lagen.nu

Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:500
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-19

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Huvudförfattare: Anne Jaenzon

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 kap. Lagens tillämpningsområde

Kommentar

Lag om Rättegången i Arbetstvister (LRA) tillämpas när man processar om sådant som hör till arbetet som utförs i ett företag. Det ska främst handla om kollektivavtal och kan innebära allt som har med olika typer av kränkningar att göra, t.ex. om man anser att man har blivit av med arbetet på ett orättvist sätt och/eller fått en felaktig behandling på arbetsplatsen samt mycket annat som hör till arbetet.

Det finns också andra lagar som styr förhandlingsrätten på arbetsplatserna och som man därmed kan ha att rätta sig efter i vissa situationer. Denna lag tillämpas t.ex. inte i mål som enligt lag endast får upptas i en viss Tingsrätt, om man vill begära skadestånd i samband med ett åtal för ett utfört brott, yrkesskador när det inte har att göra med kollektivavtalet eller när det föreskrivs att frågan i en tvist som är reglerad i en lag eller författning får överklagas hos regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet.

1 § Denna lag äger tillämpning på rättegången i tvister om kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (arbetstvister).

Gemensamt med arbetstvist får handläggas även annan tvist mellan samma eller olika parter, om rätten med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter finner sådan handläggning lämplig. När skäl därtill föreligger, kan rätten åter särskilja målen.

Rättsfall (10)

AD 1997 nr 70: Arbetsdomstolen finner sig inte vara behörig att till prövning ta upp en talan...
AD 2003 nr 113: En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar...
AD 2007 nr 80: Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätten mot en...
AD 2009 nr 14: Fråga om viss tvist är att anse som arbetstvist.
AD 2010 nr 29: En man har varit anställd hos bolag A. I hans anställningsavtal finns en...
AD 2012 nr 85: En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i...
AD 2013 nr 45: En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets...
AD 2016 nr 22: Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepade...
NJA 1999 s. 745: En talan mot facklig organisation med yrkande om skadestånd under påstående att...
NJA 2008 s. 429: I samband med att en anställning upphört har upprättats två kontrakt. I det ena...

2 § Denna lag tillämpas inte på

 • 1. mål som enligt lag får upptas endast av en viss tingsrätt eller som ska handläggas av en tingsrätt i en annan sammansättning än som anges i rättegångsbalken,
 • 2. mål som ska handläggas av tingsrätt med tillämpning av konkurslagen (1987:672) eller lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,
 • 3. mål om skadestånd i anledning av brott, om talan förs i samband med åtal för brottet,
 • 4. mål om ersättning för yrkesskada, när tvisten inte rör kollektivavtals rätta innebörd,
 • 5. mål som avses i 1 kap. 4 § 1 och 3 lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar, och
 • 6. mål som avses i artikel 81 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och artikel 124 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken.

Lagen ska inte tillämpas på mål som rör arbetstagare som avses i 1 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, när tvisten gäller

 • 1. fråga som rör anställning av arbetstagare utan att enbart avse tvist om kollektivavtal,
 • 2. tjänstgöringsskyldighet för ordinarie domare enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning.

Lagen ska inte heller tillämpas på andra mål som rör arbetstagare hos arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som är reglerad i lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs att beslut i frågan får överklagas till regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet. Lag (2017:992).

Rättsfall (3)

AD 2002 nr 126: En arbetstagare vid en statlig myndighet fick besked om att på grund av...
AD 2010 nr 51: En tingsnotarie har under en pågående process om ogiltigförklaring av ett...
AD 2012 nr 81: Frågan huruvida en tvist om avskedande på statens område ska prövas enligt...

Ändringar/Förarbeten (8)

3 § Tvist som ska handläggas enligt denna lag får i stället genom avtal hänskjutas till avgörande av skiljemän. Detta gäller dock inte fall som avses i 31 § första eller tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Inte heller får avtal som före tvistens uppkomst träffats om att tvisten ska avgöras av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen, göras gällande i tvist om föreningsrätt eller i tvist enligt

Rättsfall (5)

AD 1994 nr 28: Arbetsdomstolen har ansett att en skiljeklausul i ett anställningsavtal...
AD 1995 nr 135: I ett avtal om anställning i en tjänst som innefattar telefonförsäljning till...
AD 2008 nr 11: Rättegångshinder? En arbetstagare har av sin arbetsgivare fått avslag på en...
AD 2008 nr 29: Fråga om en skiljeklausul i ett enskilt anställningsavtal mellan ett...
AD 2018 nr 30: Fråga om en arbetstagarorganisations talan för egen respektive en medlems...

Ändringar/Förarbeten (7)

2 kap. Domstolarna i arbetstvister

Kommentar

Arbetsdomstolen ska uppta och avgöra tvister som väcks av arbetsgivarna eller arbetstagarna och är behörig att ta upp tvister även när kollektivavtal inte gäller. Domstolen har också rätt till att handlägga arbetstvister mellan samma eller olika parter om man finner att en sådan handläggning är lämplig och om det finns skäl till det så kan domstolen även särskilja målen.

Högsta Domstolen får överlämna mål till Arbetsdomstolen men om den inte anser sig vara behörig att ta upp ett visst mål så kan man visa tillbaka det till den domstol som har överlämnat det.

1 § Arbetsdomstolen ska som första domstol ta upp och avgöra tvist som väcks av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal, om målet gäller

 • 1. tvist om kollektivavtal eller annan arbetstvist som avses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
 • 2. arbetstvist i övrigt under förutsättning att kollektivavtal gäller mellan parterna eller att enskild arbetstagare som berörs av tvisten sysselsätts i arbete som avses med kollektivavtal vilket arbetsgivaren är bunden av.

Arbetsdomstolen är behörig domstol enligt första stycket även när kollektivavtal tillfälligt inte gäller.

Gemensamt med arbetstvist enligt första eller andra stycket får handläggas även annan arbetstvist mellan samma eller olika parter, om domstolen med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter finner sådan handläggning lämplig. När det föreligger skäl, kan domstolen åter särskilja målen.

Arbetsdomstolen är alltid behörig att som första domstol ta upp och avgöra en tvist om stridsåtgärd som avses i 41, 41 b och 41 c §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Lag (2010:230).

Rättsfall (13)

AD 1995 nr 54: En kommun ansökte om betalningsföreläggande för en arbetstagare. Sedan...
AD 1996 nr 87: En arbetstagarorganisation har vid arbetsdomstolen väckt en talan som...
AD 1997 nr 70: Arbetsdomstolen finner sig inte vara behörig att till prövning ta upp en talan...
AD 1999 nr 99: Fråga om Arbetsdomstolen varit behörig att pröva en tvist angående fordran på...
AD 2002 nr 56: Ett bolag väckte talan vid tingsrätten mot en förutvarande arbetstagare vid...
AD 2003 nr 15: Enligt 2 kap. 1 § arbetstvistlagen skall Arbetsdomstolen ta upp och avgöra...
AD 2007 nr 28: En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot...
AD 2007 nr 56: En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i...
AD 2008 nr 100: En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i...
AD 2011 nr 28: Ett antal mål har överlämnats från tingsrätt till Arbetsdomstolen. Fråga om...
AD 2016 nr 22: Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepade...
NJA 1999 s. 745: En talan mot facklig organisation med yrkande om skadestånd under påstående att...
NJA 2009 s. 230: Vid tillämpning av 14 kap. 7 a § rättegångsbalken har ett mål vid en tingsrätt...

Lagrumshänvisningar hit (7)

Ändringar/Förarbeten (5)

2 § Annan arbetstvist än som avses i 1 § skall upptagas och avgöras av tingsrätt.

Talan som avses i 1 § och som föres av arbetsgivare, som själv slutit kollektivavtal, eller av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation för egen del får väckas vid tingsrätt i stället för vid arbetsdom stolen. Är svaranden organisation, eller skulle enligt 4 kap. 5 § andra stycket organisation ha stämts in om tvisten hade väckts vid arbetsdomstolen, får det dock ske enbart med stöd av sådant avtal som anges i 10 kap. 16 § rättegångsbalken.

I arbetstvist enligt första eller andra stycket får arbetsgivaren sökas vid rätten i den ort där arbetstagaren har sitt hemvist. Lag (1977:530).

Rättsfall (7)

AD 1997 nr 70: Arbetsdomstolen finner sig inte vara behörig att till prövning ta upp en talan...
AD 1999 nr 78: Begreppet hemvist i 2 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen har ansetts ha...
AD 2000 nr 49: Begreppet hemvist i 2 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen har ansetts ha...
AD 2007 nr 28: En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot...
AD 2008 nr 100: En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i...
AD 2013 nr 45: En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets...
NJA 2009 s. 230: Vid tillämpning av 14 kap. 7 a § rättegångsbalken har ett mål vid en tingsrätt...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:530

3 § Arbetsdomstolen är överrätt vid överklagande i mål som enligt 2 § tagits upp av tingsrätt.

Att i visst fall ett beslut som meddelats av annan myndighet än tingsrätt kan överklagas hos Arbetsdomstolen följer av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt.

Arbetsdomstolen prövar klagan över domvilla i fråga om tingsrätts avgörande i mål som avses i 2 § och i fråga om de avgöranden av annan myndighet som avses i andra stycket. Frågor om resning och återställande av försutten tid beträffande sådana avgöranden prövas av Högsta domstolen. Lag (1994:1043).

Rättsfall (4)

AD 2012 nr 85: En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i...
NJA 1982 s. 318: Talan not TR:s avvisningsbeslut, vilket innebar att stämningsansökan avseende...
NJA 1987 s. 334: Talan mot TR:s avvisningsbeslut, vilket innebar att stämningsansökan avseende...
NJA 2008 s. 1022: Högsta domstolen har prövat ansökan om extraordinärt rättsmedel beträffande ett...

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Mot arbetsdomstolens dom eller beslut får talan ej föras.

5 § Har talan väckts vid tingsrätt av medlem i arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation och kan organisationen enligt 1 § och 4 kap. 5 § föra denna talan vid arbetsdomstolen, skall organisationen beredas tillfälle att uppge om den vill föra talan där. Detsamma gäller när tvist om kollektivavtal väckts vid tingsrätt av den som har varit medlem i arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation som slutit avtalet. Förklarar därvid organisationen att den vill föra talan vid arbetsdomstolen, skall målet överlämnas dit.

Har i annat fall än som avses i första stycket mål, som enligt 1 § skall upptagas och avgöras av arbetsdomstolen, väckts vid tingsrätt, skall det på yrkande av part överlämnas till arbetsdomstolen. Har målet avgjorts av tingsrätt och därifrån fullföljts till arbetsdomstolen, skall det på yrkande av part företagas till handläggning som om talan hade väckts där.

I fall som avses i första eller andra stycket skall talan anses väckt vid arbetsdomstolen, när ansökan om stämning inkom till tingsrätten. Lag (1977:530).

Rättsfall (2)

AD 2011 nr 28: Ett antal mål har överlämnats från tingsrätt till Arbetsdomstolen. Fråga om...
NJA 2009 s. 230: Vid tillämpning av 14 kap. 7 a § rättegångsbalken har ett mål vid en tingsrätt...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:530

6 § Har talan väckts vid arbetsdomstolen av medlem i arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, eller i tvist om kollektivavtal av den som varit medlem i organisation som slutit avtalet, och förklarar ej organisationen att den vill föra talan där enligt 1 § och 4 kap. 5 §, skall målet på yrkande av part hänvisas till tingsrätt som är behörig. Detsamma gäller om arbetsdomstolen i annat fall finner sig icke vara behörig enligt 1 § att pröva talan som har väckts där.

Meddelas i arbetsdomstolen beslut, varigenom viss tingsrätt förklaras icke vara behörig att upptaga mål som har väckts vid tingsrätten, skall arbetsdomstolen på yrkande av part hänvisa målet till annan tingsrätt som är behörig.

Har skilda domstolar genom beslut som vunnit laga kraft funnits obehöriga, skall arbetsdomstolen, om den finner någon av dem vara behörig, på ansökan av part hänvisa målet till den tingsrätt, som bort upptaga målet. Sådan ansökan skall göras inom en månad från den dag då det sist meddelade beslutet vann laga kraft.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller ej, om domstols bristande behörighet beror på att målet ej skall handläggas enligt denna lag. Lag (1977:530).

Rättsfall (4)

AD 1997 nr 70: Arbetsdomstolen finner sig inte vara behörig att till prövning ta upp en talan...
AD 2007 nr 56: En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i...
AD 2011 nr 28: Ett antal mål har överlämnats från tingsrätt till Arbetsdomstolen. Fråga om...
NJA 1990 s. 463: Arbetsdomstolen har enligt 2 kap 6 § 1 st lagen (1974:371) om arbetstvister...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:530

7 § Finner hovrätt eller högsta domstolen att dit fullföljt mål rätteligen skulle ha fullföljts till arbetsdomstolen, skall målet överlämnas till denna domstol.

Finner arbetsdomstolen att dit fullföljt mål rätteligen skulle ha fullföljts till hovrätt, skall arbetsdomstolen överlämna målet till vederbörande hovrätt. Lag (1977:530).

Rättsfall (2)

AD 2009 nr 14: Fråga om viss tvist är att anse som arbetstvist.
NJA 1984 s. 68: Fråga huruvida tvist om skadestånd på grund av konkurrensklausul var att anse...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:530

8 § Mot beslut varigenom mål överlämnats till arbetsdomstolen får talan ej föras. Har annan domstol än högsta domstolen överlämnat målet, skall arbetsdomstolen, om den finner sig icke vara behörig, visa målet åter till den domstol som överlämnat det. Lag (1977:530).

Rättsfall (2)

AD 2011 nr 28: Ett antal mål har överlämnats från tingsrätt till Arbetsdomstolen. Fråga om...
AD 2012 nr 85: En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:530

3 kap. Arbetsdomstolens sammansättning m.m.

Kommentar

Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för 3 år i taget och Arbetsdomstolen ska bestå av högst 4 ordinarie ordförande, högst 4 vice ordförande samt 17 andra ledamöter.

Man utser ordförande, vice ordförande och 3 andra ledamöter som inte anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Ordförande och vice ordförande ska vara erfarna inom sitt arbetsområde och de andra 3 ledamöterna ska ha en särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden.

För annan ledamot än ordförande ska det finnas högst 3 ersättare och vad som sägs om ledamöterna i denna lag gäller ersättarna också om inte annat särskilt anges.

De övriga 14 ledamöterna utses efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Arbetsgivarverket, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation och Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Ordförande får ensam företa förberedande åtgärder på Arbetsdomstolens vägnar, meddela beslut om avvisande av mål och hänvisa mål till behörig tingsrätt. Ordföranden får också stadfästa förlikning och meddela dom över yrkande som har med- eller eftergivits, avvisa bevisning, avvisa ny omständighet eller nytt bevis och meddela beslut om avskrivning.

Regeringen ger närmare information om Arbetsdomstolens bestämmelser, verksamhet och organisation.

1 § Arbetsdomstolen består av högst fyra ordförande, högst fyra vice ordförande samt sjutton andra ledamöter. En av ordförandena ska vara chef för domstolen.

Ledamot ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Innan en ledamot börjar tjänstgöra i Arbetsdomstolen, ska han eller hon ha avlagt domared.

För annan ledamot än ordförande ska det finnas högst tre ersättare. Det som sägs i denna lag om ledamot gäller även ersättare, om inte annat särskilt anges.

I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av ordförande tillika chef och övriga ordförande i domstolen. Övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för tre år. Lag (2010:1448).

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 235: Fråga om jäv för intresseledamöter i arbetsdomstolen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (8)

2 § Ordförande, vice ordförande och tre andra ledamöter utses bland personer som ej kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagar intressen.

Ordförande och vice ordförande skall vara lagkunniga och erfarna i domarvärv.

De tre andra ledamöterna skall ha särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden. Lag (1977:530).

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 235: Fråga om jäv för intresseledamöter i arbetsdomstolen.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:530

3 § Av övriga fjorton ledamöter utses fyra efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv, två efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, en efter förslag av Arbetsgivarverket, fyra efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, två efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation och en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Vad som i första stycket sägs om utseende av ledamot äger motsvarande tillämpning på utseende av ersättare för sådan ledamot.

Förslag till ledamöter och ersättare skall uppta minst dubbelt så många personer som de som skall utses med ledning av förslaget. Har sådant förslag ej avgetts, förordnar regeringen ändå ledamöter och ersättare till föreskrivet antal. Lag (2007:646).

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 235: Fråga om jäv för intresseledamöter i arbetsdomstolen.

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (6)

4 § Är ordförande hindrad att tjänstgöra, får vice ordförande inträda i ordförandes ställe. Ersättare för vice ordförande får dock inträda i ordförandes ställe endast vid handläggning som avses i 7 §.

Är annan ledamot än ordförande hindrad att tjänstgöra i visst mål, inträder ledamot eller ersättare som utsetts på motsvarande sätt. Därvid anses ledamöter som utsetts efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarverket ha utsetts på samma sätt.

Kan ledamot eller ersättare ej tillkallas enligt andra stycket, får ordföranden i målet kalla annan lämplig person att tjänstgöra som tillfällig ersättare. Lag (2007:646).

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 235: Fråga om jäv för intresseledamöter i arbetsdomstolen.

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1977:530, 2001:344, 2007:646

5 § Ledamot har rätt att bli entledigad, om särskilda omständigheter föranleder det. Avsägelse av uppdraget prövas av regeringen. Avgår ledamot, förordnar regeringen annan för återstoden av den tid, för vilken ledamoten varit utsedd. Därvid äger bestämmelserna i 2 och 3 §§ motsvarande tillämpning.

Ledamot som avgått är skyldig att deltaga i fortsatt behandling av mål, i vars handläggning han förut har deltagit. Lag (1974:1092).

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 235: Fråga om jäv för intresseledamöter i arbetsdomstolen.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:1092

6 § Arbetsdomstolen är domför med ordförande samt högst sex och lägst fyra andra ledamöter. Av de ledamöter som avses i 2 § ska högst tre och lägst en delta. Av de ledamöter som avses i 3 § ska högst fyra och lägst två delta, lika många för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.

Arbetsdomstolen är även domför med ordförande samt en ledamot för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan

 • 1. vid huvudförhandling i mål som saknar betydelse för ledning av rättstillämpningen och även i övrigt är av enklare slag,
 • 2. vid avgörande av mål utan huvudförhandling,
 • 3. vid behandling av frågor om prövningstillstånd,
 • 4. vid annan handläggning som inte sker vid huvudförhandling.

Arbetsdomstolen är vidare domför med tre lagfarna domare

 • 1. vid behandling av frågor om prövningstillstånd,
 • 2. vid handläggning som avses i andra stycket 2 eller 4, om prövningen i väsentlig grad avser annat än arbetsrättsliga frågor.

Vill någon ledamot vid handläggning enligt andra eller tredje stycket att ett mål ska avgöras eller en viss fråga prövas av domstolen i den sammansättning som föreskrivs i första stycket, gäller ledamotens mening. Lag (2008:302).

Rättsfall (2)

AD 1998 nr 1: Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en prövning...
NJA 1997 s. 235: Fråga om jäv för intresseledamöter i arbetsdomstolen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1977:530, 1997:752, 2008:302

6 a § I mål där ett yrkande helt eller delvis grundas på ett sådant förhållande som avses i diskrimineringslagen (2008:567) gäller bestämmelserna i andra-fjärde styckena i stället för 6 §.

Arbetsdomstolen är domför med ordförande samt fyra andra ledamöter. Av de ledamöter som avses i 2 § ska tre delta. Av de ledamöter som avses i 3 § ska en för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan delta. Domstolen får dock ha en sammansättning med en ordförande och sex andra ledamöter enligt 6 § första stycket, om parterna i målet begär det.

Arbetsdomstolen är vidare domför med tre lagfarna domare

 • 1. vid behandling av frågor om prövningstillstånd,
 • 2. vid sådan handläggning som avses i 6 § andra stycket 2 eller 4, om prövningen i väsentlig grad avser annat än arbetsrättsliga frågor.

Vill någon ledamot vid handläggning enligt tredje stycket att ett mål ska avgöras eller en viss fråga prövas av domstolen i den sammansättning som föreskrivs i andra stycket med en ordförande och fyra andra ledamöter, gäller ledamotens mening. Lag (2008:932).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:932

7 § Ordförande får ensam på arbetsdomstolens vägnar företa förberedande åtgärder samt

 • 1. meddela beslut om avskrivning,
 • 2. pröva yrkande om kvarstad,
 • 3. meddela beslut om avvisande av mål, om det är uppenbart att rättegångshinder föreligger,
 • 4. avvisa bevisning enligt 35 kap. 7 § rättegångsbalken,
 • 5. avvisa ny omständighet eller nytt bevis enligt 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken,
 • 6. hänvisa mål till behörig tingsrätt enligt 2 kap. 6 § första stycket,
 • 7. meddela tredskodom,
 • 8. meddela dom över yrkande som har medgivits eller eftergivits,
 • 9. stadfästa förlikning,
 • 10. utdöma vite som har förelagts part eller någon annan i rättegång. Lag (1992:124).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1977:530, 1981:831, 1992:124

8 § Förberedande åtgärder och sådan handläggning som avses i 7 § 1 kan enligt ordförandes uppdrag också utföras av annan lagfaren tjänsteman vid domstolen, vilken förordnats därtill av domstolen.

Därutöver kan även handläggning som avses i 7 § 6--10 enligt ordförandes uppdrag utföras av sådan annan lagfaren tjänsteman vid domstolen, som efter att ha vunnit tillräcklig erfarenhet förordnats därtill av domstolen. Lag (1992:124).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1977:530, 1992:124

9 § Finner arbetsdomstolen vid överläggning till dom eller beslut den rådande meningen avvika från rättsgrundsats eller lagtolkning som den senast antagit, kan domstolen i den sammansättning som föreskrives i 6 § första stycket förordna att målet eller viss i målet uppkommen rättsfråga skall avgöras av domstolen i dess helhet.

När mål eller viss däri uppkommen fråga avgörs av arbetsdomstolen i dess helhet, skall alla ledamöter eller ersättare för dem delta i avgörandet.

Avgörande som avses i andra stycket kan fattas utan huvudförhandling. Lag (1992:124).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1977:530, 1992:124

9 a § När Arbetsdomstolen sammanträder med fler än en lagfaren domare är en ordförande eller en vice ordförande behörig att föra ordet.

Den av de behöriga domarna som har högst befattning ska föra ordet. Bland behöriga domare med samma befattning ska den som har längst tjänstgöringstid föra ordet. Lag (2018:416).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:416

9 b § En fördelning av mål mellan enskilda domare ska vara baserad på objektiva kriterier som domstolen fastställt i förväg. Fördelningen får inte vara ägnad att påverka målens utgång. Lag (2018:416).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:416

10 § Närmare bestämmelser om arbetsdomstolens organisation och verksamhet meddelas av regeringen. Lag (1974:1092).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:1092

4 kap. Rättegången i arbetsdomstolen

Kommentar

Arbetsdomstolen ska sammanträda på den ort där den har sitt säte men kan hållas på en annan ort om det finns särskilda skäl till det och dom ska meddelas så snart det kan ske.

Sammanträden ska hållas så ofta som det behövs och omröstning till dom eller beslut sker i den ordning som Arbetsdomstolen bestämmer.

Om en påbörjad huvudförhandling uppskjutes så ska förhandlingen fortsätta så snart som det är möjligt och när det uppstår ett sådant uppskov så behöver man inte hålla en ny huvudförhandling.

Allmänna bestämmelser

1 § Arbetsdomstolen skall sammanträda på den ort där domstolen har sitt säte. Sammanträde kan även hållas på annan ort, om det av särskilda skäl är påkallat. Sammanträde skall hållas så ofta det behövs för arbetet.

2 § Omröstning till dom eller beslut sker i den ordning som arbetsdomstolen bestämmer.

3 § En dom ska meddelas så snart det kan ske. Den ska skrivas under av dem som har deltagit i avgörandet. En kopia av domen ska skickas till parterna samma dag som domen meddelas.

Om en dom skrivs under elektroniskt, ska det göras med en sådan elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Första och andra styckena gäller också ett slutligt beslut. Lag (2018:500).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:124, 2018:500

4 § Berättelser som lämnas vid huvudförhandling under förhör i bevissyfte behöver inte dokumenteras. Lag (2008:302).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:683, 2000:177, 2008:302

Rättegången i arbetsdomstolen som första domstol

5 § I tvist om kollektivavtal kan organisation, som slutit avtalet, väcka och utföra talan vid arbetsdomstolen för den som är eller har varit medlem i organisationen. I annan arbetstvist som anges i 2 kap. 1 § kan arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation som avses i 6 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet väcka och utföra talan vid arbetsdomstolen för medlem i organisationen. Vad som finns föreskrivet om part beträffande jävsförhållande, personlig inställelse, hörande under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen skall även gälla den för vilken organisationen för talan.

Vill någon föra talan vid arbetsdomstolen mot medlem eller förut varande medlem i organisation som avses i första stycket, skall i motsvarande fall som anges där även organisationen instämmas. Organisationen kan därvid svara på medpartens vägnar, om denne ej själv utför sin talan.

Vad som i denna paragraf sägs om organisation gäller även om samman slutning av flera sådana organisationer. Med medlem avses därvid såväl de anslutna organisationerna som deras medlemmar. Lag (1977:530).

Rättsfall (10)

AD 1995 nr 54: En kommun ansökte om betalningsföreläggande för en arbetstagare. Sedan...
AD 1998 nr 42: En arbetsgivarorganisation väcker talan enligt 35 § medbestämmandelagen mot en...
AD 2007 nr 56: En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i...
AD 2011 nr 28: Ett antal mål har överlämnats från tingsrätt till Arbetsdomstolen. Fråga om...
AD 2016 nr 1: Arbetstagare har kontaktat sin arbetstagarorganisation för att få till stånd...
AD 2016 nr 22: Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepade...
AD 2016 nr 6: Tolkning av kollektivavtal angående samordning av pensionsförmåner för vissa...
AD 2017 nr 13: En kemist som under ett antal månader fått lägre lön än den som framgick av...
AD 2018 nr 30: Fråga om en arbetstagarorganisations talan för egen respektive en medlems...
NJA 2009 s. 230: Vid tillämpning av 14 kap. 7 a § rättegångsbalken har ett mål vid en tingsrätt...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1976:581, 1977:530

6 § Talan, som ej innefattar yrkande att motparten skall förpliktas att fullgöra eller underlåta något, skall avvisas om det ej är av avsevärd betydelse för käranden eller den för vilken organisation för talan att sådan fastställelsetalan prövas. Lag (1976:581).

Rättsfall (16)

AD 1995 nr 127: Kammarrätten i Jönköping fattade beslut om att på grund av medelsbrist säga upp...
AD 1996 nr 74: Piloter har enligt ett kollektivavtal rätt till traktamente när de befinner sig...
AD 2005 nr 121: Mellan ett tidningsföretag och en lokal facklig organisation träffades en...
AD 2006 nr 41: Ett elinstallationsföretag A utförde löpande underhållsarbeten för ett större...
AD 2007 nr 2: Fråga huvudsakligen om huruvida ett kollektivavtal, som ingåtts mellan ett...
AD 2007 nr 49: Sedan en fastställelsetalan väckts återkallade käranden sin talan. Motparten...
AD 2008 nr 40: En kommun har förflyttat en arbetstagare från att vara s.k. förste rektor på en...
AD 2009 nr 21: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en kyrkoherde. Påståenden bl.a....
AD 2009 nr 36: Fråga om två miljöarbetare som i tjänsten framfört tunga fordon varit skyldiga...
AD 2009 nr 89: Ett lettiskt bolag, som utstationerade arbetskraft från Lettland för arbete vid...
AD 2011 nr 40: Fråga huvudsakligen om tolkning av en bestämmelse i journalistavtalet och vilka...
AD 2012 nr 66: En kommun och ett landsting har träffat avtal om den kommunala...
AD 2013 nr 19: Frågor om arbetstagarna skulle genomgå alkoholtest hos en av bolagets kunder...
AD 2016 nr 32: Tolkning av kollektivavtal. I teknikinstallationsavtalet finns en bestämmelse...
AD 2016 nr 75: En arbetstagarorganisation genomförde en utbildning i form av en tvådagars...
AD 2017 nr 39: En arbetstagare hos Försvarsmakten skadades vid utlandstjänstgöring....

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1976:581

7 § Talan får ej upptagas till prövning av arbetsdomstolen förrän förhandling, som kan påkallas enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller som anges i kollektivavtal, har ägt rum rörande tvistefrågan.

Första stycket gäller icke talan enligt 31 § första eller tredje stycket lagen om medbestämmande i arbetslivet och ej heller tvist huruvida stridsåtgärd vidtagits i strid mot lag eller kollektivavtal eller tvist om påföljd för sådan åtgärd. Har i fall som avses i 43 § lagen om medbestämmande i arbetslivet överläggningsskyldighet ej fullgjorts, får arbetsdomstolen dock ej pröva tvisten förrän så skett.

Utan hinder av första och andra styckena får talan upptagas till prövning, såvitt gäller fråga om förordnande för tiden intill dess lagakraftägande dom eller beslut föreligger i målet. Sedan en sådan prövning har skett, skall målet förklaras vilande i avbidan på att förhandling eller överläggning rörande tvistefrågan enligt första eller andra stycket slutförts. Innan sådan förhandling eller överläggning slutförts får målet icke slutligt prövas.

Har förhandling eller överläggning som avses i första eller andra stycket ej ägt rum, får talan ändå upptagas till prövning, om mot förhandlingen eller överläggningen förelegat hinder, som icke berott av käranden. Lag (1992:441).

Rättsfall (45)

AD 1993 nr 22: Fackförening har påkallat förhandling hos lokal polismyndighet. Förhandling har...
AD 1994 nr 22: Fråga om upprepade vikariatsanställningar av två arbetstagare inom Postverket...
AD 1995 nr 67: Fråga om yrkande skall avvisas med anledning av att tvisten inte har varit...
AD 1997 nr 41: Fråga om partsställningen i tvist angående ett beslut om att en domkyrkokaplan...
AD 1998 nr 103: Enligt en bestämmelse i det kommunala pensionsavtalet kan arbetsgivaren för...
AD 1998 nr 153: Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen uppfyllts.
AD 2002 nr 56: Ett bolag väckte talan vid tingsrätten mot en förutvarande arbetstagare vid...
AD 2003 nr 57: Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § första stycket arbetstvistlagen...
AD 2004 nr 80: Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen kunde anses uppfyllt...
AD 2005 nr 117: Fråga om fältarkeologer, som haft flera på varandra följande s.k....
AD 2005 nr 4: Två arbetstagare var säsonganställda på ett kafé sedan 1988 respektive 1999....
AD 2006 nr 126: En polismyndighet utannonserade tre lediga anställningar som polisinspektör med...
AD 2006 nr 29: I målet, som rör bl.a. frågan om en arbetsgivare inför vissa beslut i...
AD 2006 nr 68: Tvist om uppsägning varit sakligt grundad alternativt om arbetsgivaren gjort...
AD 2007 nr 53: En arbetsgivare har avskedat en facklig förtroendeman och avstängt honom från...
AD 2007 nr 88: En visstidsanställd arbetstagare blev, under tid då hon på sin arbetsplats...
AD 2008 nr 101: En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid...
AD 2008 nr 109: Enligt bestämmelse i kollektivavtal får, när särskilda skäl föreligger, allmän...
AD 2008 nr 19: Frågor om förhandlingsvägran. Arbetsdomstolen finner att kravet, i 4 kap. 7 §...
AD 2008 nr 34: Fråga om bl.a. föreningsrättskränkning. Arbetsdomstolen finner inte visat att...
AD 2008 nr 63: En systemadministratör har omplacerats till arbete som vaktmästare. Fråga dels...
AD 2008 nr 66: Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid...
AD 2009 nr 4: En kommunanställd habiliteringsassistent med ursprung från Gambia har blivit...
AD 2010 nr 1: Ett större installationsföretag har träffat en överenskommelse med den lokala...
AD 2010 nr 58: Fråga huruvida kravet på förhandling enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen varit...
AD 2011 nr 4: Lönetvist enligt 35 § medbestämmandelagen och fråga om talan ska avvisas enligt...
AD 2011 nr 46: En arbetstagarorganisation har begärt förhandling med en arbetsgivare, ett...
AD 2011 nr 49: En arbetstagarorganisation gör gällande att en arbetsgivare, ett bussbolag,...
AD 2012 nr 66: En kommun och ett landsting har träffat avtal om den kommunala...
AD 2013 nr 29: Frågor om diskriminering och kollektivavtalsbrott samt även om...
AD 2013 nr 34: Under avtalsrörelsen 2012 vidtog ett fackförbund stridsåtgärder mot ett antal...
AD 2013 nr 44: Fem arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist underrättade...
AD 2013 nr 55: I 2004 års reservofficersavtal finns regler om reservofficerspremier. Två...
AD 2013 nr 79: Sedan tvist uppkommit om lön till ett antal arbetstagare har en arbetsgivare...
AD 2014 nr 22: Det har funnits grund för avskedande av en kommunal fastighetschef som utan i...
AD 2014 nr 26: En arbetstagare som lider av sömnapné har sagts upp från sin anställning....
AD 2014 nr 48: Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte följt...
AD 2014 nr 65: En arbetsgivare har väckt talan vid tingsrätten mot två tidigare arbetstagare...
AD 2014 nr 91: En restaurangverksamhet lades ned på grund av bristande lönsamhet, varvid två...
AD 2015 nr 1: Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras...
AD 2015 nr 43: Tvisten gäller om uppgifterna att förbereda och delta i ackordsförhandlingar...
AD 2015 nr 61: En arbetstagare hos SVT har skrivit inlägg på Facebook och bl.a. tagit...
AD 2015 nr 75: Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna efter det att käranden återkallat...
AD 2017 nr 48: En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är...
AD 2018 nr 10: En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden av...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (4)

8 § Den som vill väcka talan vid arbetsdomstolen skall hos domstolen göra skriftlig ansökan om stämning på motparten.

Förekommer inte anledning att avvisa ansökan, skall domstolen utfärda stämning på svaranden att svara på käromålet. Svaranden får föreläggas att skriftligen avge svaromål enligt 42 kap. 7 § rättegångsbalken vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas mot honom. Lag (1992:124).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:124

9 § Utfärdas stämning, skall förberedelse i målet äga rum.

Uteblir båda parterna eller en av dem från sammanträde för muntlig förberedelse eller underlåter svaranden att följa föreläggande att skriftligen avge svaromål vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas mot honom gäller vad som föreskrivs i 44 kap. 1, 2 och 7 a §§ rättegångsbalken. Finner domstolen med hänsyn till tvistens art eller andra omständigheter i målet att yrkande om tredskodom inte bör meddelas, skall domstolen om den andre parten yrkar det i stället vidta åtgärder för fortsatt förberedelse, om detta kan antas vara till gagn för utredningen, eller sätta ut målet till huvudförhandling. Framställs inte sådant yrkande av parten, skall målet avskrivas.

Underlåter svaranden vid skriftlig förberedelse att komma in med svaromål, och har inte föreläggande som avses i andra stycket meddelats honom, sätts målet ut till huvudförhandling, om inte fortsatt förberedelse kan antas vara till gagn för målets utredning. Lag (1992:124).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1977:530, 1992:124

10 § Sedan förberedelsen avslutats, skall arbetsdomstolen företa målet till avgörande så snart det kan ske.

Mål avgörs efter huvudförhandling. Domstolen får dock avskriva eller avvisa mål, meddela tredskodom och dom över yrkande, som medgivits eller eftergivits, samt stadfästa förlikning utan att hålla huvudförhandling.

Domstolen får även i annat fall än som avses i andra stycket företa mål till avgörande utan huvudförhandling, om part begär det och domstolen med hänsyn till tvistens art och övriga omständigheter finner det lämpligt. Mot parts bestridande får mål dock inte avgöras i denna ordning. Lag (1992:124).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1977:530, 1992:124

11 § Till huvudförhandling skall part och ställföreträdare för part kallas att infinna sig personligen, om hans närvaro behövs för utredningen. Skall personlig inställelse ske, kan domstolen förelägga vite.

Uteblir båda parterna eller en av dem från sammanträde för huvudförhandling gäller vad som föreskrives i 44 kap. 1 § och 2 § första stycket rättegångsbalken. Finner domstolen med hänsyn till tvistens art eller andra omständigheter i målet att yrkande om tredskodom ej bör bifallas, skall domstolen på den tillstädeskomne partens yrkande i stället företaga målet till förhandling och avgörande. Framställes ej sådant yrkande skall målet avskrivas.

Kallelse till huvudförhandling skall innehålla erinran om att målet utan hinder av parts utevaro kan på yrkande av motparten företagas till förhandling och avgörande. Erinran om att målet kan avgöras genom tredskodom skall intagas i kallelsen, om domstolen finner att sådan påföljd för utevaro kan komma i fråga.

Uppskjutes påbörjad huvudförhandling, skall förhandlingen fortsättas snarast möjligt. Ny huvudförhandling behöver ej hållas i anledning av sådant uppskov. Lag (1977:530).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:530

Rättegången i arbetsdomstolen som fullföljdsinstans

12 § En tingsrätts dom eller beslut får överklagas hos Arbetsdomstolen enligt bestämmelserna i 49 kap. rättegångsbalken. Överklagandet skall ske inom den tid som anges i 50 kap. 1 och 2 §§ eller 52 kap. 1 § rättegångsbalken. Lag (1994:1043).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1043

13 § Överklagandet ska innehålla uppgifter om

 • 1. det avgörande som överklagas,
 • 2. den ändring i avgörandet som yrkas,
 • 3. grunderna för överklagandet,
 • 4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas,
 • 5. de bevis som åberopas, och
 • 6. vad som ska styrkas med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet.

Vid överklagande av en tingsrätts dom ska klaganden i skrivelsen även ange om han eller hon vill att det ska hållas ett förnyat förhör med ett vittne, en sakkunnig eller en part eller hållas en förnyad syn. Lag (2008:302).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:1043, 2008:302

14 § Har tingsrätten avslagit yrkande om förordnande för tiden intill dess lagakraftägande dom eller beslut föreligger i målet, kan arbetsdomstolen omedelbart meddela sådant förordnande att gälla till dess annorlunda förordnas. Har tingsrätten bifallit yrkande som nu sagts, kan arbetsdomstolen omedelbart förordna att tingsrättens förordnande inte längre skall gälla. Lag (1992:124).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:124

15 § Sedan målets beredande avslutats, skall Arbetsdomstolen företaga målet till avgörande så snart det kan ske.

Avser överklagandet en tingsrätts dom, får målet avgöras utan huvudförhandling, om någon muntlig bevisning inte skall tas upp och inte heller något annat särskilt skäl föranleder att huvudförhandling hålls.

Avser överklagandet ett beslut, avgörs målet utan huvudförhandling. Lag (1994:1043).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1043

16 § Till huvudförhandling skall part och ställföreträdare för part kallas att infinna sig personligen, om hans närvaro behövs för utredningen. Skall personlig inställelse ske, kan Arbetsdomstolen förelägga vite.

Uteblir klaganden från sammanträde för huvudförhandling, förfaller överklagandet. En upplysning om detta skall tas in i kallelsen till sammanträdet. Har överklagandet förfallit, kan klaganden hos Arbetsdomstolen ansöka om återupptagande av målet enligt 50 kap. 22 § rättegångsbalken.

Uteblir motparten företas målet till förhandling och avgörande utan hinder av hans utevaro, om hans närvaro inte är av betydelse för målets handläggning eller utredning. En upplysning om detta skall tas in i kallelsen till sammanträdet.

Uppskjutes påbörjad huvudförhandling, skall förhandlingen fortsättas snarast möjligt. Ny huvudförhandling behöver ej hållas i anledning av sådant uppskov. Lag (1994:1043).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1043

5 kap. Övriga bestämmelser

Kommentar

Om det föreligger en skyldighet för flera medparter att ersätta rättegångskostnaden i mål som har upptagits av Arbetsdomstolen som första domstol så ska kostnaden fördelas mellan dem efter vad som är skäligt med hänsyn till deras förhållande till saken och rättegången.

När det gäller vad som är särskilt föreskrivet och som är skrivet i Rättegångsbalken eller annan författning om rättegången i tvistemål så är en förlikning om saken tillåten och när rättegången tillämpas i Arbetsdomstolen som första domstol så har man att rätta sig efter vad som är föreskrivet om rättegången i tingsrätt.

När det handlar om rättegångar i Arbetsdomstolen som fullföljdsinstans tillämpas vad som är föreskrivet om rättegången i hovrätt.

1 § Vad som föreskrives i 4 kap. 7 § äger motsvarande tillämpning i arbetstvist som med stöd av 2 kap. 2 § väckes vid tingsrätt.

Förekommer anledning att kollektivavtal, som slutits av andra än parterna i målet, har betydelse för prövningen av tvisten i målet, skall de parter som slutit kollektivavtalet beredas tillfälle att yttra sig i målet. Lag (1977:530).

Rättsfall (2)

AD 2008 nr 101: En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid...
AD 2009 nr 4: En kommunanställd habiliteringsassistent med ursprung från Gambia har blivit...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:530

2 § I mål som handlägges enligt denna lag kan förordnas att vardera parten skall bära sin rättegångskostnad, om den part som förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad.

Kostnad för sådan förhandling eller överläggning som avses i 4 kap. 7 § och grundas på lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller på kollektivavtal ersättes ej som rättegångskostnad.

Skyldighet för flera medparter att ersätta rättegångskostnad i mål, som upptagits av arbetsdomstolen som första domstol, skall fördelas mellan dem efter vad som är skäligt med hänsyn till deras förhållande till saken och rättegången. Lag (1982:88).

Rättsfall (25)

AD 1994 nr 46: En arbetstagare med två tillsvidareanställningar hos ett landsting, nämligen en...
AD 1995 nr 131: En arbetstagare yrkade i en ansökan om stämning vid tingsrätten...
AD 1999 nr 114: I mål om avskedande uppkommer fråga om skyldigheten för förlorande part att...
AD 2002 nr 21: En kärande - som återkallat sin talan sedan Arbetsdomstolen avslagit ett...
AD 2003 nr 53: En universitetslärare som hade haft en tidsbegränsad anställning med stöd av...
AD 2006 nr 103: Fråga om en idrottsförening haft laga grund för avskedande av en anställd sedan...
AD 2006 nr 112: Fråga om ett bolag haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare på grund...
AD 2008 nr 102: En arbetstagarorganisation återkallar sin talan sedan Arbetsdomstolen meddelat...
AD 2008 nr 66: Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid...
AD 2009 nr 89: Ett lettiskt bolag, som utstationerade arbetskraft från Lettland för arbete vid...
AD 2010 nr 3: Ett försäkringsbolag sade upp en heltidsanställd arbetstagare med anledning av...
AD 2010 nr 47: Fråga om en arbetsgivare har gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. För...
AD 2011 nr 34: Fråga huvudsakligen om det förelegat skäl för avskedande av en distansarbetande...
AD 2011 nr 35: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en arbetstagare...
AD 2013 nr 44: Fem arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist underrättade...
AD 2013 nr 55: I 2004 års reservofficersavtal finns regler om reservofficerspremier. Två...
AD 2014 nr 91: En restaurangverksamhet lades ned på grund av bristande lönsamhet, varvid två...
AD 2015 nr 70: Sedan två svenska fackförbund 2001 respektive 2003 vidtagit stridsåtgärder mot...
AD 2016 nr 1: Arbetstagare har kontaktat sin arbetstagarorganisation för att få till stånd...
AD 2016 nr 22: Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepade...
AD 2016 nr 44: Bestämmelsen i 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen om s.k. kvittning av...
AD 2017 nr 23: En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom en region. Vid...
AD 2017 nr 61: En personlig assistent har till sin arbetsgivare uppgett att hon anser sig ha...
AD 2018 nr 14: Olovlig stridsåtgärd. Ett renhållningsföretag har begärt att...
AD 2018 nr 79: En taxiförare väckte talan mot sin före detta arbetsgivare, ett taxibolag, med...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1976:581, 1982:88

3 § I allt varom i denna lag ej är särskilt föreskrivet gäller i tillämpliga delar vad som i rättegångsbalken eller annan författning är föreskrivet om rättegången i tvistemål, vari förlikning om saken är tillåten. Därvid skall beträffande rättegången i arbetsdomstolen som första domstol tillämpas vad som är föreskrivet om rättegången i tingsrätt. I fråga om rättegången i arbetsdomstolen som fullföljdsinstans tillämpas vad som är föreskrivet om rättegången i hovrätt. I fråga om de icke lagfarna ledamöterna i arbetsdomstolen tillämpas 12 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken. Lag (1991:638).

Rättsfall (1)

MÖD 2007:44: Jäv ----- Vid handläggning av en ansökan om tillstånd till ett minikraftverk...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:683, 1991:638

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:371

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Prop. 1974:77, InU 1974:16, rskr 1974:273
Ikraft
1974-07-01
SFS-nummer
1974:371

Lag (1974:1012) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1974:174, InU 1974:33, rskr 1974:401
Omfattning
ändr. 4 kap 7 §
Ikraft
1975-01-01
SFS-nummer
1974:1012
Rubrik
Lag (1974:1012) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1974:1092) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1974:151, LU 1974:36, rskr 1974:375
Omfattning
ändr. 2 kap 3 §, 3 kap 1, 3, 5, 10 §§
Ikraft
1975-07-01
SFS-nummer
1974:1092
Rubrik
Lag (1974:1092) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1975:1294) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Omfattning
ändr. 3 kap 1 §
Ikraft
1976-01-01
SFS-nummer
1975:1294
Rubrik
Lag (1975:1294) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1976:581) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ikraft
1977-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap 2, 3 §§, 2 kap 1 §, 3 kap 3 §, 4 kap 5, 6, 7 §§, 5 kap 2 §
SFS-nummer
1976:581
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

Ändringen innebär att andra stycket i övergångsbestämmelserna upphävs.

Avser tvist omständighet som inträffat före lagens ikraftträdande, tillämpas 4 kap. 7 § första stycket i dess äldre lydelse. Har överläggning som där sägs icke ägt rum före ikraftträdandet, skall i stället tillämpas vad som i den nya lagen är föreskrivet om förhandling. Lag (1987:438).

Rubrik
Lag (1976:581) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1977:530) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1976/77:141, AU 1976/77:28, rskr 1976/77:328
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 2, 5, 6, 7 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 §§, 4 kap 5, 9, 10, 11 §§, 5 kap 1 §;ny 2 kap 8 §;omtryck
Ikraft
1977-07-01
SFS-nummer
1977:530
Rubrik
Lag (1977:530) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1980:413) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1979/80:129, AU 1979/80:30, rskr 1979/80:327
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §
Ikraft
1980-07-01
SFS-nummer
1980:413
Rubrik
Lag (1980:413) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1981:831) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Omfattning
ändr. 3 kap 7 §
Ikraft
1982-01-01
SFS-nummer
1981:831
Rubrik
Lag (1981:831) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1982:88) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Omfattning
ändr. 5 kap 2 §
Ikraft
1982-04-01
SFS-nummer
1982:88
Rubrik
Lag (1982:88) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1984:818) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1983/84:165, AU 1984/85:3, rskr 1984/85:5
Omfattning
ändr. 4 kap 7 §
Ikraft
1985-01-01
SFS-nummer
1984:818
Rubrik
Lag (1984:818) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1987:438) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1986/87:84, AU 1986/87:17, rskr 1986/87:281
Ikraft
1987-07-01
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, övergångsbest. till 1976:581
SFS-nummer
1987:438
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

I fråga om talan mot beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1987:438) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1987:683) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1986/87:89, 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 4 kap 4 §, 5 kap 3 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:683
Rubrik
Lag (1987:683) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1988:651) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1987/88:150 (bil.5), AU 1987/88:22, rskr 1987/88:388
Omfattning
ändr. 3 kap 1 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:651
Rubrik
Lag (1988:651) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1988:1289) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Omfattning
ändr. 3 kap 1 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1289
Rubrik
Lag (1988:1289) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1988:1456) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1987/88:58, 1988/89:JuU7, rskr 1988/89:33
Omfattning
ändr. 2 kap 3 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1456
Rubrik
Lag (1988:1456) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1991:638) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1990/91:98, 1990/91:JuU26, rskr 1990/91:253
Omfattning
ändr. 5 kap 3 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:638
Rubrik
Lag (1991:638) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1992:124) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1991/92:84, 1991/92:AU6, rskr 1991/92:132
Ikraft
1992-04-01
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 3 §§, 3 kap 1, 3, 7, 8, 9 §§, 4 kap 3, 8, 9, 10, 14 §§
SFS-nummer
1992:124
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft, i fråga om 3 kap. 1 §, såvitt avser antalet andra ledamöter, samt 3 och 9 §§ den 1 juli 1992, och i övrigt den 1 april 1992.

Rubrik
Lag (1992:124) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1992:441) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
1991/92:AU7, rskr 1991/92:250
Omfattning
ändr. 4 kap 7 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:441
Rubrik
Lag (1992:441) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1994:135) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1993/94:101, bet. 1993/94:AU9, rskr. 1993/94:182
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:135
Rubrik
Lag (1994:135) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1994:268) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:268
Rubrik
Lag (1994:268) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1994:1043) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ikraft
1994-10-01
Omfattning
ändr. 2 kap 3 §, 4 kap 12, 13, 15, 16 §§
SFS-nummer
1994:1043
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Har dom eller beslut meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga och om vad den som vill överklaga skall iaktta.

Rubrik
Lag (1994:1043) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1994:2081) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1994:2081
Rubrik
Lag (1994:2081) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1996:1055) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Bet. 1996/97:LU5, rskr. 1996/97:19
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
Ikraft
1996-12-01
SFS-nummer
1996:1055
Rubrik
Lag (1996:1055) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1997:752) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förarbeten
Prop. 1996/97:106, bet. 1997/98:AU3, rskr. 1997/98:8
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1997:752
Rubrik
Lag (1997:752) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1999:134) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:179, bet. 1998/99:AU4, rskr. 1998/99:140
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §
Ikraft
1999-05-01
SFS-nummer
1999:134
Rubrik
Lag (1999:134) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2000:164) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149
Omfattning
ändr. 2 kap 1 §
Ikraft
2000-06-01
SFS-nummer
2000:164
Rubrik
Lag (2000:164) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2000:177) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Omfattning
ändr. 4 kap 4 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:177
Rubrik
Lag (2000:177) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2001:344) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:123, bet. 2000/01:AU11, rskr. 2000/01:212
Omfattning
ändr. 3 kap 3, 4 §§
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:344
Rubrik
Lag (2001:344) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2002:295) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:97, bet. 2001/02:AU6, rskr. 2001/02:222
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:295
Rubrik
Lag (2002:295) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2003:315) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:315
Rubrik
Lag (2003:315) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2005:696) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Omfattning
utgår genom 2008:301
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2005:696
Rubrik
Lag (2005:696) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:696) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2005:696
SFS-nummer
2007:636
Rubrik
Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:696) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2007:646) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:113, bet. 2006/07:KU24, rskr. 2006/07:224
Omfattning
ändr. 3 kap 3, 4 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:646
Rubrik
Lag (2007:646) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2008:301) om ändring i lagen (2005:969) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:72, bet. 2007/08:AU9, rskr. 2007/08:196
Omfattning
ändr. 2005:696 utgår (jfr 2008:787)
SFS-nummer
2008:301
Rubrik
Lag (2008:301) om ändring i lagen (2005:969) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2008:302) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:72, bet. 2007/08:AU9, rskr. 2007/08:196
Omfattning
ändr. 3 kap 1, 6 §§, 4 kap 4, 13 §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:302
Rubrik
Lag (2008:302) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2008:574) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:574
Rubrik
Lag (2008:574) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2008:932) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:4, bet. 2008/09:AU6, rskr. 2008/09:43
Omfattning
ny 3 kap 6 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:932
Rubrik
Lag (2008:932) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2010:230) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:48, bet. 2009/10:AU5, rskr. 2009/10:211
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft
2010-04-15
SFS-nummer
2010:230
Rubrik
Lag (2010:230) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2010:1448) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1448
Rubrik
Lag (2010:1448) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2016:199) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2016-09-01
SFS-nummer
2016:199
Rubrik
Lag (2016:199) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2017:992) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:221, bet. 2017/18:NU6, rskr. 2017/18:22
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:992
Rubrik
Lag (2017:992) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2018:416) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Omfattning
nya 3 kap. 9 a, 9 b §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:416
Rubrik
Lag (2018:416) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2018:500) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:500
Rubrik
Lag (2018:500) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation