lagen.nu

Förordning (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1976-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:921
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller föreskrifter i kollektivavtal och andra föreskrifter som reglerar anställnings- eller avtalsvillkor för arbetstagare hos myndigheterna under regeringen. Förordning (2004:921).

Ändringar/Förarbeten (5)

Slutande av kollektivavtal

2 § Kollektivavtal slutes på statens vägnar av Arbetsgivarverket. Förordning (1994:508).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1978:822, 1994:508

3 § Arbetsgivarverket får till andra myndigheter under regeringen eller till arbetsgivaren lämna över sådana uppgifter som ankommer på verket. Förordning (1994:1937).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1994:1937, 1994:508, 1978:822

4 § Arbetsgivarverket får medverka i förhandling om kollektivavtal som föres av annan myndighet. Förordning (1994:508).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1978:822, 1994:508

5 § Huvudavtal och avtal om medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden skall slutas under förbehåll om regeringens godkännande. Förordning (1994:1937).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1937

Uppsägning av kollektivavtal

6 § Kollektivavtal säges upp av den myndighet som får sluta motsvarande avtal. Annan myndighet än Arbetsgivarverket skall samråda med Arbetsgivarverket innan den beslutar att säga upp kollektivavtal. Förordning (1994:508).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1978:822, 1994:508

Tillämpningen av kollektivavtal

7 § Myndighet som är bunden av kollektivavtal skall inom yrkesgrupp och område som avses i avtalet tillämpa detta även på arbetstagare som ej omfattas av avtalet eller annat tillämpligt kollektivavtal. Gäller mer än ett kollektivavtal för samma yrkesgrupp och område, bestämmer den myndighet som får sluta kollektivavtal för gruppen och området vilka villkor som skall tillämpas för arbetstagare som ej omfattas av kollektivavtal.

7 a § När en fråga för en arbetstagare enligt kollektivavtal skall prövas av arbetsgivaren, får ett sådant beslut inte överklagas. Förordning (1999:898).

Ändringar/Förarbeten (5)

Beslut om stridsåtgärd

8 § Beslut om lockout eller annan stridsåtgärd mot arbetstagare hos staten meddelas av Arbetsgivarverket. Förordning (1994:508).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1978:822, 1994:508

Företrädare för staten i vissa tvister

9 § Arbetsgivarverket företräder staten såväl vid som utom domstol i tvist som rör förhållandet mellan staten som arbetsgivare och arbetstagare hos staten, om tvisten skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Första stycket gäller ej tvist, som avser krav att förmån, som har utgått i anledning av anställning, skall gå åter, om icke kravet grundar sig på kollektivavtal.

I lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn finns föreskrifter om behörighet för Riksdagens ombudsmän respektive för Justitiekanslern att föra talan i tvist som avses i första stycket. Förordning (1994:508).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1978:822, 1990:1172, 1994:508

Avslutande bestämmelse

10 § Arbetsgivarverket meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs i de frågor som avses i denna förordning eller i kollektivavtal som verket har slutit.

Innan myndighet som företrädare för staten som arbetsgivare utfärdar föreskrift, som rör förhållandet mellan staten och dess arbetstagare och som skall gälla utanför myndigheten eller dess underlydande organ, skall myndigheten samråda med Arbetsgivarverket, om inte Arbetsgivarverket bestämmer annat. Förordning (1994:508).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1978:822, 1994:508

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:1021

Departement
Finansdepartementet ESA
Ikraft
1977-01-01
SFS-nummer
1976:1021

Förordning (1977:1049) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1977:1049
Rubrik
Förordning (1977:1049) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Förordning (1978:822) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Omfattning
upph. 3 §;ändr. 2, 4, 6, 8, 9, 10 §§;ny 7 a §
SFS-nummer
1978:822
Rubrik
Förordning (1978:822) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Förordning (1984:804) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraft
1984-12-01
SFS-nummer
1984:804
Rubrik
Förordning (1984:804) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Förordning (1990:1172) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m

Omfattning
ändr. 7 a, 9 §§
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1172
Rubrik
Förordning (1990:1172) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m

Förordning (1994:508) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 §§;ny 3 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:508
Rubrik
Förordning (1994:508) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Förordning (1994:1937) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 3, 5, 7 a §§;omtryck
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1937
Rubrik
Förordning (1994:1937) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Förordning (1999:898) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 7 a §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:898
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1999:898) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Förordning (2004:921) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:921
Rubrik
Förordning (2004:921) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation