lagen.nu

Förordning (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1974-04-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:838
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

1 § Utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" tilldelas den som har visat nit och redlighet såsom anställd hos staten under minst 30 år.

Avgår den anställde med pension eller föreligger annars särskild anledning, kan utmärkelsen komma i fråga redan efter 25 års anställningstid.

2 § Vid beräkning av anställningstiden bortses från tjänstgöringens faktiska omfattning, om ej särskilda skäl föranleder annat.

Med anställning hos staten jämställs anställning i verksamhet som har blivit förstatligad, om ej särskilda skäl föranleder annat. Förordning (1981:733).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:733

3 § Fråga om tilldelning av utmärkelsen prövas av den myndighet där arbetstagaren är anställd, om ej överordnad myndighet bestämmer annat. Är arbetstagaren chef för myndighet som lyder omedelbart under regeringen, prövas frågan dock av chefen för det departement dit myndigheten hör eller av myndighet eller tjänsteman som departementschefen bestämmer.

4 § Utmärkelsen består av ett ur, ett konstglas eller en medalj efter den belönades val. En myndighet får besluta att utöka urvalet (för utmärkelsen) med ett unikt föremål som anknyter till myndighetens verksamhet. Detta skall ske i samråd med Arbetsgivarverket. Förordning (1998:911).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1979:829, 1998:911

5 § Uret skall vara ett herr- eller damarmbandsur av guld. Konstglaset skall vara av kristall och unikt för utmärkelsen. Ur och konstglas skall vara försedda med en bild av lilla riksvapnet i enlighet med de anvisningar som Statsheraldikern meddelar. Medaljen, vars diameter är 27,5 millimeter, skall präglas i guld. Medaljens framsida skall utformas på det sätt som Kungl. Maj:ts Orden anvisar. På alla formerna av utmärkelsen skall inskriptionen "För nit och redlighet i rikets tjänst" finnas. Förordning (1998:911).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1979:829, 1998:911

6 § Utmärkelsen skall beställas av den myndighet som har beslutat om tilldelningen.

Ur, konstglas och medalj skall beställas hos de leverantörer som Arbetsgivarverket bestämmer. Förordning (1998:911).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1979:829, 1993:1075, 1998:911

7 § Utmärkelsen skall bekostas av den myndighet där den belönade är anställd. Förordning (1998:911).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:911

8 § Arbetsgivarverket får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:838).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1978:818, 1979:829, 2007:838

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:225

Departement
Finansdepartementet ESA
Förarbeten
Jfr prop. 1973:91, KU 1973:27, rskr 1973:266
SFS-nummer
1974:225

Förordning (1978:818) om ändring i kungörelsen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

Omfattning
ändr. 8 §
SFS-nummer
1978:818
Rubrik
Förordning (1978:818) om ändring i kungörelsen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

Förordning (1979:829) om ändring i kungörelsen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

Förarbeten
Jfr prop. 1973:91, KU 1973:27, rskr 1973:266
Omfattning
ändr. författningsrubr., 4, 5, 6, 8 §§;omtryck
SFS-nummer
1979:829
Rubrik
Förordning (1979:829) om ändring i kungörelsen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

Förordning (1981:733) om ändring i förordningen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1981:733
Rubrik
Förordning (1981:733) om ändring i förordningen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

Förordning (1993:1075) om ändring i förordningen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1993-11-01
SFS-nummer
1993:1075
Rubrik
Förordning (1993:1075) om ändring i förordningen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

Förordning (1998:911) om ändring i förordningen (1974:25) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft
1998-09-01
SFS-nummer
1998:911
Rubrik
Förordning (1998:911) om ändring i förordningen (1974:25) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

Förordning (2007:838) om ändring i förordningen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:838
Rubrik
Förordning (2007:838) om ändring i förordningen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation