lagen.nu

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:417
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-11-15

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation att som facklig förtroendeman företräda de anställda på viss arbetsplats i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig verksamhet sammanhängande frågor.

Med arbetstagarorganisation avses i denna lag organisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal för de arbetstagare som berörs av förtroendemannens verksamhet.

Lagen tillämpas på en facklig förtroendeman då organisationen har underrättat arbetsgivaren om det fackliga uppdraget. I förhållande till förtroendemannen bestämmer organisationen när lagen skall gälla för honom. Lag (1990:1039).

Rättsfall (3)

AD 2002 nr 9: En kyrklig samfällighet beslutade - mot bakgrund av svåra personalproblem som...
AD 2015 nr 43: Tvisten gäller om uppgifterna att förbereda och delta i ackordsförhandlingar...
AD 2016 nr 75: En arbetstagarorganisation genomförde en utbildning i form av en tvådagars...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1039

2 § Har i lag meddelats bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. Även avvikande bestämmelse i annan författning än lag gäller, om den avser fråga om företrädesrätt till fortsatt arbete eller förläggning av ledighet för facklig förtroendeman, vars avlöningsförmåner fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, eller facklig förtroendeman hos riksdagen eller dess verk.

Avtal som innebär att en facklig förtroendemans rättigheter enligt denna lag inskränks är ogiltigt i den delen. Avvikelse får dock göras från 1, 5--7, 8 §§ första stycket, och 9 a § första och andra styckena med stöd av kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av organisation som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Lag (1990:1039).

Rättsfall (3)

AD 2007 nr 53: En arbetsgivare har avskedat en facklig förtroendeman och avstängt honom från...
AD 2014 nr 64: En arbetstagare har varit facklig förtroendeman och skyddsombud med uppdrag...
RÅ 2006 ref. 31: Skattepliktig uthyrning av arbetskraft har ansetts föreligga när en anställd på...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1975:356, 1976:594, 1990:1039

3 § En arbetsgivare får inte hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag.

Om uppdraget avser en annan arbetsplats än förtroendemannens egen, är arbetsgivaren på den arbetsplatsen skyldig att låta förtroendemannen få tillträde och vara verksam i den omfattning som behövs för uppdraget. Verksamheten får dock inte medföra betydande hinder för arbetets behöriga gång.

Förtroendemannen skall ges tillfälle att disponera lokal eller annat utrymme på den egna arbetsplatsen som fordras för det fackliga uppdrag som utförs där. Lag (1990:1039).

Rättsfall (14)

AD 1999 nr 66: Vid en slakterianläggning vägrade de anställda vid slaktlinjen i en gemensam...
AD 2002 nr 6: En arbetsgivare inleder ett förfarande för att avskeda en facklig förtroendeman...
AD 2002 nr 98: På en fabrik som tillverkar säkerhetsutrustning till bilar inträffade en...
AD 2005 nr 68: Fråga om en arbetsgivare, genom att underrätta en facklig förtroendeman om...
AD 2007 nr 70: Fråga om ett företag i elinstallationsbranschen har åsidosatt sin skyldighet...
AD 2008 nr 107: Fråga om en arbetsgivares brev till en facklig förtroendeman med bl.a. kritiska...
AD 2008 nr 110: En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga...
AD 2008 nr 63: En systemadministratör har omplacerats till arbete som vaktmästare. Fråga dels...
AD 2009 nr 3: Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att i...
AD 2010 nr 1: Ett större installationsföretag har träffat en överenskommelse med den lokala...
AD 2012 nr 90: En lokal facklig organisation har anmält till arbetsgivaren, ett...
AD 2014 nr 48: Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte följt...
AD 2014 nr 77: En arbetstagare som är facklig förtroendeman har vid flera tillfällen ansökt om...
AD 2015 nr 29: Vid ett bolag som bedriver bussverksamhet förekom samarbetsproblem mellan...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1039

4 § Facklig förtroendeman får ej med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. När uppdraget har upphört skall arbetstagaren vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han ej haft fackligt uppdrag.

Rättsfall (6)

AD 1995 nr 40: Fråga om ett pastorats uppsägning av en organist berott på arbetsbrist eller...
AD 2000 nr 74: En facklig förtroendeman vid en statlig myndighet medverkar vid tillkomsten av...
AD 2002 nr 6: En arbetsgivare inleder ett förfarande för att avskeda en facklig förtroendeman...
AD 2004 nr 72: Föreningsrättskränkning? En facklig förtroendeman utsågs till en befattning som...
AD 2008 nr 63: En systemadministratör har omplacerats till arbete som vaktmästare. Fråga dels...
AD 2018 nr 55: En byggnadsarbetare har som facklig förtroendeman på heltid haft en...

Lagrumshänvisningar hit (5)

5 § Uppkommer fråga om ändring av facklig förtroendemans arbetsförhållanden eller anställningsvillkor, skall arbetsgivaren minst två veckor i förväg varsla den lokala arbetstagarorganisationen och underrätta förtroendemannen. Föreligger hinder härför, skall varsel och underrättelse i stället lämnas så snart det kan ske. Skyldighet att lämna varsel och underrättelse föreligger ej vid sådan ändring som utgör ett normalt led i förtroendemannens arbete och icke försämrar hans möjligheter att fullgöra det fackliga uppdraget.

Den lokala arbetstagarorganisationen och förtroendemannen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om åtgärd som avses i första stycket. Sådan överläggning skall påkallas senast en vecka efter det att varsel eller underrättelse lämnades. Har överläggning påkallats, får arbetsgivaren icke vidtaga den tilltänkta åtgärden förrän tillfälle till överläggning har lämnats.

Rättsfall (9)

AD 1995 nr 40: Fråga om ett pastorats uppsägning av en organist berott på arbetsbrist eller...
AD 2002 nr 6: En arbetsgivare inleder ett förfarande för att avskeda en facklig förtroendeman...
AD 2002 nr 9: En kyrklig samfällighet beslutade - mot bakgrund av svåra personalproblem som...
AD 2004 nr 72: Föreningsrättskränkning? En facklig förtroendeman utsågs till en befattning som...
AD 2007 nr 53: En arbetsgivare har avskedat en facklig förtroendeman och avstängt honom från...
AD 2008 nr 63: En systemadministratör har omplacerats till arbete som vaktmästare. Fråga dels...
AD 2010 nr 1: Ett större installationsföretag har träffat en överenskommelse med den lokala...
AD 2013 nr 72: En byggnadsarbetare som var facklig förtroendeman har avskedats under...
AD 2018 nr 55: En byggnadsarbetare har som facklig förtroendeman på heltid haft en...

Lagrumshänvisningar hit (2)

6 § Facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget.

Ledigheten får dock icke ha större omfattning än som är skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Ledigheten får icke förläggas så, att den medför betydande hinder för arbetets behöriga gång.

Ledighetens omfattning och förläggning bestämmes efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.

Rättsfall (7)

AD 2000 nr 19: Fråga om bl.a. skälig omfattning av fackliga förtroendemäns ledighet enligt...
AD 2005 nr 42: En arbetstagarrepresentant i ett aktiebolags styrelse har med stöd av fackligt...
AD 2008 nr 110: En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga...
AD 2014 nr 64: En arbetstagare har varit facklig förtroendeman och skyddsombud med uppdrag...
AD 2014 nr 77: En arbetstagare som är facklig förtroendeman har vid flera tillfällen ansökt om...
AD 2016 nr 75: En arbetstagarorganisation genomförde en utbildning i form av en tvådagars...
RÅ 2006 ref. 31: Skattepliktig uthyrning av arbetskraft har ansetts föreligga när en anställd på...

Lagrumshänvisningar hit (4)

7 § Vid ledighet som avser den fackliga verksamheten på förtroendemannens egen arbetsplats skall den fackliga förtroendemannen ha rätt till bibehållna anställningsförmåner.

Beror det på arbetsgivaren att den fackliga verksamhet som avser förtroendemannens egen arbetsplats förläggs till annan tid än förtroendemannens ordinarie arbetstid, skall ersättning utgå till förtroendemannen som om han hade utfört arbete för arbetsgivarens räkning.

Även uppkomna merkostnader skall ersättas, om de beror på arbetsgivaren.

Om anställningsförmån enligt lag utgår endast för arbetad tid, skall med sådan tid likställas tid som avses i första och andra styckena. Lag (1990:1039).

Rättsfall (6)

AD 2005 nr 42: En arbetstagarrepresentant i ett aktiebolags styrelse har med stöd av fackligt...
AD 2014 nr 64: En arbetstagare har varit facklig förtroendeman och skyddsombud med uppdrag...
AD 2014 nr 77: En arbetstagare som är facklig förtroendeman har vid flera tillfällen ansökt om...
AD 2015 nr 43: Tvisten gäller om uppgifterna att förbereda och delta i ackordsförhandlingar...
AD 2016 nr 75: En arbetstagarorganisation genomförde en utbildning i form av en tvådagars...
RÅ 2006 ref. 31: Skattepliktig uthyrning av arbetskraft har ansetts föreligga när en anställd på...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1975:356, 1990:1039

8 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid permittering skall facklig förtroendeman, utan hinder av 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd, ges företräde till fortsatt arbete, om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Kan förtroendemannen endast efter omplacering beredas fortsatt arbete, gäller som förutsättning för att han skall ges företräde att han har tillräckliga kvalifikationer för detta arbete.

Uppsägning som sker i strid med första stycket skall på yrkande av förtroendemannen förklaras ogiltig. Härvid skall 34 § andra och tredje styckena, 37, 39, 40 och 42 §§ samt 43 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd gälla. Lag (1982:87).

Rättsfall (3)

AD 1993 nr 212: En arbetsgivare vill säga upp bl.a. tre fackliga förtroendemän på grund av...
AD 1993 nr 80: Ett företag beslutar minska sin personal. I samband härmed säger företaget bl.,...
AD 1993 nr 88: Fråga om, facklig, förtroendeman vid driftsinskränkning har ägt rätt till...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1982:87

9 § Uppkommer tvist om tillämpning på en facklig förtroendeman av 1, 3, 4, 6 eller 7 § eller 8 § första stycket eller kollektivavtalsbestämmelse som med stöd av 2 § andra stycket har trätt i stället för 1, 6 eller 7 § eller 8 § första stycket, gäller den lokala arbetstagarorganisationens mening om lagens eller kollektivavtalets rätta innebörd intill dess tvisten har slutligt prövats. I kollektivavtal som har trätt i lagens ställe kan föreskrivas att arbetstagarpartens bestämmanderätt i stället skall tillkomma huvudorganisationen.

Utan hinder av första stycket kan arbetsgivaren vägra sådan ledighet som äventyrar säkerheten på arbetsplatsen, viktiga samhällsfunktioner eller därmed jämförliga intressen.

Rättsfall (5)

AD 1993 nr 80: Ett företag beslutar minska sin personal. I samband härmed säger företaget bl.,...
AD 2005 nr 42: En arbetstagarrepresentant i ett aktiebolags styrelse har med stöd av fackligt...
AD 2008 nr 110: En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga...
AD 2014 nr 77: En arbetstagare som är facklig förtroendeman har vid flera tillfällen ansökt om...
AD 2016 nr 75: En arbetstagarorganisation genomförde en utbildning i form av en tvådagars...

Lagrumshänvisningar hit (1)

9 a § En arbetsgivare som enligt 3 § andra stycket är skyldig att ge en facklig förtroendeman tillträde till en arbetsplats och låta förtroendemannen vara verksam där har rätt till förhandling med den berörda arbetstagarorganisationen om tystnadsplikt rörande den information som ska lämnas till förtroendemannen.

I sådana fall tillämpas 21 § andra och tredje styckena lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Vad en facklig förtroendeman har fått kännedom om med tystnadsplikt som avses i första stycket får förtroendemannen trots tystnadsplikten föra vidare till en ledamot i styrelsen för arbetstagarorganisationen. I ett sådant fall gäller tystnadsplikten även för styrelseledamoten.

I fråga om den som utövar ett uppdrag enligt 3 § andra stycket på en arbetsplats i det allmännas verksamhet tillämpas 10 kap. 11–14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för bestämmelserna i första och andra styckena. Lag (2009:417).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:417, 1990:1039

10 § Åsidosätter arbetsgivare sina förpliktelser enligt denna lag eller kollektivavtalsbestämmelser som har trätt i lagens ställe skall han utge, förutom lön och andra anställningsförmåner vartill facklig förtroendeman är berättigad, ersättning för uppkommen skada. Vid bedömande om och i vad mån skada har uppstått skall hänsyn tagas även till arbetstagarorganisations intresse av att lagens bestämmelser iakttages i förhållande till organisationens förtroendemän samt till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Arbetstagarorganisation kan åläggas att utge skadestånd om den föranlett felaktig tillämpning av lagen eller kollektivavtal som har trätt i lagens ställe och har insett eller uppenbarligen borde ha insett felaktigheten. Detsamma gäller om organisationen icke vidtager skäliga åtgärder för att hindra facklig förtroendeman från ett motsvarande förfarande eller om organisationen icke söker förebygga skada av ett felaktigt förfaringssätt. Facklig förtroendeman kan icke åläggas att utge skadestånd eller återbära erhållen lön för facklig verksamhet som han har bedrivit med organisationens godkännande.

Om det med hänsyn till skadans storlek eller andra omständigheter är skäligt, kan skadeståndet jämkas.

Rättsfall (7)

AD 2002 nr 98: På en fabrik som tillverkar säkerhetsutrustning till bilar inträffade en...
AD 2005 nr 42: En arbetstagarrepresentant i ett aktiebolags styrelse har med stöd av fackligt...
AD 2005 nr 68: Fråga om en arbetsgivare, genom att underrätta en facklig förtroendeman om...
AD 2009 nr 3: Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att i...
AD 2012 nr 90: En lokal facklig organisation har anmält till arbetsgivaren, ett...
AD 2014 nr 48: Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte följt...
AD 2016 nr 75: En arbetstagarorganisation genomförde en utbildning i form av en tvådagars...

10 a § Om en facklig förtroendeman eller en ledamot i styrelsen för en arbetstagarorganisation bryter mot den tystnadsplikt som avses i 9 a § första och andra styckena eller obehörigen utnyttjar kunskaper som förtroendemannen eller styrelseledamoten har fått under sådan tystnadsplikt, svarar arbetstagarorganisationen för den skada som uppkommer. I ett sådant fall följer inte ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. Lag (1990:1039).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1039

11 § Den som vill fordra skadestånd enligt denna lag skall underrätta motparten om sitt anspråk inom fyra månader från det skadan inträffade. Har inom den tiden förhandling rörande anspråket påkallats enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, skall talan väckas inom fyra månader efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom åtta månader från skadans uppkomst.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om anspråk på lön och andra anställningsförmåner enligt denna lag eller kollektivavtal som har trätt i lagens ställe.

Iakttages ej vad som föreskrives i första och andra styckena, är talan förlorad. Lag (1976:594).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1976:594

12 § Mål om tillämpning av denna lag handlägges enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Sådant mål skall handläggas skyndsamt. Detsamma gäller mål om kollektivavtal som har trätt i lagens ställe.

Utan hinder av 9 § kan arbetsdomstolen meddela förordnande i tvistefrågan för tiden intill dess tvisten har slutligt prövats. Yrkande om sådant förordnande får ej bifallas utan att motparten har beretts tillfälle att yttra sig.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:358

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Prop. 1974:88, InU 1974:15, rskr 1974:272
Ikraft
1974-07-01
SFS-nummer
1974:358
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

Kollektivavtal enligt 2 § andra stycket kan ingås före ikraftträdandet.

har en arbetstagares fackliga uppdrag upphört före ikraftträdandet äger 4 § icke tillämpning.

Föreskrifterna i 5 § gäller icke om de leder till att varsel och underrättelse skall ha lämnats före ikraftträdandet.

Lag (1975:356) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Förarbeten
Prop. 1975:89, InU 1975:15, rskr 1975:208
Omfattning
ändr. 2, 7 §§
Ikraft
1975-07-01
SFS-nummer
1975:356
Rubrik
Lag (1975:356) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Lag (1976:594) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Förarbeten
Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Omfattning
ändr. 2, 11 §§
Ikraft
1977-01-01
SFS-nummer
1976:594
Rubrik
Lag (1976:594) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Lag (1982:87) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Förarbeten
Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1982-04-01
SFS-nummer
1982:87
Rubrik
Lag (1982:87) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Lag (1990:1039) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Förarbeten
Prop. 1989/90:157, 1990/91:AU3, rskr 1990/91:35
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 7 §§;nya 9 a, 10 a §§
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1039
Rubrik
Lag (1990:1039) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Lag (2009:417) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:417
Rubrik
Lag (2009:417) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation