lagen.nu

Förordning (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1366
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Fråga om undantag i visst fall från bestämmelserna i förordningen den 10 november 1724 angående främmandes Fahrt på Swerige och Finland och i förklaringen den 28 februari 1726 över denna förordning om förbud mot sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg prövas av Transportstyrelsen.

Om undantag i fråga om fartyg, som är registrerade i vissa främmande länder, finns särskilda överenskommelser. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag enligt första stycket. Förordning (2010:1582).

Ändringar/Förarbeten (4)

1 a § Förordningen den 10 november 1724 angående främmandes Fahrt på Swerige och Finland och förklaringen den 28 februari 1726 över denna förordning gäller inte för fartyg som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage), i lydelsen enligt Anslutningsfördraget av den 9 december 2011 om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, eller rådets förordning (EEG) nr 3921/91 av den 16 december 1991 om villkoren för att transportföretag skall få utföra inrikes transporter av gods eller passagerare på inre vattenvägar i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2014:1366).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1366, 1995:961

2 § Tullverket och kustbevakningen utövar tillsyn över att sjöfart ej bedrives i strid mot de bestämmelser som anges i 1 § första stycket. Förordning (1999:487).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1988:479, 1999:487

3 § Används fartyg uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid mot de bestämmelser som anges i 1 § första stycket utan att fartyget omfattas av ett sådant undantag som anges i 1 § andra stycket eller av rådets förordning (EEG) nr 3577/92, i lydelsen enligt Anslutningsfördraget av den 9 december 2011 om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, eller rådets förordning (EEG) nr 3921/91, i den ursprungliga lydelsen, som anges i 1 a §, döms befälhavaren och redaren eller den som i redarens ställe brukar fartyget till böter. Förordning (2014:1366).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:346, 2014:1366

4 § Transportstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1176).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1982:234, 1999:346, 2008:1176

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:235

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
SFS-nummer
1974:235

Förordning (1982:234) om ändring i kungörelsen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
SFS-nummer
1982:234
Rubrik
Förordning (1982:234) om ändring i kungörelsen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Förordning (1988:479) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:479
Rubrik
Förordning (1988:479) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Förordning (1995:961) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Förarbeten
EGTL364/92 s7
Ikraft
1995-08-01
CELEX-nr
392R3577
Omfattning
ändr. 1 §;ny 1 a §
SFS-nummer
1995:961
Rubrik
Förordning (1995:961) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Förordning (1999:346) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:346
Rubrik
Förordning (1999:346) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Förordning (1999:487) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:487
Rubrik
Förordning (1999:487) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Förordning (2008:1176) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1176
Rubrik
Förordning (2008:1176) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Förordning (2010:1582) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1582
Rubrik
Förordning (2010:1582) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Förordning (2014:1366) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 a, 3 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1366
Rubrik
Förordning (2014:1366) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation