lagen.nu

Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1975-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:310
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-11-01

Uppgifter

1 § Justitiekanslern är regeringens högste ombudsman. Förordning (1988:1116).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:1004, 1988:1116

2 § Justitiekanslern ska under regeringen bevaka statens rätt. I mål som rör statens rätt ska han eller hon, om inte någon annan myndighet ska sköta denna uppgift, föra eller låta föra statens talan.

Även om uppgiften att företräda staten vid eller utom domstol ska skötas av en annan myndighet än Justitiekanslern, får Justitiekanslern i en tvist som prövas eller kan bli föremål för prövning av en allmän domstol från myndigheten överta uppgiften att bevaka statens rätt.

Justitiekanslern ska bistå regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägenheter. Förordning (2007:974).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:414

2 a § Justitiekanslern får besluta att en myndighet som är berörd i ett skaderegleringsärende eller en rättegång ska ansvara för att ersättningsbelopp, kostnad för ombud i ärendet hos Justitiekanslern samt rättegångskostnad som domstolen har beslutat om betalas ut till motparten.

Justitiekanslern får även besluta att en myndighet som är berörd i ett skaderegleringsärende eller en rättegång ska ansvara för att ersättning för statens kostnader för ombud i ärendet hos Justitiekanslern och i rättegången betalas ut till Justitiekanslern. Förordning (2011:1140).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1140

3 § I lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn finns bestämmelser om Justitiekanslerns tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina skyldigheter.

Inom ramen för vad som föreskrivs i 2 § den lagen omfattar Justitiekanslerns tillsyn

  • 1. statliga myndigheter,
  • 2. tjänstemän och andra befattningshavare vid statliga myndigheter,
  • 3. andra som är knutna till en statlig myndighet och som innehar en anställning eller ett uppdrag som innefattar myndighetsutövning, när det gäller den verksamheten.

I fråga om befattningshavare vid Försvarsmakten omfattar tillsynen dock endast befäl av lägst fänriks grad och dem som innehar motsvarande tjänsteställning. Förordning (2007:974).

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Justitiekanslern bör inte ingripa mot lägre befattningshavare utan självständiga befogenheter, om det inte finns särskilda skäl. Förordning (2007:974).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:1004

5 § Kan det misstänkas att en befattningshavare som omfattas av bestämmelserna om disciplinansvar i lagen (1994:260) om offentlig anställning har gjort sig skyldig till tjänsteförseelse, för vilken disciplinpåföljd bör åläggas, och kan det befaras att en skriftlig underrättelse enligt 17 § nämnda lag inte kan tillställas honom eller henne inom två år efter förseelsen, får Justitiekanslern utfärda motsvarande underrättelse. Detsamma gäller för den som omfattas av bestämmelser om disciplinansvar och motsvarande underrättelse i någon annan författning. Förordning (2007:974).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:910

6 § Justitiekanslern ska vaka över tryckfriheten och yttrandefriheten enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förordning (2007:974).

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § Bestämmelser om Justitiekanslerns befattning med advokatväsendet finns i rättegångsbalken. Förordning (2007:974).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1985:1063

8 § Om Justitiekanslerns befogenheter enligt datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182) finns det särskilda bestämmelser. Förordning (2013:464).

Ändringar/Förarbeten (5)

9 § Justitiekanslern ska granska de ärendeförteckningar som myndigheterna lämnar till Justitiekanslern enligt 29 § myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2007:974).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1977:821, 1985:1063

10 § Om Justitiekanslerns rätt att föra talan mot beslut om rättshjälp och om ersättning av allmänna medel, m.m. finns bestämmelser i rättshjälpslagen (1996:1619), lagen (1996:1620) om offentligt biträde samt lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut. Förordning (2005:78).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:78, 1996:1460

11 § Justitiekanslern ska pröva anmälningar från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om felaktigheter som kan medföra skadeståndsansvar för staten. Om Justitiekanslern finner att det som har förekommit kan föranleda skadeståndsansvar för staten ska Justitiekanslern bereda den som berörs tillfälle att framställa skadeståndsanspråk mot staten. Ett anspråk på ersättning ska handläggas enligt bestämmelserna i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. Förordning (2007:974).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:974

12 § Ombud som har att företräda staten eller bevaka dess rätt ska följa de instruktioner som Justitiekanslern lämnar dem i tjänsten. Förordning (2007:974).

Ändringar/Förarbeten (5)

Ledning

13 § Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2007:974).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:383, 2007:974

Ärendenas handläggning

14 § I mål som rör statens rätt får justitiekanslern förordna ombud att föra talan.

Justitiekanslern får uppdra åt någon annan att i sitt ställe leda en förundersökning samt att väcka och utföra de åtal som Justitiekanslern har beslutat, om inte åtgärden avser en ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Beslut att överklaga en dom eller ett beslut till högre rätt får inte fattas av någon annan än justitiekanslern. Kallas justitiekanslern att muntligen höras i Högsta domstolen med anledning av ett överklagande av ett beslut meddelat av Sveriges advokatsamfunds styrelse eller disciplinnämnd, får justitiekanslern förordna en byråchef eller en annan lämplig person att företräda sig vid förhöret.

I mål som avses i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn får justitiekanslern förordna en byråchef hos Justitiekanslern eller någon annan lämplig person att föra talan på justitiekanslerns vägnar.

I ett ärende som avses i 6 § första eller andra stycket lagen om justitiekanslerns tillsyn får justitiekanslern bemyndiga en tjänsteman hos Justitiekanslern att vidta de handläggningsåtgärder som behövs.

Justitiekanslern meddelar tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken i fråga om den som är anställd hos myndigheten. Förordning (2010:1794).

Ändringar/Förarbeten (6)

15 § Justitiekanslern ska verkställa den utredning som behövs för prövning av ett klagomål eller ett annat ärende.

Ett klagomål ska prövas av Justitiekanslern endast om frågans beskaffenhet ger Justitiekanslern anledning att ta upp saken till prövning. Om ett klagomål lämpligen kan utredas och prövas av någon annan myndighet än Justitiekanslern och om myndigheten inte tidigare har prövat saken, får Justitiekanslern överlämna klagomålet till denna myndighet för handläggning. Klagomål får dock överlämnas till en justitieombudsman endast efter överenskommelse med denne. Förordning (2007:974).

Ändringar/Förarbeten (3)

16 § När justitiekanslern är förhindrad att utöva sin befattning, fullgörs justitiekanslerns uppgifter av den byråchef som justitiekanslern har utsett till ersättare. Vid längre tids förhinder för justitiekanslern ska frågan om behovet av ersättare anmälas till regeringen. Förordning (2007:974).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:65, 2007:974

17 § I justitiekanslerns frånvaro får inte fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans eller hennes medgivande vidtas någon åtgärd som rubbar eller ändrar av honom eller henne meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på justitiekanslerns befattning, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (2007:974).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:974

18 § Ett ärende avgörs efter föredragning av en byråchef, någon annan tjänsteman eller en särskilt förordnad föredragande. Justitiekanslern får dock avgöra ett ärende utan föredragning och får i en arbetsordning eller genom ett särskilt beslut bestämma att ärenden av enklare slag kan avgöras utan föredragning.

Justitiekanslern får uppdra åt den som är eller har varit byråchef hos Justitiekanslern att avgöra ärenden som justitiekanslern ska avgöra. Han eller hon får dock inte avgöra ärenden som är principiella eller annars av större vikt eller som av någon annan anledning bör avgöras av justitiekanslern. Justitiekanslern får även uppdra åt någon annan erfaren tjänsteman att avgöra ärenden av enklare slag.

I en arbetsordning eller genom ett särskilt beslut får det överlämnas åt en byråchef eller någon annan tjänsteman att på eget ansvar bereda ett ärende. Förordning (2016:310).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:65, 2007:974, 2016:310

19 § Beslut i ärenden hos Justitiekanslern får överklagas endast om en lag eller förordning innehåller en särskild föreskrift om det. Förordning (2007:974).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:974

Anställningar och uppdrag

20 § Justitiekanslern är myndighetschef och anställs med fullmakt genom beslut av regeringen.

Anställning som byråchef beslutas av regeringen efter anmälan av Justitiekanslern. Justitiekanslern får dock för viss tid anställa den som tidigare har varit byråchef hos Justitiekanslern. Vid anställningar enligt detta stycke tilllämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Justitiekanslern får vid behov anlita experter och sakkunniga. Förordning (2016:310).

Ändringar/Förarbeten (5)

Undantag från myndighetsförordningen

21 § Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2007:974).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1976:875, 2007:974, 1994:910

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:1345

Departement
Justitiedepartementet Å
SFS-nummer
1975:1345

Förordning (1976:875) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Omfattning
ändr. 6, 21 §§
SFS-nummer
1976:875
Rubrik
Förordning (1976:875) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Förordning (1977:821) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Omfattning
ändr. 3, 9 §§
SFS-nummer
1977:821
Rubrik
Förordning (1977:821) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Förordning (1979:950) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1979:950
Rubrik
Förordning (1979:950) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Förordning (1980:509) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Omfattning
ändr. 6, 14 §§
SFS-nummer
1980:509
Rubrik
Förordning (1980:509) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Förordning (1982:301) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1982:301
Rubrik
Förordning (1982:301) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Förordning (1982:972) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Omfattning
ändr. 20 §
SFS-nummer
1982:972
Rubrik
Förordning (1982:972) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Förordning (1985:1063) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Omfattning
ändr. 7, 9, 14 §§
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:1063
Rubrik
Förordning (1985:1063) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Förordning (1987:1004) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Omfattning
ändr. 1, 4, 6, 14, 15 §§
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1004
Rubrik
Förordning (1987:1004) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Förordning (1988:973) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1988-10-01
SFS-nummer
1988:973
Rubrik
Förordning (1988:973) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Förordning (1988:1116) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Omfattning
upph. 1 §, rubr. före 1 §;nuvarande 2-12 §§ betecknas 1-11 §§;nya 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1116
Rubrik
Förordning (1988:1116) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Förordning (1989:70) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1989-04-15
SFS-nummer
1989:70
Rubrik
Förordning (1989:70) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Förordning (1990:488) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:488
Rubrik
Förordning (1990:488) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern

Förordning (1991:1708) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitekanslern

Omfattning
ändr. 6, 8 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1708
Rubrik
Förordning (1991:1708) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitekanslern

Förordning (1994:910) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Omfattning
upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §;ändr. 5, 20 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:910
Rubrik
Förordning (1994:910) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Förordning (1996:383) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Omfattning
ändr. 12, 13, 20 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:383
Rubrik
Förordning (1996:383) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Förordning (1996:1460) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Omfattning
upph. 10 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1460
Rubrik
Förordning (1996:1460) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Förordning (1997:414) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1997:414
Rubrik
Förordning (1997:414) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Förordning (1998:65) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Omfattning
ändr. 16, 18 §§
Ikraft
1998-04-01
SFS-nummer
1998:65
Rubrik
Förordning (1998:65) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Förordning (1998:1304) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 14, 15 §§
Ikraft
1998-12-01
SFS-nummer
1998:1304
Rubrik
Förordning (1998:1304) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Förordning (1999:103) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:103
Rubrik
Förordning (1999:103) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Förordning (2005:78) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 10 §
Ikraft
2005-04-01
SFS-nummer
2005:78
Rubrik
Förordning (2005:78) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Förordning (2007:974) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. rubr. närmast före 12 §;nuvarande 11 § betecknas 12 §;ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, den nya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 13, 20 §§;nya 11, 21 §§, rubr. närmast före 21 §;omtryck
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:974
Rubrik
Förordning (2007:974) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Förordning (2010:1794) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1794
Rubrik
Förordning (2010:1794) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Förordning (2011:1140) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1140
Rubrik
Förordning (2011:1140) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Förordning (2013:464) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:464
Rubrik
Förordning (2013:464) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Förordning (2016:310) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 18, 20 §§
Ikraft
2016-06-01
SFS-nummer
2016:310
Rubrik
Förordning (2016:310) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation