lagen.nu

Lag (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1975-04-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:697
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Regeringen får meddela föreskrifter för trädgårdsnäringen som är påkallade för att främja eller möjliggöra kontroll av trädgårdsprodukters sundhet, sortäkthet eller kvalitet. Avgift får föreskrivas för sådan kontroll.

Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som avses i första stycket. Lag (1977:415).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:415

2 § Vara som har varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med stöd av 1 §, skall förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan kan dess värde förklaras förverkat.

3 § Om trädgårdsprodukt ej har den sundhet eller kvalitet som kräves, får myndighet som regeringen bestämmer förelägga produktens ägare eller innehavare att förstöra produkten, om det ej är uppenbart obilligt. I beslut om föreläggande kan myndigheten sätta ut vite. Lag (1977:415).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:415

4 § För tillsyn och kontroll enligt denna lag har den myndighet som regeringen bestämmer rätt att få tillträde till område, lokal eller annat utrymme. Myndigheten får där göra undersökning eller ta prov. Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för tillsyn och kontroll enligt denna lag. Lag (2014:697).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:697, 1977:415

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:74

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 1975:8, KU 1975:10, rskr 1975:62
SFS-nummer
1975:74

Lag (1977:415) om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrif- ter för trädgårdsnäringen

Förarbeten
Prop. 1976/77:77, JoU 1976/77:30, rskr 1976/77:277
Omfattning
ändr. 1 §;nya 3, 4 §§
SFS-nummer
1977:415
Rubrik
Lag (1977:415) om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrif- ter för trädgårdsnäringen

Lag (2014:697) om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:697
Rubrik
Lag (2014:697) om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation