lagen.nu

Lag (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1975-04-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1255
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Regeringen får, med den begränsning som följer av 2 §, meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor, om det är påkallat av hänsyn till risk för störning inom samhällsekonomin eller folkförsörjningen, av särskilda handelspolitiska skäl eller av hänsyn till behov att trygga kvaliteten hos produkter av visst slag, till hälsovården, miljövården, växtskyddet, skyddet mot djursjukdomar eller till kontrollen av materiel som kan få militär användning.

Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som avses i första stycket. Lag (1996:97).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:263, 1994:1822, 1996:97

2 § Bemyndigandet i 1 § medför inte befogenhet att meddela föreskrifter om tull. Ej heller medför det befogenhet att meddela föreskrifter om annan avgift än sådan som följer av 3 § eller avser kostnad för handläggning av fråga om tillstånd, för omhändertagande av gods eller för kontroll, inspektion eller annan därmed jämförlig åtgärd. Lag (1984:496).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1984:496

3 § Regeringen får föreskriva att en särskild avgift skall erläggas till staten vid överträdelser av föreskrifter enligt 1 §. Avgiften skall tas ut av den för vars räkning in- eller utförseln sker. Den får uppgå till högst tjugo procent av varans värde. Om en överträdelse är ursäktlig skall avgift inte tas ut. Ett beslut om avgift skall kunna överprövas. Lag (1984:496).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1984:496

4 § Beslut i tillståndsfrågor som har meddelats av en förvaltningsmyndighet med stöd av förordningen (1997:969) om import- och exportreglering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:1244

5 § Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

  • 1. beslut som Statens jordbruksverk har meddelat i ett enskilt fall enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag,
  • 2. beslut som en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer har meddelat i ett enskilt fall enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, och
  • 3. beslut som har meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG.

Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:1255).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1255

6 § Beslut som avses i 5 § första stycket gäller omedelbart, om inte annat meddelas i beslutet. Lag (2009:1255).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1255

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:85

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Prop. 1975:8, KU 1975:10, rskr 1975:62
SFS-nummer
1975:85

Lag 1984:496) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Förarbeten
Prop. 1983/84:192, SkU 1983/84:46, rskr 1983/84:357
Omfattning
ändr. 2 §;ny 3 §
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:496
Rubrik
Lag 1984:496) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Lag (1987:263) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Förarbeten
Prop. 1986/87:58, JoU 1986/87.15, rskr 1986/87:190
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:263
Rubrik
Lag (1987:263) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Lag (1994:1822) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Förarbeten
Prop. 1994/95:117, bet. 1994/95:JoU10, rskr. 1994/95:94
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1822
Rubrik
Lag (1994:1822) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Lag (1996:97) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Förarbeten
Prop. 1995/96:35, bet. 1995/96:UU12, rskr. 1995/96:168
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1996:97
Rubrik
Lag (1996:97) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Lag (1997:1244) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Förarbeten
Prop. 1997/98:1 utg.omr. 24, bet. 1997/98:NU1, rskr. 1997/98:130
Omfattning
ny 4 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1244
Rubrik
Lag (1997:1244) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Lag (2009:1255) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27, EUTL146/2003 s1
Ikraft
2010-01-01
CELEX-nr
32003R0998
Omfattning
nya 5, 6 §§
SFS-nummer
2009:1255
Rubrik
Lag (2009:1255) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation