lagen.nu

Oljekrislag (1975:197)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1975-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:718
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag tillämpas för att säkerställa fullföljandet av Sveriges åtaganden i det avtal om ett internationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i Paris den 18 november 1974.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ransonering

2 § Skall Sverige fullgöra skyldighet att begränsa oljekonsumtionen enligt artiklarna 13 och 14 i det avtal som anges i 1 §, får regeringen föreskriva, att bestämmelserna i 6-9 §§ ransoneringslagen (1978:268), helt eller delvis, skall äga tillämpning under viss tid, högst ett år varje gång.

Föreskrift som avses i första stycket skall inom en månad underställas riksdagen för dess prövning huruvida föreskriften skall bestå. Underlåtes detta eller godkänner riksdagen ej föreskriften inom två månader från det underställningen har skett, är föreskriften förfallen. Lag (1994:1637).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1978:269, 1994:1637

Förfogande

3 § Skall Sverige fullgöra tilldelningsskyldighet enligt artiklarna 13-15 och 17 i det avtal som anges i 1 §, får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer besluta att ägare eller innehavare av råolja eller oljeprodukter skall avstå förnödenheten till staten eller annan. Sådant beslut får också innebära att ägare eller innehavare av förnödenhet som har sagts nu eller av fastighet, anläggning, transportmedel eller annan egendom ålägges att utöva den verksamhet som har samband med produktion, iståndsättande eller användning av egendomen inom ramen för hans vanliga verksamhet eller med transport av egendomen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Kan beslut enligt 3 § antagas bli behövligt för viss egendom, får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer i avvaktan på beslutet förbjuda egendomens ägare eller innehavare att överlåta, förbruka, skada eller förflytta egendomen. Meddelas ej beslut enligt 3 § inom 30 dagar därefter, upphör förbudet att gälla. Om särskilda skäl föreligger, kan tiden förlängas med högst 30 dagar.

Lagrumshänvisningar hit (3)

5 § Ägare eller innehavare av egendom som avses med beslut enligt 3 eller 4 § är skyldig att upplägga, förvara och vårda egendomen samt att avlämna den på tid och plats som föreskrives av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Lagrumshänvisningar hit (2)

6 § Vid beslut enligt 3 eller 4 § skall tillses att den vars rätt beröres av beslutet icke lider större förfång än som är nödvändigt.

Ersättning

7 § I fråga om ersättning för egendom som tages i anspråk enligt denna lag äger 19-21 §§ och 22 § första stycket ransoneringslagen (1978:268) samt 17 § andra stycket, 36 § och 41-44 §§ förfogandelagen (1978:262) motsvarande tillämpning. Lag (1978:269).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1978:269

8 § Ersättning bestäms av en nämnd, oljekrisnämnden, som består av ordförande och fyra andra ledamöter. Ordföranden och ytterligare en ledamot skall vara eller ha varit ordinarie domare.

För varje ledamot finns en eller flera ersättare. Bestämmelserna i övrigt om ledamot gäller även ersättare.

Mot nämndens beslut enligt denna lag får talan ej föras. Lag (1988:209).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:209

9 § Ledamöterna i oljekrisnämnden utses för viss tid av regeringen. Lag (1978:269).

10 § Ledamot skall vara svensk medborgare. Den som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får ej utöva befattning som ledamot.

Innan ledamot börjar tjänstgöra i oljekrisnämnden, skall han ha avlagt domared. Lag (1988:1297).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:1297

11 § Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare skall tillämpas på ledamot i oljekrisnämnden. Lag (1978:269).

12 § Oljekrisnämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

I fråga om omröstning i nämnden skall 16 kap. rättegångsbalken gälla i tillämpliga delar. Lag (1978:269).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1978:269

13 § Uppkommer fråga om skyldighet för staten att utge ersättning, bevakas statens rätt inför nämnden av ombud som regeringen utser.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Uppgiftsskyldighet

14 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar de föreskrifter om uppgiftsskyldighet som behövs för uppfyllandet av Sveriges åligganden beträffande det informationssystem rörande den internationella oljemarknaden som anges i kapitel V i det i 1 § angivna avtalet.

15 § Myndighet som regeringen bestämmer får förelägga uppgiftsskyldig att enligt meddelade anvisningar tillhandahålla avtal, handelsböcker, korrespondens och andra handlingar. Uppgiftsskyldig får även kallas att inställa sig inför myndighet.

16 § Efterkommes ej anmaning att lämna föreskriven uppgift får den försumlige föreläggas vid vite att fullgöra sin skyldighet. Vite får också utsättas vid meddelande av föreläggande eller kallelse enligt 15 §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

17 § Den som efter kallelse enligt 15 § inställer sig inför myndighet har rätt till ersättning för inställelsen enligt grunder som fastställes av regeringen.

18 § Har upphört att gälla genom lag (1980:227).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1980:227

Ansvarsbestämmelser m.m.

19 § Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet, som ej är ringa,

  • 1. underlåter att efterkomma beslut enligt 3 eller 4 §, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken,
  • 2. underlåter att fullgöra skyldighet som åligger honom enligt 5 §,
  • 3. underlåter att följa föreskrift som har meddelats enligt 14 §,
  • 4. lämnar osann uppgift vid fullgörande av uppgiftsskyldighet, om åtgärden innebär fara i bevishänseende.

Företagare ansvarar för gärning som begås i hans rörelse, om han haft eller bort ha vetskap om gärningen.

20 § Har upphävts genom lag (1975:197).

21 § Vägrar eller försummar någon att på föreskrivet sätt eller i rätt tid tillhandahålla egendom, som omfattas av beslut enligt 3–5 §§, får Polismyndigheten lämna det biträde som behövs. Lag (2014:718).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:718

22 § Förekommer vid domstol mål om utdömande av vite, som har utsatts enligt denna lag, eller om brott enligt lagen, och kan målets offentliga handläggning medföra skada för någon genom yppande av affärs- eller driftförhållande, får domstolen förordna att målet skall handläggas inom stängda dörrar.

23 § Beslut enligt 3–5 och 14–16 §§ får överklagas till regeringen. Sådana beslut gäller omedelbart om inte annat anges.

Beslut om ersättning enligt 17 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:87).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:87

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:197

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Förarbeten
Prop. 1975:42, 78, NU 1975:29, rskr 1975:180
SFS-nummer
1975:197
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1975.

Lagens 20 § upphör att gälla vid utgången av år 1975.

Lag (1978:269) om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Förarbeten
Prop. 1977/78:75, FöU 1977/78:13, rskr 1977/78:214
Omfattning
ändr. 2, 7-12 §§;omtryck
SFS-nummer
1978:269
Rubrik
Lag (1978:269) om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Lag (1980:227) om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Förarbeten
Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Omfattning
upph. 18 §
SFS-nummer
1980:227
Rubrik
Lag (1980:227) om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Lag (1988:209) om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Förarbeten
Prop. 1987/88:69, KU 1987/88:38, rskr 1987/88:189
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1988-06-01
SFS-nummer
1988:209
Rubrik
Lag (1988:209) om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Lag (1988:1297) om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Förarbeten
Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1297
Rubrik
Lag (1988:1297) om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Lag (1994:1637) om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Förarbeten
Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1637
Rubrik
Lag (1994:1637) om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Lag (2013:87) om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ikraft
2013-07-01
Omfattning
ändr. 23 §
SFS-nummer
2013:87
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:87) om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Lag (2014:718) om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:718
Rubrik
Lag (2014:718) om ändring i oljekrislagen (1975:197)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation