lagen.nu

Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1976-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:897
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01
Övrigt
Rättelseblad 2010:713 har iakttagits.

1 § Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift tillämpas i fråga om överträdelse av

Rättsfall (1)

NJA 2001 s. 430: Ett kommunägt parkeringsbolag har ansetts ha rätt att ta ut kontrollavgift vid...

Ändringar/Förarbeten (9)

2 § Parkeringsanmärkningar för överträdelser av lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen får meddelas endast om föreskrifterna i sådana fall då det skall ske har

Parkeringsanmärkningar får, trots vad som anges i första stycket 1, meddelas om bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av trafikregleringen. Förordning (2007:232).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

2 a § Kommunen fastställer felparkeringsavgiftens belopp.

Avgiftens belopp får fastställas till lägst sjuttiofem och högst ettusentrehundra kronor. Förordning (2016:897).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (9)

2 b § Om en felparkeringsavgift inte betalas inom den tid som föreskrivs i en uppmaning enligt 6 § första stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift höjs avgiften med etthundrafemtio kronor. Förordning (1993:1354).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

3 § Felparkeringsavgift skall betalas i den ordning som Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2008:1116).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:1282, 2008:1116

4 § Vid en sådan utredning som avses i 9 § andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift får skriftliga berättelser infordras från dem som antas kunna lämna upplysningar av betydelse. Behöver någon höras muntligen skall det om möjligt ske på tid och sätt som kan antas medföra den minsta olägenheten för honom.

Den som utan att vara part hörs under utredningen kan få ersättning av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m. m. Förordning (1982:811).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1979:766, 1982:811
5 § Har upphävts genom förordning (2014:1247).

6 § Om en felparkeringsavgift inte betalas efter ett sådant åläggande som avses i 6 § andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, skall Transportstyrelsen begära indrivning av avgiften. Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Kronofogdemyndigheten skall redovisa indrivna felparkeringsavgifter till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1116).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

7 § har upphävts genom förordning (1993:1238).
8 § har upphävts genom förordning (1993:1238).

9 § Beslut om återbetalning som avses i 15 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift meddelas och verkställes av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1116).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:1282, 2008:1116

10 § Har Polismyndigheten eller allmän domstol meddelat beslut som innebär att betalningsansvar för felparkeringsavgift har undanröjts, ska Transportstyrelsen underrättas om beslutet. I fråga om beslut som har meddelats av en tingsrätt ska underrättelse sändas endast om beslut som har vunnit laga kraft.

Väcks åtal eller utfärdas ett strafföreläggande i fall som avses i 14 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och framgår det av utredningen att parkeringsanmärkning har meddelats, ska Transportstyrelsen underrättas. Förordning (2014:1247).

Ändringar/Förarbeten (3)

11 § Felparkeringsavgifter som skall tillfalla kommuner överförs av Transportstyrelsen. Därvid görs avdrag för statens kostnader med femtiotre kronor för varje helt eller delvis betald avgift. Förordning (2008:1116).

Ändringar/Förarbeten (7)

12 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1976:206) om felparkeringsavgift eller denna förordning får i fråga om 8 och 9 §§ lagen om felparkeringsavgift och 4 § denna förordning meddelas av Polismyndigheten och i fråga om 13 § första stycket lagen om felparkeringsavgift och 6 § denna förordning av Skatteverket efter samråd med Transportstyrelsen. I övrigt får verkställighetsföreskrifter meddelas av Transportstyrelsen. Formulär till blanketter fastställs av Transportstyrelsen efter samråd med annan myndighet som berörs. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att felparkeringsavgift endast får betalas med användande av blankett som styrelsen har fastställt efter samråd med Posten Aktiebolag. Förordning (2014:1247).

Ändringar/Förarbeten (7)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:1128

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
SFS-nummer
1976:1128

Förordning (1977:115) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1977:115
Rubrik
Förordning (1977:115) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1979:766) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 2-4, 6, 8-11 §§
SFS-nummer
1979:766
Rubrik
Förordning (1979:766) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1980:980) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ny 2 a §
SFS-nummer
1980:980
Rubrik
Förordning (1980:980) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1981:144) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 2, 6, 7 §§;ny 2 b §;omtryck
SFS-nummer
1981:144
Rubrik
Förordning (1981:144) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1981:704) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
1981:704
Rubrik
Förordning (1981:704) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1982:811) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1982:811
Rubrik
Förordning (1982:811) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1982:1003) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
1982:1003
Rubrik
Förordning (1982:1003) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1983:189) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraft
1983-09-01
SFS-nummer
1983:189
Rubrik
Förordning (1983:189) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1985:21) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 1, 2 a §§
Ikraft
1985-04-01
SFS-nummer
1985:21
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 2 a §, den 1 april 1985 och i övrigt den 1 juli 1985. Beträffande överträdelser av 69 § andra stycket eller 72 § 9 vägtrafikkungörelsen (1972:603) som har skett före den 1 juli 1985 gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Förordning (1985:21) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1985:347) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:347
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

I fråga om parkeringsanmärkning som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Förordning (1985:347) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1985:898) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1986-04-01
SFS-nummer
1985:898
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1986. I fråga om överträdelser som har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Förordning (1985:898) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1987:88) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 2 a, 7, 12 §§
Ikraft
1987-04-14
SFS-nummer
1987:88
Rubrik
Förordning (1987:88) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1988:414) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:414
Rubrik
Förordning (1988:414) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1988:1087) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1087
Rubrik
Förordning (1988:1087) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1988:1182) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 2 b §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1182
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

I fråga om parkeringsanmärkning som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Rubrik
Förordning (1988:1182) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1989:746) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1989-10-01
SFS-nummer
1989:746
Rubrik
Förordning (1989:746) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1990:815) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraft
1990-09-01
SFS-nummer
1990:815
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Förordning (1990:815) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1992:251) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:251
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Felparkeringsavgifter som före ikraftträdandet fastställts av länsstyrelsen gäller intill dess att ett nytt belopp fastställts av kommunen.

Rubrik
Förordning (1992:251) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1992:1282) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1282
Rubrik
Förordning (1992:1282) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1993:1238) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr 1992/93:448
Omfattning
upph. 7, 8 §§;ändr. 6, 12 §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1238
Rubrik
Förordning (1993:1238) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1993:1354) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 1, 2 a, 2 b §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1354
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994 utom i fråga om 2 b §, som träder i kraft den 1 januari 1994. Genom förordningen upphävs förordningen (1986:210) om felparkeringsavgifter i vissa fall.

Rubrik
Förordning (1993:1354) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1993:1712) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1994-03-01
SFS-nummer
1993:1712
Rubrik
Förordning (1993:1712) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1994:127) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1994-05-01
SFS-nummer
1994:127
Rubrik
Förordning (1994:127) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1998:1280) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1999-10-01
SFS-nummer
1998:1280
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (1998:1280) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (2003:861) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:861
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för parkeringsanmärkningar som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2003:861) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (2003:920) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:920
Rubrik
Förordning (2003:920) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (2004:193) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:193
Rubrik
Förordning (2004:193) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (2005:272) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:272
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för parkeringsanmärkningar som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2005:272) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (2007:99) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2007-06-01
SFS-nummer
2007:99
Rubrik
Förordning (2007:99) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2007:232
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010. Förordning (2010:713).
  • 2. Parkeringsanmärkning får meddelas enligt 2 § i dess äldre lydelse om anmärkningen avser överträdelse av föreskrifter som meddelats före den 1 juli 2010 och som inte kungjorts enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Förordning (2010:713).
Rubrik
Förordning (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (2008:766) om ändring i förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. ikrafttr. till 2007:232
SFS-nummer
2008:766
Rubrik
Förordning (2008:766) om ändring i förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (2008:1116) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 6, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1116
Rubrik
Förordning (2008:1116) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (2010:713) om ändring i förordningen (2008:766) om ändring i förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2007:232
SFS-nummer
2010:713
Rubrik
Förordning (2010:713) om ändring i förordningen (2008:766) om ändring i förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (2014:1247) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5 §;ändr. 10, 12 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1247
Rubrik
Förordning (2014:1247) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (2016:897) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr 2 a §
Ikraft
2017-03-01
SFS-nummer
2016:897
Rubrik
Förordning (2016:897) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation