lagen.nu

Kungörelse (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1974-08-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:934
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Den som innehar galt som användes för betäckning skall lämna uppgifter enligt denna kungörelse till statistiska centralbyråns galt- och betäckningsstatistik.

Uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken skall även ingå i lantbrukets företagsregister.

2 § Den som är uppgiftsskyldig enligt 1 § första stycket skall

  • 1. föra fortlöpande anteckningar om galtens betäckningar i betäckningsjournal som statistiska centralbyrån tillhandahåller eller i annan av centralbyrån godkänd journal,
  • 2. senast tredje dagen efter varje kalendermånads utgång sända uppgift till statistiska centralbyrån på blankett som centralbyrån tillhandahåller om antalet under månaden betäckta suggor samt om förändringar i innehavet av galt.

3 § Länsstyrelsen får besluta att förelägga den uppgiftsskyldige att lämna föreskrivna uppgifter. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Frågan om att döma ut vitet prövas av länsstyrelsen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:934).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:262, 1998:1107, 2018:934

4 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter anmälan av statistiska centralbyrån. Innan centralbyrån gör sådan anmälan, skall samråd ske med lantbruksstyrelsen.

5 § har upphört att gälla genom förordning (1980:736).

6 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med lantbruksstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:661

Departement
Näringsdepartementet RSL
SFS-nummer
1974:661

1975:797

Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1975:797

Förordning (1980:736) om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Omfattning
upph. 5 §
SFS-nummer
1980:736
Rubrik
Förordning (1980:736) om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Förordning (1995:262) om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1995:262
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Förordning (1995:262) om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Förordning (1998:1107) om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1107
Rubrik
Förordning (1998:1107) om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Förordning (2018:934) om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:934
Rubrik
Förordning (2018:934) om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation