lagen.nu

Utsädeslag (1976:298)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1976-05-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1218
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § I denna lag förstås med

  • 1. utsäde, dels frö som är avsett till utsäde med undantag av skogsfrö, dels utsäde av potatis (utsädespotatis),
  • 2. certifiering av utsäde, förvaltningsuppgift som innebär kvalitetskontroll av utsäde, försegling av förpackning med utsäde och utfärdande av bevis om detta,
  • 3. saluföring av utsäde, sådan överlåtelse av utsäde, lagerhållning av utsäde för försäljning och utbjudande av utsäde till försäljning, som sker yrkesmässigt. Lag (2000:1262).

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag får saluföras endast om utsädet har

  • 1. certifierats, eller
  • 2. kvalitetskontrollerats på annat sätt än genom certifiering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter också om andra villkor för saluföring än som avses i första stycket och om förbud mot saluföring. Lag (2000:1262).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:1682, 2000:1262

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  • 1. certifiering och annan kvalitetskontroll,
  • 2. godkännande av leverantörer av utsäde som skall utföra annan kvalitetskontroll än certifiering, av personer som skall utföra besiktning av utsädesodlingar och av sådana laboratorier som skall analysera utsäde.

Myndighetsutövning som avses i första stycket 1 får av regeringen överlämnas till en juridisk person som regeringen har godkänt för uppgiften. Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att besluta om sådant överlämnande eller godkännande. Lag (2000:1262).

Ändringar/Förarbeten (3)

4 § Tillsyn över att föreskrifter meddelade med stöd av denna lag följs utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

En tillsynsmyndighet har rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen och att där ta prov. Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Detta gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utses av institutionerna.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att bestämmelserna i första stycket skall efterlevas. Förelägganden kan förenas med vite. Lag (2000:1262).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

4 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas. Lag (2000:1262).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1262

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde

  • 1. skall göra anmälan om sin verksamhet till Statens jordbruksverk,
  • 2. skall föra journal över vissa utsädespartier. Lag (2005:1218).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om avgifter i ärenden enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Lag (1996:1560).

Ändringar/Förarbeten (5)

7 § Den som till Statens jordbruksverk uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om en varas slag eller sort döms till böter.

I ringa fall döms inte till ansvar. Lag (2005:1218).

Ändringar/Förarbeten (5)

8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 2 § döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter anmälningsskyldighet som föreskrivits med stöd av 5 §.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Vara som varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med stöd av 2 §, skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan kan dess värde förklaras förverkat.

Har någon gjort sig skyldig till brott enligt första stycket, skall han ersätta tillsynsmyndigheten kostnader för undersökning av taget prov. Lag (2000:1262).

Ändringar/Förarbeten (4)

9 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 § fjärde stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2000:1262).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:298

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 1975/76:157, JoU 1975/76:43, rskr 1975/76:312
SFS-nummer
1976:298

Lag (1978:203) om ändring i lagen (1976:298) om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift

Förarbeten
Prop. 1977/78:136, SkU 1977/78:50, rskr 1977/78:263
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1978:203
Rubrik
Lag (1978:203) om ändring i lagen (1976:298) om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift

Lag (1979:298) om ändring i lagen (1976:298) om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift

Förarbeten
Prop. 1978/79:130, JoU 1978/79:26, rskr 1978/79:313
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1-3, 8 §§
SFS-nummer
1979:298
Rubrik
Lag (1979:298) om ändring i lagen (1976:298) om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift

Lag (1984:202) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Förarbeten
Prop. 1983/84:71, SkU 1983/84:22, rskr 1983/84:145
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:202
Rubrik
Lag (1984:202) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Lag (1984:560) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Förarbeten
Prop. 1983/84:191, JoU 1983/84:37, rskr 1983/84:416
Omfattning
upph. 5 §;ändr. 6, 7 §§
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:560
Rubrik
Lag (1984:560) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Lag (1985:113) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Förarbeten
Prop. 1984/85:47, JuU 1984/85:14, rskr 1984/85:142
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:113
Rubrik
Lag (1985:113) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Lag (1992:1682) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Förarbeten
Prop. 1992/93:119, bet. 1992/93:JoU6, rskr 1992/93:101
Omfattning
upph. 6 §;ändr. 1, 2, 3, 4, 7, 8 §§;nya 3 a, 9 §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1992:1682
Rubrik
Lag (1992:1682) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

1993:1646

Omfattning
ikrafttr. av 1992:1682
SFS-nummer
1993:1646

Lag (1994:274) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Förarbeten
Prop. 1993/94:100, bil.10, bet. 1993/94:JoU13, rskr. 1993/94:219
Omfattning
ny 5 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:274
Rubrik
Lag (1994:274) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Lag (1994:628) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Förarbeten
Prop. 1993/94:203, bet. 1993/94:UU23, rskr. 1993/94:367
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:628
Rubrik
Lag (1994:628) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

1994:1114

Omfattning
ikrafttr. av 1994:628
SFS-nummer
1994:1114

Lag (1995:1701) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Förarbeten
Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1996-05-01
SFS-nummer
1995:1701
Rubrik
Lag (1995:1701) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Lag (1996:1560) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Förarbeten
Prop. 1996/97:1 utg.omr.23, bet. 1996/97:JoU1, rskr. 1996/97:113
Omfattning
ny 6 §;omtryck
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1560
Rubrik
Lag (1996:1560) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Lag (2000:1239) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1239
Rubrik
Lag (2000:1239) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Lag (2000:1262) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:112, bet. 2000/01:MJU4, rskr. 2000/01:31
Omfattning
upph. 5 §;nuvarande 3 a, 4 §§ betecknas 4, 5 §§;ändr. 1, 2, 3 §§, de nya 4, 5 §§, 8, 9 §§;ny 4 a §: omtryck
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1262
Rubrik
Lag (2000:1262) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Lag (2005:1218) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1218
Rubrik
Lag (2005:1218) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation