lagen.nu

Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad
1975-06-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:664
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01

1 § Denna lag tillämpas på tolkar och översättare som

  • 1. anlitas av en myndighet eller ett annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller en kommun svarar,
  • 2. genomgått sådan prövning som föreskrivs av regeringen eller den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer, eller
  • 3. yrkesmässigt anlitas vid överläggning mellan en misstänkt i ett brottmål och hans eller hennes försvarare eller i övrigt vid förberedande av en misstänkts försvar.

Med kommuner enligt första stycket 1 likställs landsting och kommunalförbund. Lag (2013:664).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

2 § Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare enligt 1 § får inte obehörigen röja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Detta gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:418).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1980:229, 2009:418

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:689

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Förarbeten
Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
SFS-nummer
1975:689

Lag (1976:609) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Förarbeten
Prop. 1975/76:105 (bil. 2), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1976:609
Rubrik
Lag (1976:609) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Lag (1980:229) om ändring i lagen (1975:689) om tystnads- plikt för vissa tolkar och översättare

Förarbeten
Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1980:229
Rubrik
Lag (1980:229) om ändring i lagen (1975:689) om tystnads- plikt för vissa tolkar och översättare

Lag (1982:105) om ändring i lagen (1975:689) om tystnads- plikt för vissa tolkar och översättare

Förarbeten
Prop. 1981/82:90, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1982:105
Rubrik
Lag (1982:105) om ändring i lagen (1975:689) om tystnads- plikt för vissa tolkar och översättare

Lag (1986:49) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och över- sättare

Förarbeten
Prop. 1984/85:117, JuU 1985/86:8, rskr 1985/86:68
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1986-04-01
SFS-nummer
1986:49
Rubrik
Lag (1986:49) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och över- sättare

Lag (1999:937) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:937
Rubrik
Lag (1999:937) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Lag (2004:807) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ikraft
2005-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2004:807
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller beträffande uppdrag som fullgjorts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2004:807) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Lag (2009:418) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:418
Rubrik
Lag (2009:418) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Lag (2013:664) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:132, bet. 2012/13:JuU23, rskr. 2012/13:286, EUTL280/2010 s1
Ikraft
2013-10-01
CELEX-nr
32010L0064
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2013:664
Rubrik
Lag (2013:664) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation