lagen.nu

Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1858
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-01

1 § I denna lag avses med

olja: råolja och eldningsolja,

råolja: varje flytande kolväteblandning som förekommer i naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad för att bli lämplig för transport, och råoljor från vilka vissa destillationsprodukter har avlägsnats (ibland benämnda ”topped crudes”) eller till vilka har tillsatts vissa destillationsprodukter (ibland benämnda ”spiked crudes” eller ”reconstituted crudes”),

eldningsolja: tunga destillat eller rester av råolja eller blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning som bränsle för framställning av värme eller kraft och som är av en kvalitet som motsvarar den som den 18 december 1971 av American Society for Testing and Materials betecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller tjockare,

1992 års fondkonvention: 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja,

2003 års fondprotokoll: 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. Lag (2005:254).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:254

2 § Den som under ett visst kalenderår i en svensk hamn eller i en annan i Sverige belägen anläggning har tagit emot sammanlagt mer än 150 000 ton olja som har transporterats sjöledes till hamnen eller anläggningen skall senast den 1 mars året därpå lämna Sjöfartsverket uppgifter om den mottagna oljemängden.

Med olja som har transporterats sjöledes till anläggningen jämställs olja som har transporterats till anläggningen från utlandet på annat sätt än sjöledes, om oljan dessförinnan har varit föremål för sjötransport och inte därefter har tagits emot i en hamn eller anläggning belägen i en stat som har tillträtt 1992 års fondkonvention eller 2003 års fondprotokoll. Lag (2005:254).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1982:277, 1995:1083, 2005:254

3 § Uppgiftsskyldighet föreligger även för den som på sätt sägs i 2 § under visst kalenderår har mottagit högst 150 000 ton olja, om den oljemängd som han har mottagit tillsammans med den oljemängd som på samma sätt under samma år har mottagits av dotterbolag eller annan gemensamt kontrollerad enhet uppgår till mer än 150 000 ton. Lag (1982:277).

4 § Efter anmaning av sjöfartsverket är envar som under visst kalenderår har mottagit olja skyldig att lämna uppgift om den oljemängd som han har mottagit under året. Lag (1982:277).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1982:277

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken. Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan från Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket får förelägga uppgiftsskyldig vid vite att lämna uppgifter inom en viss tid. Lag (2018:1858).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1982:277, 2018:1858
6 § Har upphävts genom lag (1980:231).

7 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:88).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1982:277, 2013:88

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:1083

Departement
Justitiedepartementet L3
Förarbeten
Prop. 1975/76:28, LU 1975/76:2, rskr 1975/76:44
SFS-nummer
1975:1083

Lag (1980:231) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Förarbeten
Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Omfattning
upph. 6 §
SFS-nummer
1980:231
Rubrik
Lag (1980:231) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Lag (1982:277) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Förarbeten
Prop. 1981/82:119, LU 1981/82:36, rskr 1981/82:254
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 7 §§
SFS-nummer
1982:277
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. I fråga om uppgiftsskyldighet rörande olja som har mottagits före den 1 januari 1982 gäller dock äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1982:277) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Lag (1995:1083) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Förarbeten
Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1996-05-30
SFS-nummer
1995:1083
Rubrik
Lag (1995:1083) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

1996:11

Omfattning
ikrafttr. av 1995:1083
SFS-nummer
1996:11

Lag (2005:254) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:78, bet. 2004/05:LU22, rskr. 2004/05:192
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2005-08-05
SFS-nummer
2005:254
Rubrik
Lag (2005:254) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

2005:586

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2005:254
SFS-nummer
2005:586

Lag (2013:88) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ikraft
2013-07-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
2013:88
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:88) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Lag (2018:1858) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1858
Rubrik
Lag (2018:1858) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation