lagen.nu

Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1975-04-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1556
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Regeringen får meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 regeringsformen, om föreskrifterna gäller

 • 1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,
 • 2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjs av järnvägsföretag till komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses under 1,
 • 4. postbefordran,
 • 5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt fartyg,
 • 6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygplan och svävare utanför dessa områden,
 • 7. skeppsmätning,
 • 8. trafik på väg eller i terräng,
 • 11. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra uppgifter som rör förhållandena i trafiken,
 • 12. riksfärdtjänst,
 • 13. tillstånd att bruka svävare,
 • 14. kör- och vilotider vid vägtransporter, färdskrivare samt förbud mot vissa typer av beräkningar av lön till förare vid sådana transporter,
 • 15. användning av vattenskoter eller annan liknande vattenfarkost.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter

 • 1. för trafikövervakningstjänster,
 • 2. för tillsyn enligt bestämmelser som avses i första stycket 6 när det gäller säkerhetsanordningar för sjötrafiken samt 13 och 14, och
 • 3. för ärendehandläggning enligt bestämmelser som avses i första stycket 5, 6, 8, 13 och 14.

Regeringen får också meddela föreskrifter om

 • 1. avgifter för farledsverksamheten,
 • 2. avgifter för skeppsmätning, och
 • 3. sanktionsavgifter enligt bestämmelser som avses i första stycket 14. Lag (2010:1556).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (14)

2 § Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som avses i 1 §. Regeringen får vidare överlåta åt kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 och sådana föreskrifter om avgifter för trafikövervakningstjänster som avses i 1 § andra stycket. Lag (1999:336).

Rättsfall (1)

HFD 2013 ref. 30: Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1978:233, 1999:336

3 § Den som överträder föreskrift, som regeringen har meddelat med stöd av 1 § första stycket 5 eller 6 att gälla då riket är i krig eller krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1986:298).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1986:298

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:88

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1975:8, KU 1975:10, rskr 1975:62
SFS-nummer
1975:88

Lag (1977:1121) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Prop. 1977/78:13, TU 1977/78:8, rskr 1977/78:102
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1977:1121
Rubrik
Lag (1977:1121) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1978:233) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Prop. 1977/78:81, TU 1977/78:20, rskr 1977/78:226
Omfattning
ändr. 1, 2 §§;omtryck
SFS-nummer
1978:233
Rubrik
Lag (1978:233) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1981:705) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Prop. 1980/81:119, TU 1980/81:31, rskr 1980/81:422
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1981:705
Rubrik
Lag (1981:705) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1982:167) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Prop. 1981/82:101 (underbilaga 3.1), TU 1981/82:12, rskr 1981/82:148
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1982:167
Rubrik
Lag (1982:167) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1985:18) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Prop. 1984/85:6, TU 1984/85:6, rskr 1984/85:80
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1985-04-01
SFS-nummer
1985:18
Rubrik
Lag (1985:18) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1986:298) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Prop. 1985/86:85, LU 1985/86:26, rskr 1985/86:188
Omfattning
ändr. 1 §;ny 3 §
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:298
Rubrik
Lag (1986:298) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1990:1159) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Prop. 1990/91:1, 1990/91:TU9, rskr 1990/91:64
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1159
Rubrik
Lag (1990:1159) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1992:592) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Prop. 1991/92:131, 1991/92:TU17, rskr 1991/92:264
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:592
Rubrik
Lag (1992:592) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1993:605) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443 (prop. 1992/93:97, bet. 1992/93:JoU7, rskr. 1992/93:180)
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:605
Rubrik
Lag (1993:605) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1996:525) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:525
Rubrik
Lag (1996:525) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1999:336) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:91, bet. 1998/99:TU13, rskr. 1998/99:214
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:336
Rubrik
Lag (1999:336) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (2002:584) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2003-05-01
SFS-nummer
2002:584
Rubrik
Lag (2002:584) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (2009:1351) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1351
Rubrik
Lag (2009:1351) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (2010:1556) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:3 och 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:58 och 2010/11:59
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1556
Rubrik
Lag (2010:1556) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation