lagen.nu

Abortlag (1974:595)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1974-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:271
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Lag (1995:660).

Rättsfall (1)

AD 2017 nr 23: En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom en region. Vid...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:660

2 § Om en kvinna begärt abort eller om fråga uppkommit om avbrytande av havandeskapet enligt 6 § skall hon erbjudas stödsamtal innan åtgärden utförs. Lag (1995:660).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:660

3 § Efter utgången av adertonde havandeskapsveckan får abort utföras endast om socialstyrelsen lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden. Sådant tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger för aborten.

Tillstånd enligt första stycket får ej lämnas, om det finns anledning antaga att fostret är livsdugligt.

4 § Vägras abort i fall som avses i 1 §, skall frågan omedelbart underställas Socialstyrelsens prövning. Lag (1995:660).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:660

5 § Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort eller avbryta havandeskap enligt 6 §.

Abort eller avbrytande av havandeskap enligt 6 § ska ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som Inspektionen för vård och omsorg har godkänt. Lag (2012:936).

Rättsfall (1)

AD 2017 nr 23: En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom en region. Vid...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:660, 2007:998, 2012:936

6 § Kan det antas att havandeskapet på grund av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan medför allvarlig fara för hennes liv eller hälsa, får Socialstyrelsen lämna tillstånd till avbrytande av havandeskap efter utgången av artonde havandeskapsveckan och oavsett hur långt havandeskapet framskridit.

Om avbrytande av havandeskap på grund av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan inte kan anstå utan fara för kvinnan får åtgärden utföras utan hinder av bestämmelserna i första stycket och 5 § andra stycket. Lag (2007:998).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:660, 2007:998

7 § Socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd till abort eller avbrytande av havandeskap enligt 6 § får inte överklagas. Lag (1995:660).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:660

8 § Efter en abort eller ett avbrytande av havandeskap enligt 6 § skall kvinnan erbjudas stödsamtal. Den som ansvarar för verksamheten på det sjukhus eller den inrättning där åtgärden utförts skall tillse att ett sådant erbjudande lämnas. Lag (1995:660).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1975:747, 1995:660, 1980:222

9 § Den som utan att vara behörig att utöva läkaryrket uppsåtligen utför abort på annan, dömes för illegal abort till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen skett vanemässigt eller för vinnings skull eller inneburit särskild fara för kvinnans liv eller hälsa.

För försök till illegal abort dömes till ansvar enligt 23 kap. brotts balken.

10 § Åsidosätter läkare uppsåtligen föreskrift i 4 § eller, om ej annat följer av 6 § andra stycket, i 3 eller 5 §, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2005:294).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:294

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:595

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1974:70, SoU 1974:21, rskr 1974:268
SFS-nummer
1974:595

1975:747

Förarbeten
Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Omfattning
ändr. 8 §
SFS-nummer
1975:747

Lag (1980:222) om ändring i abortlagen (1974:595)

Förarbeten
Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Omfattning
upph. 8 §
SFS-nummer
1980:222
Rubrik
Lag (1980:222) om ändring i abortlagen (1974:595)

Lag (1995:660) om ändring i abortlagen (1974:595)

Förarbeten
Prop. 1994/95:142, bet. 1994/95:SoU18, rskr. 1994/95:334
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§.;ny 8 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:660
Rubrik
Lag (1995:660) om ändring i abortlagen (1974:595)

Lag (2005:294) om ändring i abortlagen (1974:595)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Omfattning
ny 11 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:294
Rubrik
Lag (2005:294) om ändring i abortlagen (1974:595)

Lag (2007:998) om ändring i abortlagen (1974:595)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:124, bet. 2007/08:SoU4, rskr. 2007/08:29
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:998
Rubrik
Lag (2007:998) om ändring i abortlagen (1974:595)

Lag (2012:936) om ändring i abortlagen (1974:595)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ikraft
2013-06-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2012:936
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
  • 2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.
  • 3. För gärningar som avses i 10 § och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 5 § i sin äldre lydelse. Lag (2013:271).
Rubrik
Lag (2012:936) om ändring i abortlagen (1974:595)

Lag (2013:271) om ändring i lagen (2012:936) om ändring i abortlagen (1974:595)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13: 204
Omfattning
ny 3 p övergångsbest. till 2012:936
SFS-nummer
2013:271
Rubrik
Lag (2013:271) om ändring i lagen (2012:936) om ändring i abortlagen (1974:595)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation