lagen.nu

Lag (1976:206) om felparkeringsavgift

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1976-04-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:719
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Regeringen får förordna att denna lag skall tillämpas i fråga om överträdelser av föreskrifter som rör parkering eller stannande av

  • 1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register,
  • 2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller
  • 3. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens,

om överträdelsen inte är belagd med straff. Lag (2001:564).

Rättsfall (2)

NJA 2001 s. 430: Ett kommunägt parkeringsbolag har ansetts ha rätt att ta ut kontrollavgift vid...
NJA 2005 s. 17: Fråga huruvida domstol kan undanröja betalningsansvar för felparkeringsavgift...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1981:142, 1985:19, 2001:564

2 § Överträder någon föreskrift som avses i 1 § är han skyldig att erlägga avgift (felparkeringsavgift).

Rättsfall (1)

NJA 2005 s. 17: Fråga huruvida domstol kan undanröja betalningsansvar för felparkeringsavgift...

3 § Regeringen får ange det högsta och det lägsta belopp som felparkeringsavgifter får fastställas till. Beloppen får därvid varieras med hänsyn till skilda slag av parkeringsöverträdelser. Att beloppet höjs i vissa fall framgår av 6 § andra stycket.

Avgiftens belopp fastställs av regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer. Lag (1985:19).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1980:979, 1981:142, 1985:19

4 § Fordonets ägare ansvarar för att felparkeringsavgiften betalas. Ägaren ansvarar dock inte om omständigheterna gör det sannolikt att fordonet frånhänts honom genom brott.

Med fordonets ägare avses

  • 1. den som när överträdelsen skedde var antecknad som fordonets ägare i något av de register som avses i 1 § 1 eller 2 eller den som senare har antecknats där som ägare av fordonet vid tiden för överträdelsen,
  • 2. i fråga om fordon som brukas med stöd av licens som anges i 1 § 3, den som vid samma tid innehade licensen. Lag (1988:1180).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1985:19, 1988:1180

5 § Har fordon stannats eller parkerats i strid mot föreskrifter som avses i 1 §, får parkeringsanmärkning meddelas av en polisman eller av en sådan parkeringsvakt som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning. En sådan anmärkning skall innehålla en uppmaning att inom en viss tid betala den fastställda avgiften.

Anmärkningen överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästes på fordonet.

En ny parkeringsanmärkning får meddelas för varje påbörjat kalenderdygn som överträdelsen pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en parkeringsanmärkning meddelats till dess att en ny får meddelas. Högst fem parkeringsanmärkningar får meddelas för samma överträdelse.

Att en polisman under vissa omständigheter får låta bli att meddela en parkeringsanmärkning framgår av polislagen (1984:387). Även en parkeringsvakt får låta bli att meddela en parkeringsanmärkning, nämligen om överträdelsen med hänsyn till omständigheterna i fallet framstår som obetydlig. Lag (1987:25).

Rättsfall (4)

NJA 2005 s. 17: Fråga huruvida domstol kan undanröja betalningsansvar för felparkeringsavgift...
NJA 2007 s. 799: En parkeringsanmärkning har inte överlämnats till fordonets förare eller ägare...
RH 1999:71: Parkeringsanmärkning har undanröjts då handikappad haft tillstånd att parkera...
RH 2018:38: Två parkeringsanmärkningar har utfärdats för samma fordon under samma dygn med...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1984:319, 1987:25

6 § Betalas inte en felparkeringsavgift inom föreskriven tid, skall fordonets ägare erinras om betalningsansvaret och uppmanas att inom viss tid betala avgiften.

Betalas inte avgiften efter uppmaning, skall ett åläggande utfärdas för fordonets ägare att inom viss tid betala en förhöjd avgift. Det belopp med vilket avgiften skall höjas fastställs av regeringen. Följs inte åläggandet, skall avgiften indrivas. Regeringen får föreskriva om ytterligare avgiftsförhöjning i samband med indrivning. Lag (1981:142).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:142

7 § Avgift skall erläggas inom föreskriven tid även om talan föres om undanröjande av betalningsskyldigheten.

8 § Meddelas en parkeringsanmärkning och anser fordonets förare eller ägare att detta inte borde ha skett, får han eller hon ansöka om rättelse hos Polismyndigheten. Bifalls ansökan, ska myndigheten undanröja betalningsansvaret.

Bifalls inte ansökan om rättelse eller kan frågan inte lämpligen prövas i denna ordning, ska den som har begärt rättelse upplysas om möjligheten att bestrida betalningsansvar på det sätt som anges i 9 §.

Mot beslut med anledning av begäran om rättelse får talan inte föras. Lag (2014:719).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:719

9 § Ägaren av ett fordon, för vilket parkeringsanmärkning har meddelats, får hos Polismyndigheten skriftligen anmäla att han eller hon bestrider betalningsansvar. I anmälan ska han eller hon ange de omständigheter som bestridandet grundas på och den bevisning som åberopas.

Har bestridande anmälts, verkställer Polismyndigheten den utredning som behövs. Sedan utredningen har avslutats, meddelar Polismyndigheten beslut med anledning av bestridandet. Finner myndigheten att parkeringsanmärkning inte borde ha meddelats eller att den som bestritt betalningsansvar av någon annan anledning inte är betalningsansvarig, ska myndigheten undanröja betalningsansvaret.

Anmäls bestridande senare än sex månader efter det att avgiften har betalats eller Kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärd för indrivning av avgiften, ska anmälan avvisas. Lag (2014:719).

Rättsfall (1)

NJA 1987 s. 175: Ansökan om återställande av försutten tid för anmälan av bestridande av...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1981:837, 1988:1180, 2014:719

10 § Ett beslut enligt 9 § som innebär att betalningsansvaret undanröjts får inte överklagas.

Andra beslut enligt 9 § överklagas skriftligen till den tingsrätt inom vars domkrets överträdelsen har ägt rum. Överklagandet ska ges in till Polismyndigheten. Det ska ha kommit in dit senast tre veckor från det att klaganden fick del av beslutet. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat anges i denna lag.

Omständigheter eller bevis som inte angetts vid Polismyndigheten får i tingsrätten eller hovrätten åberopas endast om parten gör sannolikt, att han eller hon haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att ange omständigheten eller beviset vid Polismyndigheten, eller om det av annan särskild anledning bör tillåtas att omständigheten eller beviset åberopas. Lag (2014:719).

Rättsfall (2)

RH 1994:44: I ett ärende om felparkeringsavgift har tingsrätten prövat ett överklagande av...
RH 1999:14: När en parkeringsanmärkning utfärdats under åberopande av att parkeringsavgift...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1988:1180, 1996:257, 2014:719

10 a § Hovrättens beslut får inte överklagas av en enskild part. Hovrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken. Lag (2005:697).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

11 § Har upphävts genom lag (1996:257).
12 § Har upphävts genom lag (1996:257).

13 § Åläggande enligt 6 § andra stycket får inte utfärdas senare än ett år efter den dag då överträdelsen skedde.

Om en felparkeringsavgift inte betalas efter ett sådant åläggande som avses i 6 § andra stycket skall Transportstyrelsen begära indrivning av avgiften. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske oavsett om åläggandet har fått laga kraft. Lag (2008:1361).

Ändringar/Förarbeten (8)

14 § Väckes åtal eller utfärdas strafföreläggande för gärning som icke omfattas av förordnande enligt denna lag och ingår i gärningen förfarande som kan föranleda parkeringsanmärkning, skall sådan anmärkning ej meddelas.

15 § Felparkeringsavgift återbetalas om

  • 1. betalningsansvaret har undanröjts genom beslut som har vunnit laga kraft,
  • 2. avgift tidigare har erlagts för samma överträdelse,
  • 3. parkeringsanmärkningen inte har prövats av domstol och det är uppenbart att anmärkningen inte borde ha meddelats, eller
  • 4. avgiften redan har erlagts, när åtal väckes eller strafföreläggande utfärdats i fall som avses i 14 §. Lag (1988:1180).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:1180

16 § När en parkeringsanmärkning har meddelats i en kommun som själv svarar för övervakningen enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning, tillfaller felparkeringsavgiften kommunen.

Vid utbetalning till en kommun av betalda felparkeringsavgifter skall statens kostnader dras av med ett belopp som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Om avgiften har höjts enligt 6 § andra stycket, skall dessutom tre fjärdedelar av det belopp som svarar mot höjningen tillfalla staten.

I andra fall än som avses i första stycket tillfaller avgiften staten. Lag (1988:1180).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1981:142, 1987:25, 1988:1180

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:206

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1975/76:106, TU 1975/76:14, rskr 1975/76:240
SFS-nummer
1976:206

Lag (1976:1124) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1976/77:40, TU 1976/77:14, rskr 1976/77:86
Omfattning
ändr. 13 §
SFS-nummer
1976:1124
Rubrik
Lag (1976:1124) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förordning (1976:1125) om ikraftträdande av lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och lagen (1976:1124) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Omfattning
ikrafttr. av 1976:206 och 1976:1124
SFS-nummer
1976:1125
Rubrik
Förordning (1976:1125) om ikraftträdande av lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och lagen (1976:1124) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1979:562) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1978/79:111 (bil. 5), TU 1978/79:27, rskr 1978/79:420
Omfattning
ändr. 13 §
SFS-nummer
1979:562
Rubrik
Lag (1979:562) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1980:979) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1979/80:178, TU 1980/81:1, rskr 1980/81:29
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1980:979
Rubrik
Lag (1980:979) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1981:142) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1980/81:21, TU 1980/81:4, rskr 1980/81:46
Omfattning
ändr. 1, 3, 6, 16 §§;omtryck
SFS-nummer
1981:142
Rubrik
Lag (1981:142) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förordning (1981:143) om ikraftträdande av lagen (1981:142) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Omfattning
ikrafttr. av 1981:142
SFS-nummer
1981:143
Rubrik
Förordning (1981:143) om ikraftträdande av lagen (1981:142) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1981:837) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Omfattning
ändr. 9, 13 §§
SFS-nummer
1981:837
Rubrik
Lag (1981:837) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1982:195) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1981/82:96, SkU 1981/82:38, rskr 1981/82:178
Omfattning
ändr. 13 §
SFS-nummer
1982:195
Rubrik
Lag (1982:195) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1984:319) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1983/84:104, TU 1983/84:25, rskr 1983/84:314
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:319
Rubrik
Lag (1984:319) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1985:19) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1984/85:6, TU 1984/85:6, rskr 1984/85:80
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft
1985-04-01
SFS-nummer
1985:19
Rubrik
Lag (1985:19) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1987:25) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1986/87:51, TU 1986/87:10, rskr 1986/87:105
Omfattning
ändr. 5, 16 §§;omtryck
Ikraft
1987-03-01
SFS-nummer
1987:25
Rubrik
Lag (1987:25) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1988:1180) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1988/89:6, 1988/89:TU2, rskr 1988/89:9
Ikraft
1989-01-01
Omfattning
ändr. 4, 9, 10, 15, 16 §§;ny 10 a §
SFS-nummer
1988:1180
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

I fråga om parkeringsanmärkningar som har meddelats före ikraftträdandet gäller inte 10 a §. Beträffande sådana parkeringsanmärkningar skall 9, 10 och 16 §§ i deras äldre lydelse tillämpas även efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1988:1180) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1989:358) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1988/89:78, 1988/89:JuU20, rskr 1988/89:260
Ikraft
1989-07-01
Omfattning
ändr. 10 a §
SFS-nummer
1989:358
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om avgöranden av hovrätt som meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1989:358) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1992:633) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 13 §
SFS-nummer
1992:633
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om restavgift.

Rubrik
Lag (1992:633) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1993:517) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373
Omfattning
ändr. 10 a, 11 §§
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:517
Rubrik
Lag (1993:517) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1993:900) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:900
Rubrik
Lag (1993:900) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1996:257) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Omfattning
upph. 11, 12 §§;ändr. 10, 10 a §§
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:257
Rubrik
Lag (1996:257) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1997:487) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
1997-11-01
SFS-nummer
1997:487
Rubrik
Lag (1997:487) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (2001:564) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:564
Rubrik
Lag (2001:564) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (2005:697) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ikraft
2008-11-01
Omfattning
ändr. 10 a §
SFS-nummer
2005:697
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2005:697) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:697) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2005:697
SFS-nummer
2007:636
Rubrik
Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:697) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (2008:1361) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1361
Rubrik
Lag (2008:1361) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (2014:719) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 8, 9, 10 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:719
Rubrik
Lag (2014:719) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation