lagen.nu

Lag (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:786
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

1 § Enligt de närmare föreskrifter regeringen beslutar får Sveriges export- och investeringsråd

  • 1. planera och leda handelssekreterarnas verksamhet,
  • 2. besluta om handelssekreterares anställnings- och arbetsvillkor, i den mån dessa inte bestäms genom avtal eller det enligt särskilda bestämmelser är en myndighet som har beslutanderätt, dock inte i frågor om tillsättning av eller skiljande från tjänst, eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
  • 3. besluta om statliga bidrag till språkutbildning med inriktning på affärsspråk.

Vid utövande av en befogenhet som rådet har enligt första stycket, ska rådet i sak tillämpa de föreskrifter som skulle gälla för en statlig förvaltningsmyndighet i motsvarande fall. Lag (2012:536).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

2 § Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas vid handläggning av ärenden hos Sveriges export- och investeringsråd enligt 1 §.

Beslut i sådana ärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

– lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,

– lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

– andra föreskrifter. Lag (2018:786).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Vad någon i samband med Sveriges export- och investeringsråds befattning med handelssekreterares verksamhet eller på grund av uppdrag hos rådet har fått veta om enskilda företags eller sammanslutningars affärs- eller driftförhållanden får han eller hon inte obehörigen yppa eller utnyttja. Lag (2012:536).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1975:751, 1979:1076, 2012:536

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:490

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Prop. 1975:1 (bil. 12 p B 1), NU 1975:9 (p 6), rskr 1975:72
SFS-nummer
1975:490

1975:751

Förarbeten
Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1975:751

Lag (1976:124) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Förarbeten
Prop. 1975/76:100 (bil. 12 p. B 4), NU 1975/76:36 (p. 9), rskr 1975/76:199
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1976:124
Rubrik
Lag (1976:124) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Lag (1978:370) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Förarbeten
Prop. 1977/78:100, bil. 14, NU 1977/78:66, rskr 1977/78:350
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1978:370
Rubrik
Lag (1978:370) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Lag (1979:1076) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Förarbeten
Prop. 1979/80:16, NU 1979/80:20, rskr 1979/80:95
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
1979:1076
Rubrik
Lag (1979:1076) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Lag (1981:630) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Förarbeten
Prop. 1980/81:171, NU 1980/81:58, rskr 1980/81:426
Omfattning
ändr. 1 §;omtryck
SFS-nummer
1981:630
Rubrik
Lag (1981:630) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Lag (1986:1172) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ikraft
1987-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1986:1172
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1986:1172) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Lag (1988:1563) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Förarbeten
Prop. 1988/89:50, 1988/89:NU2, rskr 1988/89:57
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1563
Rubrik
Lag (1988:1563) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Lag (2012:536) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:92, bet. 2011/12:NU23, rskr. 2011/12:265
Ikraft
2013-01-01
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
2012:536
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
  • 2. För sådant som någon har erfarit med anledning av Sveriges exportråds verksamhet gäller dock 3 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2012:536) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Lag (2018:786) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:786
Rubrik
Lag (2018:786) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation