lagen.nu

Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1976-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:583
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan får omhändertas av en polisman.

Anträffas någon där han eller någon annan har sin bostad, får han inte omhändertas enligt första stycket. Lag (1984:391).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1984:391

2 § Vid omhändertagande skall tillses att åtgärden ej orsakar den omhändertagne större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till åtgärdens syfte eller väcker onödig uppmärksamhet.

3 § Om det behövs med hänsyn till den omhändertagnes tillstånd, skall han så snart det kan ske undersökas av en läkare. Lag (1984:391).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1984:391

4 § En omhändertagen person som inte bereds vård på sjukhus eller någon annan vårdinrättning, inte tas om hand på något annat sätt och som inte heller kan friges, får hållas kvar. Den omhändertagne får då tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Förvaras den omhändertagne hos Kriminalvården ska myndigheten utöva tillsyn över den omhändertagne enligt 6 § samt fullgöra de uppgifter som avses i 7 § första och andra styckena, om inte uppgifterna har fullgjorts av Polismyndigheten. Motsvarande skyldigheter har annan myndighet vars tjänstemän med laga stöd har omhändertagit någon enligt denna lag. Lag (2014:583).

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Polisman som har omhändertagit någon enligt denna lag skall så skyndsamt som möjligt anmäla åtgärden till sin förman. Har omhändertagandet ej redan upphört, skall förmannen omedelbart pröva om åtgärden skall bestå.

6 § Den som är omhändertagen skall fortlöpande ses till. Skulle den omhändertagnes tillstånd ge anledning till det, skall den omhändertagne föras till sjukhus eller läkare tillkallas så snart det kan ske. Lag (1998:1751).

Rättsfall (1)

RH 1995:144: Polisman, som åsidosatt föreskrifter om tillsyn av omhändertagna, har dömts för...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1751

7 § Den som är omhändertagen enligt denna lag ska så snart som möjligt underrättas om anledningen till omhändertagandet.

Bedöms den omhändertagne vara i behov av hjälp eller stöd från samhällets sida, ska Polismyndigheten innan omhändertagandet upphör ge honom eller henne råd och upplysningar samt, i den mån det är lämpligt, samråda med annat samhällsorgan som har till uppgift att tillgodose ett sådant behov.

Den omhändertagne ska friges så snart det kan ske utan men för honom eller henne själv och det inte längre finns skäl för omhändertagande. Den omhändertagne ska dock alltid friges senast åtta timmar efter omhändertagandet, om det inte uppenbarligen är förenligt med hans eller hennes eget intresse att han eller hon får stanna kvar en kortare tid därutöver. Lag (2014:583).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1984:391

7 a § Förvaras den omhändertagne hos Kriminalvården ska myndigheten underrätta Polismyndigheten så snart det finns skäl att ompröva beslutet. Lag (2014:583).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:973, 2014:583, 1998:1751

8 § Alkoholdrycker eller andra berusningsmedel, som påträffas hos den omhändertagne, skall tas ifrån honom. Sådan egendom skall bevisligen förstöras, om inte särskilda skäl talar för att egendomen återställs efter frigivandet. Frågan härom prövas av den förman till vilken omhändertagandet skall anmälas.

Första stycket får tillämpas även i fråga om injektionsspruta eller kanyl som kan användas för insprutning i människokroppen. Detsamma gäller andra föremål, som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Lag (1984:391).

9 § Skall någon gripas enligt 24 kap. rättegångsbalken, får han inte omhändertas eller hållas kvar enligt denna lag.

Finns det skäl att omhänderta någon såväl enligt 13 § andra stycket polislagen (1984:387) som enligt denna lag, skall denna lag tillämpas. Lag (1984:391).

10 § Vad som gäller för en polisman enligt denna lag gäller i tillämpliga delar också för en ordningsvakt, om inte annat framgår av hans förordnande.

Har en ordningsvakt omhändertagit någon, gäller dock att den omhändertagne skyndsamt skall överlämnas till närmaste polisman. Lag (1984:391).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1980:581, 1984:391

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:511

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 1975/76:113, JuU 1975/76:37, rskr 1975/76:351
Ikraft
1977-01-01
SFS-nummer
1976:511

Förordning (1976:906) om ikraftträdande av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1976:906
Rubrik
Förordning (1976:906) om ikraftträdande av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m

Lag (1980:581) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Förarbeten
Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1981-01-01
SFS-nummer
1980:581
Rubrik
Lag (1980:581) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Lag (1984:391) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Förarbeten
Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 7-10 §§;omtryck
Ikraft
1984-10-01
SFS-nummer
1984:391
Rubrik
Lag (1984:391) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Förordning (1984:725) om ikraftträdande av lagen (1984:391) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Omfattning
ikrafttr. av 1984:391
Ikraft
1984-10-01
SFS-nummer
1984:725
Rubrik
Förordning (1984:725) om ikraftträdande av lagen (1984:391) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Lag (1998:26) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Förarbeten
Prop. 1996/97:175, bet. 1997/98:JuU7, rskr. 1997/98:138
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1998-04-01
SFS-nummer
1998:26
Rubrik
Lag (1998:26) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Lag (1998:1751) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:1 utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU1, rskr. 1998/99:80
Omfattning
ändr. 4, 6 §§;ny 7 a §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1751
Rubrik
Lag (1998:1751) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Lag (2005:973) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Omfattning
ändr. 4, 7 a §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:973
Rubrik
Lag (2005:973) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Lag (2014:583) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 4, 7, 7 a §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:583
Rubrik
Lag (2014:583) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation