lagen.nu

Förordning (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:286
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-04-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-04-01 genom SFS 2019:95
1 § Har upphävts genom förordning (1992:145).

2 § En myndighet eller någon annan som får ta emot nöjdförklaringar skall föra särskilda anteckningar över sådana förklaringar och åtgärder som avses i 4 § tredje stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. enligt anvisningar som Kriminalvården meddelar.

När någon som avses i första stycket tagit emot en nöjdförklaring avseende dom på sluten ungdomsvård skall bevis om nöjdförklaring samma dag sändas till Statens institutionsstyrelse.

Första och andra styckena gäller inte när en nöjdförklaring tas emot av en tjänsteman vid ett särskilt ungdomshem. Förordning (2005:992).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:629, 2005:992

3 § Den som tagit emot en nöjdförklaring ska omedelbart sända underrättelse om detta till den domstol som meddelat domen. Den som tagit emot en sådan nöjdförklaring som avses i 6 kap. 4 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder eller i 5 kap. 3 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska omedelbart sända underrättelse om detta till åklagaren. Förordning (2012:567).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1180, 2012:567

4 § Det åligger Kriminalvården att se till att dom, som innebär att den dömde skall undergå kriminalvård i anstalt, blir verkställd.

Kan den dömde ej anträffas på annat sätt, skall Kriminalvården besluta om efterlysning av honom. Förordning (2005:992).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:992

5 § Om en dömd skall förpassas till en kriminalvårdsanstalt för att påföljden skall verkställas innan det bestämts i vilken anstalt han eller hon skall intas, skall Kriminalvården anvisa anstalt på begäran av den som skall låta verkställa förpassningen.

Om en viss anstalt blivit bestämd för den dömde och om han eller hon anträffas på avlägsen ort, skall den som har i uppgift att ombesörja hans eller hennes förpassning höra efter hos Kriminalvården, om den dömde skall förpassas till den angivna anstalten eller om han eller hon skall intas i en annan anstalt närmare den ort där han eller hon anträffats. Förordning (2005:992).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:1020, 2000:16, 2005:992

6 § När en häktad har tagits in i häkte eller kriminalvårdsanstalt skall häktet eller anstalten så snart det kan ske hos Kriminalvården höra efter om verkställbar dom i annat mål föreligger mot den häktade. Förordning (2005:992).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:992

7 § Verkställs dom samtidigt med häktning i annat mål, skall kriminalvårdsanstalt, Statens institutionsstyrelse, häkte eller chefsöverläkaren eller verksamhetschefen vid enhet som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning lämna uppgifter till Kriminalvården om verkställigheten.

I de fall Statens institutionsstyrelse svarar för avräkning av tid för frihetsberövanden enligt 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, skall Kriminalvården vidarebefordra uppgift som lämnats enligt första stycket till Statens institutionsstyrelse.

Närmare föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning och sättet för hur den skall fullgöras meddelas av Kriminalvården. Förordning (2006:296).

Ändringar/Förarbeten (6)

8 § I fall som avses i 7 § första stycket ska Kriminalvården underrätta domstolen i häktningsmålet om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning enligt 19 a eller 19 b § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. och 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård. Förordning (2012:567).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:676, 2005:992, 2012:567

9 § När dom angående den som är häktad eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt kommit in till anstalten, häktet eller den i 1 § avsedda enheten där den dömde förvaras, skall den som mottagit domen genast bevisligen ge den dömde del därav. Detta gäller även domsbevis om sådant har översänts. Förordning (1991:1414).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:1020, 1991:1414

10 § En ansökan om uppskov med verkställighet av en dom på fängelse ska ges in till Kriminalvården. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som den dömde vill åberopa.

Intyg och andra handlingar som den dömde vill åberopa i ärendet ska fogas till ansökan.

Blanketter för ansökan om uppskov ska tillhandahållas hos Kriminalvården och hos Polismyndigheten. Förordning (2014:1122).

Ändringar/Förarbeten (3)

11 § Kriminalvården ska göra den utredning som behövs för prövning av en ansökan om uppskov. Myndigheten får vid behov begära hjälp av Polismyndigheten. Förordning (2014:1122).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:992, 2014:1122

12 § Justitiedepartementet ska underrätta Kriminalvården när omständigheterna i ett nådeärende är sådana att de kan antas ha betydelse för frågan om verkställigheten ska skjutas upp i avvaktan på regeringens beslut. Kriminalvården avgör därefter om verkställigheten ska skjutas upp. Förordning (2013:655).

Ändringar/Förarbeten (4)

13 § Föreläggande enligt 10 § första stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. ska utfärdas utan dröjsmål. Därvid ska eftersträvas att beläggningen på anstalterna blir så jämn som möjligt under året. När det behövs för att tillgodose detta intresse får verkställigheten av domar på fängelse i högst tre månader anstå under en tid av upp till sex månader från det att domen blev verkställbar, under förutsättning att den dömde inte kan befaras undandra sig verkställigheten eller fortsätta brottslig verksamhet. Är det till fördel från angivna synpunkter bör i föreläggande om inställelse anges en bestämd dag för denna. Den dömde ska dock alltid påminnas om att han har rätt att inställa sig dessförinnan.

Om Kriminalvården med stöd av 10 § andra stycket lagen om beräkning av strafftid m.m. begär att Polismyndigheten ska förpassa den dömde, ska begäran om möjligt innehålla uppgift om den ort där den dömde vistas. Förordning (2014:1122).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:92, 2014:1122

14 § En dömd som förelagts att själv inställa sig vid en kriminalvårdsanstalt för att undergå påföljd är berättigad till ersättning av allmänna medel för nödvändiga resekostnader med anledning därav, om dessa kostnader överstiger 50 kronor. Ersättningen för sådana kostnader betalas enligt de grunder som gäller för statstjänstemän vid tjänsteresa inom landet med färdmedel i reguljärtrafik. Kostnaden för resa med tåg ersätts dock högst med det belopp som motsvarar avgiften för en plats i 2 klass, inberäknat avgiften i förekommande fall för en sovplats. Förordning (1990:1020).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1020

15 § I fall som avses i 14 § har den dömde rätt att få en rekvisition av biljett för resa med allmänt kommunikationsmedel. Rekvisition utfärdas av den anstalt där den dömde ska inställa sig eller av Polismyndigheten. Har Polismyndigheten utfärdat en sådan rekvisition, ska en anteckning om detta göras på det föreläggande som avses i 10 § första stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Har den dömde själv betalat kostnaden för resan eller är han eller hon berättigad till ersättning för resekostnader som inte täckts enligt första stycket, får kriminalvårdsanstalten ge den dömde ersättning enligt de grunder som anges i 14 §. Förordning (2014:1122).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:1020, 2014:1122
16 § Har upphävts genom förordning (2011:139).

17 § Om en dom på fängelse på viss tid ska verkställas och det visar sig att den dömde har begått brottet innan ett sådant straff som han eller hon dömts till för något annat brott har dömts ut, ska Kriminalvården, om det inte framgår av domarna att den andra påföljden har beaktats, anmäla detta till åklagaren i det mål i vilket den dom som sist förekommer till verkställighet har meddelats. Förordning (2016:756).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

18 § Förklarar övervakningsnämnd villkorligt medgiven frihet helt eller delvis förverkad och är den frigivne omhändertagen enligt 26 kap. 22 § brottsbalken, skall han förpassas till kriminalvårdsanstalt enligt anvisningar som meddelas av Kriminalvården. Är den villkorligt frigivne inte omhändertagen, skall bestämmelserna i 4, 5 samt 14-16 §§ tillämpas. Förordning (2005:992).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1979:704, 2005:992

19 § Närmare föreskrifter om tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. för dem som har dömts till annan påföljd än sluten ungdomsvård får meddelas av Kriminalvården. Förordning (2005:992).

Ändringar/Förarbeten (4)

20 § Beslut om tillgodoräknande enligt 19 b § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. ska grundas på de uppgifter som Kriminalvården får av den stat som verkställer överlämnandet, om det inte är uppenbart att uppgifterna är oriktiga.

I de fall Statens institutionsstyrelse svarar för avräkning av tid för frihetsberövande enligt 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, ska Kriminalvården vidarebefordra de mottagna uppgifterna till Statens institutionsstyrelse. Förordning (2012:567).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:567

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:286

Departement
Justitiedepartementet L5
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-04-01
SFS-nummer
1974:286

Förordning (1978:905) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ny 19 §
SFS-nummer
1978:905
Rubrik
Förordning (1978:905) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (1979:704) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändr. 17, 18 §§
SFS-nummer
1979:704
Rubrik
Förordning (1979:704) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (1981:240) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändr. 17 §
SFS-nummer
1981:240
Rubrik
Förordning (1981:240) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (1982:365) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändr. 12 §
SFS-nummer
1982:365
Rubrik
Förordning (1982:365) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (1987:92) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
1987-05-01
SFS-nummer
1987:92
Rubrik
Förordning (1987:92) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (1990:1020) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 5-7, 9, 10, 14, 15, 19 §§;omtryck
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1020
Rubrik
Förordning (1990:1020) om ändring i kungörelsen (1974:286) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (1991:1414) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändr. 1, 7, 9 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1414
Rubrik
Förordning (1991:1414) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (1992:145) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
upph. 1 §
Ikraft
1992-05-15
SFS-nummer
1992:145
Rubrik
Förordning (1992:145) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (1996:916) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:916
Rubrik
Förordning (1996:916) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (1998:629) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 19 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:629
Rubrik
Förordning (1998:629) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (2000:16) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 12 §§
Ikraft
2000-02-15
SFS-nummer
2000:16
Rubrik
Förordning (2000:16) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (2000:676) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraft
2000-10-01
SFS-nummer
2000:676
Rubrik
Förordning (2000:676) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (2003:1180) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändring 3 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1180
Rubrik
Förordning (2003:1180) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (2005:992) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:992
Rubrik
Förordning (2005:992) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (2006:296) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:296
Rubrik
Förordning (2006:296) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (2011:139) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 16 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:139
Rubrik
Förordning (2011:139) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (2012:567) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 8 §§;ny 20 §
Ikraft
2012-10-16
SFS-nummer
2012:567
Rubrik
Förordning (2012:567) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (2013:655) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2013-09-01
SFS-nummer
2013:655
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar om nåd som har getts in till regeringen före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2013:655) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (2014:1122) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 11, 13, 15 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1122
Rubrik
Förordning (2014:1122) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (2016:756) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2016-08-01
SFS-nummer
2016:756
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.
  • 2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla om rätten har tillämpat bestämmelser i 34 kap. brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2016.
Rubrik
Förordning (2016:756) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

2019:95

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:95
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation