lagen.nu

Förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1976-03-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1806
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-01
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-05-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-05-01 genom SFS 2019:167

1 § Bestämmelserna i 1 § första och tredje styckena lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar äger motsvarande tillämpning i fråga om mellanstatlig organisations vapen, flagga, emblem, benämning eller förkortning för benämning i den utsträckning som framgår av bilaga till denna förordning.

Avbildning av vapen, flagga eller emblem skall av patent- och registreringsverket publiceras i verkets registreringstidning för varumärken.

2 § Fråga om sådant tillstånd att använda svensk officiell beteckning som avses i mönsterskyddslagen (1970:485) och lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar prövas

  • 1. av Patent- och registreringsverket såvitt gäller statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem, statlig kontroll- eller garantibeteckning, annan beteckning, som hänsyftar på svenska staten och därigenom ger mönstret eller kännetecknet en officiell karaktär, eller beteckning som lätt kan förväxlas med de nu angivna,
  • 2. av vederbörande länsstyrelse såvitt gäller landskaps-, läns-, härads- eller därmed jämförligt vapen eller beteckning som lätt kan förväxlas med sådant vapen, och
  • 3. av fullmäktige i vederbörande kommun eller nämnd som kommunfullmäktige bestämmer såvitt gäller annat kommunalt vapen eller beteckning som lätt kan förväxlas med sådant vapen.

Behörig länsstyrelse i fråga om landskapsvapen är länsstyrelse som har sitt säte inom landskapet eller länsstyrelsen i det län som innehåller den största delen av landskapet. Före avgörande av ärende om landskapsvapen skall samråd äga rum med annan länsstyrelse som ärendet rör. Förordning (1994:408).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:408

3 § En ansökan om tillstånd som avses i 2 § ska vara skriftlig och innehålla

  • 1. sökandens namn eller företagsnamn och adress,
  • 2. en tydlig uppgift om det mönster eller kännetecken som ansökan avser,
  • 3. uppgift om de varuslag eller tjänster för vilka mönstret eller kännetecknet ska användas eller om de förhållanden under vilka statsvapen annars ska användas i näringsverksamhet, och
  • 4. de skäl som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan.

Till ansökan ska det bifogas en tydlig avbildning av mönstret eller kännetecknet i minst tre exemplar. Förordning (2018:1806).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1806

4 § På begäran av myndighet som prövar ansökan enligt denna förordning skall riksarkivet yttra sig i ärendet. Ansökan får ej bifallas utan att sådant yttrande har inhämtats, om icke ärendet uppenbarligen saknar heraldiskt intresse.

För yttrande som avses i första stycket skall den som har ansökt om tillstånd erlägga en avgift på 600 kronor till riksarkivet. Avgiften skall erläggas i förskott inom viss av riksarkivet förelagd tid vid påföljd att ansökningen annars anses förfallen.

Riksarkivet skall erhålla avskrift av beslut rörande ansökan, över vilken riksarkivet yttrat sig. Förordning (1983:265).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1978:710, 1983:265

5 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 2 § 1. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 3 skall tillämpas. Förordning (1994:408).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:408

5 a § Patent- och registreringsverkets samt länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:1141).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1141

Bilaga

Förteckning över mellanstatliga organisationer som avses i 1 § förordningen
Organisation Förordnandet i 1 § förordningen avser organisationens Anmärkning
Inom parantes anges organisationens benämning på annat språk i de fall då svensk benämning inte är skyddad. flagga och/ eller emblem benämning och/eller förkortning
Afrikanska petroleumproducenters förening (African Petroleum Producers Association) x
Afrikanska unionen (African Union) x x
Afrikas och Madagaskars gemensamma organisation (Afro-Malagasy Common Organization) x x
Afrikas och Madagaskars organisation för industriell äganderätt (Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle) x
Afrikas organisation för skydd av den intellektuella äganderätten (African Intellectual Property Organization) x x
Andinska gemenskapen (Andean x
Community)
Arabländernas gemensamma organisation för kommunikationer via satellit (Arab Satellite Communication Organization) x x
Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal) x x
Beneluxländernas byrå för mönster och modeller (Bureau Benelux des Dessins ou Modèles) x x
Beneluxländernas immaterialrättsbyrå (Benelux Office for Intellectual Property) x x
Beneluxländernas immaterialrättsorganisation (Benelux Organisation for Intellectual Property) x x
Beneluxländernas varumärkesbyrå (Bureau Benelux des Marques) x x
Bioversity International (Bioversity x x
International)
Centralbanken för västafrikanska stater (Central Bank of West African States) x x
De förenade internationella byråerna för skydd av den intellektuella äganderätten (United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property) x x
Den förberedande kommissionen vid organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) x x
Ekonomiska samarbetet i Asien och x x
Stillahavsområdet (Asia-Pacific
Economic Cooperation)
Eurasiska patentorganisationen (Eurasian Patent Organization) x
Eureka (Eureka) x x
Europarådet (Council of Europe) x
Europeiska arbetsmiljöbyrån x x
Europeiska atomenergigemenskapen (European Atomic Energy Community) x x
Europeiska centralbanken x x
Europeiska ekonomiska gemenskapen (European Economic Community) X
Europeiska frihandelssammanslutningen x x
Europeiska frihandelssammanslutningens domstol (EFTA Court) x
Europeiska frihandelssammanslutningens övervakningsmyndighet (European Free Trade Association Surveillance Authority) x x
Europeiska gemenskapernas kommission (Commission of the European Communities) x
Europeiska investeringsbanken x x
Europeiska investeringsfonden x x
Europeiska kol- och stålgemenskapen (European Coal and Steel Community) x
Europeiska läkemedelsmyndigheten x x
Europeiska miljöbyrån x x
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet x x
Europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen/Europeiska sydobservatoriet x x
Europeiska organisationen för kärnforskning (European Organization for Nuclear Research) x x
Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst x x
Europeiska patentorganisationen (European Patent Organization) x x
Europeiska patentverket (European x x
Patent Office)
Europeiska post- och telekonferensen (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) x x
Europeiska programmet för radionavigation och positionering per satellit, Galileo (GALILEO Satellites and Services for Positioning and Radio Navigation) x
Europeiska rymdorganisationen (European Space Agency) x x
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen x x
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar x x
Förenta nationernas barnfond (United x x
Nations Children’s Fund)
Förenta nationernas befolkningsfond (United Nations Population Fund) x x
Förenta nationernas flyktingkommissariat (United Nations High Commissioner for Refugees) X X
Förenta nationernas gemensamma program mot hiv/aids (Joint United Nations programme on HIV/AIDS) x x
Förenta nationernas Global Compact (The Global Compact) x x
Förenta nationernas konvention för bekämpning av ökenspridning (United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa) x x
Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization of the United Nations) x x
Förenta nationernas miljöprogram (United Nations Environment Programme) x x
Förenta nationernas organisation för undervisning, vetenskap och kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) x x
Förenta nationernas ramkonvention om x x
klimatförändringar (United Nations Framework Convention on Climate Change)
Gemensamma fonden för råvaror (Common Fund for Commodities) x x
Gemensamma organisationen för samarbete om försvarsmateriel (Organisation for Joint Armament Cooperation) x x
Gemenskapens växtsortsmyndighet x x
Handels- och utvecklingsbanken för Svartahavsområdet (Black Sea Trade and Development Bank) x x
Högkvarteret för Natos Europakommando (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) x x
Interamerikanska investeringsbolaget (Inter-American Investment Corporation) x x
Interamerikanska utvecklingsbanken (Inter-American Development Bank) x
Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organization) x x
Internationella atomenergiorganet (International Atomic Energy Agency) x x
Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court) x x
Internationella byrån för mått och vikt (International Bureau of Weights and Measures) x x
Internationella civila luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization) x x
Internationella energiorganet (International Energy Agency) x x
Internationella finansieringsbolaget (International Finance Corporation) x x
Internationella gemensamma kommissionen (International Joint Commission) x
Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (International Institute for the Unification of Private Law) x x
Internationella investeringsgarantiorganet (Multilateral Investment Guarantee Agency) X
Internationella jordbruksutvecklingsfonden (International Fund for Agricultural Development) x x
Internationella kriminalpolisorganisationen (International Criminal Police Organization) x x
Internationella migrationsorganisationen (International Organization for Migration) x x
Internationella olivoljerådet (International Olive Oil Council) x x
Internationella organisationen för ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete på den elektrotekniska industrins område (Internatio­nal Organization for Economic, Scientific and Technical Cooperation in the Field of the Electrotechnical Industry) x x
Internationella organisationen för främjande av rättslig utveckling (International Development Law Organization) x x
Internationella organisationen för mobila telekommunikationer via satellit (International Mobile Satellite Organization) x x
Internationella regleringsbanken (Bank for International Settlements) x x
Internationella rådet för vin och vinodling (Office International de la Vigne et du Vin) x x
Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization) x IMO skyddas dock inte i förhållande till varumärkesrättigheter som registrerades före den 24 oktober 1982 x Förkortningen
Internationella telesatellitorganisationen (International Telecommunications Satellite Organization) x x
Internationella teleunionen (International Telecommunication Union) med de särskilda sektorerna för radiokommunikation (Radiocommunication Sector), telekommunikationsstandardisering (Telecommunication Standardization Sector) och utveckling av telekommunikation (Telecommunication Development Sector) x sektorerna är inte skyddade med avseende på flagga och/eller emblem x De särskilda
Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (International Union for the Protection of New Plant Varieties) X
Internationella utställningsbyrån (Bureau International des Expositions) X
Internationella utvecklingsfonden (International Development Association) x x
Internationella valutafonden (International Monetary Fund) x x
Internationella vetenskapliga och tekniska centrumet (International Science and Technology Center) x x
Internationella återuppbyggnads­ och utvecklingsbanken (Världsbanken) (International Bank for Reconstruction and Development) x x
Interparlamentariska unionen (Inter-Parliamentary Union) x x
Karibiska gemenskapen (Caribbean x x
Community)
Kommissionen för kontroll av Interpols register (Commission for the Control of Interpol’s Files) x x
Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) (Office for Harmonization of the Internal Market (Trademarks and Designs)) x x
Konvention om skydd av flyttande vilda djur (Convention of the Con­servation of Migratory Species of Wild Animals) x x
Konventionen för reglering av handeln med vissa utrotningshotade vilda djur och växter (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) x x
Konventionen om skydd för Alperna (Alpkonventionen) (Convention sur la Protection des Alpes) x x
Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) x x
Konventionen om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (Ramsarkonventionen) (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar, 1971)) x x
Latinamerikanska frihandelssammanslutningen (Latin-American Free Trade Association) x
Latinamerikanska integrationssammanslutningen (Latin American Integration Association) x x
Mellanstatliga byrån för informationsbehandling (Intergovernmental Bureau for Informatics) x x
Meteorologiska världsorganisationen (World Meteorological Organization) x x
Nordiska investeringsbanken x x
Nordiska ministerrådet (Nordic x
Council of Ministers)
Nya partnerskapet för Afrikas utveckling (New Partnership for Africa’s Development) x x
OECD:s kärnenergibyrå (OECD Nuclear x x
Energy Agency)
OPEC-fonden för internationell x x
utveckling (The OPEC Fund for International Development)
Organisationen för bevarandet av laxbestånden i Nordatlanten (North Atlantic Salmon Conservation Organization) x x
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Cooperation and Development) x x
Organisationen för förbud mot kemiska vapen (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) x x
Organisationen för industriellt rättsskydd för det engelskspråkiga Afrika (Industrial Property Organization for English-Speaking Africa) x
Organisationen för oljeexporterande länder (Organization of the Petroleum Exporting Countries) x
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (Organization for Security and Co-operation in Europe) x x
Organisationen för utvecklandet av en europeisk bärraket (European Space Vehicle Launcher Development Organisation) x x
Panamerikanska hälsoorganisationen (Pan American Health Organization) x x
Postunionen mellan Amerika, Spanien och Portugal (Postal Union of the Americas, Spain and Portugal) x x
Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade) x x
Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd (Council for Mutual Economic Assistance) x x
Samväldessekretariatet (Commonwealth) x
Stillahavsgemenskapen (Pacific x x
Community)
Svartahavsländernas ekonomiska samarbetsorganisation (Organization of the Black Sea Economic Co-operation) x x
Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (South Asian Association for Regional Cooperation) x x
Sydostasiatiska nationers förbund (Association of Southeast Asian Nations) x x
Världshandelsorganisationen (World Trade Organization) x x
Världshälsoorganisationen (World x x
Health Organization)
Världslivsmedelsprogrammet (World Food Programme) x x
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization) x x
Världsorganisationen för djurens hälsa, även Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (World Organisation for Animal Health/ International Office of Epizootics) x x
Världspostföreningen (Universal x x
Postal Union)
Världstullorganisationen (World x x
Customs Organization)
Världsturismorganisationen (World x x
Tourism Organization)
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ Förordning (2009:50). x x

Ändringar och övergångsbestämmelser

1976:100

Departement
Näringsdepartementet RSN
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-05-01
SFS-nummer
1976:100

Förordning (1976:784) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
1976:784
Rubrik
Förordning (1976:784) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1978:710) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. 4 §, bil.
SFS-nummer
1978:710
Rubrik
Förordning (1978:710) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1979:97) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
1979:97
Rubrik
Förordning (1979:97) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1979:1031) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
1979:1031
Rubrik
Förordning (1979:1031) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1980:318) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
1980:318
Rubrik
Förordning (1980:318) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1980:699) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
1980:699
Rubrik
Förordning (1980:699) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1981:869) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
1981:869
Rubrik
Förordning (1981:869) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1981:1280) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
1981:1280
Rubrik
Förordning (1981:1280) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1982:209) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
1982:209
Rubrik
Förordning (1982:209) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1983:265) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. 4 §, bil.
Ikraft
1983-06-01
SFS-nummer
1983:265
Rubrik
Förordning (1983:265) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1984:183) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
1984-05-10
SFS-nummer
1984:183
Rubrik
Förordning (1984:183) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1987:896) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
1987-11-01
SFS-nummer
1987:896
Rubrik
Förordning (1987:896) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1988:1560) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1560
Rubrik
Förordning (1988:1560) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1994:408) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:138, bet. 1993/94:NU20, rskr. 1993/94:261
Omfattning
ändr. 2 §;ny 5 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:408
Rubrik
Förordning (1994:408) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1997:89) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
1997-04-01
SFS-nummer
1997:89
Rubrik
Förordning (1997:89) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (1998:1141) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 5 a §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1141
Rubrik
Förordning (1998:1141) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (2009:50) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2009-03-15
SFS-nummer
2009:50
Rubrik
Förordning (2009:50) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Förordning (2018:1806) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1806
Rubrik
Förordning (2018:1806) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

2019:167

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:167
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation