lagen.nu

Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-04-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:555
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-13

1 § Den som ådrar sig skada som Försäkringskassan har godkänt enligt bestämmelserna om statligt personskadeskydd i 43 kap. socialförsäkringsbalken eller den som ådrar sig skada som Pensionsmyndigheten har godkänt enligt bestämmelserna om statligt personskadeskydd i 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken har rätt till ersättning av staten enligt denna lag.

Om skadan har ådragits under ledighet eller annan fritid vid vistelse utanför förläggningsplats eller annan plats där verksamheten i fråga bedrivs, och skadan inte har orsakats av olycksfall vid färd till eller från nämnda plats då färden föranleddes av och stod i nära samband med verksamheten, utges ersättning endast till den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt till den som genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryt och som har skadats under tjänstgöringen. Lag (2017:555).

Ändringar/Förarbeten (6)

2 § Rätten till ersättning avser de förmåner och belopp som skulle ha utgått om den skadade hade haft rätt till ersättning enligt avtalet om ersättning vid personskada (PSA).

Den som avses i 7 kap. 2 § 3–6 socialförsäkringsbalken har dock endast rätt till ersättning för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan.

Vid skada som avses i 1 § andra stycket utges ersättning endast för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan.

Bestämmelserna i 43 kap. 20 § socialförsäkringsbalken har motsvarande tillämpning i fråga om ersättning enligt denna lag. Lag (2010:1221).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:469, 2002:230, 2010:1221

3 § Staten inträder i den skadades rätt till skadestånd eller trafikskadeersättning intill belopp som utges enligt denna lag.

Om ersättning enligt denna lag endast utges för ideell skada inträder staten dock endast i den skadades rätt till skadestånd eller trafikskadeersättning för sådan skada. Lag (1991:469).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:469

4 § Om ersättning enligt denna lag beslutar den myndighet som regeringen bestämmer.

Den som är missnöjd med ett beslut enligt denna lag får hänskjuta frågan till prövning inför Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor.

Bestämmelserna i avtalet om ersättning vid personskada (PSA) och för den angivna nämnden gäller även i övrigt i tillämpliga delar i ärende enligt denna lag. Lag (2002:230).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:469, 2002:230

Ändringar och övergångsbestämmelser

1977:266

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1976/77:64, SfU 1976/77:21, rskr 1976/77:201
SFS-nummer
1977:266

Lag (1991:469) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada

Förarbeten
Prop. 1990/91:102, 1990/91:FöU8, rskr 1990/91:285
Ikraft
1991-07-01
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
SFS-nummer
1991:469
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter tillämpas på skada som inträffat före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1991:469) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada

Lag (1994:2074) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ikraft
1995-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1994:2074
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. De nya bestämmelserna tillämpas även på den som tjänstgör enligt den upphävda lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på skada som någon ådragit sig vid tjänstgöring före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1994:2074) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Lag (2002:230) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid idell skada m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:81, bet. 2001/02:SfU10, rskr. 2001/02:213
Ikraft
2002-07-01
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
SFS-nummer
2002:230
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. För skada som inträffat före ikraftträdandet tillämpas 2 § andra stycket i sin äldre lydelse för den som avses i 1 § första stycket 4-–6 lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd.

Rubrik
Lag (2002:230) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid idell skada m.m.

Lag (2002:280) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205
Ikraft
2002-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2002:280
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller för skador som har inträffat före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2002:280) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Lag (2010:469) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:469
Rubrik
Lag (2010:469) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Lag (2010:1221) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1221
Rubrik
Lag (2010:1221) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Lag (2017:555) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:555
Rubrik
Lag (2017:555) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation