lagen.nu

Bisjukdomslag (1974:211)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:80
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Bekämpning enligt denna lag får ske i fråga om bisjukdomar som regeringen föreskriver. Sådan föreskrift får meddelas endast beträffande bisjukdomar som sprids genom smitta och som kan allvarligt skada biodling. Lag (1990:94).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:94

2 § Den som har anledning antaga att bisjukdom, som omfattas av föreskrift enligt 1 §, angripit bisamhälle som han innehar skall genast anmäla detta. Sådan anmälan göres till tillsynsman eller annan myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1990:94).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:94

3 § För att bekämpa och hindra spridning av bisjukdom, som omfattas av föreskrift enligt 1 §, får regeringen eller tillsynsman eller annan myndighet som regeringen bestämmer

  • 1. förelägga innehavare av bisamhälle att vidtaga åtgärd för bekämpning av sjukdom hos bisamhället,
  • 2. förordna om förintande av bisamhälle,
  • 3. föreskriva att bibostäder som ej längre hyser levande bin samt honung, bivax och avfall av honung eller bivax skall förvaras på sådant sätt att bin icke kan få tillträde därtill,
  • 4. förbjuda eller föreskriva villkor för införsel, utförsel eller bortförande av levande bin, vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder och begagnade biodlingsredskap,
  • 5. vidtaga eller föreskriva annan åtgärd i fråga om enskilds egendom som finnes oundgängligen påkallad.

Åtgärd som avses i första stycket 2, 3 eller 5 kan verkställas genom tillsynsmans eller annan myndighets försorg. Lag (1990:94).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:94

3 a § Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag. Lag (2012:80).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:80

4 § Innehavare av mark eller byggnad är skyldig att lämna tillträde för undersökning eller åtgärd som behövs för tillämpningen av denna lag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Underlåter någon att fullgöra skyldighet som ålagts honom med stöd av 3 §, kan myndigheten låta verkställa åtgärden på den försumliges bekostnad.

Lagrumshänvisningar hit (2)

6 § För kostnad eller förlust som föranletts av beslut enligt denna lag eller med stöd av lagen meddelade bestämmelser kan utgå ersättning av statsmedel. Fråga om ersättning prövas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1990:94).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:94

7 § Kronofogdemyndigheten skall på begäran av tillsynsman eller annan myndighet som avses i 3 § första stycket lämna handräckning när det behövs för kontroll av att lagen eller med stöd av lagen meddelade bestämmelser efterleves eller för verkställighet av beslut enligt 5 §.

8 § Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

  • 1. underlåter att göra anmälan enligt 2 §,
  • 2. underlåter att efterkomma föreläggande eller bryter mot föreskrift eller förbud som meddelats med stöd av 3 §,
  • 3. åsidosätter skyldighet enligt 4 §.

9 § En tillsynsmans beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruksverk.

Annat beslut av en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som har meddelats med stöd av 3 eller 5 § gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:35).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:94, 1991:390, 1995:35

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:211

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 1974:24, JoU 1974:8, rskr 1974:146
SFS-nummer
1974:211

Lag (1990:94) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)

Förarbeten
Prop. 1989/90:57, 1989/90:JoU13, rskr 1989/90:114
Ikraft
1990-07-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 9 §§
SFS-nummer
1990:94
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1990:94) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)

Lag (1991:390) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)

Förarbeten
Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:390
Rubrik
Lag (1991:390) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)

Lag (1995:35) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 9 §
SFS-nummer
1995:35
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:35) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)

Lag (2012:80) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Omfattning
ny 3 a §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:80
Rubrik
Lag (2012:80) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation