lagen.nu

Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-04-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1173
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-12-11
Övrigt
Rättelseblad 2009:6 har iakttagits.

Inledning

1 § I denna förordning ges verkställighetsföreskrifter till socialförsäkringsbalkens bestämmelser om arbetsskadeförsäkring, statligt personskadeskydd och krigsskadeersättning till sjömän. Förordning (2010:1655).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1655

Arbetsskadeförsäkring vid utbildning

2 § Arbetsskadeförsäkringen gäller även den som

 • 1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, eller som, utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, antingen deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,
 • 2. genomgår arbetsprövning eller arbetsträning som har godkänts av Försäkringskassan eller utredning i samband med sådan prövning eller träning,
 • 3. gör ett obligatoriskt studiebesök eller ett besök för kartläggning av sökandens yrkeskunskaper innan han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte före en anvisning till stöd till start av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning eller anvisas jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning och är under 18 år, eller
 • 4. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken.

Arbetsskadeförsäkring enligt första stycket 1 gäller även när deltagaren är avstängd från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, och när deltagaren inte får sådan ersättning på grund av att ersättningen minskas med de belopp som han eller hon för samma dag får lön eller andra anställningsförmåner från en arbetsgivare.

Arbetsskadeförsäkringen ska, i den omfattning som anges i 4 §, dessutom gälla den som

 • 1. efter fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning eller förberedande sådan utbildning, eller
 • 2. genomgår årskurs 7 eller högre årskurs i grundskolan, särskolans yrkesskola, gymnasieskolan eller motsvarande utbildning. Förordning (2017:1173).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (15)

3 § Arbetsskadeförsäkringen gäller ej vid utbildning av den som omfattas av det statliga personskadeskyddet.

4 § Arbetsskadeförsäkringen gäller i de fall som avses i 2 § tredje stycket under moment i utbildningen då eleven utför arbete som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete. Förordning (2014:873).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:206, 2014:873

Arbetsskada genom smitta

5 § Som arbetsskada enligt 39 kap. 6 § socialförsäkringsbalken anses

 • 1. sjukdom som har framkallats genom smitta och som har ådragits i sysselsättning vid laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs,
 • 2. smittsam sjukdom som anges i bilagan till denna förordning samt resistenta stafylokockinfektioner, erysipeloid, kokoppor, lepra, mul- och klövsjuka, papegojsjuka och andra ornithoser, primär icke varig hjärn- och hjärnhinneinflammation, rots, trichofyti, tularemi, undulantfeber samt Weils sjukdom och andra leptospiroser, om sjukdomen har ådragits

– i arbete vid sjukvårdsinrättning,

– i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material. Förordning (2010:1655).

Statligt personskadeskydd för frivilliga

6 § Det statliga personskadeskyddet skall även gälla

 • 1. hemvärnspersonal,
 • 2. krigsfrivillig,
 • 3. medlem i en frivillig försvarsorganisation,
 • 4. den som genomgår frivillig utbildning eller antagningsprövning vid Försvarsmakten,
 • 5. praktikant vid Försvarsmakten,
 • 6. ledamot av en medinflytandeorganisation för totalförsvarspliktiga när denne inte fullgör plikttjänstgöring,
 • 7. avgående ledamot i en medinflytandeorganisation för totalförsvarspliktiga när denne tjänstgör för inskolning av nya ledamöter. Förordning (1997:1195).

7 § Bestämmelsen i 43 kap 12 § socialförsäkringsbalken om lägsta sjukpenningunderlag ska även gälla den som genomgår utbildning till officer. Bestämmelsen ska även tillämpas för beräkning av livränteunderlag. Förordning (2010:1655).

Ändringar/Förarbeten (3)

Anmälan om arbetsskada

8 § Anmälan hos Försäkringskassan om arbetsskada ska göras om skadan har medfört eller kan antas medföra rätt till sjukvårdsersättning, sjukpenning eller rehabiliteringsersättning från socialförsäkringen eller sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Anmälan ska även göras om skadan har föranlett eller kan antas föranleda sveda och värk eller lyte eller annat stadigvarande men. Förordning (2010:1655).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:28, 2004:885, 2010:1655

9 § Anmälan om arbetsskada ska göras på blankett enligt formulär som Försäkringskassan fastställer efter samråd med Arbetsmiljöverket eller, beträffande arbete på fartyg, med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1209).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:958, 2004:885, 2008:1209

10 § Arbetsgivare eller arbetsföreståndare skall samråda med skyddsombudet om arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av denna.

11 § Om arbetsskada har inträffat utomlands, får skadeanmälan göras hos svensk beskickning eller svenskt konsulat. Beskickningen eller konsulatet skall omedelbart ombesörja undersökning som kan behövas och därefter sända handlingarna i ärendet till Försäkringskassan. Förordning (2004:885).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:885

12 § Försäkringskassan ska sända en kopia av arbetsskadeanmälan till Arbetsmiljöverket eller, beträffande arbete på fartyg, till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1209).

Ändringar/Förarbeten (3)

13 § Försäkringskassan ska hämta in läkarutlåtande när en arbetsskada har anmälts om det behövs för bedömningen av rätten till ersättning från arbetsskadeförsäkringen enligt 38–42 och 86–88 kap. socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1655).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:885, 2006:670, 2010:1655

14 § Blanketter som avses i 9 och 13 §§ tillhandahålls av Försäkringskassan och svenska beskickningar och konsulat. Förordning (2004:885).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:885

15 § Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen kan påkalla polisundersökning om arbetsskada som har inträffat. Förordning (2008:1209).

Ändringar/Förarbeten (4)

Anmälan om skada som omfattas av statligt personskadeskydd

16 § Underrättelse om skada som omfattas av statligt personskadeskydd och som visar sig under skyddstiden ska lämnas

 • 1. beträffande tjänstgöring i Försvarsmakten enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt:

till kompanichefen eller motsvarande chef eller befäl,

 • 2. beträffande mönstring eller annan utredning enligt lagen om totalförsvarsplikt eller under antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning:

till den som ansvarar för utredningen,

 • 3. beträffande tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt i annat fall än under 1:

till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller myndighet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer,

 • 4. beträffande räddningstjänst eller övning med kommunal organisation för räddningstjänst:

till räddningschefen, räddningsledaren eller länsstyrelsen,

 • 5. beträffande hemvärnstjänstgöring:

till hemvärnskompanichefen,

 • 6. beträffande verksamhet som någon som avses i 6 § 2-6 deltar i:

till kompanichefen eller motsvarande befäl i fråga om verksamhet i Försvarsmakten, och i fråga om övrig verksamhet till Arbetsförmedlingen såvitt avser frivillig försvarsverksamhet och till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap såvitt avser medinflytandeverksamhet,

 • 7. beträffande intagning i anstalt, hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, häkte eller polisarrest:

till föreståndaren.

Kompanichef eller motsvarande befäl inom Försvarsmakten ska omedelbart underrätta regementschefen eller motsvarande chef om skada som han blivit underrättad om eller på annat sätt har fått kännedom om. Förordning (2008:1209).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (11)

17 § Chef eller annan som avses i 16 § vilken genom underrättelse eller på annat sätt har fått kännedom om att skada har inträffat är skyldig att omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan. Skada under verksamhet vid Försvarsmakten skall anmälas av regementschefen eller motsvarande chef.

Vid anmälan enligt första stycket har 8 § motsvarande tillämpning. Förordning (2004:885).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:428, 2004:885

18 § Skadeanmälan skall göras på blankett enligt formulär som Försäkringskassan fastställer efter samråd med berörda centrala förvaltningsmyndigheter.

Försäkringskassan skall sända en kopia av skadeanmälan till Kammarkollegiet. Förordning (2004:885).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:243, 2004:885

19 § Bestämmelserna i 11-14 §§ har motsvarande tillämpning beträffande anmälan om skada som omfattas av statligt personskadeskydd.

Ersättning för läkarutlåtande m.m.

20 § Utgifter för läkarutlåtande och läkarundersökning för skadereglering samt för resa och kost i samband med undersökningen ersättes med skäligt belopp.

Ersättningen utgår vid arbetsskada från arbetsskadeförsäkringen och annars av statsmedel.

Statlig arbetsskadeersättning

21 § Om en arbetsskada har ådragits i utbildning som har anordnats av staten, utgår ersättning av statsmedel. Förordning (1995:902).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:902

22 § I fråga om skador som avses i 21 § svarar staten för arbetsskadeförsäkringens förvaltningskostnader.

Utbetalning av ersättning

23 § Har upphävts genom förordning (2010:1655).

24 § Bestämmelser om utbetalning av sjukpenning finns i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan.

Livränta betalas ut en gång i månaden. Förordning (2004:885).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1982:367, 2002:784, 2004:885

24 a § Ersättning till efterlevande ska betalas ut i den ordning som föreskrivs i 7, 9 och 10 §§ förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner. Förordning (2009:1177).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1177

25 § Livränta för förfluten tid och annan ersättning än som sägs i 24 § betalas ut så snart det kan ske.

26 § Uppkommer öretal vid utbetalning av sjukpenning eller livränta jämkas öretalet till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till närmast högre krontal. Förordning (1986:859).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1986:859

Omräkning av livränta

27 § Det tal som den fastställda livräntan ska räknas om med enligt 41 kap. 21 § första stycket första meningen socialförsäkringsbalken ska ha fyra decimaler. Förordning (2010:1655).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Arbetsgivarinträde

28 § Bestämmelserna i 42 kap. 5 § socialförsäkringsbalken om arbetsgivares rätt att erhålla ersättning med belopp som svarar mot vad han eller hon har utgivit tillämpas på arbetsgivare för sjöman.

Inträde i rätt till begravningshjälp får ske till högst halva beloppet. Förordning (2010:1655).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1655

Bemyndiganden

29 § Försäkringskassan får i fråga om arbetsskadeförsäkring, statligt personskadeskydd och krigsskadeersättning till sjömän meddela

 • 1. föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt 110 kap. 13 § andra stycket socialförsäkringsbalken,
 • 2. ytterligare föreskrifter för verkställighet av socialförsäkringsbalken.

Innan föreskrifter om statligt personskadeskydd meddelas enligt första stycket 2 ska Försäkringskassan samråda med berörda centrala förvaltningsmyndigheter. Förordning (2010:1655).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:206, 2004:885, 2010:1655

Bilaga

Förteckning över smittsamma sjukdomar som avses i 5 § 2 i förordningen
 • - difteri - fläckfeber - gula febern - hepatit A - hepatit B - hepatit C - hepatit D - hepatit E - hepatit non A non B non C non D non E - meningokockinfektion - polio - svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) - tuberkulos - virala hemorragiska febrar exkl. nefropathia epidemica - återfallsfeber - kolera - mjältbrand - paratyfoidfeber - pest - rabies - salmonellainfektion - shigellainfektion - tyfoidfeber Förordning (2004:493).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1977:284

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
1977:284
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1977.

Genom förordningen upphäves

 • a) kungörelsen (1950:334) med tillämpningsföreskrifter till militärersättningsförordningen den 2 juni 1950 (nr 261),
 • b) kungörelsen (1954:278) angående tillämpning av lagen om krigsförsäkring för sjömän m.fl.,
 • c) kungörelsen (1954:644) med föreskrifter enligt 6 § första stycket c) lagen om yrkesskadeförsäkring,
 • d) kungörelsen (1954:715) angående tillämpning av lagen om yrkesskadeförsäkring å vissa elever m.fl.,
 • e) kungörelsen (1954:716) angående undantagande av vissa arbetstagare i statens tjänst från försäkringen enligt lagen om yrkesskadeförsäkring,
 • f) kungörelsen (1954:800) med föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 14 maj 1954 (nr 249) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret,
 • g) kungörelsen (1954:801) med föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 14 maj 1954 (nr 250) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under vistelse å anstalt m.m.,
 • h) kungörelsen (1959:4) med föreskrift enligt 5 § andra stycket lagen om yrkesskadeförsäkring,
 • i) kungörelsen (1967:922) angående utbetalning av ersättning enligt lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring, m.m.,
 • j) kungörelsen (1968:595) angående anmälan om yrkesskada.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skada som har inträffat före ikraftträdandet, med undantag av 4 § kungörelsen (1967:922) angående utbetalning av ersättning enligt lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring, m.m. Förordning (2004:1380).

Förordning (1979:1027) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1979:1027
Rubrik
Förordning (1979:1027) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1981:1229) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 16 §
SFS-nummer
1981:1229
Rubrik
Förordning (1981:1229) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1982:367) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 24 §
SFS-nummer
1982:367
Rubrik
Förordning (1982:367) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1986:859) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:859
Rubrik
Förordning (1986:859) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1986:1112) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 12, 15, 16 §§
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1112
Rubrik
Förordning (1986:1112) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1988:1487) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1487
Rubrik
Förordning (1988:1487) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1989:305) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:305
Rubrik
Förordning (1989:305) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1989:455) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:455
Rubrik
Förordning (1989:455) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1989:767) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
1989-10-01
SFS-nummer
1989:767
Rubrik
Förordning (1989:767) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1990:188) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:188
Rubrik
Förordning (1990:188) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1990:206) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förarbeten
Jfr prop. 1989/90:100 (bil.7), 1989/90:SfU10, rskr 1989/90:184
Ikraft
1990-07-01
Omfattning
ändr. 2, 4, 29 §§
SFS-nummer
1990:206
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter i 2 och 4 §§ gäller fortfarande beträffande skada som har inträffat före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1990:206) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1990:882) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förarbeten
Jfr prop. 1989/90:100 (bil.12), 1989/90:AU11, rskr 1989/90:242
Ikraft
1990-09-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1990:882
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990. De nya föreskrifterna tillämpas dock beträffande skada som har inträffat efter utgången av juni 1990.

Rubrik
Förordning (1990:882) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1991:1800) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1800
Rubrik
Förordning (1991:1800) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1992:28) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1992-03-01
SFS-nummer
1992:28
Rubrik
Förordning (1992:28) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1992:1192) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
upph. 27 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1192
Rubrik
Förordning (1992:1192) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1994:541) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:541
Rubrik
Förordning (1994:541) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1994:568) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:568
Rubrik
Förordning (1994:568) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1995:428) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 6, 16, 17 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:428
Rubrik
Förordning (1995:428) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1995:726) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:726
Rubrik
Förordning (1995:726) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1995:902) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:902
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om skador som inträffat före den 1 juli 1995.

Rubrik
Förordning (1995:902) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1997:1195) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1195
Rubrik
Förordning (1997:1195) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2000:642) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2000-08-01
SFS-nummer
2000:642
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för skadefall som inträffat före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2000:642) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2000:958) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 12, 15 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:958
Rubrik
Förordning (2000:958) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2002-02-01
SFS-nummer
2001:1283
Rubrik
Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2002:243) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:243
Rubrik
Förordning (2002:243) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2002:526) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:526
Rubrik
Förordning (2002:526) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2002:784) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 24 §;ny 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:784
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Den nya föreskriften i 27 § tillämpas första gången vid omräkning av livränta för år 2004.

Rubrik
Förordning (2002:784) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2003:790) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:790
Rubrik
Förordning (2003:790) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2004:493) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §;ny bil.
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:493
Rubrik
Förordning (2004:493) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2004:885) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 29 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:885
Rubrik
Förordning (2004:885) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2004:1380) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1380
Rubrik
Förordning (2004:1380) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2005:821) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:821
Rubrik
Förordning (2005:821) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2006:670) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2006-08-01
SFS-nummer
2006:670
Rubrik
Förordning (2006:670) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2006:1548) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1548
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som anvisats friåret.

Rubrik
Förordning (2006:1548) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2007:900) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:900
Rubrik
Förordning (2007:900) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2008:116) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2008-05-01
SFS-nummer
2008:116
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 3 december 2007.

Rubrik
Förordning (2008:116) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2008:1209) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 12, 15, 16 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1209
Rubrik
Förordning (2008:1209) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2009:6) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-03-02
SFS-nummer
2009:6
Rubrik
Förordning (2009:6) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2009:1177) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 24 a §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1177
Rubrik
Förordning (2009:1177) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2010:1148) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-12-01
SFS-nummer
2010:1148
Rubrik
Förordning (2010:1148) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2010:1655) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 23 §;ändr. 1, 2, 5, 7, 8, 13, 27, 28, 29 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1655
Rubrik
Förordning (2010:1655) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2014:873) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2015-03-01
SFS-nummer
2014:873
Rubrik
Förordning (2014:873) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2017:1173) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1173
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som när skadefallet inträffade hade en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Rubrik
Förordning (2017:1173) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation