lagen.nu

Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1976-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:99
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-03-01

1 § Författningar som har beslutats av riksdagen eller regeringen eller av en myndighet under regeringen eller riksdagen ska kungöras enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller de internationella överenskommelser och de ändringar i sådana som enligt författning ska gälla som svensk rätt.

Med författningar ska i denna lag förstås lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

Rättsakter som innefattar föreskrifter beslutade av Europeiska unionen och som enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller här i landet, kungörs i Europeiska unionens officiella tidning. Lag (2010:1425).

Rättsfall (1)

NJA 2007 s. 227: Bestämmelsen i 8 § smugglingslagen om "tull, skatt eller annan avgift" har...

Ändringar/Förarbeten (7)

2 § I fråga om andra författningar än lagar gäller att 4–9 §§ inte tillämpas på en författning

 • 1. som på grund av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte får lämnas ut till envar eller
 • 2. som endast reglerar en statlig myndighets inre förhållanden eller förhållandet mellan statliga myndigheter inbördes, förutsatt att författningen inte innehåller något som kan vara av väsentligt intresse för utomstående eller för berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att följande föreskrifter inte behöver kungöras på det sätt som anges i 9 §:

 • 1. Föreskrifter som avses i 41 § väglagen (1971:948).
 • 2. Lokala trafikföreskrifter.
 • 3. Föreskrifter med särskilda trafikregler som har meddelats av en statlig väghållningsmyndighet.
 • 4. Föreskrifter som avses i 3 kap. 11 § ordningslagen (1993:1617).
 • 5. Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus och liknande förebyggande åtgärder mot brand som har meddelats av en länsstyrelse.

Regeringen får också meddela föreskrifter om att föreskrifter om högsta tillåtna färdhastighet eller om bärighetsklasser för vägar inte behöver kungöras på det sätt som anges i 6 §. Lag (2016:500).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (7)

3 § För kungörande av författningar skall finnas

 • 1. Svensk författningssamling,
 • 2. författningssamlingar för centrala myndigheter under regeringen,
 • 3. författningssamlingar för riksdagsförvaltningen och för förvaltningsmyndigheter under riksdagen,
 • 4. en författningssamling för varje län. Lag (2000:421).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1982:1254, 1999:938, 2000:421

4 § Lagar och förordningar ska kungöras i Svensk författningssamling.

Om möjligheten att överblicka författningsmaterialet underlättas eller det finns andra särskilda skäl, får regeringen bestämma att en av regeringen beslutad författning i stället ska kungöras i någon annan angiven författningssamling. Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att en sådan författning ska kungöras i någon annan angiven publikation.

Om utomordentliga förhållanden kräver det får regeringen besluta att en författning ska kungöras på något annat sätt än som anges i första stycket. Den tid som annars räknas från kungörande i Svensk författningssamling ska då i stället räknas från det kungörande som regeringen beslutat. Lag (2016:500).

5 § Regeringen ska se till att Svensk författningssamling publiceras elektroniskt på en särskild webbplats.

En författning ska anses kungjord när den har publicerats i Svensk författningssamling på webbplatsen. Lag (2016:500).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

6 § Författningar som beslutas av centrala myndigheter under regeringen skall kungöras i den författningssamling som myndigheten enligt regeringens beslut låter ge ut eller, om en sådan författningssamling saknas, i någon annan av regeringen bestämd författningssamling som ges ut genom en central myndighets försorg.

Om författningen skall gälla endast inom ett eller några län, kan myndigheten besluta att författningen i stället skall kungöras i det berörda länets författningssamling.

Om det inte finns någon författningssamling i vilken kungörandet kan ske, skall författningen kungöras i Svensk författningssamling. I övrigt får en sådan författning som avses i första stycket kungöras i Svensk författningssamling endast när det av särskilda skäl anses vara den lämpligaste åtgärden. Lag (2003:244).

7 § Regeringen får medge att central myndighet under regeringen kungör författning på annat sätt än i författningssamling. Sådant medgivande får dock lämnas endast om det finns synnerliga skäl.

8 § Författningar som beslutas av riksdagsförvaltningen skall kungöras i en författningssamling som riksdagsförvaltningen låter utge.

Författningar som beslutas av en förvaltningsmyndighet under riksdagen skall kungöras i en författningssamling som utges genom myndighetens försorg eller på annat sätt som riksdagen föreskriver. Lag (2000:421).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1982:1254, 2000:421

9 § Författningar som beslutas av en länsstyrelse eller av någon annan regional eller lokal statlig myndighet som är underordnad regeringen skall kungöras i författningssamlingen för det län inom vilket myndigheten har sitt säte. Länets författningssamling ges ut genom länsstyrelsens försorg.

Om utomordentliga förhållanden kräver det, kan regeringen medge att författningen kungörs på något annat sätt än i länets författningssamling. Lag (2003:244).

10 § Om kungörandet av kommunala författningar gäller vad som är särskilt föreskrivet. Lag (2003:244).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:935, 2003:244

11 § Finns bestämmelse om att viss författning skall kungöras på annat sätt än som följer av denna lag skall även den bestämmelsen gälla.

På kungörande i ortstidning enligt bestämmelse som avses i första stycket skall 3 § lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. ha motsvarande tillämpning. Lag (1977:714).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:714

12 § Om författning, som har kungjorts i författningssamling som avses i denna lag, upphävs eller ändras efter överklagande, skall den myndighet som har ombesörjt kungörandet låta kungöra upphävandet eller ändringen i de former i vilka författningen ursprungligen kungjordes. Lag (2003:244).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:244

13 § Av författning skall framgå när den träder i kraft.

Rättsfall (1)

RH 2002:32: Lokal trafikföreskrift som saknat bestämmelse om ikraftträdande har ansetts...

14 § Om det i en författning föreskrivs att en internationell överenskommelse eller en ändring i en sådan skall gälla som svensk rätt, skall överenskommelsen eller ändringen kungöras på samma sätt som författningen. Om det är lämpligare, får regeringen dock bestämma att överenskommelsen eller ändringen i stället skall kungöras på något annat sätt. Var kungörandet i sådant fall sker skall ges till känna i den författningssamling där författningen har kungjorts.

Är en överenskommelse avfattad på mer än ett språk, får den myndighet som utfärdar författningen besluta att endast en text skall kungöras. Finns en svensk text, skall denna kungöras. En text som enligt överenskommelsen skall ha vitsord framför alla de andra, får inte utelämnas.

Om en utländsk text har utelämnats vid kungörandet av en överenskommelse, skall uppgift därvid lämnas om var denna text finns tillgänglig.

En överenskommelse som inte har svensk text skall kungöras tillsammans med en svensk översättning, om inte särskilda skäl föranleder något annat.

Om kungörandet i övrigt i författningssamlingar som avses i denna lag av annat än författningar gäller vad som är särskilt föreskrivet. Lag (1989:935).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:633

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Prop. 1975/76:112, KU 1975/76:51, rskr 1975/76:362
SFS-nummer
1976:633

Lag (1977:714) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten
Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
1977:714
Rubrik
Lag (1977:714) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (1978:238) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten
Prop. 1977/78:81, TU 1977/78:20, rskr 1977/78:226
Omfattning
ändr. 2, 9 §§
SFS-nummer
1978:238
Rubrik
Lag (1978:238) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förordning (1978:584) om ikraftträdande av lagen (1978:238) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Omfattning
ikrafttr. av 1978:238
SFS-nummer
1978:584
Rubrik
Förordning (1978:584) om ikraftträdande av lagen (1978:238) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (1980:153) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten
Prop. 1979/80:120, KU 1979/80:47, rskr 1979/80:271
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1980:153
Rubrik
Lag (1980:153) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (1980:887) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten
Prop. 1980/81:18, KU 1980/81:4, rskr 1980/81:14
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1980:887
Rubrik
Lag (1980:887) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (1982:1254) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten
Prop. 1982/83:66, KU 1982/83:10, rskr 1982/83:48
Omfattning
ändr. 1, 3, 5, 8 §§;omtryck
SFS-nummer
1982:1254
Rubrik
Lag (1982:1254) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (1984:211) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten
Prop. 1983/84:119, KU 1983/84:25, rskr 1983/84:245
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:211
Rubrik
Lag (1984:211) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (1985:17) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten
Prop. 1984/85:6, TU 1984/85:6, rskr 1984/85:80
Omfattning
ändr. 2, 9 §§
Ikraft
1985-04-01
SFS-nummer
1985:17
Rubrik
Lag (1985:17) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (1985:124) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten
Prop. 1984/85:61, KU 1984/85:21, rskr 1984/85:121
Omfattning
ändr. 1, 14 §§
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:124
Rubrik
Lag (1985:124) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (1985:893) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten
Prop. 1984/85:165, KU 1985/86:4, rskr 1985/86:9
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1985:893
Rubrik
Lag (1985:893) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (1989:935) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten
Prop. 1989/90:12, 1989/90:KU18, rskr 1989/90:45
Ikraft
1990-01-01
Omfattning
ändr. 5, 6, 9, 10, 14 §§;omtryck
SFS-nummer
1989:935
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

Genom denna lag upphäves lagen (1894:44 s. 1) angående tiden för allmänna författningars trädande i kraft.

Vad i lag eller annan författning föreskrives om kungörande i länets allmänna kungörelser eller länskungörelserna av författning skall från och med denna lags ikraftträdande avse kungörande i länets författningssamling.

Rubrik
Lag (1989:935) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (1992:347) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten
Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:347
Rubrik
Lag (1992:347) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (1993:1607) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten
Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1993:1607
Rubrik
Lag (1993:1607) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (1993:1624) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten
Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1994-04-01
SFS-nummer
1993:1624
Rubrik
Lag (1993:1624) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (1994:1692) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förarbeten
Prop. 1994/95:19, bet. 1994/95:KU17, rskr. 1994/95:64
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1692
Rubrik
Lag (1994:1692) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (1999:938) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Omfattning
upph. 5 §;ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:938
Rubrik
Lag (1999:938) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (2000:421) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:421
Rubrik
Lag (2000:421) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (2003:244) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:62, bet. 2002/03:KU23, rskr. 2002/03:164
Omfattning
ändr. 6, 9, 10, 12 §§
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:244
Rubrik
Lag (2003:244) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (2005:517) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:87, bet. 2004/05:TU14, rskr. 2004/05:249
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:517
Rubrik
Lag (2005:517) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (2009:420) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:420
Rubrik
Lag (2009:420) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (2010:1425) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1425
Rubrik
Lag (2010:1425) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Lag (2016:500) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:157, bet. 2015/16:KU26, rskr. 2015/16:251
Ikraft
2016-07-01
Omfattning
ändr. 2, 4 §§;ny 5 §
SFS-nummer
2016:500
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016 i fråga om 2 § och i övrigt den dag som regeringen bestämmer.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för författningar som har utfärdats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:500) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förordning (2018:99) om ikraftträdande av lagen (2016:500) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 4, 5 §§ i 2016:500
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:99
Rubrik
Förordning (2018:99) om ikraftträdande av lagen (2016:500) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation