lagen.nu

Steriliseringslag (1975:580)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1140
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag gäller sådant ingrepp i könsorganen som utan att innebära kastrering medför varaktigt upphävande av fortplantningsförmågan (sterilisering). Lagen gäller dock inte ingrepp som utförs som ett led i behandlingen av kroppslig sjukdom. Lag (2012:457).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:457

2 § En person som har fyllt tjugofem år får på egen begäran steriliseras, om han eller hon är bosatt i Sverige. Om sterilisering vägras, ska frågan omedelbart underställas Socialstyrelsens prövning. Lag (2012:457).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:457

3 § En person, som har fyllt arton men inte tjugofem år och som är bosatt i Sverige, ska efter egen ansökan hos Socialstyrelsen få tillstånd till sterilisering

  • 1. om det finns beaktansvärd risk för att arvsanlag som kan medföra allvarlig psykisk störning, svårartad kroppslig sjukdom eller svårt lyte av annat slag överförs till avkomling (genetisk indikation),
  • 2. i fråga om kvinna, om graviditet till följd av sjukdom, kroppsfel eller svaghet skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa (medicinsk indikation), eller
  • 3. i samband med ansökan om fastställelse enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, om förutsättningar i övrigt föreligger för sådan fastställelse. Lag (2012:457).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:1960, 2012:457

4 § Socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd till sterilisering får inte överklagas. Lag (2012:457).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:457

5 § Sterilisering får inte ske utan att den som begär åtgärden noggrant har informerats om ingreppets innebörd och följder samt, i förekommande fall, om andra möjligheter att förebygga graviditet. Lag (2012:457).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:457

6 § Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra sterilisering.

Sterilisering av kvinnor ska ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som Inspektionen för vård och omsorg godkänner. Lag (2013:1140).

Sterilisering av kvinna ska ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som Socialstyrelsen godkänner. Lag (2012:457).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:457, 2013:1140
7 § Har upphävts genom lag (1980:228).

8 § Den som uppsåtligen utför sterilisering i strid med denna lag döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Till ansvar enligt denna bestämmelse ska inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (2012:457).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:457

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:580

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1975:18, SoU 1975:14, rskr 1975:190
SFS-nummer
1975:580

Lag (1980:228) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Förarbeten
Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Omfattning
upph. 7 §
SFS-nummer
1980:228
Rubrik
Lag (1980:228) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Lag (1991:1960) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Förarbeten
Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1960
Rubrik
Lag (1991:1960) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Lag (2012:457) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:457
Rubrik
Lag (2012:457) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Lag (2013:1140) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ikraft
2014-01-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
2013:1140
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
  • 2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.
  • 3. För gärningar som avses i 8 § och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2013:1140) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation