lagen.nu

Räntelag (1975:635)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:55
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag är tillämplig på penningfordran inom förmögenhetsrättens område. Den innehåller bestämmelser om betalningsvillkor i vissa fall samt om ränta.

Lagen gäller i den mån inte annat är avtalat, utfäst eller särskilt föreskrivet. I lagen finns dock bestämmelser om avtalsvillkor som är utan verkan och om betalningsvillkor som är utan verkan eller som har verkan endast om borgenären uttryckligen har godkänt villkoret. Lag (2013:55).

Rättsfall (4)

NJA 2007 s. 115: Statens jordbruksverk har inte ansetts berättigat att erhålla dröjsmålsränta...
NJA 2014 s. 1006: Ett företag har blivit återbetalningsskyldigt för ersättning som har betalats...
NJA 2016 s. 1035: Ersättning till ett offentligt biträde betalades inte i tid. Räntelagens...
RH 2010:18: Ränta på inkassokostnad?

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:327, 2013:55

2 § Ränta på fordran utgår ej för tid innan fordringen är förfallen till betalning.

På fordran som avser återgång av betalning då avtal hävts till följd av kontraktsbrott eller på liknande grund utgår dock ränta för tiden från den dag betalningen erlades till och med den dag återbetalning sker eller, om återbetalning ej sker i rätt tid, den dag från vilken ränta börjar utgå enligt 3 eller 4 §. Lag (1990:933).

Rättsfall (16)

ARN 1992-0112: Ref i grupptaleärende, änr 92-0112
ARN 1992-3336: En lambdasond i en bilmotor gick sönder. Fråga om tillverkarens ansvar enligt...
ARN 1995-2154: Fråga om resebyrå var att anse som resenärens motpart i reseavtalet; tillika...
ARN 1996-6114: Fråga om researrangörs ersättningsskyldighet när förändringar i paketresan...
ARN 1999-2766: En förutsättning för att köparen skulle få köpa en mobiltelefon till ett...
ARN 1999-3902: Egenskaperna hos en kikare motsvarade inte de uppgifter som lämnats vid...
ARN 2004-6002: Condictio in debiti. Avtal avseende hyra av videobandspelare har fortsatt att...
NJA 1985 s. 352: När köpeskilling för fastighet blivit nedsatt på grund av att fastigheten...
NJA 1987 s. 763: I avtal om köp av fast egendom och om entreprenad bestämdes en köpeskilling som...
NJA 1988 s. 363: Prisavdrag på grund av dolt fel i fastighet har på parternas begäran bestämts...
NJA 1988 s. 457: Fråga huruvida en kommun (Stockholms stad) blivit återbetalningsskyldig...
NJA 1997 s. 674: Med anledning av att ett samboförhållande upphört förrättades bodelning...
NJA 2008 s. 392: Ett avtal om upplåtelse av bostadsrätt har inte bundit bostadsrättsföreningen,...
NJA 2014 s. 1006: Ett företag har blivit återbetalningsskyldigt för ersättning som har betalats...
NJA 2016 s. 799: Ett tryckeri har enligt läran om condictio indebiti ansetts skyldigt att till...
RH 1995:98: Fråga om avkastningsränta och dröjsmålsränta enligt räntelagen på skadestånd...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:933

2 a § En fordran på betalning för en vara eller tjänst i ett förhållande mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet förfaller till betalning senast trettio dagar efter det att borgenären har framställt krav på att fordringen betalas. Detsamma gäller när en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har en sådan fordran på en myndighet eller ett annat offentligt organ.

Ett betalningsvillkor är utan verkan mot borgenären i den mån det inskränker borgenärens rätt till betalning enligt första stycket. I ett förhållande mellan näringsidkare får dock betalningen ske senare, om borgenären uttryckligen har godkänt detta. Lag (2013:55).

Rättsfall (1)

NJA 2016 s. 1035: Ersättning till ett offentligt biträde betalades inte i tid. Räntelagens...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:55

2 b § Har gäldenären i ett sådant fordringsförhållande som avses i 2 a § rätt att skjuta upp betalningen på grund av en undersökning av om varan eller tjänsten överensstämmer med avtalet, får betalningen skjutas upp i högst trettio dagar från det att varan mottogs eller tjänsten utfördes, om borgenären inte uttryckligen har godkänt en längre undersökningsperiod. Lag (2013:55).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:55

2 c § Det som sägs i 2 a och 2 b §§ gäller inte betalningar som förfaller enligt en avbetalningsplan. Lag (2013:55).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:55

3 § Försittes betalningstiden för fordran vars förfallodag är bestämd i förväg, utgår ränta på fordringen från förfallodagen.

På fordran som grundar sig på sysslomans eller annans skyldighet att redovisa för medel som han mottagit av huvudmannen eller tredje man utgår ränta från dagen för redovisningen eller, om denna ej avges i rätt tid, från den dag redovisning bort ske.

Rättsfall (5)

NJA 1991 s. 736: Fråga om dröjsmålsränta i fall då gäldenärens underlåtenhet att betala en skuld...
NJA 1997 s. 612: Fråga om sådan redovisningsskyldighet förelegat att ränta skulle utgå enligt 3...
NJA 2008 s. 392: Ett avtal om upplåtelse av bostadsrätt har inte bundit bostadsrättsföreningen,...
NJA 2016 s. 1035: Ersättning till ett offentligt biträde betalades inte i tid. Räntelagens...
RH 1996:26: Hyresgäster, som inte fått några hyresavier eller annan information om det nya...

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § I annat fall än som avses i 3 § skall ränta betalas på förfallen fordran, för vilken betalningstiden försittes, från den dag som infaller trettio dagar efter det att borgenären har avsänt en räkning eller på annat sätt framställt krav på betalning av ett bestämt belopp med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta. Gäldenären är dock inte skyldig att betala ränta för tiden innan räkningen eller kravet har kommit honom till handa.

I fordringsförhållanden mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet skall ränta betalas enligt första stycket utan att det när kravet framställs behöver anges att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta. Detsamma gäller när en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har en fordran på en myndighet eller ett annat offentligt organ på betalning för varor eller tjänster.

Avser fordringen skadestånd eller annan liknande ersättning som inte kan fastställas utan särskild utredning, skall ränta betalas på förfallet belopp från den dag som infaller trettio dagar efter det att borgenären har framställt krav på ersättning och lagt fram utredning som med hänsyn till omständigheterna skäligen kan begäras av honom. Gäldenären är dock inte skyldig att betala ränta för tiden innan kravet och utredningen har kommit honom till handa.

Oavsett vad som föreskrivs i första, andra och tredje styckena skall ränta betalas på förfallen fordran senast från dagen för delgivning av ansökan om betalningsföreläggande eller av stämning i mål om utgivande av betalning.

Trots bestämmelserna i tredje och fjärde styckena skall ränta betalas på en fordran, som avser skadestånd med anledning av ett uppsåtligt brott och inte skall utges som livränta, från den dag då skadan uppkom. Lag (2002:352).

Rättsfall (14)

ARN 1995-2154: Fråga om resebyrå var att anse som resenärens motpart i reseavtalet; tillika...
ARN 1997-3852: Fråga om rätt för en bilköpare till återbetalning av accis. Avgörande...
MÖD 2003:51: Ersättning enligt vattenlagen-----En grustäkt som bedrevs med stöd av tillstånd...
NJA 1984 s. 381: Bestämmelsen i 4 § 2 st räntelagen har tillämpats på fordran på...
NJA 1985 s. 352: När köpeskilling för fastighet blivit nedsatt på grund av att fastigheten...
NJA 1988 s. 457: Fråga huruvida en kommun (Stockholms stad) blivit återbetalningsskyldig...
NJA 1989 s. 546: Fråga om tillämpning av 4 § 2 st räntelagen på fordran på grund av...
NJA 1991 s. 796: Fråga om dröjsmålsränta på fordran på skadestånd.
NJA 2000 s. 225: En advokat, som dömts för förskingring, har i brottmålsdomen förpliktats...
NJA 2008 s. 392: Ett avtal om upplåtelse av bostadsrätt har inte bundit bostadsrättsföreningen,...
NJA 2013 s. 560: Ränteberäkning vid utbetalning av ersättning ur trafikförsäkring.
NJA 2014 s. 1006: Ett företag har blivit återbetalningsskyldigt för ersättning som har betalats...
NJA 2018 s. 694: Tillämpning av 4 § femte stycket räntelagen vid beräkning av ränta på...
RH 1995:98: Fråga om avkastningsränta och dröjsmålsränta enligt räntelagen på skadestånd...

Lagrumshänvisningar hit (9)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:327, 1991:858, 2002:352

4 a § Ett avtalsvillkor som innebär att gäldenären inte är skyldig att betala ränta enligt 3 eller 4 § på en fordran på betalning för en vara eller tjänst är utan verkan mot borgenären i ett förhållande mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet. Detsamma gäller i ett förhållande mellan en näringsidkare och en myndighet eller ett annat offentligt organ, när näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller varor eller tjänster mot betalning. Lag (2013:55).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:55

5 § I fall som avses i 2 § andra stycket beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av två procentenheter. Lag (2002:352).

Rättsfall (10)

ARN 1995-2154: Fråga om resebyrå var att anse som resenärens motpart i reseavtalet; tillika...
ARN 1996-6114: Fråga om researrangörs ersättningsskyldighet när förändringar i paketresan...
ARN 1999-1628: Fråga om storleken på det nyttoavdrag som bör göras vid hävning av köp av en...
ARN 1999-2766: En förutsättning för att köparen skulle få köpa en mobiltelefon till ett...
ARN 1999-3902: Egenskaperna hos en kikare motsvarade inte de uppgifter som lämnats vid...
ARN 2004-6002: Condictio in debiti. Avtal avseende hyra av videobandspelare har fortsatt att...
NJA 1988 s. 363: Prisavdrag på grund av dolt fel i fastighet har på parternas begäran bestämts...
NJA 1997 s. 674: Med anledning av att ett samboförhållande upphört förrättades bodelning...
NJA 2002 s. 261: Fråga om ränteberäkning vid betalning av tomträttsavgäld efter omprövning.
RH 2009:70: Genom en uppgift i ett hyresavtal får hyresvärden anses ha utfäst att...

Lagrumshänvisningar hit (56)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:183, 2002:352

6 § I fall som avses i 3 eller 4 § beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter. Om det vid bestämmande av skadestånd med anledning av personskada ska avräknas förmåner som en skadelidande har rätt till enligt 5 kap. 3 § 1 skadeståndslagen (1972:207), utgör dock tillägget till referensräntan endast två procentenheter för tiden till dess förmånerna har fastställts slutligt.

Ett avtalsvillkor som innebär att räntan ska beräknas enligt en lägre räntefot än vad som följer av första stycket första meningen är utan verkan mot borgenären i ett förhållande mellan en näringsidkare och en myndighet eller ett annat offentligt organ, när näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller varor eller tjänster mot betalning. Lag (2013:55).

Rättsfall (12)

ARN 1995-2154: Fråga om resebyrå var att anse som resenärens motpart i reseavtalet; tillika...
ARN 1997-3852: Fråga om rätt för en bilköpare till återbetalning av accis. Avgörande...
ARN 2010-4253: Grupptalan. En fjärrvärmeleverantör har inte ansetts ha rätt att jämka...
AD 2011 nr 35: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en arbetstagare...
MÖD 2003:51: Ersättning enligt vattenlagen-----En grustäkt som bedrevs med stöd av tillstånd...
NJA 1985 s. 352: När köpeskilling för fastighet blivit nedsatt på grund av att fastigheten...
NJA 1997 s. 805: Principen att, efter återförvisning av ett mål, frågan om rättegångskostnader i...
NJA 2000 s. 225: En advokat, som dömts för förskingring, har i brottmålsdomen förpliktats...
NJA 2002 s. 261: Fråga om ränteberäkning vid betalning av tomträttsavgäld efter omprövning.
NJA 2007 s. 742: I en exekutionstitel utfärdad före den 1 juli 2002 har angetts att ränta på...
NJA 2016 s. 1035: Ersättning till ett offentligt biträde betalades inte i tid. Räntelagens...
RH 1996:26: Hyresgäster, som inte fått några hyresavier eller annan information om det nya...

Lagrumshänvisningar hit (61)

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § Löper fordran med ränta när den förfaller till betalning och försittes betalningstiden, utgår ränta i fortsättningen enligt samma räntefot som gällde vid förfallodagen. Räntan skall dock utgå lägst enligt den räntefot som anges i 6 §, såvitt gäller fordran som avses i 3 § första stycket genast och såvitt gäller fordran som avses i 3 § andra stycket eller 4 § från den dag som där föreskrives för varje särskilt fall.

8 § Har en gäldenär på grund av sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som gäldenären inte har kunnat råda över varit förhindrad att betala i rätt tid och skulle en skyldighet att betala full ränta med anledning av dröjsmålet med hänsyn till detta vara oskälig, får den ränta som annars skulle betalas jämkas.

Ett avtalsvillkor som inskränker rätten till jämkning enligt första stycket är utan verkan mot gäldenären. Lag (2013:55).

Rättsfall (1)

RH 1998:28: Yrkande om jämkning av ränta enligt 8 § räntelagen (1975:635) har inte...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:55, 1987:327

9 § Referensräntan enligt denna lag fastställs för varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av Riksbanken. Referensräntan skall motsvara den ränta som Riksbanken tillämpade vid den huvudsakliga refinansieringstransaktion som genomfördes närmast före det kalenderhalvår under vilket räntan skall gälla, avrundad till närmast högre halva procentenhet. Lag (2002:352).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:635

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
SFS-nummer
1975:635
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Lagen gäller dock ej i fall då ränta enligt utfästelse eller eljest har börjat löpa före nämnda dag.

Lag (1984:291) om ändring i räntelagen (1975:635)

Förarbeten
Prop. 1983/84:138, LU 1983/84:32, rskr 1983/84:294
Ikraft
1984-07-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1984:291
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Lagen gäller dock ej i fall då ränta har börjat löpa före nämnda dag.

Rubrik
Lag (1984:291) om ändring i räntelagen (1975:635)

Lag (1987:327) om ändring i räntelagen (1975:635)

Förarbeten
Prop. 1986/87:72, LU 1986/87:23, rskr 1986/87:270
Ikraft
1987-07-01
Omfattning
ändr. 1, 4 §§;ny 8 §
SFS-nummer
1987:327
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
  • 2. Den nya bestämmelsen i 8 § tillämpas endast på ränta för tid efter ikraftträdandet.
  • 3. I fråga om ränta på skadeståndsfordran med anledning av brott som har utförts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (1987:327) om ändring i räntelagen (1975:635)

Lag (1990:933) om ändring i räntelagen (1975:635)

Förarbeten
Prop. 1988/89:76, 1989/90:LU34, rskr 1989/90:299
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:933
Rubrik
Lag (1990:933) om ändring i räntelagen (1975:635)

Lag (1991:858) om ändring i räntelagen (1975:635)

Förarbeten
Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ikraft
1992-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1991:858
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning där talan väckts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1991:858) om ändring i räntelagen (1975:635)

1991:878

Omfattning
ikrafttr. av 1991:858
SFS-nummer
1991:878

Lag (2000:183) om ändring i räntelagen (1975:635)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
SFS-nummer
2000:183
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2000:183) om ändring i räntelagen (1975:635)

Lag (2002:352) om ändring i räntelagen (1975:635)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237, EGTL200/2000 s35
Ikraft
2002-07-01
CELEX-nr
32000L0035
Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§;ny 9 §
SFS-nummer
2002:352
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
  • 2. Bestämmelsen i 4 § andra stycket gäller inte för krav som framställts före ikraftträdandet.
  • 3. För beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2002:352) om ändring i räntelagen (1975:635)

Lag (2013:55) om ändring i räntelagen (1975:635)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144, EUTL48/2011 s1
Ikraft
2013-03-16
CELEX-nr
32011L0007
Omfattning
ändr. 1, 6, 8 §§;nya 2 a, 2 b, 2 c, 4 a §§
SFS-nummer
2013:55
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.
  • 2. 2 a och 2 b §§ tillämpas inte på fordringar till följd av avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:55) om ändring i räntelagen (1975:635)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation