lagen.nu

Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1976-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1014
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-12-01

1 § Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan misstänkas för brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 § sjölagen (1994:1009), 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap. 2 § luftfartslagen (2010:500) eller annat brott, på vilket fängelse kan följa, om provet kan ha betydelse för utredning om brottet.

Alkoholutandningsprov tas av

  • 1. en polisman,
  • 2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som avses i 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott, eller
  • 3. en tjänsteman vid Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som avses i 20 kap. 4 § sjölagen.

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska ta ett alkoholutandningsprov har samma befogenhet som en polisman har enligt 22 § polislagen (1984:387) att stoppa ett fordon eller ett annat transportmedel.

Provtagningen ska ske på ett sätt som inte utsätter den på vilken provet tas för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat, ska provet tas i täckt fordon eller fartyg eller inomhus i avskilt rum. Lag (2010:509).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

2 § Alkoholutandningsprov får även i andra fall än som avses i 1 § första stycket tas på

  • 1. förare av motordrivet fordon, om inte fordonet är avsett att föras av gående,
  • 2. förare av maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg,
  • 3. den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss, om fartyget kan antas vara sådant som avses i 20 kap. 4 § första stycket sjölagen (1994:1009), samt
  • 4. den som manövrerar ett luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för flygsäkerheten eller som utövar tjänst som avses i 6 kap. 20 § luftfartslagen (2010:500).

Bestämmelserna i 1 § andra–fjärde styckena ska tillämpas vid provtagning enligt denna paragraf. Dessutom gäller att prov får tas endast på eller i nära anslutning till den plats där personen kontrolleras eller ett ingripande mot honom eller henne sker. Proven ska tas med instrument som kan användas utan dröjsmål och som bara anger om eventuell alkoholkoncentration överstiger ett visst gränsvärde. Prov som enligt denna paragraf får tas på förare av motordrivet fordon får även tas av en bilinspektör som avses i fordonslagen (2002:574).

Om den undersökte begär det ska protokoll föras vid provtagningen och bevis om utförd åtgärd utfärdas. Lag (2010:1014).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (9)

3 § Blodprov får tas på den som är skyldig att lämna ett alkoholutandningsprov enligt 2 § även om det inte finns förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken, om han eller hon

  • 1. vägrar att medverka till alkoholutandningsprov, eller
  • 2. inte kan lämna sådant prov på grund av att han eller hon varit inblandad i en trafikolycka. Lag (2008:324).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1989:393, 2008:324, 1993:1465

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:1090

Departement
Justitiedepartementet Å
Förarbeten
Prop. 1975/76:162, JuU 1976/77:15, rskr 1976/77:94
SFS-nummer
1976:1090

Lag (1978:93) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Prop. 1977/78:77, JuU 1977/78:21, rskr 1977/78:156
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1978:93
Rubrik
Lag (1978:93) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1982:304) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Prop. 1981/82:204, JuU 1981/82:58, rskr 1981/82:331
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1982:304
Rubrik
Lag (1982:304) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1982:334) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Prop. 1981/82:162, JuU 1981/82:55, rskr 1981/82:329
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1982:334
Rubrik
Lag (1982:334) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1985:196) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Prop. 1983/84:117, LU 1984/85:27, rskr 1984/85:201
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1985-05-01
SFS-nummer
1985:196
Rubrik
Lag (1985:196) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1989:393) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Prop. 1988/89:118, 1988/89:JuU27, rskr 1988/89:314
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:393
Rubrik
Lag (1989:393) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1993:1465) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Prop. 1993/94:44, bet. 1993/94:JuU11, rskr. 1993/94:78
Omfattning
upph. 3 §;nuvarande 4 § betecknas 3 §;ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1994-02-01
SFS-nummer
1993:1465
Rubrik
Lag (1993:1465) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (2004:522) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:522
Rubrik
Lag (2004:522) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (2008:324) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:324
Rubrik
Lag (2008:324) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (2010:296) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:76, bet. 2009/10:CU14, rskr. 2009/10:238
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-06-01
SFS-nummer
2010:296
Rubrik
Lag (2010:296) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:509
Rubrik
Lag (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (2010:1014) om ändring i lagen (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2009/10:CU31, rskr. 2009/10:386
Omfattning
ändr. 2 § i 2010:509
SFS-nummer
2010:1014
Rubrik
Lag (2010:1014) om ändring i lagen (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation