lagen.nu

Trafikskadelag (1975:1410)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1975-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:184
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-04-14

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (trafikskadeersättning). Lagen tillämpas dock ej på

 • 1. motordrivet fordon som är avsett att föras av gående,
 • 2. motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde,
 • 3. motorredskap med en tjänstevikt av högst 2 000 kg som är inrättat huvud- sakligen som arbetsredskap och som varken är eller bör vara registrerat i vägtrafikregistret.

Har till motordrivet fordon som omfattas av lagen kopplats fordon av annat slag, tillämpas lagens bestämmelser om skada i följd av trafik med motordrivet fordon på fordonskombinationen i dess helhet. Lag (2001:562).

Rättsfall (2)

NJA 2016 s. 142: Trafikskadeersättning. Skada orsakad av att en mobilkran (motorredskap) välte i...
NJA 2017 s. 622: Trafikskadeersättning. Ersättning för skada i följd av trafik har inte utgått...

Ändringar/Förarbeten (4)

Trafikförsäkring

2 § Trafikförsäkring skall finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik här i landet.

Försäkringsplikten fullgörs av fordonets ägare. Innehas fordonet på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller innehas det med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år, fullgörs dock försäkringsplikten av innehavaren. Om ett fordon är registrerat i vägtrafikregistret och den som äger fordonet eller innehar det under sådana omständigheter som anges i föregående mening inte har fyllt 18 år och saknar förarbehörighet för fordonet, fullgörs försäkringsplikten av den förmyndare som har registrerats i vägtrafikregistret.

Trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som har registrerats i vägtrafikregistret kan genom uppsägning av försäkringstagaren upphöra att gälla endast om

 • 1. fordonet inte längre är registrerat i vägtrafikregistret,
 • 2. fordonet är avställt, eller
 • 3. försäkringstagarens skyldighet att hålla fordonet försäkrat har upphört av någon annan anledning.

Tredje stycket skall inte tillämpas, om för fordonet gäller trafikförsäkring hos en annan försäkringsanstalt. Lag (2006:560).

Rättsfall (1)

NJA 2009 s. 244: I mål mot A med krav på att denne såsom registrerad ägare till en bil skall...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Staten är ej skyldig att hålla trafikförsäkring. Sådan skyldighet åvilar ej heller annan beträffande

 • 1. motordrivet fordon under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt den lagen eller hemföras efter förfogande eller då det brukas i samband med besiktning för uttagning för totalförsvarets behov,
 • 2. motordrivet fordon under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt skriftligt avtal som har träffats av myndigheten eller då fordonet brukas för att avlämnas eller hemföras enligt sådant avtal. Lag (1994:1731).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1606, 1994:1731

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från trafikförsäkringsplikt beträffande

 • 1. motordrivet fordon som tillhör viss främmande stat eller som tillhör ett Natohögkvarter som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige,
 • 2. annat motordrivet fordon som är registrerat eller hemmahörande i viss främmande stat. Lag (2016:667).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:667

5 § Trafikförsäkring får meddelas av

 • 1. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det enligt 2 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), utom i det fall som avses i andra stycket,
 • 2. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det enligt 4 kap. 1 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige och
 • 3. en EES-försäkringsgivare som är verksam i Sverige enligt 2 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, utom i det fall som avses i andra stycket.

Om ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i ett annat EES- land, får trafikförsäkring under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning meddelas av en försäkringsgivare som enligt 3 kap. försäkringsrörelselagen är verksam i det land till vilket fordonet ska införas eller en EES-försäkringsgivare som är verksam i det landet.

En försäkringsgivare som får meddela trafikförsäkring är skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring. I ett tillstånd enligt 2 kap. 4 § försäkringsrörelselagen eller 4 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige kan dock skyldigheten begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör en viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom ett visst område. Finansinspektionen kan efter ansökan besluta om motsvarande begränsning för försäkringsgivare som driver verksamhet här enligt 2 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Finansinspektionens beslut får överklagas hos regeringen.

En försäkringsgivare som avser att meddela trafikförsäkring genom gränsöverskridande verksamhet med stöd av 2 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige men som inte har fast driftställe i Sverige ska ha en representant här i landet. Representanten ska vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person. Försäkringsgivaren ska utfärda en fullmakt för representanten att gentemot skadelidande företräda försäkringsgivaren och att själv eller genom någon annan tala och svara för denne angående försäkringsfall. Representanten ska även ha behörighet att företräda försäkringsgivaren vid kontroll av om det finns giltig trafikförsäkring. Försäkringsgivaren ska informera försäkringstagarna om vem som är försäkringsgivarens representant och om dennes adress. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för sådana representanter. Lag (2010:2050).

6 § Återkallar regeringen tillståndet för en försäkringsanstalt att meddela trafikförsäkring, skall den som har tagit trafikförsäkring hos anstalten och som är skyldig att ha sådan försäkring taga ny trafikförsäkring för fordonet inom en månad efter det att beslutet om återkallelse har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

I fall som avses i första stycket upphör den tidigare trafikförsäkringen senast vid utgången av den angivna månadsfristen. Lag (1980:40).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1977:949, 1980:40

7 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om försäkringsanstalts verksamhet enligt denna lag.

Trafikskadeersättning

(Upphör att gälla den dag regeringen bestämmer)

8 § För person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik här i landet med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning i fall som anges i denna lag. Trafikskadeersättning utgår i motsvarande fall också för skada som i följd av trafik utomlands med här i landet registrerat eller svenska staten tillhörigt motordrivet fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige.

Trafikskadeersättning utgår ej för atomskada i fall då rätten att göra ersättningsanspråk gällande mot annan än innehavare av atomanläggning är inskränkt enligt 14 § atomansvarighetslagen (1968:45). Lag (1993:1384), (1993:1646) och (1995:1185).

Rättsfall (10)

NJA 1990 s. 726: Fråga om utländsk försäkringsgivare har regressrätt enligt 19 § 2 st andra...
NJA 1990 s. 734: Fråga om tillämplig lag när utländsk försäkringsgivare för regresstalan på...
NJA 2004 s. 566: Vägverket har ansetts inte berättigat till trafikskadeersättning för kostnader...
NJA 2007 s. 997: En bilförare, som omedelbart före planerad avfärd skrapade bilrutorna fria från...
NJA 2011 s. 331: Statliga och kommunala väghållare har efter trafikolycka, trots...
NJA 2011 s.331 ( NJA 2011:25): Statliga och kommunala väghållare har efter trafikolycka, trots...
NJA 2016 s. 142: Trafikskadeersättning. Skada orsakad av att en mobilkran (motorredskap) välte i...
NJA 2017 s. 622: Trafikskadeersättning. Ersättning för skada i följd av trafik har inte utgått...
RH 2000:38: Föräldrar till minderårig dotter som omkommit genom en trafikolyckshändelse har...
RH 2009:65: Sedan det befunnits att en skada i visst fall i och för sig uppkommit i följd...

Ändringar/Förarbeten (5)

(Träder i kraft den dag regeringen bestämmer)

8 § För person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik här i landet med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning i fall som anges i denna lag. Trafikskadeersättning utgår i motsvarande fall också för skada som i följd av trafik utomlands med här i landet registrerat eller svenska staten tillhörigt motordrivet fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige.

Trafikskadeersättning utgår inte för radiologisk skada i fall då rätten att göra ersättningsanspråk gällande mot annan än innehavare av en kärnteknisk anläggning är inskränkt enligt 26 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Lag (2010:972).

Rättsfall (10)

NJA 1990 s. 726: Fråga om utländsk försäkringsgivare har regressrätt enligt 19 § 2 st andra...
NJA 1990 s. 734: Fråga om tillämplig lag när utländsk försäkringsgivare för regresstalan på...
NJA 2004 s. 566: Vägverket har ansetts inte berättigat till trafikskadeersättning för kostnader...
NJA 2007 s. 997: En bilförare, som omedelbart före planerad avfärd skrapade bilrutorna fria från...
NJA 2011 s. 331: Statliga och kommunala väghållare har efter trafikolycka, trots...
NJA 2011 s.331 ( NJA 2011:25): Statliga och kommunala väghållare har efter trafikolycka, trots...
NJA 2016 s. 142: Trafikskadeersättning. Skada orsakad av att en mobilkran (motorredskap) välte i...
NJA 2017 s. 622: Trafikskadeersättning. Ersättning för skada i följd av trafik har inte utgått...
RH 2000:38: Föräldrar till minderårig dotter som omkommit genom en trafikolyckshändelse har...
RH 2009:65: Sedan det befunnits att en skada i visst fall i och för sig uppkommit i följd...

Ändringar/Förarbeten (5)

8 a § har upphävts genom lag (1993:1381).

9 § I fråga om trafikskadeersättning tillämpas 5 kap. och 6 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) samt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor. Lag (2001:734).

Rättsfall (13)

NJA 1990 s. 726: Fråga om utländsk försäkringsgivare har regressrätt enligt 19 § 2 st andra...
NJA 1990 s. 734: Fråga om tillämplig lag när utländsk försäkringsgivare för regresstalan på...
NJA 1998 s. 375: Beslut i fråga som av TR hänskjutits till HD:s prövning. En skadelidande som är...
NJA 1998 s. 807: Genom en ändring i lagen om allmän försäkring sänktes beloppet beträffande en...
NJA 2001 s. 695: Fråga om när preskriptionstiden på tio år enligt 28 § första stycket...
NJA 2004 s. 566: Vägverket har ansetts inte berättigat till trafikskadeersättning för kostnader...
NJA 2004 s. 609: Den som var brukare, men inte ägare, av fordon som skadats i följd av trafik...
NJA 2007 s. 461: En person som skadats i en trafikolycka och då varit arbetslös har erhållit...
NJA 2008 s. 1177: Vid beräkning av inkomstförlust enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)...
NJA 2008 s. 1217: Förutsättningar för rätt till omprövning av skadeståndslivränta enligt 5 kap. 5...
NJA 2009 s. 104: Beslut i fråga som tingsrätt hänskjutit till prövning av HD. Sedan en kvinna...
NJA 2010 s. 661: Fråga om jobbskatteavdrag ska beaktas vid bestämmandet av trafikskadeersättning...
NJA 2014 s. 455: Bestämning av inkomstförlust vid personskada för den som är ensam ägare till...

Lagrumshänvisningar hit (50)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:734

10 § Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon som är i trafik, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet.

Skadas motordrivet fordon som är i trafik eller egendom som befordras med sådant fordon, utgår trafikskadeersättning endast om skadan har uppkommit i följd av trafik med annat motordrivet fordon och därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet. I sådant fall utgår ersättningen från trafikförsäkringen för det andra fordonet.

Rättsfall (2)

NJA 2006 s. 721: Fråga i mål angående trafikskadeersättning om beviskravet för att skadan har...
NJA 2009 s. 94: Utgångspunkten för preskriptionstid beträffande anspråk mellan...

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Om det uppkommer någon annan person- eller sakskada i följd av trafik med motordrivet fordon än som anges i 10 §, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet.

För sakskada som tillfogas försäkringstagaren genom det egna fordonet utgår trafikskadeersättning enligt första stycket endast om fordonet brukades olovligen av någon annan. Ersättning enligt första stycket utgår inte för sakskada som genom det egna fordonet tillfogas fordonets brukare eller förare eller, om fordonet brukades olovligen, den som med vetskap om detta följde med fordonet eller lät egendom befordras med det.

Skadas ett spårfordon som omfattas av järnvägstrafiklagen (2018:181) och som är i trafik eller skadas person eller egendom i ett sådant fordon, utgår trafikskadeersättning enligt första stycket endast om skadan har orsakats genom vållande i samband med förandet av det motordrivna fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet. Skadas då också egendom som ingår i spåranläggningen, gäller det som nu har sagts även i fråga om denna skada. Lag (2018:184).

Rättsfall (6)

ARN 1991-4519: Fråga om ersättning ur trafikförsäkringen för en påstådd parkeringsskada....
ARN 1997-2953: I ärendet, som haft sitt upphov i en trafikolycka där en hund blivit påkörd av...
NJA 2004 s. 566: Vägverket har ansetts inte berättigat till trafikskadeersättning för kostnader...
NJA 2011 s. 331: Statliga och kommunala väghållare har efter trafikolycka, trots...
NJA 2011 s.331 ( NJA 2011:25): Statliga och kommunala väghållare har efter trafikolycka, trots...
RH 2000:38: Föräldrar till minderårig dotter som omkommit genom en trafikolyckshändelse har...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1985:194, 2018:184

12 § Trafikskadeersättning med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Ersättning till förare som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan även jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till skadan. Har personskada lett till döden, kan ersättning som avses i 5 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) också jämkas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat till dödsfallet.

Trafikskadeersättning med anledning av sakskada kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. I fall som avses i 10 § andra stycket skall sådan medverkan till sakskada anses föreligga, om vållande i samband med förandet av det skadade fordonet eller det fordon varmed den skadade egendomen befordrades eller bristfällighet på fordonet har medverkat till skadan. Vidare skall i fall som avses i 11 § tredje stycket sådan medverkan till sakskada anses föreligga, om vållande i samband med spårdriften eller bristfällighet i någon anordning för denna har medverkat till skadan.

Jämkning enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Lag (2001:734).

Rättsfall (6)

ARN 1997-2953: I ärendet, som haft sitt upphov i en trafikolycka där en hund blivit påkörd av...
NJA 1981 s. 920: Föraren av en bil medverkade uppsåtligen till att han omkom till följd av...
NJA 1983 s. 522: Tillämpning av 12 § trafikskadelagen (1975:1410) i två fall då en psykiskt sjuk...
NJA 2000 s. 150: En bilförare med hög alkoholkoncentration i blodet har kört av vägen och skadat...
RH 2015:30: En person har skadats svårt i en trafikolycka och yrkat ersättning ur trafik-...
RH 2017:39: Ett försäkringsbolag har som enda grund för sitt bestridande av ett yrkande om...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1985:194, 1990:152, 2001:734

13 § Skall trafikskadeersättning för en och samma skada utgå från trafikförsäkringarna för flera fordon, svarar försäkringarna solidariskt för ersättningen.

14 § Från ett fordons trafikförsäkring utgår trafikskadeersättning med anledning av en och samma händelse med högst 300 miljoner kronor, ränta och ersättning för rättegångskostnader oräknade. Förslår beloppet ej till gottgörelse åt var och en som har rätt till ersättning ur beloppet, utgår i första hand ersättning för personskada. Ersättningarna till dem som ej kan beredas full gottgörelse nedsättes med samma kvotdel för var och en. Kan efter inträffat skadefall befaras att sådan nedsättning blir nödvändig, kan regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordna att ersättning tills vidare skall utgå endast med viss kvotdel.

Om skada uppkommer i följd av trafik här i landet med ett fordon som hör hemma i något av länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, tillämpas på begäran av den skadelidande i stället för första stycket de föreskrifter om obligatorisk motorfordonsförsäkring som gäller i det land där fordonet hör hemma. Lag 1993:1382 (1993:1646).

Ändringar/Förarbeten (3)

15 § Beträffande motordrivet fordon som enligt 3 § eller med stöd av 4 § 1 är undantaget från trafikförsäkringsplikt och som saknar trafikförsäkring svarar staten för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått, om försäkring hade funnits.

I fall som avses i första stycket gäller vad som i denna lag föreskrives om försäkringsanstalt i tillämpliga delar staten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

16 § Beträffande motordrivet fordon som med stöd av 4 § 2 har undantagits från trafikförsäkringsplikt och som saknar trafikförsäkring svarar samtliga försäkringsanstalter, som vid skadetillfället hade tillstånd att meddela trafikförsäkring eller som hade gjort sådan anmälan som avses i 5 § tredje stycket, solidariskt för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått, om försäkring hade funnits.

I fråga om fordon som är försäkringspliktigt men som saknar trafikförsäkring har de försäkringsanstalter som avses i första stycket samma ersättningsansvar som anges där. För sakskada som tillfogas den försäkringspliktige gäller dock detta ansvar endast i fall då fordonet brukades olovligen av annan och antingen ej var registrerat i vägtrafikregistret eller var avställt.

De försäkringsanstalter som avses i första stycket svarar även solidariskt för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått från trafikförsäkringen för motordrivet fordon vars identitet ej kan fastställas. Från ersättning för sakskada ska därvid avräknas ett belopp som svarar mot en tjugondedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffar. Vid skador på renar ska någon avräkning inte ske. Lag (2010:1220).

Rättsfall (2)

ARN 1991-4519: Fråga om ersättning ur trafikförsäkringen för en påstådd parkeringsskada....
NJA 2006 s. 721: Fråga i mål angående trafikskadeersättning om beviskravet för att skadan har...

Lagrumshänvisningar hit (8)

Ändringar/Förarbeten (5)

17 § Skadelidandes rätt till trafikskadeersättning får, utöver vad som anges i denna lag, inskränkas endast på grund av omständighet som har inträffat efter skadehändelsen och som enligt försäkringsavtalslagen (2005:104) kan medföra begränsning av försäkringsgivarens skyldighet att utge försäkringsbelopp. Lag (2005:113).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1980:40, 2005:113

17 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet

 • 1. för försäkringsgivaren, dennes representant enligt 27 § och den trafikförsäkringsförening som avses i 33 § att till den skadelidande ge ett motiverat besked om ersättning och
 • 2. för försäkringsgivaren att till försäkringstagaren utfärda intyg om skadefall. Lag (2007:333).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:333

Skadestånd m. m.

18 § Den som drabbas av en skada i följd av trafik med ett motordrivet fordon får, trots att han kan få trafikskadeersättning, i stället kräva skadestånd enligt vad som gäller om detta. Har den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning helt eller delvis fallit bort på grund av en omständighet som har inträffat efter skadehändelsen, är han berättigad till skadestånd i den delen endast om det finns särskilda skäl.

Skadestånd med anledning av en skada på ett motordrivet fordon i trafik eller på egendom som transporterats med det får jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor, de särskilda risker för skador som motorfordonstrafiken har inneburit och omständigheterna i övrigt. Lag (1999:266).

Rättsfall (4)

ARN 1997-2953: I ärendet, som haft sitt upphov i en trafikolycka där en hund blivit påkörd av...
NJA 1985 s. 309: Tillämpning av jämkningsregeln i 18 § 2 st trafikskadelagen då skada uppkommit...
NJA 1987 s. 749: Tillämpning av jämkningsregeln i 18 § 2 st trafikskadelagen då skada uppkommit...
NJA 1990 s. 569: En sammanstötning mellan två bilar har föranletts av en grop i en väg. Staten...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:266

19 § Den som har utgett skadestånd med anledning av skada i följd av trafik med motordrivet fordon inträder intill det utgivna beloppet i den skade- lidandes rätt till trafikskadeersättning. Detta gäller dock ej i den mån trafikskadeersättningen skulle ha kunnat krävas åter från den skadestånds- skyldige enligt 20 §.

Har försäkringsgivare enligt avtal om annan skadeförsäkring än trafikför- säkring utgett ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet fordon, inträder försäkringsgivaren intill beloppet av den utgivna ersättningen i försäkringshavarens rätt till trafikskadeersättning. Detsamma gäller när enligt förbindelse i avtal om olycksfalls- eller sjukförsäkring ersättning har utgetts med verkliga beloppet av sjukvårdskostnader eller andra utgifter och förluster som olycksfallet eller sjukdomen har medfört.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Trafikförsäkringsanstalts återkravsrätt m. m.

20 § Har en skada för vilken trafikskadeersättning utgått vållats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, inträder försäkringsanstalten intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd av skadevållaren. Detsamma gäller om skadan har vållats genom vårdslöshet av en förare som har gjort sig skyldig till brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Om trafikskadeersättning har betalats för en skada som omfattas av produktansvarslagen (1992:18), inträder försäkringsanstalten intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd enligt den lagen.

Om en infrastrukturförvaltare är ansvarig enligt järnvägstrafiklagen (2018:181) eller annan författning för skada till följd av spårdriften och trafikskadeersättning har utgått för skadan, får försäkringsanstalten kräva ersättningen åter från infrastrukturförvaltaren i den omfattning som är skälig med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Lag (2018:184).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (4)

21 § I avtal om trafikförsäkring får göras förbehåll om rätt för försäkringsanstalten att kräva utgiven trafikskadeersättning åter från försäkringstagaren intill belopp för vilket denne har åtagit sig att stå självrisk.

Förbehåll om rätt till återkrav från fysisk person får för varje skadehändelse göras gällande med högst en tiondedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringbalken som gäller för det år skadehändelsen inträffar. Lag (2010:1220).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:1197, 2010:1220

22 § Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon i följd av trafik med detta fordon och annat motordrivet fordon och har skadan orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på detta, får trafikskadeersättning som har utgått för skadan krävas åter från försäkringen för det andra fordonet. Har vållande eller bristfällighet förekommit även på det förstnämnda fordonets sida, fördelas ersättningsansvaret mellan fordonens försäkringar efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.

Kan enligt första stycket ersättning krävas åter från försäkringarna för två eller flera fordon, svarar försäkringarna solidariskt.

Rättsfall (1)

NJA 2009 s. 94: Utgångspunkten för preskriptionstid beträffande anspråk mellan...

23 § Svarar trafikförsäkringarna för flera fordon solidariskt, skall försäk- ringarna sinsemellan taga lika del i ersättningsansvaret. Har skadan orsakats genom vållande i samband med förandet av något av fordonen eller genom bristfällighet på något av dem, skall dock försäkringen för det fordonet bära hela ersättningen i förhållande till försäkringen för fordon på vars sida varken vållande eller bristfällighet har förekommit. Föreligger vållande eller bristfällighet på flera sidor, fördelas ersättningsansvaret mellan fordonens försäkringar efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit på olika sidor och omständigheterna i övrigt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

24 § I fall som avses i 16 § fördelas försäkringsanstalternas inbördes ersättningsansvar efter förhållandet mellan beloppen av de premier för direkt tecknade trafikförsäkringar som härrör från verksamheten här i landet och som för var och en av dem belöper på näst föregående kalenderår.

Trafikskadeersättning som har utgetts enligt 16 § andra stycket får intill en tiondedel av det prisbasbelopp som anges i 21 § krävas åter från den som var skyldig att ha trafikförsäkring. Ersättningen får dock ej krävas åter, om fordonet vid skadetillfället brukades olovligen av annan och antingen ej var registrerat i vägtrafikregistret eller var avställt.

Har trafikskadeersättning utgetts enligt 16 § tredje stycket och blir fordonet sedermera känt, får ersättningen krävas åter från den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet. Lag (2010:1220).

Ändringar/Förarbeten (4)

25 § Den som på grund av ansvarighet för skada enligt 20 § har utgett ersättning till försäkringsanstalt får efter vad som är skäligt kräva ersättningen åter från annan som också är ansvarig för skadan enligt 20 §.

Försäkringstagare som har krävts på självriskbelopp enligt 21 § och försäk- ringspliktig som har krävts på belopp som avses i 24 § andra stycket inträder intill det utgivna beloppet i den rätt till skadestånd enligt 20 § eller den rätt till återkrav enligt 22 eller 23 § som tillkommer försäkringsanstalten respektive försäkringsanstalterna. Är försäkringstagaren eller den försäkringspliktige ansvarig för skadan enligt 20 §, äger första stycket motsvarande tillämpning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

26 § Ersättning som har utgetts enligt denna lag får utöver vad som följer av 20--25 §§ krävas åter endast på grund av åtagande av annan än försäk- ringstagaren.

Skada under resa inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) m.m.

27 § Den som enligt 2 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 4 kap. 1 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige meddelar trafikförsäkring ska ha en skaderegleringsrepresentant i varje annat EES-land. Representanten ska vara bosatt i det landet eller, om det är en juridisk person, vara etablerad där.

Försäkringsgivaren ska utfärda fullmakt för skaderegleringsrepresentanten att reglera skadelidandes anspråk på ersättning från trafikförsäkringen när

 • 1. den skadelidande är bosatt i det EES-land där representanten är bosatt eller etablerad,
 • 2. det fordon vars försäkring ska tas i anspråk är försäkrat och normalt hemmahörande i något annat EES-land än som avses i 1 och
 • 3. skadan har inträffat i något annat EES-land än som avses i 1 eller i ett land som ingår i systemet med grönt kort.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om villkor beträffande skaderegleringsrepresentanter och föreskrifter om underrättelseskyldighet. Lag (2010:2050).

28 § Om en skadelidande som är bosatt här i landet har anmält ett sådant försäkringsfall som avses i 27 § andra stycket till en försäkringsgivare i ett annat EES-land eller till en skaderegleringsrepresentant som denne har i Sverige utan att få ett motiverat besked om ersättning, svarar de försäkringsgivare som avses i 16 § solidariskt för ersättningen när det har gått tre månader sedan anmälan gjordes. Samma ersättningsansvar gäller om den utländske försäkringsgivaren inte har någon skaderegleringsrepresentant här i landet. Vad som sägs i detta stycke gäller inte om den skadelidande har vidtagit rättsliga åtgärder mot den utländske försäkringsgivaren.

Om fordonet är försäkringspliktigt men saknar trafikförsäkring, har de försäkringsgivare som avses i 16 § samma ersättningsansvar för skadan som anges i första stycket. Om fordonets identitet inte kan fastställas, svarar dessa försäkringsgivare solidariskt för den ersättning som skulle ha utgått från försäkringen. Vad som sägs i detta stycke gäller även om fordonet inte är normalt hemmahörande i ett EES-land men försäkringsfallet har inträffat i ett EES-land.

Skaderegleringen skall påbörjas senast två månader efter det att ärendet anmäldes till de försäkringsgivare som avses i 16 §. Skaderegleringen skall avbrytas, om försäkringsgivaren eller skaderegleringsrepresentanten lämnar ett motiverat besked om ersättning. Vad som sägs om skadereglering i 7 kap. 1 § försäkringsavtalslagen (2005:104) skall tillämpas också på skadereglering enligt denna paragraf.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om skaderegleringen och föreskrifter om underrättelseskyldighet. Lag (2005:113).

Rättsfall (5)

ARN 1994-2202: Fråga om preskriptionstid enligt 28 § trafikskadelagen skall räknas från...
NJA 1999 s. 232: Trafikförsäkringsbolag som erkänt sig vara ersättningsskyldigt gentemot...
NJA 2000 s. 285: Fråga om en whiplash-skadad person skulle anses ha haft kännedom om att en...
NJA 2001 s. 695: Fråga om när preskriptionstiden på tio år enligt 28 § första stycket...
NJA 2001 s. 93: Fråga om preskription av rätt till trafikskadeersättning. 28 § trafikskadelagen...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

29 § Den trafikförsäkringsförening som avses i 33 § skall på begäran lämna uppgifter om vem som har meddelat trafikförsäkring för ett fordon som är normalt hemmahörande i Sverige, vem som är försäkringsgivarens skaderegleringsrepresentant och vem som äger fordonet. För fordon som har undantagits från skyldighet att ha trafikförsäkring skall uppgift lämnas om vem som ansvarar i stället för en försäkringsgivare.

Motsvarande uppgifter skall lämnas också om fordon som är normalt hemmahörande i ett annat EES-land, i den mån trafikförsäkringsföreningen har tillgång till uppgifterna. Lag (2002:343).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:820, 2002:343

Övriga bestämmelser

30 § Så snart ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon har fått kännedom om händelse som kan medföra försäkringsfall enligt denna lag, skall han underrätta den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet om händelsen. Han är vidare skyldig att på begäran lämna försäkringsanstalten behövliga upplysningar och handlingar.

Vad som sägs i första stycket om ägaren gäller en förmyndare som enligt 2 § skall fullgöra försäkringsplikten för ett fordon. Lag (2006:560).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:560

31 § Den som vill ha ersättning enligt denna lag måste väcka talan inom tio år från skadehändelsen. Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207), får talan dock väckas inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde.

Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att försäkringsgivaren har förklarat sig ha tagit slutlig ställning till anspråket.

Vid återkrav mellan försäkringsgivare är fristen att väcka talan alltid minst ett år från den betalning som grundar återkravet.

En talan om ett krav på självriskbelopp enligt 21 § eller om ett krav på ersättning som avses i 24 § andra stycket måste väckas inom tre år från den betalning som grundar återkravet.

I fråga om premiekrav och krav på trafikförsäkringsavgift tillämpas preskriptionslagen (1981:130). Lag (2013:1089).

Rättsfall (3)

NJA 1985 s. 673: Fråga om jämkning av trafikförsäkringsavgift. 31 § 4 st trafikskadelagen...
NJA 1986 s. 758: I mål mot A såsom registrerad ägare av fordon att utge...
NJA 2009 s. 94: Utgångspunkten för preskriptionstid beträffande anspråk mellan...

Ändringar/Förarbeten (6)

31 a § En talan får väckas efter den tid som anges i 31 § första stycket endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid. Lag (2013:1089).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1089

31 b § Om talan inte väcks enligt 31 eller 31 a §, går rätten till ersättning förlorad.

Ett avtalsvillkor om preskription som i jämförelse med denna lag är till nackdel för den som har anspråk på trafikskadeersättning är ogiltigt. I förhållanden mellan försäkringsgivare får dock annat avtalas. Lag (2013:1089).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1089

31 c § Det som sägs om försäkringsgivare i 31 § andra och tredje styckena samt i 31 b § andra stycket ska i ett fall som avses i 15 § gälla staten och i ett fall som avses i 16 eller 28 § gälla Trafikförsäkringsföreningen. Lag (2013:1089).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1089

32 § Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada får ej tagas i mät för den skadelidandes skuld. Utmätning av livräntebelopp kan dock ske enligt vad som föreskrives i 7 kap. utsökningsbalken. I fråga om förbud mot utmätning sedan ersättning har betalats ut gäller 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken.

Försäkringsanstalt får kvitta fordran på självriskbelopp enligt 21 § mot försäkringstagarens fordran hos anstalten. Fordran på ersättning som avses i 24 § andra stycket får kvittas mot fordran som innehas av den försäkrings- pliktige.

Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada får ej i vidare mån än som följer av 19 § överlåtas innan ersättningen är tillgänglig för lyftning. Lag (2002:343).

Rättsfall (1)

NJA 2017 s. 1123: Ersättning från en olycksfallsförsäkring och en trafikskadeförsäkring har satts...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1977:949, 2001:562

33 § I fall som avses i 16 § företräds försäkringsanstalterna i ärenden om trafikskadeersättning eller om återkrav av utgiven sådan ersättning av en trafikförsäkringsförening i vilken anstalterna är medlemmar. Detta gäller även ärenden enligt 28 §. För ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden kan föreningen utse en av anstalterna att företräda de övriga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer stadgar för trafikförsäkringsföreningen. Lag (2002:343).

34 § Om föreskriven trafikförsäkring saknas för ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt, har Trafikförsäkringsföreningen rätt till gottgörelse (trafikförsäkringsavgift) av den försäkringspliktige för den tid denne inte har fullgjort sin försäkringsplikt.

Trafikförsäkringsavgift bestäms på grundval av de årspremier för trafikförsäkring som har tillämpats här i landet under den tid trafikförsäkring har saknats. Avgiften får med tio procent överstiga högsta försäkringspremie inklusive skatt enligt lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt som det oförsäkrade fordonet. Med fordonsslag avses personbil, lastbil, buss, motorcykel, traktor, motorredskap, moped och terrängmotorfordon. Förhöjning av premien på grund av omständigheter som ger anledning att anta att fordonet med hänsyn till innehavarens person utgör en särskild risk i trafiken får dock beaktas endast om det finns sådana omständigheter i det särskilda fallet.

Trots andra stycket får trafikförsäkringsavgift tas ut med tvåhundra kronor för tiden till dess trafikförsäkring tecknas eller försäkringsplikten upphör.

En domstol får sätta ned trafikförsäkringsavgiften, om det finns särskilda skäl. Lag (2013:1089).

Rättsfall (4)

NJA 2005 s. 324: Frågor om beräkning och jämkning av trafikförsäkringsavgift.
NJA 2005 s. 335: Fråga om jämkning av trafikförsäkringsavgift.
NJA 2009 s. 244: I mål mot A med krav på att denne såsom registrerad ägare till en bil skall...
RH 2011:43: Fråga om det funnits särskilda skäl enligt 34 § fjärde stycket trafikskadelagen...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (8)

35 § Saknas föreskriven trafikförsäkring för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och ej är avställt, kan den försäkringspliktige föreläggas vid vite att fullgöra sin försäkringsplikt.

Föreläggande som avses i första stycket meddelas av länsstyrelsen i det län där den försäkringspliktige har sin adress enligt vägtrafikregistret. Mot sådant föreläggande får talan ej föras. Lag (2002:343).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:1382

36 § Saknas föreskriven trafikförsäkring när motordrivet fordon som inte är registrerat i vägtrafikregistret eller som är avställt brukas i trafik här i landet av den försäkringspliktige eller av annan med dennes tillstånd, döms den försäkringspliktige till penningböter.

Fortsätter den försäkringspliktige under tid då han står under åtal för för- seelse som avses i första stycket att begå sådan förseelse, skall vad han har gjort sig skyldig till före varje åtal anses som särskilt brott. Lag (2002:343).

37 § Förare av moped och förare av motorredskap som, utan att vara registrerat i vägtrafikregistret, omfattas av denna lag ska under färd här i landet ha med sig bevis om att fordonet är trafikförsäkrat och på begäran visa upp beviset för en bilinspektör eller polisman.

Den som bryter mot första stycket döms till penningböter. Föraren ska dock vara fri från ansvar, om han eller hon senast tredje vardagen efter förseelsen styrker hos Polismyndigheten att han eller hon hade bevis om trafikförsäkring vid tiden för förseelsen och omständigheterna ger vid handen att förseelsen har berott på tillfälligt förbiseende. Lag (2014:609).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:609

38 § Trafikförsäkring som meddelas enligt denna lag skall i fråga om skada som uppkommer i följd av trafik med ett motordrivet fordon i något annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige, utöver vad som gäller om trafikskadeersättning enligt denna lag, täcka ersättning som enligt lagstiftningen i det land där skadan uppkommit skall omfattas av en obligatorisk motorfordonsförsäkring. Detta gäller även i fråga om skada som uppkommer vid direkt färd mellan två länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om skadan tillfogas en medborgare i ett sådant land.

Tillhör fordon som avses i första stycket svenska staten skall svenska staten i stället bära ersättningsansvaret. Lag (2002:343).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:1410

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1975/76:15, LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
SFS-nummer
1975:1410

Lag (1976:340) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1975/76:181, SkU 1975/76:61, rskr 1975/76:346
Omfattning
ändr. 31 §
SFS-nummer
1976:340
Rubrik
Lag (1976:340) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1976:358) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1975/76:196, LU 1975/76:31, rskr 1975/76:341
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1976:358
Rubrik
Lag (1976:358) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1977:949) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1977/78:16, LU 1977/78:7, rskr 1977/78:26
Omfattning
nuvarande 33 § betecknas 34 §;ändr. 6, 31, 32 §§;ny 33 §;omtryck
SFS-nummer
1977:949
Rubrik
Lag (1977:949) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1978:91) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1977/78:77, JuU 1977/78:21, rskr 1977/78:156
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1978:91
Rubrik
Lag (1978:91) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1977/78:137, TU 1977/78:27, rskr 1977/78:365
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1978:452
Rubrik
Lag (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förordning (1978:455) om ikraftträdande av lagen (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Omfattning
ikrafttr. av 1978:452
SFS-nummer
1978:455
Rubrik
Förordning (1978:455) om ikraftträdande av lagen (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1980:40) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1979/80:9, LU 1979/80:18, rskr 1979/80:127
Omfattning
ändr. 5, 6, 17 §§
SFS-nummer
1980:40
Rubrik
Lag (1980:40) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1980/81:38, JuU 1980/81:15, rskr 1980/81:115
Omfattning
ändr. 34 §
SFS-nummer
1980:1140
Rubrik
Lag (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förordning (1981:92) om ikraftträdande av lagen (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Omfattning
ikrafttr. av 1980:1140
SFS-nummer
1981:92
Rubrik
Förordning (1981:92) om ikraftträdande av lagen (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1981:820) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Omfattning
ändr. 29 §
SFS-nummer
1981:820
Rubrik
Lag (1981:820) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1981:1197) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1981/82:50, LU 1981/82:13, rskr 1981/82:86
Omfattning
ändr. 21 §
SFS-nummer
1981:1197
Rubrik
Lag (1981:1197) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1983:309) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1982/83:107, LU 1982/83:37, rskr 1982/83:289
Omfattning
ändr. 2, 5, 16, 24, 31-34 §§
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:309
Rubrik
Lag (1983:309) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1985:194) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1983/84:117, LU 1984/85:27, rskr 1984/85:201
Omfattning
ändr. 11, 12, 20 §§
Ikraft
1985-05-01
SFS-nummer
1985:194
Rubrik
Lag (1985:194) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1986:1251) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1251
Rubrik
Lag (1986:1251) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1987/88:139, LU 1987/88:32, rskr 1987/88:321
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:876
Rubrik
Lag (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1988:1246) om ändring i lagen (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1988/89:45, 1988/89:LU8, rskr 1988/89:18
Omfattning
ändr. 14 § i 1988:876
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1246
Rubrik
Lag (1988:1246) om ändring i lagen (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1988/89:48, 1988/89:TU19, rskr 1988/89:306
Omfattning
ändr. 1, 34 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1989:701
Rubrik
Lag (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1990:152) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1989/90:2, 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Omfattning
ändr. 12, 20 §§
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:152
Rubrik
Lag (1990:152) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1990:1198) om ändring i lagen (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1990/91:35, 1990/91:TU8, rskr 1990/91:63
Omfattning
ändr. ikraftträdandebest. till 1989:701
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1990:1198
Rubrik
Lag (1990:1198) om ändring i lagen (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1991:304) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Omfattning
ändr. 33, 34 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:304
Rubrik
Lag (1991:304) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1992/93:8, bet. 1992/93:LU7, rskr 1992/92:45
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 8, 20 §§;ny 8 a §
SFS-nummer
1992:1121
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft i fråga om 20 § den 1 januari 1993 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. (i kraft den 1 januari 1994, 1993:1646)

Rubrik
Lag (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1992/93:8, bet. 1992/93:LU35, rskr. 1992/93:307
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:302
Rubrik
Lag (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Bet. 1992/93:LU35, rskr. 1992/93:307
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
ändr. 8 § i 1992:1121, ikrafttr.best. till 1992:1121
SFS-nummer
1993:303
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får dock i förhållande till Liechtenstein sätta lagen i kraft vid en senare tidpunkt än i förhållande till i lagen angivna övriga stater. (Jfr 1992:1121).

Rubrik
Lag (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1993:1307) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94:NU5, rskr. 1993/94:39
Ikraft
1994-01-01
CELEX-nr
388L0357 390L0618
Omfattning
ändr. 5, 24 §§
SFS-nummer
1993:1307
Rubrik
Lag (1993:1307) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1993:1381) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:65
Omfattning
upph. 8 a § i 1992:1121
SFS-nummer
1993:1381
Rubrik
Lag (1993:1381) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1993:1382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:65
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
ändr. 14 §;ny 35 §
SFS-nummer
1993:1382
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).I förhållande till Liechtenstein får regeringen sätta lagen i kraft vid en senare tidpunkt än i förhållande till övriga stater.

Rubrik
Lag (1993:1382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1993:1383) om ändring i lagen (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1992/93:257, 1993/94:71, bet. 1993/94:NU5, 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:39, 1993/94:65
CELEX-nr
388L0357 390L0618
Omfattning
ändr. 16 §, ikrafttr.best. till 1993:302
SFS-nummer
1993:1383
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft såvitt avser tredje stycket den 1 januari 1994 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

Rubrik
Lag (1993:1383) om ändring i lagen (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1993:1384) om ändring i lagen (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:65
Omfattning
ändr. 8 § i 1993:303
SFS-nummer
1993:1384
Rubrik
Lag (1993:1384) om ändring i lagen (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1993:1606) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1993:1606
Rubrik
Lag (1993:1606) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

1993:1646

Omfattning
ikrafttr. av 8 § i 1992:1121 utom vad avser Liechtenstein, 16 § första stycket i 1993:302, ikrafttr. av 1993:1307 och 1993:1382 utom vad avser Liechtenstein
SFS-nummer
1993:1646

Trafikskadelag (1975:1410) (1994:43)

Omfattning
omtryck
SFS-nummer
1994:43
Rubrik
Trafikskadelag (1975:1410) (1994:43)

Lag (1994:1731) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1994:1731
Rubrik
Lag (1994:1731) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1995:785) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

Förarbeten
Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392, EGTL228/92 s1
Ikraft
1995-07-01
CELEX-nr
392L0049
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1995:785
Rubrik
Lag (1995:785) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

1995:1185

Omfattning
ikrafttr. av 8 § 1992:1121 och 1993:1382 såvitt avser Liechtenstein
SFS-nummer
1995:1185

Lag (1998:296) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förarbeten
Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:296
Rubrik
Lag (1998:296) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1998:382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:382
Rubrik
Lag (1998:382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (1999:266) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:42, 1998/99:LU19, rskr. 1998/99:187
Ikraft
1999-07-01
Omfattning
ändr. 18, 28, 31 §§
SFS-nummer
1999:266
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
 • 2. Bestämmelserna i 28 § andra och tredje styckena tillämpas även på fordringar som har uppkommit före ikraftträdandet och som vid ikraftträdandet inte är preskriberade enligt äldre bestämmelser.
 • 3. Äldre bestämmelser om trafikförsäkringsavgift tillämpas även efter ikraftträdandet i ärenden som inte är avslutade hos trafikförsäkringsföreningen när lagen träder i kraft.
Rubrik
Lag (1999:266) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2001:562) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Omfattning
ändr. 1, 2, 16, 24, 31, 32, 33, 34 §§
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:562
Rubrik
Lag (2001:562) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2001:734) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:68, bet. 2000/01:LU19, rskr. 2000/01:216
Omfattning
ändr. 9, 12 §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:734
Rubrik
Lag (2001:734) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:133, bet. 2001/02:LU31, rskr. 2001/02:238, EGTL181/2000 s65
Ikraft
2003-01-20
CELEX-nr
32000L0026
Omfattning
nuvarande 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 betecknas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 §§, rubr. närmast före 27 § sätts närmast före nya 30 §;ändr. nya 33, 34 §§;nya 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före nya 27 §
SFS-nummer
2002:343
Rubrik
Lag (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Förordning (2003:1) om ikraftträdande av 28 och 33 §§ lagen (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2002:343 såvitt avser 28, 33 §§
SFS-nummer
2003:1
Rubrik
Förordning (2003:1) om ikraftträdande av 28 och 33 §§ lagen (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2005:113) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Omfattning
ändr. 17, 28 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:113
Rubrik
Lag (2005:113) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2005:1126) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1126
Rubrik
Lag (2005:1126) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2006:560) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328
Ikraft
2006-10-01
Omfattning
ändr. 2, 30 §§
SFS-nummer
2006:560
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om försäkringsplikt som avser tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2006:560) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2007:333) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:50, bet. 2006/07:CU25, rskr. 2006/07:156, EUTL149/2005 s14
Ikraft
2007-07-01
CELEX-nr
32005L0014
Omfattning
ändr. 5, 27 §§, ny 17 a §
SFS-nummer
2007:333
Rubrik
Lag (2007:333) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2007:461) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Omfattning
ändr. 34 §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:461
Rubrik
Lag (2007:461) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2010:972) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Omfattning
ändr. 8 §
SFS-nummer
2010:972
Rubrik
Lag (2010:972) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2010:1220) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 16, 21, 24 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1220
Rubrik
Lag (2010:1220) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2010:2050) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Omfattning
ändr. 5, 27 §§
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2010:2050
Rubrik
Lag (2010:2050) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2013:1089) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:168, bet. 2013/14:CU4, rskr. 2013/14:31
Ikraft
2015-01-01
Omfattning
ändr. 31, 34 §§;nya 31 a, 31 b, 31 c §§
SFS-nummer
2013:1089
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller för en fordran som beror på en skada, om skadehändelsen har inträffat före ikraftträdandet. För en fordran som inte beror på en skada gäller äldre bestämmelser, om avtalet om trafikförsäkring har ingåtts före ikraftträdandet och inte förnyats därefter.
 • 3. Äldre bestämmelser om preskription gäller för trafikförsäkringsavgift som avser tiden före ikraftträdandet. Detsamma gäller trafikförsäkringsavgift som avser tiden efter ikraftträdandet, om ärendet hos Trafikförsäkringsföreningen har inletts före ikraftträdandet men avslutas först därefter.
Rubrik
Lag (2013:1089) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2014:609) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:609
Rubrik
Lag (2014:609) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2016:667) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:667
Rubrik
Lag (2016:667) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2018:184) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Omfattning
ändr. 11, 20 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:184
Rubrik
Lag (2018:184) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation