 1992/93:132, bet. 1992/93:TU11, rskr 1992/93:152
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1721
Rubrik
Lag (1992:1721) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Lag (1995:43) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1995:43
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:43) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Lag (2008:1363) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1363
Rubrik
Lag (2008:1363) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Lag (2014:721) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:721
Rubrik
Lag (2014:721) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Lag (2017:731) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:731
Rubrik
Lag (2017:731) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation