lagen.nu

Semesterlag (1977:480)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:424
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-13
Övrigt
Rättelseblad 2009:1439 har iakttagits.

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Semesterförmåner

1 § Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Semesterförmånerna utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Särskilda bestämmelser för vissa arbetstagare finns i

 • 1. lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete,
 • 2. lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser, och
 • 3. lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar. Lag (2012:333).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:333, 2009:1439, 2011:129

Överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare

2 § Ett avtal, som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag inskränks, är ogiltigt i den delen. Detta gäller dock inte, om något annat framgår av lagen. Lag (2009:1439).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

2 a § Genom avtal får avvikelse göras från 5, 12, 12 b, 19–21 och 30 a §§, i den utsträckning som framgår av de bestämmelserna.

Genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, får avvikelse göras från 3, 3 a, 9, 11 § andra stycket, 16–16 b, 22, 26, 26 a, 29, 29 a och 30 §§.

En arbetsgivare, som är bunden av ett kollektivavtal som omfattar frågor som avses i första och andra styckena, får i dessa frågor tillämpa avtalet även på en arbetstagare som inte är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen. Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren sysselsätts i arbete som avses med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal. Lag (2009:1439).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

Semesterår och intjänandeår

3 § Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår. Lag (2009:1439).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

Semesterledighet och semesterdagar

3 a § Semesterledighet avser hela dagar. I ledigheten ingår enstaka semesterdagar eller en period av semesterdagar, inklusive arbetsfria dagar. Ledigheten börjar och slutar med en semesterdag.

Lördag och söndag räknas inte som semesterdagar annat än i fall som avses i 9 § tredje stycket. Med söndag jämställs allmän helgdag samt midsommarafton, julafton och nyårsafton. Lag (2009:1439).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

4 § En arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar.

Under semesterledighet ska arbetstagaren ha semesterlön, om sådan har tjänats in enligt 7 §. Lag (2009:1439).

Rättsfall (2)

AD 1993 nr 116: Fråga huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. -...
AD 2008 nr 97: Fråga om en arbetsgivare har haft rätt att lägga ut semester för...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

5 § När det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning.

Arbetstagare i gymnasial lärlingsanställning har rätt till semesterledighet enbart om detta har avtalats särskilt. En arbetstagare i sådan anställning har rätt till semesterersättning för den semesterlön som tjänats in men inte tagits ut. Sådan ersättning ska, om inte annat avtalats eller följer av 28 § första och andra styckena eller 30 §, betalas ut senast en månad efter vårterminens slut. Lag (2014:424).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:392, 2014:424

6 § En arbetstagare som byter anställning har rätt till semesterledighet i den nya anställningen endast i den utsträckning arbetstagaren inte redan har haft sådan ledighet i den tidigare anställningen.

Om överföring av semesterförmåner till ny anställning hos samma arbetsgivare finns bestämmelser i 30 b §. Lag (2009:1439).

Semesterdagar med semesterlön

7 § Antalet semesterdagar med semesterlön beräknas på följande sätt. Från de dagar arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren under intjänandeåret (anställningstiden) subtraheras de dagar då arbetstagaren varit helt frånvarande från arbetet utan lön. Frånvaro som beror på semesterledighet, permittering, korttidsarbete eller ledighet som enligt 17–17 b §§ är semesterlönegrundande, liksom arbetsfria dagar som infaller under sådana frånvaroperioder, ska dock räknas in i anställningstiden. Differensen divideras med antalet dagar under intjänandeåret. Kvoten multipliceras med tjugofem. Om ett brutet tal då uppstår, avrundas detta till närmast högre hela tal. Lag (2013:950).

Rättsfall (1)

AD 1993 nr 116: Fråga huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. -...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:950, 2009:1439

Semesterdagar utan semesterlön

8 § En arbetstagare får avstå från rätt till semesterledighet som inte är förenad med semesterlön.

En arbetstagare ska på begäran lämna arbetsgivaren besked om sina önskemål när det gäller utläggningen av semesterledighet utan semesterlön eller i vilken omfattning arbetstagaren önskar avstå från sådan ledighet. Besked behöver inte lämnas innan arbetsgivaren har meddelat hur många semesterdagar utan lön arbetstagaren har eller kan beräknas få rätt till.

Har semesterledighet utan lön lagts ut med anledning av arbetstagarens besked enligt första stycket, får arbetstagaren inte senare avstå från ledigheten utom i fall som anges i 13 §. Lag (2009:1439).

Rättsfall (1)

AD 2008 nr 97: Fråga om en arbetsgivare har haft rätt att lägga ut semester för...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

Semesterledighet för arbetstagare som regelbundet arbetar lördag eller söndag

9 § En arbetstagare, som regelbundet arbetar lördag eller söndag eller båda dessa dagar, har vid semesterledighet som omfattar minst fem dagar rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut, dels under semesterledigheten, dels antingen omedelbart före eller omedelbart efter denna. Omfattar semesterledigheten minst nitton dagar har arbetstagaren rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut såväl omedelbart före som omedelbart efter ledigheten, om inte särskilda skäl talar emot detta.

Har i fall som avses i första stycket arbetstagaren ledighet av motsvarande omfattning en veckodag, som inte är lördag eller söndag, och som infaller under semesterledigheten, räknas den veckodagen som semesterdag.

Om semesterledigheten är kortare än fem dagar och arbetstagaren är ledig en lördag eller söndag, som annars skulle ha utgjort arbetsdag, räknas sådan dag som semesterdag. Arbetsfri dag ska då inte anses som semesterdag. Lag (2009:1439).

Rättsfall (1)

AD 2004 nr 76: Tolkning av kollektivavtal m.m. Tvisten gäller hur antalet semesterdagar i en...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

Semesterledighetens förläggning

10 § Mellan parter som träffar kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor bör det, om arbetstagarparten begär det, även träffas kollektivavtal om medbestämmanderätt för arbetstagarna i frågor som rör förläggningen av semesterledighet. I fråga om en arbetstagare för vilken ett sådant avtal inte har träffats gäller bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Det som föreskrivs om arbetsgivares förhandlingsskyldighet i 11 och 13 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ska tillämpas på motsvarande sätt när det gäller förläggning av sådan semesterledighet som avses i 12 §. Om arbetstagaren inte företräds av en förhandlingsberättigad organisation eller om en sådan organisation inte önskar förhandla, ska arbetsgivaren samråda med arbetstagaren om ledighetens förläggning.

När det gäller förläggningen av annan semesterledighet än sådan som avses i 12 §, ska arbetsgivaren samråda med arbetstagaren, om förhandling med arbetstagarens organisation inte har ägt rum. Lag (2009:1439).

Rättsfall (3)

AD 1993 nr 116: Fråga huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. -...
AD 2008 nr 97: Fråga om en arbetsgivare har haft rätt att lägga ut semester för...
AD 2017 nr 33: En arbetsgivare ändrade semesterförläggningen för fem barnmorskor. Den...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

11 § Om det inte går att komma överens om hur semesterledighet ska förläggas, bestämmer arbetsgivaren om förläggningen, om inte något annat har avtalats.

Har beslut om förläggning av semesterledigheten träffats på något annat sätt än genom överenskommelse med en arbetstagare eller dennes företrädare, ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om beslutet. Underrättelsen ska lämnas senast två månader före ledighetens början. Om det finns särskilda skäl, får den lämnas senare, dock om möjligt minst en månad före ledighetens början. Lag (2009:1439).

Rättsfall (2)

AD 1994 nr 27: Mellan Scandinavian Airlines System (SAS) på ena sidan och Dansk Pilotforening...
AD 2017 nr 33: En arbetsgivare ändrade semesterförläggningen för fem barnmorskor. Den...

12 § Om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni–augusti. Även utan stöd av avtal får en sådan semesterperiod förläggas till annan tid, när särskilda skäl föranleder det. Lag (2009:1439).

Rättsfall (2)

AD 1998 nr 128: Fråga om arbetsgivare brutit mot bestämmelsen i 12 § semesterlagen om...
AD 2008 nr 97: Fråga om en arbetsgivare har haft rätt att lägga ut semester för...

Lagrumshänvisningar hit (3)

12 a § Semesterledighet ska förläggas så, att arbetstagare med lägre sysselsättningsgrad än heltid eller med oregelbunden arbetstid får lika lång ledighet som en arbetstagare som arbetar heltid eller en arbetstagare med regelbunden arbetstid. Lag (2009:1439).

Rättsfall (1)

AD 2016 nr 2: Arbetstagare har arbetat oregelbundet lördag och/eller söndag (kranshelg)....

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

12 b § Av semesterdagar som läggs ut under ett visst semesterår ska dagar med semesterlön läggas ut först, om inte annat har avtalats. Lag (2009:1439).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

Semesterledighet vid permittering eller korttidsarbete

13 § Beslutar en arbetsgivare om permittering som arbetstagaren inte hade anledning att räkna med när besked lämnades enligt 8 §, har arbetstagaren rätt att avstå från utlagd semesterledighet utan semesterlön, om ledigheten sammanfaller med permitteringsperioden.

Har en arbetstagare lämnat besked enligt 8 § innan han eller hon fått information om hur arbetstiden ska läggas ut vid korttidsarbete, har arbetstagaren rätt att avstå från utlagd semesterledighet utan semesterlön, om semesterledigheten sammanfaller med tid då arbetstagaren ska vara helt frånvarande på grund av korttidsarbete.

Första och andra styckena gäller dock endast om arbetstagaren underrättar arbetsgivaren senast två veckor före semesterledighetens början. Får arbetstagaren först senare kännedom om permitteringen eller hur arbetstiden ska läggas ut vid korttidsarbete, får arbetstagaren avstå från semesterledigheten om han eller hon utan dröjsmål underrättar arbetsgivaren. Har semesterledigheten då inletts, upphör ledigheten vid utgången av den dag då arbetsgivaren underrättades. Lag (2013:950).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:950, 2009:1439

Semesterledighet i samband med uppsägning och sjukdom m.m.

14 § Semesterledighet får inte utan arbetstagarens medgivande förläggas till uppsägningstid.

Skulle vid uppsägning från arbetsgivarens sida uppsägningstiden helt eller delvis infalla under redan utlagd semesterledighet och beror uppsägningen på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, ska semesterledighetens förläggning i samma mån upphävas, om arbetstagaren begär det.

Första och andra styckena gäller inte om uppsägningstiden överstiger sex månader. Lag (2009:1439).

Rättsfall (1)

AD 2012 nr 65: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att förlägga intjänad semester till...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

15 § Om det under semesterledigheten infaller en eller flera dagar då arbetstagaren inte hade kunnat arbeta på grund av sjukdom eller arbetsskada, eller en eller flera dagar som är semesterlönegrundande enligt 17 a och 17 b §§ ska, om arbetstagaren utan dröjsmål begär det, sådana dagar inte räknas som semesterdagar. I sådant fall ska de semesterdagar som återstår förläggas i ett sammanhang, om arbetstagaren inte medger annat. Lag (2011:129).

Rättsfall (1)

AD 2010 nr 35: En arbetstagares barn var sjukt fyra dagar under arbetstagarens...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:102, 1994:2079, 2011:129

Beräkning av semesterlön

16 § Semesterlön för en arbetstagare som har lön bestämd per vecka eller månad beräknas enligt 16 a §, om inte annat framgår av andra stycket eller arbetsgivaren väljer att beräkna semesterlönen enligt 16 b §.

Semesterlön beräknas enligt 16 b § för en arbetstagare som har

 • 1. lön som inte är bestämd per vecka eller månad,
 • 2. lön som regelbundet består av en fast och en rörlig del om den rörliga lönedelen kan uppskattas till minst tio procent av den sammanlagda lönen under semesteråret, eller
 • 3. en sysselsättningsgrad som har varierat under intjänandeåret, eller som har
 • 4. ändrat sysselsättningsgrad mellan intjänandeåret och semestertillfället, eller
 • 5. varit frånvarande under intjänandeåret av skäl som inte är semesterlönegrundande enligt 17–17 b §§, dock inte om frånvaron pågått i samma omfattning under hela intjänandeåret och pågår i den omfattningen vid semestertillfället.

Särskilda bestämmelser om vissa förmåner vid beräkning av semesterlön finns i 24 och 25 §§. Lag (2009:1439).

Rättsfall (1)

AD 1993 nr 116: Fråga huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. -...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:102, 1992:1329

Semesterlön enligt sammalöneregeln

16 a § Semesterlön enligt sammalöneregeln är den vid semestertillfället aktuella vecko- eller månadslönen, eventuella fasta lönetillägg samt ett semestertillägg.

Semestertillägget för varje betald semesterdag är för veckoavlönade arbetstagare 1,82 procent av veckolönen och för månadsavlönade arbetstagare 0,43 procent av månadslönen. Har arbetstagaren fasta lönetillägg ska vecko- respektive månadslönen ökas med dessa tillägg före beräkningen av semestertillägget.

Har arbetstagaren även rörliga lönedelar är semesterlönen för dessa lönedelar tolv procent av arbetstagarens sammanlagda förfallna rörliga lön under semesteråret. Lag (2009:1439).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

Semesterlön enligt procentregeln

16 b § Semesterlön enligt procentregeln utgör tolv procent av arbetstagarens förfallna lön i en anställning under intjänandeåret.

I lönesumman ska inte följande inräknas:

 • 1. semesterlön,
 • 2. ersättning för dag då arbetstagaren helt eller delvis har haft semesterlönegrundande frånvaro enligt 17–17 b §§, eller
 • 3. permitteringslön som lämnas i anledning av driftsuppehåll med samtidig semester när rätt till semesterlön inte föreligger för samma tid.

För varje sådan frånvarodag som anges i andra stycket 2 ökas i stället lönesumman med ett belopp motsvarande den inkomst arbetstagaren skulle ha haft om arbete i stället utförts i normal omfattning för arbetsgivarens räkning. Med normal omfattning avses arbetstagarens ordinarie arbetstidsmått. Går beloppet inte att fastställa ska det uppskattas till den inkomst som kan antas skulle ha betalats om arbetstagaren under frånvarotiden hade arbetat för arbetsgivarens räkning. Lag (2009:1439).

Semesterlönegrundande frånvaro

17 § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod inräknas även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete.

Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd. Lag (2009:1439).

Rättsfall (1)

AD 2010 nr 35: En arbetstagares barn var sjukt fyra dagar under arbetstagarens...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (21)

17 a § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet enligt föräldraledighetslagen (1995:584) i fråga om

 • 1. ledighet enligt 8 § första stycket nämnda lag, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 120 dagar, eller för ensamstående förälder 180 dagar,
 • 2. tid för vilken graviditetspenning utges enligt 10 kap. socialförsäkringsbalken, eller
 • 3. tid för vilken föräldrapenning lämnas med anledning av barns födelse eller adoption enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken, om frånvaron för varje barn eller vid flerbarnsbörd sammanlagt inte överstiger 120 dagar eller för ensamstående förälder 180 dagar.

I en frånvaroperiod enligt första stycket räknas in även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete. Lag (2010:1223).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1223, 2009:1439

17 b § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller

 • 1. ledighet med anledning av risk för överförande av smitta,
  • a) om arbetstagaren är berättigad till smittbärarersättning enligt 46 kap. socialförsäkringsbalken, och
  • b) om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar,
 • 2. ledighet enligt lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 45 dagar,
 • 3. ledighet för utbildning som till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor eller för ersättningsberättigande teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF), om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar och ledigheten inte ger rätt till semesterlön enligt någon annan lag,
 • 4. ledighet på grund av grundutbildning om högst 60 dagar eller repetitionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 60 dagar, eller
 • 5. ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare.

I en frånvaroperiod enligt första stycket räknas in även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete. Lag (2010:1224).

Rätt att spara semesterledighet

18 § En arbetstagare, som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår.

En sparad semesterdag ska läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades, om inte annat följer av 20 § andra stycket.

Semesterdagar får inte sparas under ett semesterår då arbetstagaren får ut semesterdagar, som har sparats från tidigare år. Lag (2009:1439).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

19 § Vill en arbetstagare spara semesterdagar eller ta ut sparade semesterdagar i anslutning till semesterledigheten i övrigt, ska arbetsgivaren underrättas i samband med att förläggningen av årets semesterledighet bestäms. Underrättelse behöver dock inte lämnas förrän arbetsgivaren har meddelat hur många semesterdagar med lön arbetstagaren har eller kan beräknas få rätt till. En arbetstagare som vill ta ut sparade semesterdagar utan sammanhang med semesterledigheten i övrigt, ska meddela arbetsgivaren detta senast två månader i förväg.

Första stycket gäller endast om inte annat har avtalats. Lag (2009:1439).

Förläggning av sparade semesterdagar

20 § Sparade semesterdagar ska förläggas till det semesterår som arbetstagaren väljer. Detta gäller dock inte om något annat har avtalats eller om det finns särskilda skäl mot att semesterdagarna förläggs till det året.

Om arbetstagaren har avsett att sparade semesterdagar ska förläggas till det femte året efter det semesterår då de sparades och om sådan förläggning skulle medföra betydande olägenhet, får överenskommelse träffas om att semesterdagarna ska läggas ut under det sjätte året. Lag (2009:1439).

Rättsfall (1)

AD 1998 nr 100: En arbetstagare, som har ett antal sparade semesterdagar, har blivit uppsagd på...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

21 § Önskar en arbetstagare samtidigt få ut minst fem sparade semesterdagar, ska dessa och hela semesterledigheten för semesteråret läggas ut i en följd, om inte annat har avtalats. Lag (2009:1439).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Semesterlön för sparade semesterdagar

22 § Semesterlön för sparade semesterdagar beräknas enligt 16–16 b §§. Samtliga sparade semesterdagar som läggs ut ska betraktas som intjänade under det närmast föregående intjänandeåret. Lag (2009:1439).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1439, 2009:1439
23 § Har upphävts genom lag (2009:1439).

Särskilda bestämmelser om semesterlön

24 § Vid beräkning av semesterlön ska hänsyn inte tas till förmån av fri bostad eller till en löneförmån, som är avsedd att utgöra ersättning för särskilda kostnader. Lag (2009:1439).

Rättsfall (1)

RH 1993:40: I mål om statlig lönegaranti har beräkning av semesterersättning ansetts böra...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

25 § En arbetstagare, som får fri kost i arbetsgivarens hushåll, har rätt till skälig kostersättning för de semesterdagar då förmånen inte har utnyttjats till någon del. Lag (2009:1439).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

Utbetalning av semesterlön

26 § Arbetsgivaren ska betala ut semesterlön till arbetstagaren i samband med semesterledigheten.

Semesterlön för rörliga lönedelar som avses i 16 a § tredje stycket ska betalas senast en månad efter semesterårets utgång. Lag (2009:1439).

Rättsfall (5)

AD 2001 nr 66: Mot en arbetstagares anspråk på semesterersättning invänder arbetsgivaren att...
AD 2010 nr 89: En arbetsgivare har till en arbetstagare betalat ut semesterlön löpande...
AD 2012 nr 88: Sedan en taxichaufför väckt talan mot sin före detta arbetsgivare, ett...
AD 2017 nr 13: En kemist som under ett antal månader fått lägre lön än den som framgick av...
AD 2017 nr 29: En arbetstagare, en vd hos ett bolag, har utöver månadslön erhållit årlig bonus...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1439, 2009:1439

Semesterlön för semester som inte har kunnat läggas ut

26 a § Semesterdagar med semesterlön som inte har sparats enligt 18 § och som inte har kunnat läggas ut under semesteråret ersätts med semesterlön. Sådan semesterlön bestäms enligt grunderna för beräkning av semesterlön i 16–16 b §§, och ska betalas ut senast en månad efter semesterårets utgång. Semesterlön betalas dock ut endast för det antal dagar som tillsammans med det antal dagar som intjänats under intjänandeåret överstiger tjugofem. Lag (2009:1439).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439
27 § Har upphävts genom lag (2009:1439).

Semesterersättning

28 § Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren i stället få semesterersättning. Detta gäller inte om annat följer av 30 b eller 31 §.

Motsvarande ska gälla om arbetstagarens anställningsvillkor ändras så att semesterledighet med semesterlön ska förläggas redan under intjänandeåret. I sådant fall ska bestämmelserna om semesterersättning tillämpas som om anställningen hade upphört vid den tidpunkt från vilken de nya anställningsvillkoren ska gälla.

Särskilda bestämmelser om semesterersättning finns i 5 § för

 • 1. arbetstagare som anställs för arbete som avses pågå i högst tre månader, och
 • 2. arbetstagare i gymnasial lärlingsanställning. Lag (2014:424).

Rättsfall (5)

AD 1993 nr 116: Fråga huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. -...
AD 2002 nr 13: Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin tillsvidareanställning eller...
AD 2012 nr 88: Sedan en taxichaufför väckt talan mot sin före detta arbetsgivare, ett...
AD 2017 nr 29: En arbetstagare, en vd hos ett bolag, har utöver månadslön erhållit årlig bonus...
RH 1993:40: I mål om statlig lönegaranti har beräkning av semesterersättning ansetts böra...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1439, 2014:424

29 § Semesterersättning bestäms enligt grunderna för beräkning av semesterlön.

För sparade semesterdagar ska semesterersättning beräknas som om de tagits ut under det semesterår då anställningen upphörde. Lag (2009:1439).

Rättsfall (2)

AD 1993 nr 116: Fråga huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. -...
RH 1993:40: I mål om statlig lönegaranti har beräkning av semesterersättning ansetts böra...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1982:90, 1994:637, 2009:1439

29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av

 • 1. arbetstagarens sjukdom,
 • 2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
 • 3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs. Lag (2009:1439).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

Utbetalning av semesterersättning

30 § Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande.

Om det inte går att beräkna semesterersättning inom en månad efter anställningens upphörande, ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde. Lag (2009:1439).

Rättsfall (3)

AD 1993 nr 116: Fråga huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. -...
AD 2002 nr 13: Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin tillsvidareanställning eller...
AD 2005 nr 30: En arbetstagare har lämnat sin arbetsplats efter det att en ställföreträdare...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1439, 2009:1439

Okontrollerade arbetstagare

30 a § Om en arbetstagare utför arbete under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat, får avtal träffas om avvikelse från bestämmelserna om förläggning av semesterledighet i 9–15 §§. Sådan avvikelse får inte innebära en inskränkning i arbetstagarens rätt att ta ut tjugofem semesterdagar, eller det mindre antal semesterdagar som arbetstagaren har rätt till varje semesterår. Lag (2009:1439).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

Ny anställning i anslutning till en tidigare anställning

30 b § Om det innan en anställning har upphört står klart att en ny anställning mellan parterna kommer att påbörjas i nära anslutning till den tidigare, ska anställningarna i semesterhänseende räknas som en enda anställning.

Första stycket tillämpas endast om

 • 1. den intjänade semesterledigheten inte redan har lagts ut,
 • 2. semesterersättning inte redan har betalats ut, och
 • 3. arbetstagaren har förklarat att intjänade semesterförmåner ska överföras till den nya anställningen. Lag (2009:1439).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

Övergång till ny arbetsgivare

31 § En arbetstagares rätt enligt denna lag påverkas inte av att ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet, övergår till en ny arbetsgivare genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Arbetstagarens rätt påverkas inte heller av att ett företag eller en del av ett företag övergår till en ny arbetsgivare i samband med konkurs.

Övergår en arbetstagare till en ny arbetsgivare inom samma koncern, ska arbetstagaren i semesterhänseende ha samma rätt i den nya anställningen som i den tidigare. Detta förutsätter dock, att arbetstagaren inte får semesterersättning av den tidigare arbetsgivaren och att arbetstagaren senast en månad efter anställningens upphörande förklarar för både den tidigare och den nye arbetsgivaren, att han eller hon vill överföra intjänade semesterförmåner till den nya anställningen.

I fall som avses i andra stycket är den nye arbetsgivaren berättigad att av den tidigare arbetsgivaren få ett belopp motsvarande den semesterersättning som den tidigare arbetsgivaren annars skulle ha betalat till arbetstagaren. Lag (2009:1439).

Rättsfall (1)

AD 2009 nr 80: En arbetstagare har bytt arbetsgivare inom en koncern. Fråga i huvudsak om hos...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:1688, 2009:1439

Skadestånd

32 § Arbetsgivare som bryter mot denna lag skall till arbetstagaren utge, förutom den semesterlön eller semesterersättning vartill arbetstagaren kan vara berättigad, ersättning för uppkommen skada.

Vid bedömande om och i vad mån skada har uppstått skall hänsyn tagas även till arbetstagarens intresse av att erhålla semesterledighet och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Om det med hänsyn till skadans storlek eller andra omständigheter är skäligt, kan skadeståndet nedsättas eller helt bortfalla.

Rättsfall (5)

AD 1993 nr 116: Fråga huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. -...
AD 1997 nr 143: Fråga om preskription av krav på semesterersättning.
AD 2002 nr 13: Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin tillsvidareanställning eller...
AD 2010 nr 89: En arbetsgivare har till en arbetstagare betalat ut semesterlön löpande...
AD 2016 nr 73: En biträdande jurist har väckt talan mot sin tidigare arbetsgivare med krav på...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Preskription

33 § En arbetstagare som vill begära semesterlön, semesterersättning eller skadestånd enligt denna lag ska väcka talan inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha fått den förmån som begäran gäller. Försummar arbetstagaren det, är rätten till talan förlorad. Lag (2009:1439).

Rättsfall (2)

AD 1999 nr 110: Invändning om preskription enligt 33 § semesterlagen skall - i likhet med vad...
AD 2010 nr 35: En arbetstagares barn var sjukt fyra dagar under arbetstagarens...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1439

Rättegång

34 § Mål om tillämpning av denna lag handlägges enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1977:480

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Prop. 1976/77:90, SoU 1976/77:32, rskr 1976/77:315
Ikraft
1978-01-01
SFS-nummer
1977:480

Lag (1978:411) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Jfr prop. 1977/78:104, AU 1977/78:31, rskr 1977/78:255
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1979-01-01
SFS-nummer
1978:411
Rubrik
Lag (1978:411) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1982:90) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraft
1982-04-01
SFS-nummer
1982:90
Rubrik
Lag (1982:90) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1985:86) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1984/85:78, SfU 1984/85:12, rskr 1984/85:125
Ikraft
1985-07-01
Omfattning
ändr. 17 §
SFS-nummer
1985:86
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. Den nya bestämmelsen om semesterlönegrundande frånvaro i samband med havandeskapspenning tillämpas endast på frånvaro som har inträffat efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1985:86) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1985:91) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1984/85:78, SfU 1984/85:12, rskr 1984/85:125
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:91
Rubrik
Lag (1985:91) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1986:164) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1985/86:67, UbU 1985/86:10, rskr 1985/86:143
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:164
Rubrik
Lag (1986:164) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1987:293) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1986/87:100 (bil.10 p.E 5), SfU 1986/87:11, rskr 1986/87:176
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:293
Rubrik
Lag (1987:293) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1988:1468) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1987/88:176, 1988/89:SoU6, rskr 1988/89:55
Ikraft
1989-07-01
Omfattning
ändr. 17 §
SFS-nummer
1988:1468
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.
 • 2. Äldre bestämmelser skall gälla i fråga om ersättning enligt lagen (1956:293) om ersättning åt smittbärare. Lag (1989:339).
Rubrik
Lag (1988:1468) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1989:339) om ändring i lagen (1988:1468) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1988/89:112, 1988/89:SfU16, rskr 1988/89:248
Omfattning
ändr. 17 §, övergångsbest. till 1988:1468
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:339
Rubrik
Lag (1989:339) om ändring i lagen (1988:1468) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1990:102) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1989/90:59, 1989/90:AU10, rskr 1989/90:142
Ikraft
1990-04-01
Omfattning
ändr. 4, 15, 16, 27 §§
SFS-nummer
1990:102
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1990. Semesterledighet enligt den nya lagen utgår dock först under semesteråret den 1 april 1991 - den 31 mars 1992, om ej annat överenskommes.
 • 2. Kollektivavtal eller annat avtal, som har träffats med utgångspunkt i äldre lag och innefattar sämre förmåner än som följer av den nya lagen, är i sådan del utan verkan.
Rubrik
Lag (1990:102) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1990:638) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1989/90:133, 1989/90:SfU23, rskr 1989/90:296
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:638
Rubrik
Lag (1990:638) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1991:1114) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1990/91:115, 1990/91:UbU17, rskr 1990/91:357
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1991:1114
Rubrik
Lag (1991:1114) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1992:1329) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop.1992/93:50 (bil.7), bet. 1992/93:FiU1, rskr 1992/93:134
Ikraft
1993-04-01
Omfattning
ändr. 4, 16, 27 §§
SFS-nummer
1992:1329
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. Såvitt avser semesterledighet tillämpas den nya lagen dock först under semesteråret den 1 april 1994--den 31 mars 1995.

Rubrik
Lag (1992:1329) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1993:334) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1992/93:178, bet. 1992/93:SfU17, rskr. 1992/93:335
Ikraft
1993-06-01
Omfattning
ändr. 17 §
SFS-nummer
1993:334
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993. De nya bestämmelserna tillämpas vid beräkning av semesterlön för tid från och med den 1 april 1993. Semesterlön som intjänats före ikraftträdandet skall dock inte minskas.

Rubrik
Lag (1993:334) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1994:606) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SfU15, rskr. 1993/94:368
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:606
Rubrik
Lag (1994:606) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1994:637) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1993/94:208, bet. 1993/94:LU34, rskr. 1993/94:394
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:637
Rubrik
Lag (1994:637) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1994:1688) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1994/95:102, bet. 1994/95:AU4, rskr. 1994/95:123
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 31 §
SFS-nummer
1994:1688
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Lagen skall dock inte tillämpas beträffande en övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som inträffat före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1994:1688) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1994:2079) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Omfattning
ändr. 15, 17 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1994:2079
Rubrik
Lag (1994:2079) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1995:585) om ändring i lagen (1994:2079) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1994/95:207, bet. 1994/95:AU16, rskr. 1994/95:364
Omfattning
ändr. 17 § i 1994:2079
SFS-nummer
1995:585
Rubrik
Lag (1995:585) om ändring i lagen (1994:2079) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1996:1396) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Förarbeten
Prop. 1996/97:1 utg.omr. 15, bet. 1996/97:UbU2, rskr. 1996/97:101
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1396
Rubrik
Lag (1996:1396) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1998:565) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:150 utg.omr.15, bet. 1997/98:FiU27, rskr. 1997/98:317
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:565
Rubrik
Lag (1998:565) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (1999:1399) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ikraft
2001-07-01
Omfattning
ändr. 17 §
SFS-nummer
1999:1399
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).

Rubrik
Lag (1999:1399) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (2002:625) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 17 §
SFS-nummer
2002:625
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2002:625) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (2006:1529) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
ändr. 17 §
SFS-nummer
2006:1529
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om rekryteringsbidrag som har lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Rubrik
Lag (2006:1529) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (2007:392) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Omfattning
ändr. 5, 17 §§
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:392
Rubrik
Lag (2007:392) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (2009:1052 ) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:194, bet. 2009/10:SfU4, rskr. 2009/10:16
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1052
Rubrik
Lag (2009:1052 ) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (2009:1439) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:4, bet. 2009/10:AU4, rskr. 2009/10:83
Ikraft
2010-04-01
Omfattning
upph. 23, 27 §§, rubr. närmast före 4 §;ändr. 1, 2, 3–22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33 §§, rubr. närmast före 9, 10, 18, 31 §§;nya 2 a, 3 a, 12 a, 12 b, 16 a, 16 b, 17 a, 17 b, 26 a, 29 a, 30 a, 30 b §§, rubr. närmast före 1, 2, 3, 3 a, 7, 8, 13, 14, 16 a, 16 b, 17, 20, 22, 26, 26 a, 30, 30 a, 30 b §§
SFS-nummer
2009:1439
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.
 • 2. De nya bestämmelserna i 17 § tillämpas första gången på frånvaroperioder som påbörjas efter ikraftträdandet. När det gäller den som vid lagens ikraftträdande på deltid är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom eller arbetsskada, ska de nya bestämmelserna tillämpas redan från ikraftträdandet. Lag (2011:129).
Rubrik
Lag (2009:1439) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (2010:869) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Omfattning
ändr. 17 b §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2010:869
Rubrik
Lag (2010:869) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (2010:1223) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 17 a, 17 b §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1223
Rubrik
Lag (2010:1223) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (2010:1224) om ändring i lagen (2010:869) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 17 b § i 2010:869
SFS-nummer
2010:1224
Rubrik
Lag (2010:1224) om ändring i lagen (2010:869) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (2011:129) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:42, bet. 2010/11:AU4, rskr. 2010/11:163
Omfattning
upph. rubr. före 1 §;ändr. 15 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:1439
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:129
Rubrik
Lag (2011:129) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (2012:333) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:115, bet. 2011/12:FöU5, rskr. 2011/12:216
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:333
Rubrik
Lag (2012:333) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (2013:950) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Omfattning
ändr. 7, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:950
Rubrik
Lag (2013:950) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Lag (2014:424) om ändring i semesterlagen (1977:480)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265
Omfattning
ändr. 5, 28 §§
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:424
Rubrik
Lag (2014:424) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation