lagen.nu

/r1/ Socialstyrelsens narkotikaförteckningar (1974:712);

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1974-07-17
Ändring införd
t.o.m. SFS1976:104
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Enligt i Kungl. Maj:ts narkotikaförordning (1962:704) givet bemyndigande har socialstyrelsens upprättat följande förteckningar över narkotika.
 • 1. Med narkotika förstås
  • a) ämnen och droger, som är upptagna i förteckningarna I, II och III, förekommande stereoisomerer (med undantag för dextrometorfan och dextrorfan), estrar och etrar av dessa ämnen samt förekommande salter av nämnda ämnen, stereoisomerer, estrar och etrar, oavsett om varorna utgör naturprodukter eller är syntetiskt framställda;
  • b) ämnen, som är upptagna i förteckningarna IV och V, samt förekommande salter av dessa ämnen;
  • c) beredningar - med nedan nämnda undantag - som innehåller eller är framställda av under a) nämnda varor;
  • d) beredningar, som innehåller under b) nämnda ämnen enbart eller i blandning med varandra, samt andra beredningar, innehållande dessa ämnen, i den mån socialstyrelsen så föreskrivit.
 • 2. Till narkotika hänföres icke
  • a) beredningar av opium eller morfin, som innehåller högst 0,2 procent morfin, beräknat som vattenfri morfinbas, i blandning med ett eller flera andra terapevtiskt verksamma, icke narkotiska ämnen;
  • b) beredningar, som innehåller högst 0,1 procent kokain, beräknat som kokainbas, i blandning med ett eller flera andra terapevtiskt verksamma, icke narkotiska ämnen;
  • c) beredningar, som i varje enkeldos innehåller högst 100 milligram av ett i förteckning III upptaget ämne i blandning med en eller flera andra ingredienser och högst 2,5 procent i ej doserade beredningar;
  • d) beredningar av difenoxin, som i varje enkeldos ej innehåller mer än 0,5 milligram difenoxin och en mängd atropinsulfat, som motsvarar minst fem procent av difenoxindosen;
  • e) beredningar av difenoxylat, som i varje enkeldos ej innehåller mer än 2,5 milligram difenoxylat, beräknat som bas, och en mängd atropinsulfat, som motsvarar minst en procent av difenoxylatdosen.
  • f) beredningar av propiram, som i varje enkeldos ej innehåller mer än 100 mg propiram i blandning med minst samma mängd metylcellulosa.
NFN efter ett namn betyder, att detta fastställts av Nordiska farmakopénämnden; INN efter ett namn betyder, att detta föreslagits eller rekommenderats av WHO. Socialstyrelsens kungörelse (1976:104).
Förteckning I
Cannabis, varmed förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset icke blivit extraherat. Cannabisharts, varmed förstås det från cannabisväxten insamlade hartset antingen obehandlat eller renat. Extrakter och tinkturer av cannabis 2-Amino-1-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)propan (STP,DOM) N,N-Dietyl-(2-indolyl-(3)-etyl)amin (DET) 3-(2-Dimetylaminoetyl)indolol-(4) (psilocin) 3-(1,2-Dimetylheptyl)-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetra- hydro-6H-dibenso[b,d]pyranol-(1) (DMHP) N,N,-Dimetyl-(2-indolyl-(3)-etyl)amin (DMT) Heroin (diacetylmorfin) 3-Hexyl-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenso- [b,d]pyranol-(1) (parahexyl) Hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro- -6H-dibenso[b,d]pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocanna- binoler) Lysergidum NFN (LSD) Meskalin 3-Pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- -dibenso[b,d]pyranol-(1) (tetrahydrocannabinoler) Psilocybinum NFN
Förteckning II
Acetorphinum Acetyldihydrokodein NFN (6-acetoxi-3-metoxi-17-metyl-4,5-epoximorfinan) Dihydrocodeinum Dihydromorfin (3,6-dihydroxi-17-metyl-4,5-epoximorfinan) NFN
Acetylmethadolum Aethylmethylthiambutenum Allylprodinum Alphacetylmethadolum Alphameprodinum Alphamethadolum Alphaprodinum Amfepramonum Amphetaminum Anileridinum Bensylmorfin (3-bensylmorfin) NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN överföras i ekgonin eller kokain Dimenoxadolum Dimethylthiambutenum (--)-1-Dimetylamino-1,2-difenyletan (SPA) Dioxaphetyli butyras Diphenoxylatum Dipipanonum Drotebanolum Ekgonin samt estrar och derivat därav, som kan NFN NFN INN NFN NFN NFN
Benzethidinum Betacetylmethadolum Betameprodinum Betamethadolum Betaprodinum Bezitramidum Bimethadolum (Dimepheptanolum INN) NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN Etonitazinum Etorphinum Etoxeridinum Etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan) Fentanylum (1-Fenyl-1-piperidyl-(2)- -metyl)acetat NFN NFN NFN NFN
Clonitazinum Cocainum Codoximum Desomorphinum Dexamphetaminum Dextromoramidum Diaethylthiambutenum Diampromidum Difenoxinum Koncentrat av vallmohalm Levometorphanum Levomoramidum Levophenacylmorphanum Levorphanolum Metadonintermediat (2,2-difenyl-4-dimetylaminopentannitril) NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN Phenampromidum NFN NFN NFN NFN (Phenmetrazinum INN) Phenomorphanum Phenoperidinum Furethidinum Hydroconum (Hydrocodonum INN) Hydromorphinolum Hydromorphonum Hydroxiamfetamin Isomethadonum Ketobemidonum Kokablad Phenazocinum Phencyclidinum Phendimetrazinum Phenmetralinum NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN
Metazocinum Methadonum Methamphetaminum Methyldesorphinum Methyldihydromorphinum Methylphenidatum Metoponum Moramidintermediat (2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolinosmörsyra) NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN Phenterminum Piminodinum Pipradrolum Piritramidum Proheptazinum Properidinum Propylhexedrinum Racemethorphanum Racemoramidum Racemorphanum NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN
Morfinmetylbromid och andra morfinderivat med femvärdigt kväve Thebaconum Thebainum (3,6-dimetoxi-17-metyl- NFN
Morfin-N-oxid Morpheridinum Morphinum Myrophinum Nicomorphinum Noracymethadolum Norlevorphanolum Normethadonum Normorphinum Norpipanonum Opium Oxiconum (Oxycodonum INN) -4,5-epoximorfinadienNFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN -(6,8)) Trimeperidinum Förteckning III Aethylmorphinum Codeinum Nicocodinum Nicodicodinum Norcodeinum Pholcodinum Propiramum NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN
Oximorphonum Oxipethidinum (Hydroxypethidinum INN) NFN NFN Förteckning IV Allypropymalum Butenemalum Chlordiazepoxidum NFN NFN NFN
Pethidinum Petidinintermediat A (4-fenyl-1-metylpiperidinkarbonitril-(4)) NFN Clonazepamum Diallymalum Diazepamum Clomethiazolum NFN NFN NFN NFN
Petidinintermediat B (etyl-(4-fenylpiperidinkarboxylat-4))) Dikalii chlorazepas Glutethimidum Heptamalum NFN NFN NFN
Petidinintermediat C (4-fenyl-1-metylpiperidinkarboxylsyra-4)) Hexapropymatum Hexamalum Meballymalum Mebumalum NFN NFN NFN NFN
Phenadoxonum NFN Nitrazepamum Oxazepamum Pentymalum Meprobamatum NFN NFN NFN NFN
Förteckning V Etklorvynol (3-etyl-1
Chlorali hydras NFN -klorpenten-(1)-in-(4)-
Chloralodolum NFN -ol-(3))
Diemalum NFN Methaqualonum NFN
Enallynymalum NFN Methylpentynolum NFN
Enhexymalum NFN Methyprylonum NFN
Enphenemalum NFN Phenemalum NFN
Ethinamatum NFN Tybamatum NFN
Socialstyrelsens kungörelse ( 1975:665 ).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:712

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
1974:712

1975:665

Omfattning
ändr.
SFS-nummer
1975:665

Socialstyrelsens Kungörelse (1976:104) om tillägg till socialstyrelsens narkotikaförteckningar (1974:712)

Omfattning
ny 2 f p
SFS-nummer
1976:104
Rubrik
Socialstyrelsens Kungörelse (1976:104) om tillägg till socialstyrelsens narkotikaförteckningar (1974:712)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation