lagen.nu

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1976-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:673
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-11-01

Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet

1 § Har upphävts genom förordning (1995:791).

2 § Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till högre belopp än som med erforderlig säkerhet kan anses svara mot den risk försäkringen är avsedd att täcka med tillägg för nödvändiga omkostnader.

Anskaffningskostnader som föranleds av konkurrensskäl får ej belasta trafikförsäkringsrörelsen. Förordning (1995:791).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1437, 1995:791

3 § Försäkringsgivaren ska varje år informera försäkringstagaren om hur stort belopp eller hur stor andel av trafikförsäkringspremien som hänför sig till den skatt som ska betalas enligt lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. Förordning (2007:472).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:472, 1991:368
4 § Har upphävts genom förordning (1991:368).

5 § Skall trafikskadeersättning utgå i form av livränta och har försäkringsanstalten ej rätt att ansvara för sådan ränta, skall anstalten köpa livräntan hos behörig svensk försäkringsanstalt. Förordning (1983:310).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1983:595

6 § Samtliga försäkringsgivare som driver trafikförsäkringsverksamhet i Sverige skall tillsammans med trafikförsäkringsföreningen upprätthålla och bekosta en skaderegleringsnämnd, vars reglemente godkänns av regeringen.

Innan en försäkringsgivare, en representant som avses i 5 § fjärde stycket trafikskadelagen (1975:1410) eller trafikförsäkringsföreningen erbjuder den skadelidande uppgörelse i en sådan viktigare ersättningsfråga som anges i reglementet för nämnden, skall frågan hänskjutas till nämnden för yttrande. Förordning (2007:338).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1437, 2007:338

7 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om villkor enligt 5 § fjärde stycket trafikskadelagen (1975:1410) när det gäller representanter för försäkringsgivare som driver gränsöverskridande verksamhet i Sverige. Förordning (2007:338).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:1437, 1995:791, 2007:338

8 § Ytterligare föreskrifter om försäkringsanstalts verksamhet enligt trafikskadelagen (1975:1410) eller denna förordning meddelas av finansinspektionen. Förordning (1993:1437).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:1437

Undantag från trafikförsäkringsplikten m.m.

9 § Ett motordrivet fordon som inte är registrerat i Sverige får föras in hit och brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring, om det tillhör en stat som har tillträtt den europeiska konventionen d. 20 april 1959 om obligatorisk försäkring mot skadeståndsansvar eller delstat i sådan stat. Intyg om att fordonet tillhör en sådan stat eller delstat ska medföras när fordonet förs in hit eller brukas i trafik här. Intyget ska vara utfärdat av statens regering eller, i fråga om en förbundsstat, av förbundsregeringen.

Ett motordrivet fordon som tillhör en främmande stat och som inte är registrerat i Sverige får föras in hit och brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

Andra stycket ska även gälla motordrivet fordon som tillhör ett Natohögkvarter som omfattas av följande avtal:

– det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor,

– samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd. Förordning (2016:673).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:407, 2004:1007, 2016:673

10 § Motordrivet fordon får införas till Sverige och tillfälligt brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring, om det är registrerat i Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland jämte öarna Isle of Man, Alderney, Guernsey och Jersey, Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern, Vatikanstaten eller Österrike.

Första stycket tillämpas även i fråga om icke registrerad moped som är hemmahörande i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Portugal, San Marino, Spanien, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern eller Vatikanstaten. Förordning (2007:706).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (8)

11 § Ett motordrivet fordon som är registrerat i en annan främmande stat än som avses i 10 § får föras in till Sverige från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring, om det är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran. Förordning (1994:133).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:133

12 § I andra fall än som avses i 9-11 §§ får ett motordrivet fordon som är registrerat eller hemmahörande i en främmande stat föras in till Sverige och tillfälligt brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring endast om det

  • 1. vid införseln visas upp bevis om gällande försäkring som täcker ersättning för skada i följd av trafik med fordonet inom Europiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), exempelvis s.k. grönt kort, eller
  • 2. genom det svenska Tullverkets försorg tecknas särskild försäkring som täcker ersättning för skada i följd av trafik med fordonet i länderna i EES och i Schweiz (gränsförsäkring) för tiden till dess att fordonet förs ut till något annat land än ett som ingår i EES. Förordning (2002:348).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1994:133, 1999:488, 2002:348

13 § När ett motordrivet fordon som avses i 11 eller 12 § förs ut igen till något annat land än ett som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall Tullverket kontrollera att det för fordonet har funnits försäkring som täckt ersättning för skada i följd av trafik med fordonet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I de fall då gränsförsäkring har tagits, skall Tullverket också kontrollera att premie har betalats för tiden till och med utförseldagen. Kan bevis om detta inte visas upp, skall försäkring tecknas eller felande premie betalas till Tullverket.

För ett motordrivet fordon som avses i 12 § och som inte är inrättat huvudsaklig en för att självständigt användas till person- eller godsbefordran gäller första stycket även när fordonet förs ut till Danmark, Finland eller Norge.

Första och andra styckena skall tillämpas även när fordon som avses där förtullas i Sverige i stället för att föras ut till annan stat. Förordning (1999:488).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:133, 1999:488

14 § Särskild ersättning får ej uttagas för Tullverkets handläggning av ärende som avses i denna förordning. Förordning (1999:488).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:488

15 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av 9-14 § meddelas av Tullverket. Förordning (1999:488).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:488

Motiverat besked om ersättning

15 a § Försäkringsgivaren eller dennes skaderegleringsrepresentant enligt 27 § trafikskadelagen (1975:1410) skall lämna ett motiverat besked om ersättning till den skadelidande inom tre månader från det att ett försäkringsfall anmäldes. Med motiverat besked om ersättning avses

  • 1. ett motiverat anbud om ersättning för sådana fall då försäkringsgivaren inte motsätter sig ersättningsansvar och skadeersättningen har beräknats och
  • 2. ett motiverat svar på vad som har anförts i anmälan av försäkringsfallet för sådana fall då försäkringsgivaren antingen motsätter sig ersättningsansvar eller ansvaret inte har fastställts eller beräknats fullständigt.

Det som sägs i första stycket om försäkringsgivaren gäller även trafikförsäkringsföreningen när en skada enligt 16 och 33 §§ trafikskadelagen skall ersättas av föreningen. Förordning (2007:338).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:338

Intyg om trafikskadeersättning

15 b § Försäkringsgivaren skall på försäkringstagarens begäran lämna ett intyg om trafikskadeersättning som har betalats ut under de senaste fem åren av försäkringstiden och som har lett till en höjning av årspremien för trafikförsäkringen. Om någon sådan ersättning inte har betalats ut, skall intyget innehålla uppgift om det. Intyget skall lämnas senast 15 dagar från det att det begärdes. Förordning (2007:338).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:338

Skada under resa inom EES m.m.

16 § En sådan skaderegleringsrepresentant som avses i 27 § trafikskadelagen (1975:1410) skall gentemot den skadelidande kunna sköta skaderegleringen på det eller de språk som är officiella i det EES-land där den skadelidande är bosatt. Förordning (2002:348).

Ändringar/Förarbeten (8)

17 § Har upphävts genom förordning (2007:338).

18 § När ett ärende enligt 28 § trafikskadelagen (1975:1410) har anmälts till Trafikförsäkringsföreningen skall föreningen lämna en underrättelse om detta till försäkringsgivaren eller dennes skaderegleringsrepresentant här enligt 27 § trafikskadelagen och till den som vållat skadan, om denne är känd. En sådan underrättelse skall lämnas även till den som i det land där försäkringsgivaren är etablerad har utsetts till skadeersättningsorgan enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av den 16 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon samt om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG3. Av underrättelsen skall framgå att föreningen kommer att påbörja skaderegleringen inom den tid som anges i 28 § trafikskadelagen. Förordning (2002:348).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:348, 2003:2

19 § Den som enligt 5 § första stycket 1 trafikskadelagen (1975:1410) meddelar trafikförsäkring skall underrätta Trafikförsäkringsföreningen om namn och adress på de skaderegleringsrepresentanter som har utsetts enligt 27 § trafikskadelagen. En sådan underrättelse skall lämnas även till dem som i övriga länder inom EES har utsetts till informationscentrum enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av den 16 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon samt om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG4.

När en gränsförsäkring har tecknats enligt 12 och 13 §§ skall Tullverket underrätta Trafikförsäkringsföreningen om detta. Förordning (2002:348).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:348

Övriga bestämmelser

20 § När en trafikförsäkring har meddelats skall försäkringsanstalten utfärda ett bevis om trafikförsäkringen, om försäkringstagaren begär det. Gäller försäkringen en moped klass II, skall dock beviset utfärdas utan någon särskild begäran. Beviset skall utfärdas enligt formulär som Finansinspektionen fastställer.

När avtal om trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret har upphört att gälla, skall försäkringsanstalten eller, i fall som avses i 5 § tredje stycket trafikskadelagen (1975:1410), representanten för försäkringsgivaren anmäla detta hos Transportstyrelsen eller, om interimslicens har utfärdats för fordonet, hos Tullverket. Förordning (2008:1206).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1206

21 § Väcks talan om skadestånd i följd av trafik med motordrivet fordon, skall domstolen i god tid före huvudförhandlingen i målet lämna underrättelse därom till den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet eller, i fall som avses i 5 § tredje stycket trafikskadelagen (1975:1410), till representanten för försäkringsgivaren eller, i fall som avses i 15 eller 16 § samma lag, till den myndighet som därvid företräder staten respektive till trafikförsäkringsföreningen. Förordning (2002:348).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:359

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1976:359

Förordning (1980:43) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 16 §
SFS-nummer
1980:43
Rubrik
Förordning (1980:43) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (1983:310) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:310
Rubrik
Förordning (1983:310) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (1983:595) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:595
Rubrik
Förordning (1983:595) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (1986:295) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1986-06-01
SFS-nummer
1986:295
Rubrik
Förordning (1986:295) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (1991:368) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förarbeten
Regeringens förordningsmotiv 1991:2
Omfattning
upph. 3, 4 §§;ändr. 10 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:368
Rubrik
Förordning (1991:368) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (1992:1471) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1471
Rubrik
Förordning (1992:1471) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (1993:782) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:782
Rubrik
Förordning (1993:782) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (1993:1437) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

CELEX-nr
388L0357
Omfattning
ändr. 1, 2, 6, 7, 8, 16, 17 §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1437
Rubrik
Förordning (1993:1437) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

1993:1646

Omfattning
ikrafttr. av 1993:1437
SFS-nummer
1993:1646

Förordning (1994:133) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 11, 12, 13 §§
Ikraft
1994-05-01
SFS-nummer
1994:133
Rubrik
Förordning (1994:133) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (1995:791) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förarbeten
EGTL228/92 s1
Ikraft
1995-07-01
CELEX-nr
392L0049
Omfattning
upph. 1 §;ändr. 2, 7 §§
SFS-nummer
1995:791
Rubrik
Förordning (1995:791) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (1996:407) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:407
Rubrik
Förordning (1996:407) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (1997:849) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1997:849
Rubrik
Förordning (1997:849) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (1998:1260) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
1998-11-01
SFS-nummer
1998:1260
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.
  • 2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§ fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, skall vad som sägs om moped klass II gälla.
Rubrik
Förordning (1998:1260) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (1999:488) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:488
Rubrik
Förordning (1999:488) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (2001:35) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2001-04-01
SFS-nummer
2001:35
Rubrik
Förordning (2001:35) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (2001:91) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2001-04-15
SFS-nummer
2001:91
Rubrik
Förordning (2001:91) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (2001:670) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:670
Rubrik
Förordning (2001:670) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (2002:348) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL181/2000 s65
Ikraft
2003-01-20
CELEX-nr
32000L0026
Omfattning
nuvarande 16, 17 §§ betecknas 20, 21 §§, rubr. närmast före 16 § sätts närmast före nya 20 §;ändr. 12 §;nya 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före nya 16 §
SFS-nummer
2002:348
Rubrik
Förordning (2002:348) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (2003:2) om ikraftträdande av 18 § förordningen (2002:348) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2002:348 såvitt avser 18 §
Ikraft
2003-01-20
SFS-nummer
2003:2
Rubrik
Förordning (2003:2) om ikraftträdande av 18 § förordningen (2002:348) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (2004:196) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2004-04-30
SFS-nummer
2004:196
Rubrik
Förordning (2004:196) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (2004:1007) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1007
Rubrik
Förordning (2004:1007) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (2007:338) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL149/2005 s14
Ikraft
2007-07-01
CELEX-nr
32005l0014
Omfattning
upph. 17 §;ändr. 6, 7 §§;nya 15 a, 15 b §§;rubr. närmast före 15 a, 15 b §§
SFS-nummer
2007:338
Rubrik
Förordning (2007:338) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (2007:472) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 3 §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:472
Rubrik
Förordning (2007:472) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (2007:706) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2007-10-01
SFS-nummer
2007:706
Rubrik
Förordning (2007:706) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (2008:1206) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1206
Rubrik
Förordning (2008:1206) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Förordning (2016:673) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:673
Rubrik
Förordning (2016:673) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation