lagen.nu

Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1977-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:237
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

1 § Lagakraftvunnen dom, som har meddelats i Danmark, Finlands, Island eller Norge i tvistemål eller brottmål och som avser fråga av privaträttslig beskaffenhet, gäller även här i riket, om ej annat följer av vad som sägs nedan.

Med dom förstås i denna lag domstols beslut, som innebär slutligt avgörande av saken.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Med dom jämställes i denna lag

 • 1. utslag varigenom överexekutor i Finland efter lagsökning har ålagt någon betalningsskyldighet,
 • 2. finsk betalningsorder,
 • 3. av norsk åklagarmyndighet utfärdat föreläggande av ersättningsskyldighet, vilket har godkänts av den som avses med föreläggandet,
 • 4. beslut om ersättning för rättegångskostnad i tvistemål, om dom i målet skulle omfattas av denna lag eller lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden, och i brottmål, om ersättningen skall utgå till enskild part,
 • 5. beslut om ersättning till vittne eller sakkunnig i tvistemål eller brottmål,
 • 6. beslut om återbetalning till staten av förskott på sådan ersättning för inställelsekostnad, som har utbetalats till vittne, målsägande eller part.

Finskt lagsökningsutslag mot vilket besvär ej har anförts anses ha vunnit laga kraft, även om tiden för stämning om återvinning ej har gått ut. Lag (1979:1002).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1979:1002

3 § Dom, som gäller här i riket enligt denna lag och som får verkställas i den stat där den har meddelats, skall på ansökan verkställas här.

4 § Dom, varigenom betalningsskyldighet har ålagts och som kan bli gällande här i riket enligt denna lag, skall utan hinder av att domen ej har vunnit laga kraft på ansökan verkställas här, om den får verkställas i den stat där den har meddelats.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Verkställighet här i riket skall på ansökan ske även av

 • 1. förlikning som i fråga av privaträttslig beskaffenhet har ingåtts inför domstol eller annan myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge och som får verkställas i den stat där den har ingåtts,
 • 2. förlikning som avses i § 478, stk 1, nr. 4, loven om rettens pleje (udenretligt forlig), om förlikningen har träffats och får verkställas i Danmark samt gäldenären hade hemvist där när den ingicks,
 • 3. skuldebrev som enligt dansk lag kan utgöra grund för verkställighet utan rättegång, om skuldebrevet har undertecknats av gäldenären i Danmark och han då hade hemvist i Danmark,
 • 4. skuldebrev som enligt norsk lag kan utgöra grund för verkställighet utan rättegång, om skuldebrevet har undertecknats av gäldenären i Norge och han då hade hemvist i Norge,
 • 5. lagakraftvunnet beslut av finsk exekutiv myndighet varigenom köpare eller säljare har ålagts betalningsskyldighet i samband med återtagning av gods som har sålts på avbetalning, om den betalningsskyldige vid tidpunkten för återtagningen hade hemvist i Finland. Lag (1992:798).

Rättsfall (1)

RH 1997:37: Enligt 5 § 4 lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:798

6 § Avgörande av domstol eller administrativ myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med barn eller överlämnande av barn i annat fall skall på ansökan verkställas här i riket, om avgörandet kan utgöra grund för verkställighet i den stat där det har meddelats. Detta gäller även om avgörandet icke har vunnit laga kraft eller endast avser tiden intill dess lagakraftägande avgörande föreligger.

Om avgörandet strider mot dom eller beslut som har meddelats här i riket, får det verkställas endast om det enligt särskild bestämmelse skall gälla här.

Med avgörande jämställes förlikning som har ingåtts inför domstol och avtal som har godkänts av administrativ myndighet.

Första stycket gäller ej beslut av verkställande myndighet eller beslut som har meddelats av barnavårdsnämnd eller annan myndighet enligt lagstiftningen om det allmännas barna- och ungdomsvård eller annan därmed jämförlig vård eller behandling.

Lagrumshänvisningar hit (4)

7 § Denna lag tillämpas inte om något annat följer av

 • - de unionsrättsakter och internationella instrument som anges i 1 § lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden eller i 1 kap. 2 § lagen (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer, eller
 • - särskilda bestämmelser om erkännande och verkställighet av avgöranden och förlikningar på särskilda rättsområden.

Lagen tillämpas inte heller i fråga om

 • 1. dom eller förlikning i mål om boskillnad, legal separation, äktenskapsskillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller adoptivförhållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande eller i mål angående bodelning eller skadestånd med anledning av legal separation, äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap, om det inte är fråga om verkställighet av en dom som ska gälla i Sverige enligt 22 § förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap eller enligt 3 kap. 14 § lagen (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer,
 • 2. dom eller förlikning som rör vårdnad om eller rätt till umgänge med barn eller överlämnande av barn i annat fall, om det inte är fråga om verkställighet enligt 6 §,
 • 3. dom eller förlikning som rör familjerättslig underhållsskyldighet,
 • 4. dom eller förlikning som rör faderskapet till barn,
 • 5. dom eller förlikning som rör rätt på grund av arv eller testamente, efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall eller ansvar för den dödes skulder, om inte den avlidne var medborgare i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade sin hemvist i någon av dessa stater,
 • 6. dom eller förlikning som rör
  • a) en gäldenärs försättande i konkurs,
  • b) inledande av en förhandling om offentligt ackord utan konkurs,
  • c) andra frågor som beror av en konkursdomares eller konkursdomstols prövning, eller
  • d) en rättshandlings eller någon annan åtgärds ogiltighet eller återgång på grund av konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något av de nordiska länderna, om det framgår av konkursbeslutet eller beslutet om offentlig ackordsförhandling att gäldenären inte hade sin hemvist i något av de nordiska länderna, eller
 • 7. dom eller förlikning i mål som ska tas upp omedelbart av särskild domstol för handläggning av tvister som rör kollektivavtal. Lag (2019:237).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (8)

7 a § Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000. Lag (2008:446).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:446, 2001:399

8 § Dom erkännes icke här i riket och får ej heller verkställas här

 • 1. om domstolen i mål om betalningsskyldighet har varit behörig endast på grund av att svaranden hade egendom i den stat där domen har meddelats, såvida icke målet har avsett fordran, som angår egendomen eller för vilken egendomen ställts som säkerhet, eller svaranden utan förbehåll har ingått i svaromål i saken,
 • 2. om domstolen har varit behörig endast på grund av att svaranden vid stämningens delgivning tillfälligt uppehöll sig i den stat där domen har meddelats, såvida icke svaranden utan förbehåll har ingått i svaromål i saken,
 • 3. om domen har meddelats mot svarande som ej har ingått i svaromål vare sig i första instans eller i högre rätt och föreläggande att svara i saken ej har delgivits honom på annat sätt än genom kungörelse, såvida icke domen avser rätt på grund av arv eller testamente, efterlevande makes rätt eller boutredning eller skifte med anledning av dödsfall samt den avlidne var medborgare i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon av dessa stater,
 • 4. om rättegång angående samma sak är anhängig här i riket eller i annat nordiskt land och talan i den rättegången har väckts först; dock skall utländsk rättegång ha sådan verkan endast om den kan leda till dom, som enligt denna lag erkännes eller får verkställas här i riket,
 • 5. om, med hänsyn till sakens beskaffenhet, uteslutande behörighet att pröva saken bör tillkomma domstol i annan stat än den där domen har meddelats,
 • 6. om erkännande eller verkställande av domen är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket.

Första stycket gäller i tillämpliga delar beträffande förlikning och beslut som avses i 5 § och avgörande som avses i 6 §.

9 § Ansökan om verkställighet görs hos kronofogdemyndigheten. I fall som avses i 6 § görs dock ansökan hos tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist. Om en annan tingsrätt handlägger ett mål mellan samma parter om vårdnaden, boendet eller umgänget, får verkställighet också sökas hos den tingsrätten. Om det i fall som avses i 6 § inte finns någon annan behörig domstol, tas frågan om verkställighet upp av Stockholms tingsrätt.

Till ansökningen skall fogas

 • 1. om ansökningen rör verkställighet av en dom eller av ett beslut som avses i 5 § 5, av vederbörande myndighet bestyrkt avskrift av exekutionstiteln samt bevis att denna har vunnit laga kraft eller, i fråga om icke lagakraftvunnen dom, bevis att den utan hinder därav får verkställas i den stat där den har meddelats,
 • 2. om ansökningen rör verkställighet av en förlikning, bestyrkt avskrift av förlikningen och bevis att denna får verkställas i den stat där den har ingåtts,
 • 3. om ansökningen rör verkställighet av ett skuldebrev som avses i 5 § 3 och 4, bestyrkt avskrift av skuldebrevet och bevis att detta kan utgöra grund för verkställighet utan rättegång i den stat där gäldenären undertecknat skuldebrevet samt bevis att denne vid tidpunkten för undertecknandet hade hemvist i den staten,
 • 4. om ansökningen rör verkställighet av ett avgörande som avses i 6 §, bestyrkt avskrift av exekutionstiteln och bevis att den kan utgöra grund för verkställighet i den stat där den har upprättats.

En handling, som är avfattad på annat språk än danska, norska eller svenska, skall vara åtföljd av bestyrkt översättning till något av dessa språk, om inte kronofogdemyndigheten eller rätten medger undantag. Lag (2006:460).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:466, 2006:460

10 § Beslut om verkställighet, som söks hos Kronofogdemyndigheten, meddelas utan motpartens hörande, om inte Kronofogdemyndigheten bestämmer annat.

Ansökan om verkställighet av förlikning eller skuldebrev som avses i 5 § 2--4 får inte bifallas utan att tillfälle har beretts motparten att yttra sig. Inkommer han med bestridande som inte är uppenbart ogrundat, skall ansökningen avslås. Innehåller förlikning som avses i 5 § 2 bestämmelse om skyldighet att ersätta kostnad, får detta belopp jämkas. Lag (2006:692).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:798, 2006:692

11 § Verkställighet, som sökes hos Kronofogdemyndigheten, sker enligt vad som är föreskrivet i fråga om svensk domstols lagakraftägande dom. I fall som avses i 4 § sker dock verkställigheten enligt vad som gäller om sådan dom som avses i 3 kap. 6 § utsökningsbalken. Föreskrift om tvångsmedel i den utländska exekutionstiteln skall ej vinna tillämpning. Lag (2006:692).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:778, 2006:692

12 § Verkställighet, som begärs hos rätten, sker enligt vad som är föreskrivet om verkställighet av svensk domstols avgörande i motsvarande fall. Lag (2006:460).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:460

13 § Väckes vid svensk domstol talan angående sak, varom redan är rättegång vid domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge, och kan den utländska rättegången leda till dom som enligt denna lag gäller här i riket, skall talan avvisas eller förklaras vilande i avvaktan på lagakraftvunnen dom i den utländska rättegången.

14 § Har kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd beviljats enligt 15 kap. 1-3 §§ rättegångsbalken, skall med avseende på giltigheten av sådan åtgärd vid tillämpning av 7 § i samma kapitel med talans anhängiggörande vid svensk domstol jämställas talans väckande vid dansk, finsk, isländsk eller norsk domstol, om domen i den utländska rättegången kan bli gällande här i riket enligt denna lag. Lag (1981:778).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:778

Ändringar och övergångsbestämmelser

1977:595

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1976/77:128, LU 1976/77:30, rskr 1976/77:348
SFS-nummer
1977:595
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen får sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de länder som nämnes i 1 §.

Genom denna lag upphäves lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom, som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge.

Äldre lag äger fortfarande tillämpning på avgörande som har meddelats eller förlikning som har ingåtts före den nya lagens ikraftträdande.

Förordning (1977:1000) om ikraftträdande av lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Omfattning
ikrafttr. i förhållande till Danmark, Finland och Norge
SFS-nummer
1977:1000
Rubrik
Förordning (1977:1000) om ikraftträdande av lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Lag (1979:1002) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Förarbeten
Prop. 1979/80:5, LU 1979/80:12, rskr 1979/80:47
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1979:1002
Rubrik
Lag (1979:1002) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Lag (1981:8) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Förarbeten
Prop. 1980/81:35, LU 1980/81:7, rskr 1980/81:41
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1981:8
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen får sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de övriga nordiska länderna.

Sätts lagen i kraft i förhållande till endast två eller tre av de övriga nordiska länderna, gäller dock äldre bestämmelser fortfarande i förhållande till de övriga länderna.

Rubrik
Lag (1981:8) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Lag (1981:778) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Förarbeten
Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Omfattning
ändr. 11, 14 §§
SFS-nummer
1981:778
Rubrik
Lag (1981:778) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Förordning (1983:158) om ikraftträdande av lagen (1981:8) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Omfattning
ikrafttr. av 1981:8 i förhållande till Danmark och Finland
Ikraft
1983-05-01
SFS-nummer
1983:158
Rubrik
Förordning (1983:158) om ikraftträdande av lagen (1981:8) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Förordning (1986:184) om ikraftträdande av lagen (1981:8) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Omfattning
ikrafttr. av 1981:8 i förhållande till Norge
Ikraft
1986-05-01
SFS-nummer
1986:184
Rubrik
Förordning (1986:184) om ikraftträdande av lagen (1981:8) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Lag (1992:798) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Förarbeten
Prop. 1991/92:128, 1991/92:LU36, rskr 1991/92:294
Omfattning
ändr. 5, 7, 10 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:798
Rubrik
Lag (1992:798) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

1992:973

Omfattning
ikrafttr. av 1992:798
SFS-nummer
1992:973

Lag (1998:361) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:102, bet. 1997/98:LU24, rskr. 1997/98:231
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1998:361
Rubrik
Lag (1998:361) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

1998:1322

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 1998:361
SFS-nummer
1998:1322

Lag (2001:399) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217
Omfattning
ny 7 a §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:399
Rubrik
Lag (2001:399) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Lag (2002:466) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278
Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:466
Rubrik
Lag (2002:466) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Lag (2006:78) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2006-04-01
SFS-nummer
2006:78
Rubrik
Lag (2006:78) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Lag (2006:460) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Ikraft
2006-07-01
Omfattning
ändr. 9, 12 §§
SFS-nummer
2006:460
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 • 2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om mål om verkställighet som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol. Därvid tillämpas 21 kap. föräldrabalken i den lydelse kapitlet hade vid utgången av juni 2006.
Rubrik
Lag (2006:460) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Lag (2006:692) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
ändr. 10, 11 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:692
Rubrik
Lag (2006:692) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Lag (2008:446) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218, EUTL338/2003 s1
Ikraft
2008-07-01
CELEX-nr
32003R2201
Omfattning
ändr. 7 a §
SFS-nummer
2008:446
Rubrik
Lag (2008:446) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Lag (2010:578) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:578
Rubrik
Lag (2010:578) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Lag (2014:921) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2015-01-10
SFS-nummer
2014:921
Rubrik
Lag (2014:921) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Lag (2019:237) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:237
Rubrik
Lag (2019:237) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation