lagen.nu

Lag (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1974-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1003
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-07-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-04-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-04-01 genom SFS 2018:1251

Inledande bestämmelser

1 § Dom på fängelse skall befordras till verkställighet enligt denna lag. Lagen gäller även i fråga om hur tid för sådan verkställighet skall beräknas.

Vad i denna lag är föreskrivet om fängelse gäller även fängelse vilket ålagts som förvandlingsstraff för böter. Lag (1981:212).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1979:692, 1981:212

Befordran av dom till verkställighet m.m.

2 § Har den som dömts till fängelse icke inom föreskriven tid fullföljt talan i målet såvitt angår den ådömda påföljden, får domen verkställas i denna del utan hinder av att åklagare eller målsägande fullföljt talan mot domen.

Dom som avses i första stycket får även i andra fall än som sägs där verkställas utan hinder av att domen ej vunnit laga kraft. Härom är särskilt stadgat. Lag (1981:212).

Rättsfall (2)

NJA 1989 s. 382: Sedan den tilltalade återkallat fullföljd vadetalan mot en tingsrättsdom,...
NJA 2014 s. 245: Meddelande av påföljdseftergift bör ses som en mera allmän möjlighet som...

3 § Dom på fängelse får även verkställas, om den dömde före fullföljdstidens utgång i den ordning som anges i denna lag avger förklaring att han avstår från talan mot domen såvitt angår den ådömda påföljden och medger att den får verkställas (nöjdförklaring). Lag (1981:212).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:212

4 § Den som är häktad får avge nöjdförklaring inför chefen för det häkte där han är intagen eller, om han är intagen i kriminalvårdsanstalt, inför chefen för anstalten eller inför någon annan tjänsteman där som har förordnats att ta emot sådan förklaring. Om den häktade är intagen på en sådan enhet som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, får han avge nöjdförklaring inför chefsöverläkaren, verksamhetschefen eller inför annan tjänsteman som någon av dem har förordnat.

Nöjdförklaring som avses i första stycket gäller endast om den som mottager förklaringen har tillgång till domen eller rättens bevis om målets utgång, såvitt rör den dömde (domsbevis), samt den dömde haft betänketid till andra dagen efter den då domen avkunnades för honom vid rätten eller på annat sätt delgavs honom. Den dömde skall om möjligt beredas tillfälle att under betänketiden samråda med sin försvarare.

Den som får taga emot nöjdförklaring enligt första stycket skall så snart det kan ske erinra den dömde om hans rätt att avge nöjdförklaring samt upplysa den dömde om när och hur det kan ske. Det åligger honom vidare att den dag, då nöjdförklaring först kan avges, efterhöra om den dömde vill avge sådan förklaring. Lag (2006:666).

Rättsfall (3)

NJA 1981 s. 433: Tilltalad, som dömts till fängelse, har avgivit nöjdförklaring. Den tilltalade,...
NJA 1985 s. 864: För att en nöjdförklaring som avgetts av någon som är intagen i...
RH 2006:58: En dom på fängelse avkunnades vid rätten utan att den dömde var närvarande....

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

5 § Bestämmelserna i 4 § äger motsvarande tillämpning i fråga om den som är omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller som undergår fängelse eller på annan grund är intagen i kriminalvårdsanstalt. Lag (1987:764).

Rättsfall (1)

NJA 1985 s. 864: För att en nöjdförklaring som avgetts av någon som är intagen i...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:764

6 § Den som inte är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt får avge nöjdförklaring inför chefen för en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte eller någon annan tjänsteman där som har förordnats att ta emot sådan förklaring eller inför Polismyndigheten.

Nöjdförklaring enligt första stycket får avges endast om den som vill avge förklaringen överlämnar dom eller domsbevis till den som ska ta emot förklaringen. Lag (2014:617).

Rättsfall (1)

NJA 2014 s. 245: Meddelande av påföljdseftergift bör ses som en mera allmän möjlighet som...

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § När nöjdförklaring avges, skall vittne närvara. Den som mottagit nöjdförklaring skall göra anteckning därom på den handling på grund varav förklaringen avgivits. Anteckningen skall underskrivas även av den dömde och vittnet.

Rättsfall (1)

NJA 2014 s. 245: Meddelande av påföljdseftergift bör ses som en mera allmän möjlighet som...

8 § Nöjdförklaring som avgivits enligt denna lag får icke återtagas. Har den dömde fullföljt talan mot domen i vad han därigenom dömts till fängelse, skall denna talan anses återkallad genom nöjdförklaringen. Lag (1981:212).

Rättsfall (4)

NJA 1981 s. 433: Tilltalad, som dömts till fängelse, har avgivit nöjdförklaring. Den tilltalade,...
NJA 2005 s. 291: Fråga om hovrätt varit skyldig att ta upp utvisningsfråga till prövning trots...
NJA 2014 s. 245: Meddelande av påföljdseftergift bör ses som en mera allmän möjlighet som...
RH 1997:1: Det s.k. Kodemordet: Gärningsman som var drygt 18 år gammal, har dömts för mord...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1979:692, 1981:212

9 § Är den som skall undergå fängelse häktad, omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller intagen i kriminalvårdsanstalt för att undergå påföljd i annat mål när domen får verkställas, skall kriminalvårdsanstalten eller häktet där han är intagen omedelbart befordra domen till verkställighet. Om han är intagen på en sådan enhet som avses i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, är det i stället verksamhetschefen som skall göra det.

Förvaras den som är häktad i målet ej i kriminalvårdsanstalt, skall han för verkställighet förpassas till sådan anstalt.

Är den dömde häktad i annat mål när domen får verkställas och förvaras han ej i kriminalvårdsanstalt, får verkställigheten påbörjas där han förvaras. Lag (1996:795).

Rättsfall (2)

NJA 1994 s. 230: Sedan häktad fullföljt talan mot en tingsrätts dom, varigenom han ådömts...
RH 1999:55: En tilltalad som var intagen i kriminalvårdsanstalt överklagade tingsrättens...

Ändringar/Förarbeten (4)

10 § Är den som ska undergå fängelse inte häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt när domen enligt 2 § första stycket får verkställas, ska Kriminalvården förelägga honom eller henne att senast en viss dag inställa sig vid den kriminalvårdsanstalt där domen ska verkställas.

Om den dömde inte följer eller inte kan nås av ett föreläggande enligt första stycket eller om det finns risk för det, ska Polismyndigheten på begäran av Kriminalvården låta förpassa honom eller henne till anstalten.

Avger den dömde nöjdförklaring inför en tjänsteman vid kriminalvårdsanstalt eller häkte, ska den som tar emot förklaringen omedelbart befordra domen till verkställighet. Avger den dömde nöjdförklaring inför Polismyndigheten, ska den som tar emot förklaringen se till att den dömde förpassas till kriminalvårdsanstalt.

Påträffas någon som avvikit från kriminalvårdsanstalt eller som i annat fall enligt särskilt beslut ska återföras till kriminalvårdsanstalt för fortsatt verkställighet av ett fängelsestraff, ska Polismyndigheten förpassa honom eller henne till en sådan anstalt.

Om det bedöms kunna ske utan risk för att den dömde avviker, får Polismyndigheten förelägga honom eller henne att inställa sig vid kriminalvårdsanstalten i stället för att förpassa honom eller henne dit. Lag (2014:617).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

11 § Den som skall förpassas till kriminalvårdsanstalt för att undergå påföljd får i anslutning härtill tillfälligt förvaras i allmänt häkte eller polisarrest i avvaktan på beslut om anstaltsplacering eller om det behövs med hänsyn till transportförhållandena. Lag (1976:375).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1976:375

12 § Om särskilda skäl föreligger med hänsyn till den dömdes hälsotillstånd, arbets- eller utbildningsförhållanden eller andra omständigheter, får Kriminalvården på ansökan av den som dömts till fängelse och icke är häktad bevilja uppskov med verkställigheten under viss tid, högst sex månader från den dag då domen enligt vad ovan är föreskrivet i denna lag får verkställas. Föreligger synnerliga skäl får uppskov beviljas under ytterligare högst sex månader. Kvinna som är havande eller ammar barn får beviljas uppskov under tid som prövas skälig.

Uppskov får ej beviljas, om det finns skälig anledning antaga att den dömde avviker. Uppkommer anledning till sådant antagande sedan uppskov beviljats, skall beslutet återkallas.

Visar den dömde att han har gett in ansökan om uppskov sist den dag då han enligt 10 § första stycket senast skulle ha inställt sig vid kriminalvårdsanstalt och har uppskov inte tidigare sökts i målet, skall verkställigheten anstå i avvaktan på Kriminalvårdens beslut. Lag (2005:970).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1982:364, 2005:970
13 § Har upphävts genom lag (2013:650).

14 § Regeringen får för annat fall än som avses i 12 § meddela bestämmelser om anstånd under högst sex månader med verkställigheten av dom beträffande den som dömts till fängelse och inte är häktad eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt. Lag (2013:650).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:650

15 § Om fängelse börjat verkställas och högre rätt förlänger tiden, skall verkställigheten fortsätta enligt den tidigare domen till dess den dömde avger nöjdförklaring i fråga om den nya domen eller denna på annan grund får verkställas. Lag (1981:212).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:212
16 § har upphävts genom lag (1981:212).
17 § har upphävts genom lag (1979:692).

18 § Häktas den som undergår fängelse av annan anledning än misstanke om brott, skall verkställigheten avbrytas. Lag (1981:212).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1979:692, 1981:212

Beräkning av strafftid m.m.

19 § Vid verkställighet av fängelse räknas strafftiden, när den dömde är häktad eller omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt, från den dag då domen får verkställas och i annat fall från den dag då den dömde enligt 10 § tas in i häkte eller kriminalvårdsanstalt eller omhändertas av Polismyndigheten för förpassning.

Den tid som en intagen vistas utanför anstalt enligt 10 kap. 3 § fängelselagen (2010:610), enligt 4 kap. 29, 29 a eller 31 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål eller enligt 2 kap. 12 § eller 3 kap. 3 § lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder ska räknas in i verkställighetstiden. Detsamma gäller den tid som en intagen vistas utanför anstalt med stöd av 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 2 eller 4 § eller 11 kap. 1 § fängelselagen, om inte särskilda skäl talar mot det.

Den tid som den dömde hållits i häkte i målet eller varit omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken efter det att slutlig dom eller beslut däri meddelades, ska räknas in i verkställighetstiden. Lag (2017:1003).

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 125: Avräkning av häktningstid.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

19 a § Om någon har dömts till fängelse på viss tid eller om rätten, med tillämpning av 34 kap. 3 § brottsbalken, har beslutat att sådan påföljd ska avse ytterligare brott, och den dömde med anledning av misstanke om brott, som prövats genom dom i målet, under en sammanhängande tid av minst 24 timmar har varit berövad friheten som anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning med stöd av 10 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, ska tiden för frihetsberövandet, till den del det inte samtidigt skett verkställighet av dom i annat mål, anses som tid under vilken den utdömda påföljden verkställts i anstalt.

Om rätten har undanröjt en villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsvård eller ungdomstjänst och i stället dömt till fängelse på viss tid, ska första stycket tillämpas, i den mån tillgodoräknande inte skett enligt första stycket eller 33 kap. 6 § tredje stycket brottsbalken, även i fråga om

  • 1. frihetsberövande som föregått den villkorliga domen, skyddstillsynen, ungdomsvården eller ungdomstjänsten,
  • 2. frihetsberövande som föregått dom genom vilken rätten beslutat att den villkorliga domen, skyddstillsynen, ungdomsvården eller ungdomstjänsten ska avse även ytterligare brott samt
  • 3. sådant omhändertagande som avses i 28 kap. 6 b § eller 11 § tredje stycket brottsbalken. Lag (2016:493).

Rättsfall (4)

NJA 2003 s. 141: Förutsättningar för resning på grund av rättstillämpning som uppenbart strider...
NJA 2012 s. 968: När någon döms till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst ska ett...
NJA 2015 s. 769: Långvarig häktning med restriktioner som inneburit isolering har vid...
RÅ 2010 ref. 45: Vid överlämnande till Sverige för straffverkställighet enligt en europeisk...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:493, 2000:176

19 b § Den som har överlämnats till Sverige för straffverkställighet enligt en europeisk arresteringsorder eller enligt en nordisk arresteringsorder, ska tillgodoräknas den tid som han eller hon med anledning av begäran om överlämnande har varit frihetsberövad utomlands. Lag (2011:1169).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1169

19 c § Den som efter en begäran enligt 2 kap. 7 § lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen har frihetsberövats i en annan medlemsstat och därefter påbörjar eller fortsätter verkställigheten av påföljden i Sverige ska tillgodoräknas den tid som han eller hon har varit frihetsberövad i den andra staten. Lag (2015:99).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:99

19 d § Förekommer till verkställighet på en gång dom på fängelse på livstid och dom på böter, förvandlingsstraff för böter, fängelse på viss tid, villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård, ska livstidsstraffet träda i stället för den andra påföljden.

Förekommer till verkställighet på en gång en dom på fängelse på viss tid i minst två år och en dom på böter eller förvandlingsstraff för böter som har meddelats innan den förstnämnda påföljden har börjat verkställas, ska fängelsestraffet träda i stället för den andra påföljden. Lag (2016:493).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:493

20 § För den som har börjat avtjäna fängelse på viss tid skall Kriminalvården så snart det kan göras fastställa dagen för strafftidens slut. Om strafftiden uppgår till mer än en månad skall myndigheten samtidigt även fastställa den tidigaste tidpunkten då villkorlig frigivning kan komma i fråga samt tidpunkten för prövotidens utgång.

När omständigheterna ger anledning till det, skall ett beslut enligt första stycket ändras. Lag (2005:970).

Ändringar/Förarbeten (8)

21 § Förekommer till verkställighet fängelse i högst två månader, skall vid beräkning av strafftiden omräkning ske till dagar, därvid månad skall anses utgöra trettio dagar. Antalet dagar skall läggas till den dag från vilken tiden räknas.

Skall tid för fängelse räknas efter månad eller år, skall den dag som genom sitt tal i månaden motsvarar den från vilken strafftiden räknas anses som slutdag. Finns ej motsvarande dag i slutmånaden, skall den månadens sista dag anses som slutdag. Ingår även dagar i tiden, skall antalet dagar läggas till slutdagen för den övriga tiden.

Är tiden för fängelse bestämd endast i dagar, skall antalet dagar läggas till den dag från vilken tiden räknas.

Uppkommer vid beräkning av tid för fängelse del av månad, anses månaden utgöra trettio dagar. Del av dag bortfaller. Lag (1982:364).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1979:692, 1982:364

22 § Skall enligt 19 a § eller domstols förordnande enligt 33 kap. 7 § brottsbalken fängelse anses verkställt till visst antal dagar, skall först beräknas slutdag utan avseende därpå och avdraget beräknas från den dagen. Detsamma gäller i fråga om tid som enligt 19 § andra stycket skall räknas som tid varunder straffet verkställts. Lag (2000:176).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:202, 2000:176

23 § Om avbrott ägt rum i verkställigheten av fängelse, ska det antal dagar som avbrottet varat läggas till slutdagen.

Som avbrott anses inte att den som avtjänar fängelse häktas med anledning av misstanke om brott. Lag (2010:617).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:617

24 § Har villkorligt medgiven frihet förklarats helt eller delvis förverkad, skall vad som förverkats anses som nytt straff vid beräkning av tiden. Lag (1979:692).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1979:692

25 § Skall dom på fängelse verkställas sedan den dömde börjat undergå annat sådant straff men innan han frigivits, skall strafftiderna sammanläggas för bestämmande av slutdagen.

26 § Om den dömde har varit intagen för verkställighet av en dom på fängelse före den dag från vilken strafftiden enligt 19 § skall räknas, får Kriminalvården förordna att den tid under vilken han sålunda har varit berövad friheten skall inräknas i verkställighetstiden. Lag (2005:970).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:970, 1981:212, 1979:692
27 § Har upphävts genom lag (1981:212).

Övriga bestämmelser

28 § Kriminalvården meddelar de beslut som avses i denna lag. Beslut enligt lagen gäller omedelbart om inte något annat förordnas. Lag (2005:970).

Ändringar/Förarbeten (4)

29 § Kriminalvårdens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2005:970).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:439, 2005:970

30 § Ett beslut får inte överklagas enligt 29 § innan beslutet har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den dömdes nackdel. Lag (2005:970).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:1698, 2005:970, 2005:970

31 § En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den dömde fick del av beslutet. I begäran om omprövning skall den dömde ange vilket beslut som avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär. Lag (2005:970).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:970

32 § Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den dömde felaktig underrättelse om hur man begär omprövning. Lag (2005:970).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:970

33 § Kriminalvårdens beslut enligt 29 § överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller det frivårdskontor är beläget där den dömde var inskriven när det första beslutet i ärendet fattades. Lag (2009:785).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:785, 2005:970

34 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheter för kommuner, landsting och enskilda att

  • 1. vidta åtgärder i anslutning till att en nöjdförklaring får lämnas, och
  • 2. lämna de uppgifter med anledning av verkställighet av dom som behövs enligt denna lag. Lag (2013:857).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:857

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:202

Departement
Justitiedepartementet L5
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-04-01
Förarbeten
Prop. 1974:20, JuU 1974:2, rskr 1974:99
SFS-nummer
1974:202

1974:204

Förarbeten
Prop. 1974:20, JuU 1974:2, rskr 1974:99
Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1974:204

Lag (1976:375) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1975/76:90, JuU 1975/76:31, rskr 1975/76:236
Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
1976:375
Rubrik
Lag (1976:375) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1979:692) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1978/79:212, JuU 1978/79:38, rskr 1978/79:408
Omfattning
upph. 17, 26 §§;ändr. 1-4, 6, 8-10, 13-16, 18, 20, 21, 24, 27 §§
SFS-nummer
1979:692
Rubrik
Lag (1979:692) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1981:212) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr 1980/81:211
Omfattning
upph. 16, 27 §§;ändr. 1-3, 8-10, 15, 18 §§;ny 26 §
SFS-nummer
1981:212
Rubrik
Lag (1981:212) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1981:329) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1980/81:44, JuU 1980/81:32, rskr 1980/81:252
Omfattning
ändr. 20, 28 §§
SFS-nummer
1981:329
Rubrik
Lag (1981:329) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1982:364) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1981/82:153, JuU 1981/82:51, rskr 1981/82:297
Omfattning
ändr. 12, 13, 20, 21 §§
SFS-nummer
1982:364
Rubrik
Lag (1982:364) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1983:242) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1982/83:85, JuU 1982/83:26, rskr 1982/83:241
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:242
Rubrik
Lag (1983:242) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1984:397) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1983/84:148, JuU 1983/84:26, rskr 1983/84:333
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:397
Rubrik
Lag (1984:397) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1986:321) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1985/86:147, JuU 1985/86:31, rskr 1985/86:276
Omfattning
ändr. 20, 28 §§
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:321
Rubrik
Lag (1986:321) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1986:653) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Omfattning
ändr. 4, 6, 9, 10, 13 §§
Ikraft
1987-06-01
SFS-nummer
1986:653
Rubrik
Lag (1986:653) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1987:764) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:106, JuU 1986/87:32, rskr 1986/87:279
Omfattning
ändr. 5, 9, 19 §§
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:764
Rubrik
Lag (1987:764) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1990:1010) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1989/90:154, 1990/91:JuU2, rskr 1990/91:14
Omfattning
ändr. 4, 6, 10, 28 §§;omtryck
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1010
Rubrik
Lag (1990:1010) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1991:1145) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:58, 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Omfattning
ändr. 4, 9 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1145
Rubrik
Lag (1991:1145) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1993:202) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:4, bet. 1992/93:JuU19, rskr. 1992/93:223
Omfattning
ändr. 20, 22 §§
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:202
Rubrik
Lag (1993:202) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1994:439) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319
Ikraft
1994-10-01
Omfattning
ändr. 29 §
SFS-nummer
1994:439
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Beslut som meddelats av Kriminalvårdsstyrelsen före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1994:439) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1995:1698) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ikraft
1996-05-01
Omfattning
ny 30 §
SFS-nummer
1995:1698
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

Rubrik
Lag (1995:1698) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1996:795) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Omfattning
ändr. 4, 9 §§
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:795
Rubrik
Lag (1996:795) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1998:609) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:609
Rubrik
Lag (1998:609) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (2000:176) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ikraft
2000-10-01
Omfattning
ändr. 22 §;ny 19 a §
SFS-nummer
2000:176
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000. Om domstol före ikraftträdandet har förordnat att fängelse skall anses verkställt till visst antal dagar, tillämpas 22 § i dess äldre lydelse.

Rubrik
Lag (2000:176) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (2005:970) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
upph. 30 §;ändr. 10, 12, 20, 26, 28, 29 §§;nya 30, 31, 32, 33 §§
SFS-nummer
2005:970
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdsstyrelsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället gälla Kriminalvården.
Rubrik
Lag (2005:970) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (2006:666) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:195, bet. 2005/06:SoU28, rskr. 2005/06:342
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:666
Rubrik
Lag (2006:666) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (2009:785) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:785
Rubrik
Lag (2009:785) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (2010:617) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Omfattning
ändr. 19, 23 §§
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2010:617
Rubrik
Lag (2010:617) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (2011:1169) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Omfattning
ny 19 b §
Ikraft
2012-10-16
SFS-nummer
2011:1169
Rubrik
Lag (2011:1169) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förordning (2012:576) om ikraftträdande av lagen (2011:1169) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2011:1169
SFS-nummer
2012:576
Rubrik
Förordning (2012:576) om ikraftträdande av lagen (2011:1169) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (2013:650) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276
Ikraft
2013-09-01
Omfattning
upph. 13 §;ändr. 14 §
SFS-nummer
2013:650
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar om nåd som har getts in till regeringen före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:650) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (2013:835) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:170, bet. 2013/14:JuU4, rskr. 2013/14:30
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:835
Rubrik
Lag (2013:835) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (2013:857) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:176, bet. 2013/14:JuU2, rskr. 2013/14:29
Omfattning
ny 34 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:857
Rubrik
Lag (2013:857) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (2014:617) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 6, 10, 19 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:617
Rubrik
Lag (2014:617) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (2015:99) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Omfattning
ny 19 c §
Ikraft
2015-04-01
SFS-nummer
2015:99
Rubrik
Lag (2015:99) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (2016:493) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241
Omfattning
ändr. 19 a §;ny 19 d §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:493
Rubrik
Lag (2016:493) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (2017:1003) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:1003
Rubrik
Lag (2017:1003) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

2018:1251

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1251
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation