lagen.nu

Terrängkörningslag (1975:1313)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1975-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:436
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-15

1 § Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet

  • 1. på barmark,
  • 2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
  • 3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är körning i terräng med motordrivet fordon förbjuden även på annan mark än som anges i första stycket. Lag (1996:1551).

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:319, 1996:1551

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från förbud eller i särskilt fall medge undantag från förbud eller föreskrifter enligt 1 § i fråga om körning i räddningstjänst eller viss näringsutövning eller när det annars finns särskilda skäl.

För områden som avses i 1 § andra stycket får regeringen föreskriva att sådana föreskrifter eller beslut om undantag får meddelas om det finns synnerliga skäl. Lag (1996:1551).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1551

3 § Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för sådan körning i terräng med motordrivet fordon inom visst område som i annat fall än som avses i 1 § kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt.

Sådana föreskrifter får inte innebära något onödigt hinder för körning som är till nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål. Lag (2018:436).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:436

3 a § För tillsyn över att bestämmelserna i denna lag efterlevs inom de delar av fjällområdet som avses i 1 § andra stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utse naturvårdsvakter.

En naturvårdsvakt får avvisa den som utan att ha rätt till det kör i terräng med motordrivet fordon inom ett område som sägs i första stycket. Lag (1991:642).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:642

4 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i 1 § första stycket 1–3 eller mot förbud eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen döms till böter. Om gärningen är ringa, ska det inte dömas till ansvar.

Till ansvar enligt första stycket döms det inte om gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken. Lag (2017:444).

Ändringar/Förarbeten (4)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:1313

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 1975/76:67, JoU 1975/76:28, rskr 1975/76:130
SFS-nummer
1975:1313
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

Beslut om förbud eller föreskrift eller om undantag därifrån som har meddelats med stöd av lagen (1972:606) om körning i terräng med motordrivet fordon skall, om beslutet ej avser körning på barmark, anses meddelat med stöd av denna lag och skall äga fortsatt giltighet i den mån ej regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordnar annat.

Lag (1986:1249) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Förarbeten
Prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1249
Rubrik
Lag (1986:1249) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Lag (1989:319) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Förarbeten
Prop. 1988/89:128, 1988/89:JoU19, rskr 1988/89:290
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:319
Rubrik
Lag (1989:319) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Lag (1991:303) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Förarbeten
Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:303
Rubrik
Lag (1991:303) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Lag (1991:642) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Förarbeten
Prop. 1990/91:90, 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Omfattning
ny 3 a §
Ikraft
1991-08-01
SFS-nummer
1991:642
Rubrik
Lag (1991:642) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Lag (1996:1551) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Förarbeten
Prop. 1995/96:226, bet. 1996/97:JoU5, rskr. 1996/97:63
Ikraft
1997-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
SFS-nummer
1996:1551
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Beslut om undantag från förbud enligt denna lag som meddelats före den 1 januari 1997 gäller till den 1 juli 1997 om inte annat förordnas.

Rubrik
Lag (1996:1551) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Lag (2017:444) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:444
Rubrik
Lag (2017:444) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Lag (2018:436) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:436
Rubrik
Lag (2018:436) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation