lagen.nu

Lag (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1977-08-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:42
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Skall enligt föreskrift i lag eller annan författning beslut eller annan åtgärd kungöras av myndighet i Post- och Inrikes Tidningar eller i ortstidning eller på myndighets anslagstavla, gäller utöver sådan föreskrift bestämmelserna i denna lag.

Lagen gäller ej kungörande av författning.

2 § Har för vissa fall i författning meddelats bestämmelse beträffande kungörande vilken avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

3 § Är kungörande i ortstidning föreskrivet, införes kungörelsen i alla lokala dagstidningar som har en spridning av någon betydenhet bland dem inom orten till vilka kungörelsen riktar sig.

Lokal dagstidning skall anses ha sådan spridning som sägs i första stycket, om den kan beräknas vara spridd till minst fem procent av hushållen i orten. Även om så icke är fallet skall lokal dagstidning anses ha sådan spridning som sägs i första stycket, om den kan beräknas vara spridd till minst femtio procent av hushållen i viss kommun inom det berörda området. Vad som sagts nu tillämpas dock ej, om myndigheten finner det uppenbart att syftet med tillkännagivandet kan nås, även om kungörelsen införes i endast ett mindre antal lokala dagstidningar.

Med dagstidning förstås i denna paragraf allmän nyhetstidning av dags presskaraktär, som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka och som har en på vardagar i huvudsak abonnerad upplaga.

4 § Kungörande får ske även i annan form eller i större utsträckning än den föreskrivna, om det finns särskilda skäl till det och den sammanlagda kostnaden inte blir större än som är försvarligt med hänsyn till det intresse tillkännagivandet skall tillgodose. Lag (1983:1039).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1983:1039

5 § Kungörande skall anses ha skett den dag då det sista föreskrivna tillkännagivandet ägde rum.

Uppgift om när kungörande enligt första stycket skall anses ha skett skall tagas in i kungörelse som utfärdas med stöd av 4 §, om uppgiften är av betydelse för dem till vilka kungörelsen riktar sig.

6 § Kungörelse får avfattas på annat språk än svenska, om myndigheten anser det behövligt. Finner myndigheten särskilda skäl därtill, får kungörelsen avfattas enbart på främmande språk.

7 § Bestämmelserna i denna lag skall tillämpas, om enligt föreskrift i lag eller annan författning kungörande av viss åtgärd skall ombesörjas av annan än myndighet. Anser denne att 3 § andra stycket sista meningen bör tillämpas eller att kungörelsen bör avfattas enbart på främmande språk, skall han hänskjuta frågan till länsstyrelsens prövning. Länsstyrelsens beslut i sådana frågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:42).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:1413, 1995:42

Ändringar och övergångsbestämmelser

1977:654

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ikraft
1978-01-01
SFS-nummer
1977:654

Lag (1983:1039) om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Förarbeten
Prop. 1983/84:7, KU 1983/84:3, rskr 1983/84:27
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1984-01-01
SFS-nummer
1983:1039
Rubrik
Lag (1983:1039) om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Lag (1990:1413) om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:11, 1990/91:JuU8, rskr 1990/91:90
Ikraft
1991-02-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1990:1413
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1990:1413) om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Lag (1995:42) om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1995:42
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:42) om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation