lagen.nu

Lag (1977:439) om kommunal energiplanering

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1031
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Kommun skall i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel.

2 § Kommun skall vid sin planering undersöka förutsättningarna att genom samverkan med annan kommun eller betydande intressent på energiområdet såsom processindustri eller kraftföretag gemensamt lösa frågor som har betydelse för hushållningen med energi eller för energitillförseln. Finnes förutsättning för sådan gemensam lösning föreligga, skall den tagas till vara i planeringen.

3 § I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I en sådan plan skall finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser.

Planen beslutas av kommunfullmäktige. Lag (1998:836).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Den som bedriver verksamhet i vilken användes större mängd energi eller den som yrkesmässigt producerar eller distribuerar energi skall på begäran lämna kommun de uppgifter som behövs för planeringen.

Kommun skall på begäran bereda den som är uppgiftsskyldig enligt första stycket tillfälle att överlägga med kommunen om energifrågor som har väsentlig betydelse för honom.

Vid tillämpning av första stycket skall iakttas att den som är uppgiftsskyldig ej betungas onödigt. Lag (1981:601).

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Fullgörs ej uppgiftsskyldighet enligt 4 §, får länsstyrelsen vid vite kalla den uppgiftsskyldige till överläggning med kommunen, om denna begär det. Lag (1981:601).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:601, 1980:242

6 § Beslut om föreläggande av vite får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:40).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:40

7 § Kommun är skyldig att på begäran av myndighet som regeringen be stämmer lämna myndigheten uppgifter om fullgörandet av kommunens skyldighet enligt 1, 2 eller 3 §. Lag (1981:601).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:601

8 § Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras, beslut fattas, information lämnas samt övervakning och samordning ske enligt 6 kap. 9–19 och 46 §§ miljöbalken.

Frågan om huruvida planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 7 och 8 §§ miljöbalken efter att kommunen har gjort en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den bestämmelsen. En sådan undersökning behöver inte göras och ett sådant beslut behöver inte fattas om frågan om betydande miljöpåverkan är avgjord genom föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken. Lag (2017:1031).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1031, 2004:602

Ändringar och övergångsbestämmelser

1977:439

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Förarbeten
Prop. 1976/77:129, CU 1976/77:39, rskr 1976/77:338
Ikraft
1977-07-01
SFS-nummer
1977:439

Lag (1980:242) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Förarbeten
Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Omfattning
upph. 5 §
SFS-nummer
1980:242
Rubrik
Lag (1980:242) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Lag (1981:601) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Förarbeten
Prop. 1980/81:90, NU 1980/81:60, rskr 1980/81:381
Omfattning
nuvarande 3, 4 §§ betecknas 4, 5 §§;ändr. nya 5 §, 7 §;ny 3 §
SFS-nummer
1981:601
Rubrik
Lag (1981:601) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Lag (1985:47) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Förarbeten
Prop. 1984/85:5, BoU 1984/85:6, rskr 1984/85:82
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:47
Rubrik
Lag (1985:47) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Lag (1991:653) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Förarbeten
Prop. 1990/91:90, 1990/91:BoU18, rskr 1990/91:342
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:653
Rubrik
Lag (1991:653) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Lag (1995:40) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1995:40
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:40) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Lag (1998:836) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:836
Rubrik
Lag (1998:836) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Lag (2004:602) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235
Omfattning
ny 8 §
Ikraft
2004-07-21
SFS-nummer
2004:602
Rubrik
Lag (2004:602) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Lag (2017:1031) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 8 §
SFS-nummer
2017:1031
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedömningen av ärenden om planer som har påbörjats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1031) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation