lagen.nu

Författningssamlingsförordning (1976:725)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1976-09-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:306
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24
Övrigt
Rättelseblad 2008:354 och 2009:1538 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning förstås med

författningar: lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter,

allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Förordning (1984:212).

2 § Denna förordning gäller ej för riksdagen och dess myndigheter. Förordning (1982:1256).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1982:1256

Svensk författningssamling

3 § I förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet finns bestämmelser om vem som är utgivare av Svensk författningssamling (SFS).

Frågor om kungörande av författningar i SFS i fall som avses i 6 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar avgörs av utgivaren av SFS. Förordning (2011:433).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

3 a § En författning som ska kungöras i SFS ska föras in i den författningssamlingen i ett elektroniskt dokumentformat som innebär att författningen till form och innehåll stämmer överens med vad som har beslutats. Förordning (2018:98).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:98

3 b § Regeringskansliet ska ansvara för säkerheten på den särskilda webbplats som avses i 5 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar och i det elektroniska system som används för kungörande i SFS. Förordning (2018:98).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:98

4 § Författningar kan kungöras i SFS alla dagar på året. Förordning (2018:98).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:98

5 § Har en författning som regeringen utfärdat kungjorts i någon annan författningssamling än SFS eller i någon annan publikation, skall en notis om detta införas i SFS så snart det lämpligen kan ske.

I en notis enligt första stycket anges

 • 1. författningens rubrik,
 • 2. när författningen har utfärdats,
 • 3. i vilken författningssamling eller annan publikation kungörandet har skett och
 • 4. för en författning som har kungjorts i en författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning. Förordning (1980:154).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1980:154

6 § Webbplatsen för SFS ska, utöver sådana notiser som avses i 5 §, även innehålla uppgifter om

 • 1. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har låtit ge ut en författningssamling,
 • 2. vilka andra myndigheter under regeringen som under året har låtit föra in författningar eller allmänna råd i en sådan författningssamling,
 • 3. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har kungjort författningar på något annat sätt än i en författningssamling eller publicerat allmänna råd enligt 28 §,
 • 4. vilka författningssamlingar som under året har getts ut av riksdagsförvaltningen och av förvaltningsmyndigheter under riksdagen, samt
 • 5. vilka andra myndigheter under riksdagen som under året har låtit föra in författningar i en sådan författningssamling.

På webbplatsen ska det också anges att det finns en författningssamling för varje län.

En myndighet som avses i första stycket 1–3 ska senast den 15 januari varje år lämna utgivaren de uppgifter som ska framgå av informationen på webbplatsen. Förordning (2018:98).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § Statliga myndigheter ska se till att de har tillgång till SFS i den utsträckning som behövs. Förordning (2018:98).

Ändringar/Förarbeten (4)

8 § Har upphävts genom förordning (1996:1307).
8 a § Har upphävts genom förordning (1999:908).

Författningssamlingar för centrala myndigheter under regeringen

9 § De centrala myndigheter som anges i bilaga 1 till denna förordning skall låta utge författningssamling. I den utsträckning som framgår av bilagan skall författningssamlingen vara gemensam för den myndighet som låter utge författningssamlingen och en eller flera andra myndigheter.

Författningssamling som avses i första stycket skall, om ej annat följer av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, utnyttjas av annan central myndighet i enlighet med vad som anges i bilaga 1.

De centrala myndigheter som är upptagna i bilaga 2 till denna förordning får under tid som anges i bilagan kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i denna förordning. Hur kungörandet sker framgår av bilagan. Regeringskansliet och chefen för Utrikesdepartementet får tills vidare kungöra författningar i publikationen Föreskrifter för utrikesförvaltningen. Förordning (1996:1516).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1982:1256, 1996:1516

10 § Det åligger central myndighet som låter utge författningssamling enligt denna förordning att utse utgivare för författningssamlingen.

11 § En författningssamling som en central myndighet låter ge ut ska ha samma format och likartad typografisk utformning som SFS senast hade när den gavs ut i tryckt form.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet ska lämnas till regeringen. Förordning (2018:98).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1976:877, 1986:597, 2018:98

12 § Brukar central myndighet kungöra sina författningar i central myndighets författningssamling men har viss författning kungjorts i SFS, författningssamling för län eller på annat sätt än i författningssamling, skall en notis om kungörandet införas i förstnämnda författningssamling så snart det lämpligen kan ske.

I notis enligt första stycket anges

 • 1. författningens rubrik,
 • 2. när och av vilken myndighet författningen har utfärdats,
 • 3. hur kungörandet har skett och
 • 4. för författning som har kungjorts i författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning.

Första stycket gäller ej, om författningen bekantgöres i andra hand genom införande i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet kungöres.

Lagrumshänvisningar hit (1)

13 § Statliga myndigheter skall se till att de har tillgång till andra myndigheters författningssamlingar i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, landsting och kommunbibliotek som begär det skall det kostnadsfritt sändas ett exemplar av en författningssamling som en central myndighet låter ge ut. Förordning (1993:1165).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:1826, 1993:1165

14 § Kostnaden för gemensam författningssamling skall fördelas mellan myndigheterna.

Myndighet som utnyttjar en annan myndighets författningssamling skall svara för därav uppkommande trycknings- och distributionskostnader.

Länens författningssamlingar

15 § Det åligger länsstyrelse att utse utgivare för länets författningssamling.

16 § Länets författningssamling ska ha samma format och likartad typografisk utformning som SFS senast hade när den gavs ut i tryckt form.

Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen besluta om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet ska lämnas till regeringen. Förordning (2018:98).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1986:597, 2018:98

17 § Statliga myndigheter skall se till att de har tillgång till länens författningssamling i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, landsting och kommunbibliotek inom länet skall det kostnadsfritt sändas ett exemplar av länets författningssamling. Förordning (1993:1165).

Ändringar/Förarbeten (3)

18 § Kostnaden för tryckning och distribution av länets författningssamling betalas av länsstyrelsen, om ej annat är särskilt föreskrivet.

Övriga bestämmelser

18 a § Om en ny eller ändrad författning helt eller delvis genomför ett EU-direktiv, ska en hänvisning till direktivet göras i den författningssamling där författningen kungörs.

Om en ny eller ändrad författning har anmälts till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, ska en hänvisning till detta direktiv göras i den författningssamling där författningen kungörs. Förordning (2015:678).

Ändringar/Förarbeten (8)

18 b § När en myndighet under regeringen beslutar en författning skall rubriken till denna innehålla myndighetens namn och ordet "föreskrifter". I ingressen till författningen skall uppgift lämnas om det bemyndigande på vilket myndighetens beslutanderätt grundar sig.

Termen anvisningar får inte användas i rubriken till en författning. Förordning (1985:819).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1985:819, 1984:212

18 c § Hos varje myndighet under regeringen skall det finnas en förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av myndigheten eller någon föregångare till denna. Detta gäller oavsett vilken rubrik författningarna eller råden har. I fråga om författningar eller råd som förtecknas enligt särskilda bestämmelser räcker det dock med en hänvisning till den särskilda förteckningen. Myndighetens arbetsordning behöver inte tas med i förteckningen.

Förteckningen skall i skilda delar ange de regler som har publicerats i en författningssamling och andra regler. Den del av förteckningen som avser regler av det förra slaget skall utformas i enlighet med föreskrifterna i bilaga 3.

Förteckningen skall vid lämpliga tidpunkter tryckas eller mångfaldigas på annat sätt och tillhandahållas allmänheten. Ett exemplar av förteckningen skall varje år lämnas till regeringen i samband med att myndigheten lämnar sitt budgetunderlag. Om förteckningen förs med hjälp av automatiserad behandling skall den lämnas också på diskett eller annat datorläsbart medium. Förordning (2002:32).

Rättsfall (1)

NJA 1988 s. 218: Resningsärende. Sjötrafikförordningen (1986:300) innehåller ett bemyndigande...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

19 § Tillstånd till tryckning av en författning som ska tas in i en författningssamling meddelas av utgivaren eller den som han eller hon bestämmer. Tillstånd till elektronisk publicering av SFS meddelas av utgivaren eller den som han eller hon bestämmer.

I fråga om författning som utfärdas av regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas sedan en chefstjänsteman inom det departement där ärendet har handlagts, eller den som han eller hon bestämmer, har godkänt att författningen trycks eller publiceras.

I fråga om författning som utfärdas av någon annan än regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas, sedan den som är behörig har godkänt att författningen trycks eller publiceras. Förordning (2018:98).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1982:1256, 2018:98

20 § I SFS ska varje författning kungöras för sig. Det ska för varje författning framgå vilken dag den har publicerats i SFS.

I fråga om andra författningssamlingar får endast en författning tryckas på samma blad. Detta gäller dock inte när författningarna förs samman i bokband. För varje författning anges på bladets första sida dagen då den har kommit ut från trycket.

Varje författning i en författningssamling ska tilldelas ett löpnummer, som består av årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskiljs från årtalet genom kolon. En författning kan dessutom ges en sakbeteckning som visar dess ämnestillhörighet.

Tredje stycket ska tillämpas även på en sådan notis som avses i 5 eller 12 §. Notisnumreringen ska utgöra en serie för sig. Förordning (2018:98).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:98

21 § När en författning i en författningssamling kan bli svåröverskådlig till följd av ändringar, bör den föras in i sin helhet i författningssamlingen. Ett sådant införande kan ske

 • 1. i samband med en ändring av författningen, och
 • 2. i fråga om författningar i andra författningssamlingar än SFS även vid något annat lämpligt tillfälle. Förordning (2018:98).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:98

22 § En författning som kungörs i en tryckt författningssamling ska om möjligt ges ut så att den är författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan den träder i kraft. Förordning (2018:98).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:98

23 § Införes i författningssamling författning, som med stöd av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar har kungjorts i annan författningssamling eller på annat sätt än i författningssamling eller som har bekantgjorts på annat sätt än genom kungörande, skall det vid införandet anges att fråga är om ett bekantgörande i andra hand.

Om en författning som har kungjorts i en författningssamling ändras eller upphävs, skall ändringen eller upphävandet om möjligt kungöras i den författningssamling där författningen ursprungligen kungjordes. Förordning (1984:212).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1984:212

24 § Författningssamling skall förses med register.

För underlättande av registerframställningen kan sakord utsättas i anslutning till rubriken till författning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

24 a § Bestämmelser om skyldigheten att göra författningar tillgängliga elektroniskt i ett offentligt rättsinformationssystem finns i rättsinformationsförordningen (1999:175). Förordning (2018:98).

Ändringar/Förarbeten (6)

24 b § Har upphävts genom förordning (1999:182).

25 § Författningar som ingår i en tryckt författningssamling ska kunna köpas såväl årgångsvis som var och en för sig. Årsabonnemang bör om möjligt kunna begränsas till en viss ämnesgrupp av författningar. Förordning (2018:98).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1006, 2018:98

26 § I fråga om författningar som med stöd av 4, 7 eller 9 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar kungörs i någon annan publikation än den som avses i denna förordning ska 17, 18, 19, 21, 22 och, om det inte finns något hinder mot det, 25 §§ tillämpas. Förordning (2018:98).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1977:952, 2018:98

27 § Allmänna råd ska tryckas eller på annat sätt mångfaldigas och tillhandahållas allmänheten. Oavsett om de är sammanförda med en författning eller upprättas fristående kan de tas in i en författningssamling. Är de sammanförda med en författning, ska det tydligt märkas ut vilka regler som är författningsföreskrifter och vilka regler som är allmänna råd.

I fråga om allmänna råd som har tagits in i en författningssamling ska det som sägs om författning i 13 §, 19 § första och tredje styckena, 20 § andra och tredje styckena samt 21, 24 och 25 §§ tillämpas. Förordning (2018:98).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:98

28 § Allmänna råd som ej intages i författningssamling bör numreras löpande för kalenderår i en serie som är gemensam för myndigheten. De kan dessutom ges sakbeteckning som visar deras ämnestillhörighet. Serien bör förses med register.

I fråga om allmänna råd som avses i första stycket äger 19 § första och tredje styckena samt 21 § och, i den mån ej hinder däremot möter, 25 § motsvarande tillämpning.

Första stycket gäller ej för myndighet som anges i bilaga 2.

Lagrumshänvisningar hit (1)

29 § I en författningssamling får det inte föras in något annat än

 • 1. sådana författningar som ska kungöras i författningssamlingen,
 • 2. sådana notiser som avses i 5 § första stycket och 12 § första stycket,
 • 3. sådana bekantgöranden i andra hand som avses i 12 § tredje stycket,
 • 4. bekantgöranden i andra hand av sådana författningar som har kungjorts enligt 4 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar,
 • 5. sådant införande av en författning i sin helhet som avses i 21 §,
 • 6. allmänna råd,
 • 7. sådant som ska föras in i författningssamlingen enligt särskilda bestämmelser.

Trots första stycket får det i en författningssamling föras in kortare meddelanden som bör komma till allmän kännedom och som inte lämpligen kan lämnas i någon annan form, förutsatt att författningssamlingen inte därigenom upphör att vara huvudsakligen en regelsamling. En myndighet som har utfärdat en sådan författning som avses i 2 § första stycket 2 lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar får också föra in författningen i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet kungörs.

Rättsfallsreferat får inte tas in i en författningssamling. Förordning (2018:98).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1984:212, 2018:98

30 § Mot beslut enligt denna förordning får talan ej föras.

Bilaga 1

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande myndighet

Benämning Förkortning Särskild föreskrift
Affärsverket svenska kraftnät
Svenska kraftnäts författningssamling SvKF
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens författningssamling AFFS
Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverkets författningssamling AGVFS Utnyttjas också av Statens tjänstepensionsverk
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS
Bolagsverket
Bolagsverkets författningssamling BOLFS Utnyttjas också av Patentombudsnämnden
Boverket
Boverkets författningssamling BFS
Centrala studiestödsnämnden
Centrala studiestödsnämndens författningssamling CSNFS
Datainspektionen
Datainspektionens författningssamling DIFS
Domstolsverket
Domstolsverkets författningssamling DVFS Utnyttjas också av Notarienämnden
Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS
Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS
Finansinspektionen
Finansinspektionens författningssamling FFFS
Försvarsmakten
Försvarets författningssamling FFS Utnyttjas också av Fortifikationsverket, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk
Försäkringskassan
Försäkringskassans författningssamling FKFS
Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling IAFFS
Kammarkollegiet
Kammarkollegiets författningssamling KAMFS Utnyttjas också av Fastighetsmäklarinspektionen och Trafikanalys
Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionens författningssamling KIFS
Kommerskollegium
Kommerskollegiums författningssamling KFS
Konkurrensverket
Konkurrensverkets författningssamling KKVFS
Konsumentverket
Konsumentverkets författningssamling KOVFS Utnyttjas också av Allmänna reklamationsnämnden
Kriminalvården
Kriminalvårdens författningssamling KVFS
Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndighetens författningssamling KFMFS
Kustbevakningen
Kustbevakningens författningssamling KBVFS
Lantmäteriet
Lantmäteriets författningssamling LMFS
Livsmedelsverket
Livsmedelsverkets författningssamling LIVSFS
Migrationsverket
Migrationsverkets författningssamling MIGRFS
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för digital förvaltnings författningssamling MDFFS
Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling MPRTFS
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling MSBFS Utnyttjas också av Riksvärderingsnämnden
Myndigheten för tillväxtpolitiska uvärderingar och analyser
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling MTFS
Myndigheten för yrkeshögskolan
Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling MYHFS
Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets författningssamling NFS Utnyttjas också av Kustbevakningen
Patent- och registreringsverket
Patent- och registreringsverkets författningssamling PRVFS
Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndighetens författningssamling PFS
Polismyndigheten
Polismyndighetens författningssamling PMFS Utnyttjas också av Säkerhetspolisen
Post- och telestyrelsen
Post- och telestyrelsens författningssamling PTFS
Revisorsinspektionen
Revisorsinspektionens författningssamling RIFS
Riksarkivet
Riksarkivets författningssamling RA-FS
Riksgäldskontoret
Riksgäldskontorets författningssamling RGKFS
Sametinget
Sametingets författningssamling STFS
Sjöfartsverket
Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS Utnyttjas också av Rederinämnden
Skatteverket
Skatteverkets författningssamling SKVFS
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsens författningssamling SKSFS
Socialstyrelsen
Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. HSLF-FS Utnyttjas av E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Spelinspektionen
Spelinspektionens författningssamling SIFS
Statens energimyndighet
Statens energimyndighets författningssamling STEMFS
Statens institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelses författningssamling SiSFS
Statens jordbruksverk
Statens jordbruksverks författningssamling SJVFS Utnyttjas också av Centrala försöksdjursnämnden
Statens kulturråd
Statens kulturråds författningssamling KRFS Utnyttjas också av Konstnärsnämnden, Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum, Moderna museet, Styrelsen för Sveriges författarfond och Myndigheten för tillgängliga medier
Statens skolverk
Statens skolverks författningssamling SKOLFS Utnyttjas också av Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten
/Träder i kraft I:2019-07-01/ Statens jordbruksverk
Statens jordbruksverks författningssamling SJVFS Utnyttjas också av Centrala försöksdjursnämnden
Statens kulturråd
Statens kulturråds författningssamling KRFS Utnyttjas också av Institutet för språk och folkminnen, Konstnärsnämnden, Kungl. biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier, Riksantikvarieämbetet, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima och transporthistoriska museer, Statens musikverk och styrelsen för Sveriges författarfond
Statens skolverk
Statens skolverks författningssamling SKOLFS Utnyttjas också av Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyråns författningssamling SCB-FS Utnyttjas också av Konjunkturinstitutet och Medlingsinstitutet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling SSMFS
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling STAFS
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges geologiska undersöknings författningssamling SGU-FS
Tillväxtverket
Tillväxtverkets författningssamling TVFS Utnyttjas också av Verket för innovationssystem och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Totalförsvarets rekryteringsmyndighets författningssamling TRMFS
Trafikverket
Trafikverkets författningssamling TRVFS
Transportstyrelsen
Transportstyrelsens författningssamling TSFS Utnyttjas också av Luftfartsverket och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tullverket
Tullverkets författningssamling TFS Utnyttjas också av Inspektionen för strategiska produkter
Universitets- och högskolerådet
Universitets- och högskolerådets författningssamling UHRFS
Valmyndigheten
Valmyndighetens författningssamling VALFS
Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådets författningssamling VRFS Utnyttjas också av Etikprövningsmyndigheten
Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndighetens författningssamling Förordning (2019:306). ÅFS

Bilaga 2

Centrala myndigheter som får kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i författningssamlingsförordningen
Myndighet Hur kungörande får ske Särskild föreskrift
Arbetsgivarverket AGV cirkulär Medgivandet gäller t.v.
Finansinspektionen Föreskrifterna publiceras elektroniskt t.v. och endast och hålls tillgängliga hos myndigheten Medgivandet gäller bilagor till föreskrifter om kapitaltäckning och stora exponeringar samt föreskrifter om positionslimiter
Havs- och vattenmyndigheten Föreskrifterna publiceras elektroniskt t.v. och endast och hålls tillgängliga hos myndigheten Medgivandet gäller föreskrifter om realtidsstängning av fiskevatten och fiskeförbud vid uppfiskad fiskekvot
Konsumentverket Konsumentverkets tekniska föreskrifter Medgivandet gäller t.v. och endast föreskrifter om analysmetoder
Riksarkivet Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Medgivandet gäller t.v. och endast föreskrifter om gallring och annan arkivhantering som avser en viss myndighet eller myndighetskategori
Skatteverket Föreskrifterna hålls tillgängliga hos Skatteverket Medgivandet gäller t.v. och endast föreskrifter om indelning i värdeområden och provvärderingsområden samt föreskrifter om indelning i prisutvecklingsområden och omräkningstal
Socialstyrelsen Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar Medgivandet gäller t.v. och endast föreskrifter om kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för specialistkompetens (målbeskrivningar)
Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet Förordning (2017:709). Utbildningsplaner Medgivandet gäller t.v. och endast för utbildningsplaner

Bilaga 3

Utformningen av myndigheternas regelförteckningar enligt 18 c § I denna bilaga anges vilka uppgifter som ska tas in i myndigheternas regelförteckningar. Vad som sägs om författningar gäller också allmänna råd. 1 Grundförfattningar och ändringsförfattningar I sina förteckningar ska myndigheterna skilja mellan grundförfattningar och ändringsförfattningar. En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan författning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts i kraft eller upphävs. Andra författningar är grundförfattningar. En ny författning som innehåller övergångsbestämmelser enligt vilka en äldre författning upphävs ska förtecknas både som en grundförfattning och en ändringsförfattning. Grundförfattningarna ska tas upp i löpnummerordning. I förteckningen får de delas upp på skilda serier. Varje ändringsförfattning ska redovisas i anslutning till den grundförfattning som den hör till. 2 Förteckningar över grundförfattningar
Förteckningar över grundförfattningar ska innehålla följande uppgifter: Exempel på redaktionell utformning:
– Fullständig rubrik i senaste lydelse med årtal och löpnummer i författningssamlingen. Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1998:3 ) om undantag från …
– För författningar vars ingress ska innehålla en sådan uppgift om bemyndigande som avses i 18 b § : bemyndigandet. Bemyndigande: 8 § personuppgiftsförordningen (1998:1191)
– För författningar som genomför EU-direktiv eller kompletterar EU-förordningar: EU-reglernas Celexnummer. 388L0576
3 Förteckningar över ändringsförfattningar
Förteckningar över ändringsförfattningar ska innehålla följande uppgifter: Exempel på redaktionell utformning:
– Förkortningen för författningssamlingens namn samt årtal och löpnummer i författningssamlingen. DIFS 1998:3
– Vilka bestämmelser i grundförfattningen som upphävs, ändrar beteckning, ändrar lydelse eller införs. Upph. 6– 8 §§ ; nuvarande 2 § betecknas 6 § ; ändr. 1 , 3 §§ ; nya 4 , 5 , 9 §§
– För författningar vars ingress ska innehålla en sådan uppgift om bemyndigande som avses i 18 b § : bemyndigandet. Bemyndigande: 8 § personuppgiftsförordningen (1998:1191)
– För författningar som genomför EU-direktiv eller kompletterar EU-förordningar: EU-reglernas Celexnummer. Förordning (2010:710). 388L0576
Övergångsbestämmelser
1984:212
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008 men tillämpas i fråga om Lantmäteriet först från och med den 1 september 2008.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:725

Departement
Justitiedepartementet L6
SFS-nummer
1976:725

Förordning (1976:877) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 11 §, bil. 1, 2;ny bil. 3
SFS-nummer
1976:877
Rubrik
Förordning (1976:877) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1977:27) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 2
SFS-nummer
1977:27
Rubrik
Förordning (1977:27) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1977:94) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
SFS-nummer
1977:94
Rubrik
Förordning (1977:94) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1977:315) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 3
SFS-nummer
1977:315
Rubrik
Förordning (1977:315) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1977:952) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 26 §, bil. 1-3;ny 18 a §, rubr. närmast före 18 a §;omtryck
SFS-nummer
1977:952
Rubrik
Förordning (1977:952) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1978:725) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1978:725
Rubrik
Förordning (1978:725) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1979:776) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1-3
SFS-nummer
1979:776
Rubrik
Förordning (1979:776) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1979:1029) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1-3
SFS-nummer
1979:1029
Rubrik
Förordning (1979:1029) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1980:154) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1980:154
Rubrik
Förordning (1980:154) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1980:914) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1-3
SFS-nummer
1980:914
Rubrik
Förordning (1980:914) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1981:1224) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1, 3;omtryck av bil. 1-3
SFS-nummer
1981:1224
Rubrik
Förordning (1981:1224) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1982:448) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
1982:448
Rubrik
Förordning (1982:448) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1982:1256) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 2, 6, 19 §§, rubr. närmast före 9 §, bil. 1;nya 8 a §, rubr. närmast före nya 8 a §
SFS-nummer
1982:1256
Rubrik
Förordning (1982:1256) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1983:562) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:562
Rubrik
Förordning (1983:562) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1983:784) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1983-11-01
SFS-nummer
1983:784
Rubrik
Förordning (1983:784) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1984:212) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förarbeten
Jfr prop. 1983/84:119, KU 1983/84:25, rskr 1983/84:245
Omfattning
ändr. 1, 8 a, 17, 23, 29 §§, bil. 1-3;nya 18 b, 18 c §§;omtryck
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:212
Rubrik
Förordning (1984:212) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1984:1130) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 3
Ikraft
1985-01-21
SFS-nummer
1984:1130
Rubrik
Förordning (1984:1130) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1985:819) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förarbeten
Regeringens förordningsmotiv 1985:5
Omfattning
ändr. 18 b §, bil. 1-3;nya 24 a, 24 b §§
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:819
Rubrik
Förordning (1985:819) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1986:79) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 3
Ikraft
1986-03-20
SFS-nummer
1986:79
Rubrik
Förordning (1986:79) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1986:597) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förarbeten
Regeringens förordningsmotiv 1986:7
Omfattning
upph. bil. 3;ändr. 11, 16 §§, bil. 1, 2
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:597
Rubrik
Förordning (1986:597) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1987:62) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraft
1987-04-01
SFS-nummer
1987:62
Rubrik
Förordning (1987:62) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1988:880) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1988-08-01
SFS-nummer
1988:880
Rubrik
Förordning (1988:880) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1988:1576) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1576
Rubrik
Förordning (1988:1576) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1989:642) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 8 a §, bil. 1
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:642
Rubrik
Förordning (1989:642) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1990:562) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:562
Rubrik
Förordning (1990:562) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning(1990:1328) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1328
Rubrik
Förordning(1990:1328) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1991:910) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:910
Rubrik
Förordning (1991:910) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1991:1203) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraft
1991-08-15
SFS-nummer
1991:1203
Rubrik
Förordning (1991:1203) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1991:1826) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 7, 13, 17 §§, bil. 1
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1826
Rubrik
Förordning (1991:1826) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1992:44) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 3, 24 a §§
Ikraft
1992-03-01
SFS-nummer
1992:44
Rubrik
Förordning (1992:44) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1992:116) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraft
1992-04-01
SFS-nummer
1992:116
Rubrik
Förordning (1992:116) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1992:450) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2;omtryck
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:450
Rubrik
Förordning (1992:450) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1992:905) om ändring i förordningen (1992:450) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1 till 1992:450
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:905
Rubrik
Förordning (1992:905) om ändring i förordningen (1992:450) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1992:960) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 3, 24 a §§
Ikraft
1992-10-01
SFS-nummer
1992:960
Rubrik
Förordning (1992:960) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1992:1312) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1312
Rubrik
Förordning (1992:1312) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1993:132) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1993-04-01
SFS-nummer
1993:132
Rubrik
Förordning (1993:132) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1993:823) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:823
Rubrik
Förordning (1993:823) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1993:1165) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 7, 8 a, 13, 17 §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1165
Rubrik
Förordning (1993:1165) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1993:1430) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1430
Rubrik
Förordning (1993:1430) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1994:75) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1994-04-01
SFS-nummer
1994:75
Rubrik
Förordning (1994:75) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1994:454) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
upph. 18 a §, rubr. närmast före 18 a §;ändr. 18 c, 24 b §§, bil. 1;ny bil. 3
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:454
Rubrik
Förordning (1994:454) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1994:1218) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1218
Rubrik
Förordning (1994:1218) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1994:1619) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1619
Rubrik
Förordning (1994:1619) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1995:115) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 3, 18 a, 24 a §§, bil. 1, 3;rubr. närmast före 18 b § sätts närmast före 18 a §
Ikraft
1995-02-15
SFS-nummer
1995:115
Rubrik
Förordning (1995:115) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1995:766) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förarbeten
EGTL100/94 s30, EGTL109/83 s8
Ikraft
1995-07-01
CELEX-nr
394L0010 383L0189
Omfattning
ändr. 18 a §, bil. 1, 2
SFS-nummer
1995:766
Rubrik
Förordning (1995:766) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1995:1130) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1995-11-15
SFS-nummer
1995:1130
Rubrik
Förordning (1995:1130) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1995:1462) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1;omtryck
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1462
Rubrik
Förordning (1995:1462) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1996:137) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1996:137
Rubrik
Förordning (1996:137) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1996:516) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 18 c §, bil. 1
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:516
Rubrik
Förordning (1996:516) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1996:1307) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
upph. 8 §;ändr. bil. 1
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1307
Rubrik
Förordning (1996:1307) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1996:1516) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 9 §, bil. 2
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1516
Rubrik
Förordning (1996:1516) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1997:688) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1997-10-15
SFS-nummer
1997:688
Rubrik
Förordning (1997:688) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1997:1199) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1199
Rubrik
Förordning (1997:1199) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1997:1203) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1998-01-15
SFS-nummer
1997:1203
Rubrik
Förordning (1997:1203) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1998:34) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1998-03-01
SFS-nummer
1998:34
Rubrik
Förordning (1998:34) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1998:224) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1998-06-01
SFS-nummer
1998:224
Rubrik
Förordning (1998:224) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1998:1296) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1296
Rubrik
Förordning (1998:1296) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1998:1472) om ändring i författningssamlingsförordningen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/98 s37
Ikraft
1999-01-01
CELEX-nr
398L0034
Omfattning
ändr. 18 a §
SFS-nummer
1998:1472
Rubrik
Förordning (1998:1472) om ändring i författningssamlingsförordningen

Förordning (1998:1524) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1524
Rubrik
Förordning (1998:1524) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1999:182) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 24 b §;ändr. 24 a §, bil. 3
Ikraft
1999-05-01
SFS-nummer
1999:182
Rubrik
Förordning (1999:182) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1999:489) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:489
Rubrik
Förordning (1999:489) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1999:654) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/98 s37, EGTL217/98 s18
Ikraft
1999-08-05
CELEX-nr
398L0034 398L0048
Omfattning
ändr. 18 a §
SFS-nummer
1999:654
Rubrik
Förordning (1999:654) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1999:743) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1999-10-15
SFS-nummer
1999:743
Rubrik
Förordning (1999:743) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (1999:908) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:908
Rubrik
Förordning (1999:908) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2000:110) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2000-04-01
SFS-nummer
2000:110
Rubrik
Förordning (2000:110) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2000:439) om ändring i författningssamlingsförordnignen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:439
Rubrik
Förordning (2000:439) om ändring i författningssamlingsförordnignen (1976:725)

Förordning (2000:520) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:520
Rubrik
Förordning (2000:520) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2000:686) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2000-09-01
SFS-nummer
2000:686
Rubrik
Förordning (2000:686) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2000:1056) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1056
Rubrik
Förordning (2000:1056) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2001:33) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2001-03-15
SFS-nummer
2001:33
Rubrik
Förordning (2001:33) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2001:219) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:219
Rubrik
Förordning (2001:219) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2001:412) om ändring i förordningen (2001:219) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1 till 2001:219
SFS-nummer
2001:412
Rubrik
Förordning (2001:412) om ändring i förordningen (2001:219) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2001:698) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:698
Rubrik
Förordning (2001:698) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2001:1135) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1135
Rubrik
Förordning (2001:1135) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2002:32) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 18 c §, bil. 1
Ikraft
2002-03-15
SFS-nummer
2002:32
Rubrik
Förordning (2002:32) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2002:372) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:372
Rubrik
Förordning (2002:372) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2002:720) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2002-10-01
SFS-nummer
2002:720
Rubrik
Förordning (2002:720) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2003:859) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:859
Rubrik
Förordning (2003:859) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2004:370) om ändring i författningssamlingsförordningen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:370
Rubrik
Förordning (2004:370) om ändring i författningssamlingsförordningen

Förordning (2004:1010) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1010
Rubrik
Förordning (2004:1010) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2004:1288) om ändring i författningssamlingsförordningen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2005-01-02
SFS-nummer
2004:1288
Rubrik
Förordning (2004:1288) om ändring i författningssamlingsförordningen

Förordning (2005:50) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §, bil. 1
Ikraft
2005-04-01
SFS-nummer
2005:50
Rubrik
Förordning (2005:50) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2005:339) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:339
Rubrik
Förordning (2005:339) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2005:749) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2005-12-01
SFS-nummer
2005:749
Rubrik
Förordning (2005:749) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2005:1062) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2006-01-15
SFS-nummer
2005:1062
Rubrik
Förordning (2005:1062) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2006:66) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1;omtryck
Ikraft
2006-04-01
SFS-nummer
2006:66
Rubrik
Förordning (2006:66) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2006:1087) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraft
2006-10-01
SFS-nummer
2006:1087
Rubrik
Förordning (2006:1087) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2006:1269) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1269
Rubrik
Förordning (2006:1269) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2007:478) om ändring i författningssamlingförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2007-08-01
SFS-nummer
2007:478
Rubrik
Förordning (2007:478) om ändring i författningssamlingförordningen (1976:725)

Förordning (2007:697) om ändring i författningssamlingsförordningen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2007-10-01
SFS-nummer
2007:697
Rubrik
Förordning (2007:697) om ändring i författningssamlingsförordningen

Förordning (2007:1229) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1229
Rubrik
Förordning (2007:1229) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2008:354) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:354
Rubrik
Förordning (2008:354) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2008:744) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2008-10-01
SFS-nummer
2008:744
Rubrik
Förordning (2008:744) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2008:830) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2008-12-01
SFS-nummer
2008:830
Rubrik
Förordning (2008:830) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2008:1096) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1096
Rubrik
Förordning (2008:1096) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2009:285) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2009-05-01
SFS-nummer
2009:285
Rubrik
Förordning (2009:285) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2009:395) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:395
Rubrik
Förordning (2009:395) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2009:1538) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2010-02-01
SFS-nummer
2009:1538
Rubrik
Förordning (2009:1538) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2010:172) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:172
Rubrik
Förordning (2010:172) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2010:535) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:535
Rubrik
Förordning (2010:535) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2010:710) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1, 3
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:710
Rubrik
Förordning (2010:710) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2010:1444) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1444
Rubrik
Förordning (2010:1444) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2011:433) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2011-06-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. 3, 18 a §§
SFS-nummer
2011:433
Rubrik
Förordning (2011:433) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2011:602) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:602
Rubrik
Förordning (2011:602) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2012:429) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2012-08-01
SFS-nummer
2012:429
Rubrik
Förordning (2012:429) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2012:813) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:813
Rubrik
Förordning (2012:813) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2013:68) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2013-04-01
SFS-nummer
2013:68
Rubrik
Förordning (2013:68) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2013:177) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:177
Rubrik
Förordning (2013:177) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2013:887) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:887
Rubrik
Förordning (2013:887) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2013:1033) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2014-02-01
SFS-nummer
2013:1033
Rubrik
Förordning (2013:1033) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2014:75) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2014-04-01
SFS-nummer
2014:75
Rubrik
Förordning (2014:75) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2014:1124) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1124
Rubrik
Förordning (2014:1124) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2015:157) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:157
Rubrik
Förordning (2015:157) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2015:304) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2015-07-02
SFS-nummer
2015:304
Rubrik
Förordning (2015:304) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2015:678) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 18 a §, bil. 1
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:678
Rubrik
Förordning (2015:678) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2016:1006) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1006
Rubrik
Förordning (2016:1006) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2016:1341) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2016:1341
Rubrik
Förordning (2016:1341) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2017:294) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2017-06-01
SFS-nummer
2017:294
Rubrik
Förordning (2017:294) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2017:385) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:385
Rubrik
Förordning (2017:385) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2017:709) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraft
2018-01-03
SFS-nummer
2017:709
Rubrik
Förordning (2017:709) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2017:1244) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1244
Rubrik
Förordning (2017:1244) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2018:98) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 24 a, 25, 26, 27, 29 §§;nya 3 a, 3 b §§
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:98
Rubrik
Förordning (2018:98) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2018:1477) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1477
Rubrik
Förordning (2018:1477) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2018:1931) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2019-01-02
SFS-nummer
2018:1931
Rubrik
Förordning (2018:1931) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2018:1979) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil 1
Ikraft
2019-01-03
SFS-nummer
2018:1979
Rubrik
Förordning (2018:1979) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2019:87) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:87
Rubrik
Förordning (2019:87) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2019:306) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:306
Rubrik
Förordning (2019:306) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation