lagen.nu

Inkassolag (1974:182)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1974-04-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:415
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller indrivning av egen eller annans fordran genom krav eller annan inkassoåtgärd (inkassoverksamhet). Med inkassoåtgärd förstås åtgärd som innebär annan påtryckning på gäldenären än angivande av tid för betalning eller uppgift om att fordringen, om den inte betalas, kommer att överlämnas till någon annan för inkasso.

Beträffande enskilda personers indrivning av egna eller närståendes fordringar och dödsbons indrivning av egna fordringar tillämpas lagen endast om fordringen har uppkommit i näringsverksamhet eller har övertagits för indrivning. Som närstående till en indrivare anses den som är gift med indrivaren eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till indrivaren eller är besvågrad med honom eller henne i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon samt den som på annat sätt står indrivaren personligen särskilt nära.

Lagen gäller ej Kronofogdemyndighetens verksamhet. Lag (2006:691).

Rättsfall (3)

NJA 1990 s. 585: Fråga om en konkursansökan utgör en inkassoåtgärd i inkasso lagens mening.
RÅ 1994 ref. 34: Rättsprövning. Fråga om en av Datainspektionen meddelad föreskrift har legat...
RH 2007:70: Två män har vid ett oaviserat besök i en persons kombinerade arbetsplats och...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1981:738, 1999:73, 2006:691

Tillstånd för viss inkassoverksamhet

2 § Inkassoverksamhet, som avser indrivning av fordringar för annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning, får bedrivas endast efter tillstånd av Datainspektionen.

Om inkassoverksamheten utgör ett underordnat led i en annan verksamhet och inte någon av verksamheterna utgör näringsverksamhet eller om inkassoverksamheten bedrivs av ett företag för ett annat företag inom samma koncern behövs tillstånd endast i fall då inkassoverksamheten avser fordringar som tillkommer eller har övertagits från någon som inte utan tillstånd enligt denna lag hade kunnat driva in fordringarna.

Tillstånd behövs inte för inkassoverksamhet som bedrivs av företag under Finansinspektionens tillsyn eller av advokater. Lag (1999:73).

Rättsfall (1)

RH 2007:70: Två män har vid ett oaviserat besök i en persons kombinerade arbetsplats och...

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Tillstånd får meddelas endast om verksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Tillstånd får meddelas för en tid av högst tio år i sänder. Tillståndet får förenas med föreskrift om hur verksamheten skall bedrivas och om skyldighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för tillståndet. Lag (1981:738).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:738

Regler för inkassoverksamhet

4 § Inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed. Därvid skall iakttagas att gäldenär ej vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättes för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.

Rättsfall (2)

RÅ 1994 ref. 34: Rättsprövning. Fråga om en av Datainspektionen meddelad föreskrift har legat...
RH 1997:41: Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:738

5 § Krav mot en gäldenär skall framställas skriftligt. Kravet skall innehålla tydlig uppgift om borgenärens namn och om det förhållande som fordringen grundar sig på. Är det fråga om en fordran som har överlåtits eller pantsatts och kan gäldenären på grund härav ej med befriande verkan betala till överlåtaren eller pantsättaren, skall kravet innehålla en tydlig upplysning om detta förhållande. I krav bör lämnas anvisning om lämpligt betalningssätt.

I krav skall vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för kostnader anges var för sig. I fråga om ränta skall särskilt anges beloppet av upplupen ränta, räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund för ränteberäkningen.

I samband med krav skall anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har att betala frivilligt eller anmäla om han har någon invändning mot kravet. Lag (1981:738).

Rättsfall (1)

RH 1997:41: Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:738

6 § Rättslig åtgärd med anledning av fordran får ej vidtagas förrän gäldenären tillställts krav som avses i 5§ och den angivna tiden löpt ut.

7 § Bestämmelsen i 6§ gäller ej, om gäldenären uppenbarligen söker undandraga sig att betala eller om det annars föreligger särskilda skäl att frångå vad som föreskrivs där. Lag (1981:738).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:738

8 § Föreligger sannolika skäl för att fordran ej är lagligen grundad eller framstår fordringen annars som obefogad, bör inkassoåtgärd ej vidtagas.

Rättsfall (1)

RH 1997:41: Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill...

Verkan av viss betalning

9 § Betalning som gäldenären erlagt till den som har uppdrag att driva in fordran är gällande mot borgenären.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:738

Hantering av inkasserade medel

10 § Medel som har inkasserats för annans räkning skall hållas avskilda. Har medlen uppburits i inkassoverksamhet som inte är av tillfällig natur och inte avser endast enstaka fordringar, skall de utan dröjsmål insättas på räkning i bank eller motsvarande.

Om den som får en borgenärs uppdrag att driva in en fordran har ett annat, fortlöpande uppdrag av borgenären att i väsentlig omfattning uppbära medel för dennes räkning utan skyldighet att hålla dessa medel avskilda, kan parterna skriftligen överenskomma om undantag från första stycket.

Medel som har inkasserats för annans räkning skall utan dröjsmål redovisas till denne, om ej annat har avtalats. Lag (1981:738).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:738, 1981:738

Register i inkassoverksamhet

10 a § Register som avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig inkassoverksamhet får överlåtas eller upplåtas till annan endast efter medgivande av datainspektionen.

Den som upphör med tillståndspliktig inkassoverksamhet eller som avser att flytta en sådan verksamhet till ett annat land eller att kassera ett register som avser gäldenärer och som används i sådan verksamhet skall anmäla detta till datainspektionen. Inspektionen föreskriver i sådana fall hur det skall förfaras med register som nu nämnts och som berörs av åtgärden. Lag (1981:738).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:738

Tystnadsplikt i inkassoverksamhet

11 § Den som är eller har varit verksam i en inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för någon annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon till följd därav har fått veta om enskildas personliga förhållanden eller om yrkes- eller affärshemligheter. Detta gäller dock inte i fråga om inkassoverksamhet som är av tillfällig natur och avser endast enstaka fordringar.

Första stycket tillämpas inte i fråga om den som enligt någon annan författning är underkastad en motsvarande tystnadsplikt. I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:415).

Ändringar/Förarbeten (5)

Kostnader för inkassoåtgärder

12 § Om gäldenärers skyldighet att ersätta kostnader för inkassoåtgärder finns särskilda bestämmelser. Lag (1981:738).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:738, 1981:738

Tillsyn m.m.

13 § Datainspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag. Inspektionens tillsyn omfattar dock inte verksamhet som bedrivs av företag under Finansinspektionens tillsyn eller av advokater.

Tillsynen skall utövas så, att den inte vållar större kostnader eller olägenheter än som är nödvändigt. Lag (1999:73).

Rättsfall (1)

RH 1997:41: Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1980:527, 1988:1396, 1999:73

14 § Datainspektionen har rätt att företaga inspektion hos den som bedriver inkassoverksamhet och att taga del av samtliga handlingar som rör verksamheten.

Den som bedriver verksamheten skall lämna datainspektionen de upplysningar om verksamheten som inspektionen begär för sin tillsyn.

Underlåter den som bedriver verksamheten att lämna tillgång till handling eller att lämna upplysning i fall som avses i denna paragraf, får inspektionen förelägga vite.

15 § Om datainspektionens tillsyn föranleder det, kan inspektionen meddela föreskrifter om hur inkassoverksamheten skall bedrivas och om skyldighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för tillståndet att bedriva inkassoverksamheten. Föreskrifter om hur inkassoverksamheten skall bedrivas får förenas med vite.

Om den som har fått tillstånd att bedriva inkassoverksamhet åsidosätter bestämmelse i denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen och rättelse ej vidtas eller om förutsättningarna för tillståndet i övrigt inte längre föreligger, får datainspektionen återkalla tillståndet. Lag (1985:356).

Rättsfall (1)

RÅ 1994 ref. 34: Rättsprövning. Fråga om en av Datainspektionen meddelad föreskrift har legat...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1985:356
16 § Har upphävts genom lag (1980:969).

Straff och skadestånd m.m.

17 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

Rättsfall (1)

RH 2007:70: Två män har vid ett oaviserat besök i en persons kombinerade arbetsplats och...

Ändringar/Förarbeten (4)

Förverkande av register

17 a § Har inkassoverksamhet bedrivits utan föreskrivet tillstånd, skall register som avser gäldenärer och som har använts i verksamheten förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller, om ett register har överlåtits eller upplåtits i strid med 10 a § första stycket eller om föreskrift som har meddelats enligt 10 a § andra stycket andra meningen ej har följts. Lag (1981:738).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:738, 1981:1055

18 § Den som bedriver inkassoverksamhet skall ersätta skada som till följd av verksamheten tillfogas någon genom otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd. Vid bedömande om och i vad mån skada har uppstått tages hänsyn även till lidande och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Rättsfall (4)

ARN 1995-0908: Fråga om uppsägning av kreditavtal skett i strid med konsumentkreditlagens...
ARN 1996-0285: Fråga om bank genom otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig...
NJA 1985 s. 143: Skadestånd på grund av otillbörlig inkassoåtgärd. 18 § inkassolagen (1974:182).
RH 2007:70: Två män har vid ett oaviserat besök i en persons kombinerade arbetsplats och...

19 § Datainspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Justitiekanslern får föra talan för att ta till vara allmänna intressen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut om föreläggande av vite. Lag (1998:381).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1975:744, 1994:1398, 1998:381

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:182

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1974:42, NU 1974:17, rskr 1974:133
SFS-nummer
1974:182

1975:744

Förarbeten
Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Omfattning
ändr. 17, 19 §§
SFS-nummer
1975:744

Lag (1980:527) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Förarbeten
NU 1979/80:66, rskr 1979/80:415
Omfattning
ändr. 2, 13 §§
SFS-nummer
1980:527
Rubrik
Lag (1980:527) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Lag (1980:969) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Förarbeten
Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:25, rskr 1980/81:82
Omfattning
upph. 16 §;ändr. 11 §
SFS-nummer
1980:969
Rubrik
Lag (1980:969) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Lag (1981:738) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Förarbeten
Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:30, rskr 1980/81:429
Omfattning
ändr. 1-3, 5, 7, 10, 11, 12, 17 §§, rubr. närmast före 1, 2, 4 §§;nya 10 a, 17 a §§, rubr. närmast före 9, 10, 10 a, 11, 12, 17 a §§;omtryck
SFS-nummer
1981:738
Rubrik
Lag (1981:738) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Lag (1981:1055) om ändring i lagen (1981:738) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Förarbeten
NU 1981/82:3, rskr 1981/82:27
Omfattning
utgår rubr. närmast före 17 a §;ändr. 11 §
SFS-nummer
1981:1055
Rubrik
Lag (1981:1055) om ändring i lagen (1981:738) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Lag (1985:356) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Förarbeten
Prop. 1984/85:90, NU 1984/85:19, rskr 1984/85:243
Omfattning
ändr. 15, 17 §§
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:356
Rubrik
Lag (1985:356) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Lag (1988:1396) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Förarbeten
Prop. 1986/87:143, 1988/89:FiU4, rskr 1988/89:30
Omfattning
ändr. 2, 13 §§
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1396
Rubrik
Lag (1988:1396) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Lag (1994:1398) om ändring i inkassolagen (1974:1398)

Förarbeten
Prop. 1994/95:51, bet. 1994/95:KU20, rskr. 1994/95:36
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 19 §
SFS-nummer
1994:1398
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1994:1398) om ändring i inkassolagen (1974:1398)

Lag (1998:381) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ikraft
1998-10-01
Omfattning
ändr. 19 §
SFS-nummer
1998:381
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1998:381) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Lag (1999:73) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:181, bet. 1998/99:JuU7, rskr. 1998/99:133
Omfattning
ändr. 1, 2, 13, 17 §§
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:73
Rubrik
Lag (1999:73) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Lag (2006:691) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:691
Rubrik
Lag (2006:691) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Lag (2009:415) om ändring i inkassolagen (1974:182)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:415
Rubrik
Lag (2009:415) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation