lagen.nu

Lag (1974:191) om bevakningsföretag

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1974-04-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:146
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-15

1 § Med bevakningsföretag avses i denna lag den som yrkesmässigt åtar sig att för annans räkning

 • 1. bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet, offentlig tillställning eller något annat sådant,
 • 2. bevaka enskild person för dennes skydd, eller
 • 3. bevaka sedlar, mynt eller annan egendom i samband med transport.

Lagen gäller inte bevakning som utförs av statlig eller kommunal myndighet. Den gäller inte heller bevakning som utförs av enskild person, om denne endast fullgör uppdrag med stöd av ett förordnande som har meddelats honom av en myndighet enligt en bestämmelse i lag. Lag (2006:517).

Rättsfall (1)

RH 1994:120: Lagen (1974:191) om bevakningsföretag har inte ansetts tillämplig vid utförande...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:517

2 § Bevakningsföretag får inte bedriva verksamhet som avses i 1 § första stycket utan tillstånd enligt denna lag (auktorisation).

Föreskriven utbildning av personal som skall utföra bevakningstjänst får ske endast efter auktorisation enligt denna lag. Företag som utan att vara bevakningsföretag bedriver sådan utbildning kallas utbildningsföretag. Lag (2006:517).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:148, 2006:517
2 a § Ny beteckning 16 § genom lag (2009:311).

3 § Auktorisation får beviljas endast om det kan antas att verksamheten

 • 1. kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i övrigt i överensstämmelse med god sed inom branschen,
 • 2. inte kommer att få en från allmän synpunkt olämplig inriktning, och
 • 3. kommer att uppfylla de krav som ställs på verksamhet av det slag som företaget skall bedriva.

Vid prövning enligt första stycket skall det särskilt beaktas att företaget har en lämplig organisation och planläggning av sin verksamhet.

För auktorisation krävs också att företaget har utsett en person som föreståndare för verksamheten. Lag (2006:517).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:517

3 a § I ett beslut om auktorisation skall det anges vilket eller vilka slag av verksamheter som auktorisationen avser. Lag (2006:517).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:517

3 b § En enskild person som tillfälligt bedriver bevakningsverksamhet eller utbildning i Sverige har, trots 3 §, auktorisation för verksamheten om han eller hon

 • 1. har gett in en fullständig förhandsanmälan,
 • 2. uppfyller de villkor för tillfällig yrkesutövning som gäller enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen, och
 • 3. har underrättats skriftligen om att förutsättningarna enligt 1 och 2 är uppfyllda.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från kravet på att en person ska ha underrättats enligt första stycket 3 för att ha auktorisation. Lag (2016:146).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:146, 2009:311

4 § All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag skall vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i ett sådant företag. Detsamma gäller föreståndaren för verksamheten samt ledamöter och suppleanter i bevakningsföretagets styrelse. Lag (2006:517).

Rättsfall (1)

RÅ 1995 ref. 18: Trafiknykterhetsbrott begånget nära sex år efter godkännande för anställning...

Lagrumshänvisningar hit (8)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:517

4 a § Den som hos ett auktoriserat bevakningsföretag tillfälligt arbetar i Sverige är, trots 4 §, godkänd för arbetet om han eller hon

 • 1. har gett in en fullständig förhandsanmälan,
 • 2. uppfyller de villkor för tillfällig yrkesutövning som gäller enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen, och
 • 3. har underrättats skriftligen om att förutsättningarna enligt 1 och 2 är uppfyllda.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från kravet på att en person ska ha underrättats enligt första stycket 3 för att vara godkänd. Lag (2016:146).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:146, 2009:311

4 b § Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Lag (2016:146).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:146

5 § Frågor om auktorisation prövas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska inhämta Polismyndighetens yttrande innan auktorisation beviljas.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag. Lag (2014:582).

Ändringar/Förarbeten (5)

6 § Prövning som avses i 4 § görs av länsstyrelsen.

Ett godkännande enligt 4 § får begränsas till viss tid, om det finns särskilda skäl.

Frågor om godkännande enligt 4 a § prövas av länsstyrelsen. Lag (2012:79).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:517, 2009:311, 2012:79

7 § Den som är godkänd för anställning i bevakningsföretag och har till uppgift att utföra bevakningstjänst (väktare) har det skydd som avses i 17 kap. 5 § brottsbalken när han utför sådan tjänst. Lag (1989:148).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1975:687

8 § Tillsyn över auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag utövas av länsstyrelsen. Andra myndigheter ska på begäran lämna länsstyrelsen den hjälp som behövs för tillsynen.

Vid tillsynen ska länsstyrelsen särskilt kontrollera att de villkor för auktorisation som anges i 3 § fortfarande är uppfyllda. Lag (2012:79).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:311, 2012:79

9 § Auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag ska lämna länsstyrelsen de upplysningar om verksamheten som den begär för sin tillsyn.

Företagen ska före mars månads utgång varje år skicka in en redogörelse för föregående års verksamhet till länsstyrelsen.

Vad som föreskrivs i andra stycket gäller inte verksamhet som avses i 3 b §. Lag (2009:311).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:311, 1980:588

10 § Länsstyrelsen har rätt att inspektera auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag och att ta del av samtliga handlingar som rör företagens bevakningsverksamhet eller utbildning av väktare. Inspektionen skall göras så snart det finns anledning till det, dock minst en gång vartannat år. Lag (1989:148).

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Underlåter ett auktoriserat bevaknings- eller utbildningsföretag att lämna upplysningar enligt 9 § första stycket, att sända in redogörelse enligt 9 § andra stycket eller att lämna tillgång till handlingar enligt 10 §, får länsstyrelsen förelägga vite. Lag (1989:148).

12 § Länsstyrelsen får förelägga ett auktoriserat bevaknings- eller utbildningsföretag att vidta de rättelser och andra åtgärder som föranleds av tillsynen. Föreläggandet får förenas med vite. Lag (1989:148).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1980:588

13 § En auktorisation kan återkallas när det inte längre finns förutsättningar enligt denna lag för auktorisation eller när det i övrigt finns särskild anledning till återkallelse.

I stället för att återkalla auktorisationen kan länsstyrelsen begränsa den till att omfatta visst eller vissa slag av verksamheter.

Frågor om återkallelse av auktorisation prövas av den länsstyrelse som utövar tillsyn över det berörda företaget. Vid behandlingen av en sådan fråga ska länsstyrelsen inhämta Polismyndighetens yttrande. Ett sådant yttrande behövs dock inte om skälet för återkallelsen är att företaget har försatts i konkurs eller självt har begärt att auktorisationen ska återkallas.

Ett beslut om återkallelse av en auktorisation eller en begränsning av auktorisationens omfattning gäller omedelbart, om inte annat förordnas. Lag (2014:582).

Rättsfall (1)

RÅ 1995 ref. 18: Trafiknykterhetsbrott begånget nära sex år efter godkännande för anställning...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1980:588, 2006:517, 2014:582

13 a § Ett godkännande enligt 4 § kan återkallas när det inte längre finns förutsättningar enligt denna lag för godkännande eller när det i övrigt finns särskild anledning till återkallelse. Ett godkännande skall återkallas när den som godkännandet avser har lämnat sin anställning eller sitt uppdrag hos ett auktoriserat bevakningsföretag och inte inom tre månader därefter har visat att han eller hon har fått en ny anställning eller ett nytt uppdrag hos ett sådant företag.

Om det finns synnerliga skäl, får länsstyrelsen i stället för att återkalla ett godkännande begränsa det till en viss verksamhet eller ett visst område.

Frågor om återkallelse av godkännande prövas av den länsstyrelse som har godkänt den som prövningen avser eller, om frågan angår föreståndaren för verksamheten eller en ledamot eller en suppleant i det berörda företagets styrelse, av den länsstyrelse som utövar tillsyn över företaget.

Ett beslut om återkallelse av eller en begränsning i ett godkännande gäller omedelbart, om inte annat förordnas. Lag (2006:517).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:517

13 b § I fråga om verksamhet som avses i 3 b och 4 a §§ gäller att länsstyrelsen, om den bedömer att det finns grund för återkallelse av auktorisation eller godkännande enligt 13 och 13 a §§, får förklara att personen i fråga inte längre har auktorisation respektive är godkänd. I övrigt gäller bestämmelserna i 13 och 13 a §§ i tillämpliga delar för sådan verksamhet. Lag (2012:79).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:79, 2009:311

14 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver verksamhet som avses i 1 § första stycket utan auktorisation eller lämnar osann uppgift i fall som avses i 9 §. Lag (1989:148).

Rättsfall (1)

RH 1994:120: Lagen (1974:191) om bevakningsföretag har inte ansetts tillämplig vid utförande...

15 § Länsstyrelsens beslut i ärenden enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Polismyndigheten får överklaga länsstyrelsens beslut i ärenden om auktorisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:582).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1989:148, 1995:34, 2014:582

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om auktorisation och godkännande samt om villkor för de verksamheter som omfattas av denna lag. Lag (2009:311).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1980:588, 2009:311, 2006:517

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:191

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 1974:39, NU 1974:12, rskr 1974:125
SFS-nummer
1974:191

1975:687

Förarbeten
Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1975:687

Lag (1980:588) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Förarbeten
Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
Omfattning
nuvarande 9-12 §§ betecknas 13-16 §§;ändr. 1-3, 5, 6, 8, nya 13-16 §§;nya 9-12 §§;omtryck
SFS-nummer
1980:588
Rubrik
Lag (1980:588) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Lag (1989:148) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Förarbeten
Prop. 1988/89:63, 1988/89:NU12, rskr 1988/89:113
Ikraft
1989-07-01
Omfattning
ändr. 2, 5-15 §§;omtryck
SFS-nummer
1989:148
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.
 • 2. Annan än auktoriserat bevakningsföretag som vid lagens ikraftträdande bedriver föreskriven utbildning av väktare får, under förutsättning att ansökan om auktorisation av sådan verksamhet görs före den 1 oktober 1989, fortsätta verksamheten till dess ansökningen slutligt har prövats. Avslås ansökningen får, när särskilda skäl föreligger, ändå medges att verksamheten får fortsätta under en viss övergångstid.
 • 3. Ett auktoriserat bevakningsföretag som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet för bevakning av enskild person för dennes skydd eller föreskriven utbildning av väktare behöver inte auktorisation av denna verksamhet under förutsättning att den före ikraftträdandet har getts tillkänna för tillsynsmyndigheten.
 • 4. I fråga om överklagande och underställning av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (1989:148) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Lag (1995:34) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 15 §
SFS-nummer
1995:34
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:34) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Lag (2006:517) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:136, bet. 2005/06:JuU35, rskr. 2005/06:299
Ikraft
2006-07-01
Omfattning
upph. 16 §;ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 §§;nya 2 a, 3 a, 13 a §§
SFS-nummer
2006:517
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelsen i 4 § om godkännande av styrelsesuppleanter skall dock tillämpas först från och med den 1 juli 2007.
 • 2. Ett beslut om auktorisation som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller längst till utgången av juni 2007. Om ett bevaknings- eller utbildningsföretag som har meddelats auktorisation enligt äldre bestämmelser före utgången av juni 2007 ger in en ansökan om att få bedriva verksamhet enligt de nya bestämmelserna, gäller äldre beslut om auktorisation även därefter, dock längst till dess att frågan om ny auktorisation slutligt har avgjorts.
Rubrik
Lag (2006:517) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Lag (2009:311) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:157, bet. 2008/09:JuU12, rskr. 2008/09:221, EUTL255/2005 s22, EUTL363/2006 s141
Ikraft
2009-06-01
CELEX-nr
32005L0036, 32006L0100
Omfattning
nuvarande 2 a betecknas 16 §;ändr. 5, 6, 8, 9 §§, den nya 16 §;nya 3 b, 4 a, 13 b §§
SFS-nummer
2009:311
Rubrik
Lag (2009:311) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Lag (2012:79) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 13 b §§
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:79
Rubrik
Lag (2012:79) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Lag (2014:582) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 5, 13, 15 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:582
Rubrik
Lag (2014:582) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Lag (2016:146) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Omfattning
ändr. 3 b, 4 a §§;ny 4 b §
Ikraft
2016-04-15
SFS-nummer
2016:146
Rubrik
Lag (2016:146) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation