lagen.nu

Arbetsmiljöförordning (1977:1166)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1977-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:938
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Swedish Work Environment Authority

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Utöver de bestämmelser som anges i 1 kap. 2 c § arbetsmiljölagen (1977:1160) ska 2 kap. 4–6 §§, 7 § första stycket första meningen och 3 kap. 7 d–7 g §§ samma lag gälla utländska fartyg inom Sveriges sjöterritorium. Förordning (2018:128).

Ändringar/Förarbeten (5)

2 § En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande.

En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

Läkare ska till Arbetsmiljöverket anmäla sjukdomar som kan ha samband med arbete och är av intresse från arbetsmiljösynpunkt samt lämna verket upplysningar och biträde. Förordning (2015:16).

Rättsfall (2)

NJA 2005 s. 596: Fråga om överträdelse skett av föreskriften i 2 § första stycket...
RH 2007:20: Arbetsmiljöansvarige på ett gruppboende har efter ett anmälningspliktigt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Förvaring av handlingar

3 § Skriftligt meddelande från Arbetsmiljöverket i skyddsfråga och intyg eller journal över kontroll, provning eller undersökning, som avses i 4 kap. 1 -3 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160), samt övriga handlingar som har samband därmed skall av arbetsgivare eller den, som yrkesmässigt driver verksamhet utan anställd, hållas tillgängliga under minst fem år räknat från den dag då handlingen utfärdades. Register som avses i 4 kap. 7 § och 5 kap. 4 § arbetsmiljölagen skall av arbetsgivare förvaras under minst tio år räknat från den dag då den sista anteckningen gjordes i registret. Register som avses i 4 kap. 3 § första stycket 2 skall av arbetsgivaren förvaras under minst fyrio år räknat från den dag då expositionen upphörde.

Om verksamheten överlåtes, skall handlingar som avses i första stycket överlämnas till den nya innehavaren.

Arbetsmiljöverket kan enligt 18 § första stycket 3 föreskriva om annan förvaringstid och om förvaringsplats. Förordning (2000:957).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:678, 1992:1136, 2000:957

Gemensamt arbetsställe

4 § Den som enligt 3 kap. 7 d § eller 7 kap. 6 § första eller andra stycket arbetsmiljölagen (1977:1160) är ansvarig för samordning av skyddsåtgärder ska på det gemensamma arbetsstället sätta upp anslag med uppgift om detta. Förordning (2008:1282).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1282

Tillgängliga författningar

5 § Arbetsgivaren skall se till att arbetsmiljölagen (1977:1160) och denna förordning finns tillgängliga för arbetstagarna. Detsamma gäller de författningar som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen och som avser arbetsgivarens verksamhet.

Bestämmelser om vilka författningar som skall finnas tillgängliga ombord på fartyg finns i 5 kap. 2 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Förordning (2003:442).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:482, 2003:442

Lokal skyddsverksamhet

6 § Skyddsombud och ersättare för skyddsombud utses för en tid av tre år, om inte anställningsförhållandena eller omständigheterna i övrigt påkallar undantag.

Till skyddsombud skall utses person med insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud skall äga god förtrogenhet med arbetsförhållandena inom sitt skyddsområde.

Antalet skyddsombud bestämmes efter arbetsställets storlek, arbetets natur och arbetsförhållandena. Råder bland arbetstagarna tvekan om vilket antal skyddsombud som bör utses vid ett arbetsställe, eller om arbetsställets indelning i skyddsområden, bör före valet samråd ske med arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket. Vid arbetsställe med flera avdelningar bör skyddsombud utses för varje avdelning eller grupp av avdelningar med likartat arbete. Där arbete bedrives på skift, bör för skiftlag med flera arbetstagare skyddsombud finnas bland arbetstagarna på varje skift.

Skyddsombud kan skiljas från sitt uppdrag genom beslut av den organisation eller de arbetstagare som har utsett ombudet.

I fråga om skyddsombud på fartyg gäller 5 kap. 3 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf. Förordning (2003:442).

Rättsfall (1)

AD 2014 nr 48: Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte följt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:957, 2003:442

6 a § För varje årskurs 7–9 i grundskolan och 7–10 i specialskolan samt för varje nationellt program i gymnasieskolan ska två företrädare för eleverna utses att medverka som elevskyddsombud i skolans arbetsmiljöarbete enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160). På introduktionsprogram i gymnasieskolan och på utbildningsområdet i övrigt bestäms antalet elevskyddsombud och studerandeskyddsombud med hänsyn till elevernas och de studerandes antal och arbetsförhållanden. Förordning (2011:528).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:1164, 2011:528, 1990:234

7 § Vid varje arbetsställe bör regelbunden översyn ske genom skyddsrond.

Vid ett arbetsställe där det finns elevskyddsombud eller studerandeskyddsombud ska de ges möjlighet att delta vid skyddsronden. Förordning (2009:1164).

Rättsfall (1)

AD 2014 nr 48: Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte följt...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:678, 2009:1164

8 § Antalet ledamöter i en skyddskommitté bestämmes med hänsyn till antalet arbetstagare vid arbetsstället, arbetets natur och arbetsförhållandena. Av ledamöterna skall om möjligt en vara i företagsledande eller därmed jämförlig ställning. I kommittén bör också ingå en ledamot som tillhör styrelsen för lokal organisation av arbetstagare. Vidare skall i kommittén ingå skyddsombud.

Ordföranden och sekreterare i skyddskommitté utses av arbetsgivaren, om inte annat överenskommes.

I fråga om skyddskommitté på fartyg gäller 5 kap. 6 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf. Förordning (2003:442).

Rättsfall (1)

AD 2014 nr 48: Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte följt...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1985:331, 2003:442

8 a § En skyddskommitté bör sammanträda minst en gång var tredje månad.

Vid skyddskommitténs sammanträden bör även företrädare för företagshälsovården vara närvarande.

Två av de elevskyddsombud som har utsetts enligt 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) får medverka vid skyddskommitténs sammanträden. Elevskyddsombuden har dock inte rätt att ensamma hindra övriga deltagare från att fatta beslut i skyddskommittén. Elevskyddsombuden inom varje skyddskommittéområde bestämmer själva vilket eller vilka ombud som ska företräda dem vid sammanträdet.

Av 6 kap. 8 § arbetsmiljölagen framgår att studerandeskyddsombuden ingår som ledamöter i skyddskommittén. Förordning (2009:1164).

Ändringar/Förarbeten (4)

9 § Om företrädare för arbetsgivare och arbetstagare eller studerandeskyddsombud inte kan ena sig om beslut i skyddskommittén, ska på begäran av ledamot frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket, som har att pröva denna i den mån den faller inom området för verkets befogenhet.

I beslut av skyddskommitté bör anges den tid inom vilken beslutet ska vara verkställt. Förordning (2009:1164).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:957, 2001:83, 2009:1164

10 § Uppgift om skyddsombuds namn och adress, dennes skyddsområde och den tid för vilken ombudet har utsetts, ska snarast möjligt efter förrättat val skriftligen lämnas till arbetsgivaren av den organisation eller de arbetstagare som har förrättat valet. Om ett skyddsombud ersätts, ska anges vilken person det nya skyddsombudet ersätter.

Arbetsgivare ska på arbetsstället sätta upp anslag eller på annat lämpligt sätt tillkännage namn på skyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.

I fråga om skyddsombud eller skyddskommitté på fartyg gäller 5 kap. 7 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf. Förordning (2008:82).

Ändringar/Förarbeten (4)

11 § Arbetsgivaren skall underrätta huvudskyddsombudet eller, om ett sådant ombud inte finns, annat skyddsombud om beslut i ett ärende om bygglov som avser en arbetslokal eller ett personalrum. Finns det inte något skyddsombud skall underrättelsen lämnas till den organisation som företräder arbetstagarna. Förordning (1995:482).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:357, 1995:482

12 § Arbetsgivare ska underrätta skyddsombud, skyddskommitté eller arbetstagarorganisation om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller anmälan om sådan verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förordning (2013:257).

Ändringar/Förarbeten (4)

12 a § Kraven i de bestämmelser som anges i 17 § 1–9 ska omfattas av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete enligt 3 kap. 2 a § första och andra styckena arbetsmiljölagen (1977:1160) i den utsträckning som bestämmelserna är tillämpliga på arbetsstället. Förordning (2011:14).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:14

13 § Skyddsombud skall under minst två år behålla avskrift av skriftligt meddelande som ombudet fått av tillsynsmyndighet. Avgår skyddsombudet, skall avskriften överlämnas till efterträdaren.

På fartyg gäller 5 kap. 9 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf. Förordning (2003:442).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:442

14 § Vid övning som leds av Försvarsmakten och vid sådan övning med kommunal organisation för räddningstjänst som avser verksamhet under höjd beredskap gäller inte 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Förordning (2003:791).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1994:673, 1995:146, 2003:791

14 a § Kommer riket i krig skall bestämmelserna i 2 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) tillämpas med beaktande även av totalförsvarets behov. Vidare får avsteg göras från bestämmelserna i 5 kap. 2 och 3 §§ arbetsmiljölagen samt från föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, om det är nödvändigt med hänsyn till totalförsvarets behov. Innan ett sådant avsteg görs skall arbetsgivaren om möjligt samråda med berört skyddsombud. Arbetsmiljöverket skall underrättas om avsteget så snart det kan ske.

Om riket kommer i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i gäller efter regeringens förordnande bestämmelserna i första stycket från den tidpunkt som regeringen bestämmer. Förordning (2000:957).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:957, 1989:794

Tillsyn

15 § Tillsynsmyndigheten ska genom åtgärder som avses i 7 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Tillsynen ska inriktas på att bevaka att arbetsgivarna planerar och bedriver sin verksamhet så att arbetsmiljökraven tillgodoses. Vid tillsynen ska en helhetsbedömning eftersträvas.

Tillsynsmyndigheten ska göra anmälan till Konsumentombudsmannen om den finner att det finns skäl för ingripande enligt marknadsföringslagen (2008:486) mot marknadsföring som riktas till arbetsgivare.

I fråga om arbete som utförs i hemmet ska inspektionsbesök ske endast på begäran av den arbetsgivare eller arbetstagare som berörs, eller om det finns någon annan särskild anledning till det. Motsvarande ska gälla för arbete som utförs av den som driver verksamhet utan arbetstagare eller utan att ha annan arbetstagare anställd än familjemedlem.

I fråga om tillsyn på fartyg gäller bestämmelser i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och med stöd av lagen meddelade föreskrifter i stället för vad som sägs i denna förordning. Förordning (2008:514).

Ändringar/Förarbeten (6)

16 § Vid en förrättning på ett arbetsställe ska tillsynsmyndigheten eller ett besiktningsorgan, som verkställer kontroll enligt tillsynsmyndighetens föreskrift, kontakta skyddsombud som kan anträffas på arbetsstället.

Vid ett arbetsställe där det finns elevskyddsombud eller studerandeskyddsombud ska även något av dessa kontaktas. Förordning (2009:1164).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1980:686, 2009:1164

17 § Arbetsmiljöverket ska i fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG ansvara för tillsynen i arbetsmiljöfrågor enligt 7 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) när det gäller

 • 1. artikel 14.6 i fråga om registranters identifiering av egna riskhanteringsåtgärder och tillämpning av sådana åtgärder,
 • 2. artikel 34 b i fråga om skyldigheten för nedströmsanvändare att när det gäller egen användning vidarebefordra information som kan ge anledning att ifrågasätta om riskhanteringsåtgärder i säkerhetsdatabladet är lämpliga,
 • 3. artikel 35 i fråga om skyldigheten för arbetsgivare att göra information om ämnen och beredningar tillgänglig,
 • 4. artikel 37.4 i fråga om skyldigheten för nedströmsanvändare att utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport när användningen av ämnet inte leder till att ämnet, som sådant eller i en beredning, släpps ut på marknaden,
 • 5. artikel 37.5 i fråga om nedströmsanvändares identifiering av egna riskhanteringsåtgärder och tillämpning av sådana åtgärder,
 • 6. artikel 38 i fråga om skyldigheten att delge information,
 • 7. artikel 60.9 d i fråga om tillämpning av tillståndsvillkor,
 • 8. artikel 60.10 i fråga om skyldigheten för tillståndshavare att se till att exponeringen minskas, och
 • 9. artikel 67.1 i fråga om tillämpning av villkor för begränsningar enligt bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006. Förordning (2011:14).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:357, 2011:14, 1995:482

17 a § När Arbetsmiljöverket utövar tillsyn enligt 17 § ska verket vid behov samverka med Kemikalieinspektionen samt berörda länsstyrelser och kommuner.

Om Arbetsmiljöverket i sin tillsyn enligt 17 § uppmärksammar att förordning (EG) nr 1907/2006 inte följs på ett område som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) omfattas av en annan myndighets tillsynsansvar, ska Arbetsmiljöverket underrätta den ansvariga myndigheten om bristerna. Förordning (2018:938).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:938, 2011:14

Bemyndiganden

18 § Arbetsmiljöverket bemyndigas att

För planering och kontroll av arbetsmiljön kan Arbetsmiljöverket meddela föreskrifter om gränsvärden.

Föreskrifter som rör även annan myndighets verksamhetsområde meddelar Arbetsmiljöverket efter samråd med den myndigheten.

Arbetsmiljöverket får även medge undantag från föreskrifter som verket har meddelat. Förordning (2014:365).

Rättsfall (1)

RH 1996:77: En banks kostnad för krisgruppsarbete i anledning av ett bankrån har, mot...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (10)

18 a § Föreskrifter om ledighet för att fullgöra uppdraget som elevskyddsombud enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160) finns i 4 kap. 11 § skollagen (2010:800). Förordning (2014:365).

Ändringar/Förarbeten (4)

18 b § Statens skolverk, universitet och högskolor samt Myndigheten för yrkeshögskolan får för sina verksamhetsområden meddela föreskrifter för verkställigheten av 6 kap. 17 § och 18 § andra och tredje styckena arbetsmiljölagen (1977:1160). Förordning (2009:1164).

Ändringar/Förarbeten (5)

19 § Har upphävts genom förordning (2014:365).

Övriga bestämmelser

20 § Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) eller med stöd därav meddelande föreskrifter sänds till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller i mål om ansvar enligt 3 kap. 7--10 §§ brottsbalken, när målet rör arbetsgivares eller arbetstagares ansvar för att ha vållat skada eller ha framkallat fara för anställd. Förordning (2000:957).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:678, 2000:957, 2014:365

21 § Det som sägs i denna förordning om Arbetsmiljöverket ska i fråga om fartyg i stället gälla Transportstyrelsen med de undantag som följer av denna paragraf.

I frågor som avser skydd mot ohälsa och olycksfall på fartyg ska Transportstyrelsen i den omfattning som behövs samråda med Arbetsmiljöverket. I fråga om fartyg som har tagits in på varv i Sverige meddelar Arbetsmiljöverket efter samråd med Transportstyrelsen de föreskrifter som behövs i fråga om samordning av skyddsåtgärder. Detsamma gäller i fråga om ett fartyg i svensk hamn som är gemensamt arbetsställe till följd av att fartyget är under lastning eller lossning.

Bestämmelserna i 3 kap. 3 a § arbetsmiljölagen (1977:1160) ska inte tillämpas på örlogsfartyg. Förordning (2014:365).

Ändringar/Förarbeten (5)

22 § Den vars verksamhet har varit föremål för tillsyn enligt 7 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160), skall ersätta tillsynsmyndigheterna för sådana kostnader för undersökning av prov som har varit skäligen påkallade.

För sådan granskning av maskiner, redskap, skyddsutrustningar eller andra tekniska anordningar, som utförs av Arbetsmiljöverket på uppdrag av den som avser att överlåta eller upplåta anordningen eller i övrigt för dennes räkning, betalas en avgift som bestäms av verket. Förordning (2000:957).

Ändringar/Förarbeten (4)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1977:1166

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Jfr prop. 1976/77:149, SoU 1977/78:1, rskr 1977/78:18
Ikraft
1978-07-01
SFS-nummer
1977:1166
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1978. Genom förordningen upphäves arbetarskyddskungörelsen (1949:208), kungörelsen (1937:816) om skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning av fartyg ankomma på arbetsgivaren m. fl., kungörelsen (1948:824) angående specialinspektör inom Y rkesinspektionen för tillsyn å framställning, handhavande och förvaring av explosiva och särskilt eldfarliga ämnen, kungörelse n (1948:825) angående specialinspektörer inom Yrkesinspektionen för tillsyn å elektriska starkströmsanläggningar, kungörelsen (1949:213) om läkarundersökning och läkarbesiktning av minderåriga arbetstagare samt kungörelsen (1963:662) om tillämpning av arbetarskyddslagen å arbete vid vissa undervisnings- och utbildningsanstalter.

Vid ikraftträdandet gällande föreskrift eller villkor, som Arbetarskyddsstyrelse n har meddelat med stöd av arbetarskyddskungörelsen eller kungörelsen om skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning av fartyg ankomma på arbetsgivaren m.fl., äger fortsatt giltighet inom sitt tidigare tillämpningsområde och skall vid tillämpningen av arbetsmiljölagen (1977:1160) anses ha meddelats enligt motsvarande bestämmelse i samma lag.

Vad som sägs i andra stycket skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om föreskrift eller villkor, som där nämns men avses träda i kraft den 1 juli 1978 eller senare.

Arbetarskyddsstyrelsen får, till dess regeringen förordnar annat, på motsvarande sätt, som tidigare har kunnat ske enligt 31 § andra stycket arbetarskyddskungörelsen, meddela föreskrifter om villkor för behörighet såsom besiktningsman.

Förekommer i lag eller annan för fattning hänvisning till eller avses eljest däri föreskrift, som har ersatts genom bestämmelse i arbetsmiljöförordningen, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

Förordning (1980:429) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ny 21 §
Ikraft
1980-07-01
SFS-nummer
1980:429
Rubrik
Förordning (1980:429) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning(1980:686)om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
1981-01-01
SFS-nummer
1980:686
Rubrik
Förordning(1980:686)om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1980:852) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 18 §;ny 2 a §
Ikraft
1981-01-01
SFS-nummer
1980:852
Rubrik
Förordning (1980:852) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1981:288) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ny 22 §
Ikraft
1981-07-01
SFS-nummer
1981:288
Rubrik
Förordning (1981:288) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1982:902) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1983-01-01
SFS-nummer
1982:902
Rubrik
Förordning (1982:902) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1982:1092) om ändring i förordningen (1982:902) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
1982:1092
Rubrik
Förordning (1982:1092) om ändring i förordningen (1982:902) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1984:51) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:51
Rubrik
Förordning (1984:51) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1985:331) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 8 §;ny 8 a §
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:331
Rubrik
Förordning (1985:331) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1985:853) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:853
Rubrik
Förordning (1985:853) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1987:357) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 1, 11, 12, 15, 17 §§
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:357
Rubrik
Förordning (1987:357) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1988:316) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:316
Rubrik
Förordning (1988:316) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1989:368) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:368
Rubrik
Förordning (1989:368) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1989:794) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förarbeten
Jfr prop. 1986/87:165, AU 1987/88:4, rskr 1987/88:9
Omfattning
ny 14 a §
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:794
Rubrik
Förordning (1989:794) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1990:234) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förarbeten
Jfr prop. 1989/90:61, 1989/90:UbU28, rskr 1989/90:240
Omfattning
ändr. 8 a §;nya 6 a, 18 a, 18 b §§
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:234
Rubrik
Förordning (1990:234) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1990:974) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förarbeten
Jfr prop. 1989/90:60, 1989/90:AU16, rskr 1989/90:115
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1990-12-01
SFS-nummer
1990:974
Rubrik
Förordning (1990:974) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1991:678) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förarbeten
Jfr prop. 1990/91:140, 1990/91:AU22, rskr 1990/91:302
Omfattning
ändr. 3, 7, 8 a, 15, 18, 18 b, 19, 20 §§
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:678
Rubrik
Förordning (1991:678) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1992:756) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 18 a, 18 b §§
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:756
Rubrik
Förordning (1992:756) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1992:1136) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 3 §;omtryck
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1136
Rubrik
Förordning (1992:1136) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1993:953) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr 18 b §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:953
Rubrik
Förordning (1993:953) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1994:580) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 18, 19 §§
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:580
Rubrik
Förordning (1994:580) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1994:673) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:673
Rubrik
Förordning (1994:673) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1995:146) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:146
Rubrik
Förordning (1995:146) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1995:482) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
upph. 1, 17 §§, rubr. närmast före 1 §;ändr. 5, 11, 22 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:482
Rubrik
Förordning (1995:482) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1995:821) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 18 a §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:821
Rubrik
Förordning (1995:821) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1995:1346) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1995:1346)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1346
Rubrik
Förordning (1995:1346) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1995:1346)

Förordning (1997:137) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1997-06-01
SFS-nummer
1997:137
Rubrik
Förordning (1997:137) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1998:912) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:912
Rubrik
Förordning (1998:912) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2000:957) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 2 a, 3, 6, 9, 10, 14 a, 18, 20, 21, 22 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:957
Rubrik
Förordning (2000:957) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2001:83) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 18 §§
Ikraft
2001-04-15
SFS-nummer
2001:83
Rubrik
Förordning (2001:83) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2003:442) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 21 §§
Ikraft
2003-07-21
SFS-nummer
2003:442
Rubrik
Förordning (2003:442) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2003:791) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:791
Rubrik
Förordning (2003:791) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2008:82) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2008-04-08
SFS-nummer
2008:82
Rubrik
Förordning (2008:82) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2008:514) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:514
Rubrik
Förordning (2008:514) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2008:1214) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1214
Rubrik
Förordning (2008:1214) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2008:1282) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1282
Rubrik
Förordning (2008:1282) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2009:1164) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 a, 7, 8 a, 9, 16, 18 b §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1164
Rubrik
Förordning (2009:1164) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2011:14) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL396/2006 s1
Ikraft
2011-03-01
CELEX-nr
32006R1907
Omfattning
nya 12 a, 17, 17 a §§
SFS-nummer
2011:14
Rubrik
Förordning (2011:14) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2011:528) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:528
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 • 2. För elever i gymnasieskolan som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 ska äldre bestämmelser gälla.
Rubrik
Förordning (2011:528) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2013:257) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2013-06-18
SFS-nummer
2013:257
Rubrik
Förordning (2013:257) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2014:365) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2, 19 §§, rubr. närmast före 2 §;nuvarande 2 a § betecknas 2 §;ändr. den nya 2 §, 18, 18 a, 21 §§;ny rubr. närmast före 20 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:365
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2014:365) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2015:16) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
rubr. närmast efter 18 b § utgår;ändr. 2 §
Ikraft
2015-03-09
SFS-nummer
2015:16
Rubrik
Förordning (2015:16) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2018:128) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-04-21
SFS-nummer
2018:128
Rubrik
Förordning (2018:128) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2018:938) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 17 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:938
Rubrik
Förordning (2018:938) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation