lagen.nu

Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1974-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:70
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas för

  • 1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,
  • 2. erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,
  • 3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner,
  • 4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och
  • 5. stiftelse. Lag (2011:70).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

2 § Organisationsnummer skall fastställas för annan juridisk person än som avses i 1 § såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska personen är registrerad eller har mål eller ärende anhängigt, påkallar detta. Organisationsnummer fastställes vidare för juridisk person som ansöker därom.

Vad i första stycket sagts gäller i motsvarande mån i fråga om enkelt bolag, partrederi samt utländskt företags filial i Sverige.

Organisationsnummer får icke fastställas för konkursbo.

Rättsfall (1)

RÅ 1996 ref. 82: Sekretessmål. Registrering i det hos Riksskatteverket förda centrala...

3 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får förordna att organisationsnummer skall fastställas för statlig myndighet.

4 § Organisationsnummer består av tio siffror av vilka den sista är kontrollsiffra. Tilldelat organisationsnummer får icke ändras eller ånyo användas vid tilldelning av nummer.

5 § Skatteverket utfärdar anvisningar för och har tillsynen över tilldelning av organisationsnummer. Hos verket föres register över tilldelade organisationsnummer. Lag (2003:648).

Rättsfall (1)

RÅ 1996 ref. 82: Sekretessmål. Registrering i det hos Riksskatteverket förda centrala...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:648

6 § Beslut angående fastställande av organisationsnummer överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Lag (2003:648).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:648

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:174

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1974:56, SkU 1974:22, rskr 1974:119
SFS-nummer
1974:174
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975. Organisationsnummer behöver emellertid icke fastställas för handelsbolag eller ekonomisk förening, som registrerats i handels- respektive föreningsregister före den 1 juli 1975, såvida bolaget eller föreningen icke tilldelats registreringsnummer för taxerings- eller avgiftsändamål.

Lag (1999:936) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:936
Rubrik
Lag (1999:936) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Lag (2003:648) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
SFS-nummer
2003:648
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 6 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

Rubrik
Lag (2003:648) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Lag (2004:576) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-10-08
SFS-nummer
2004:576
Rubrik
Lag (2004:576) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Lag (2004:805) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:805
Rubrik
Lag (2004:805) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Lag (2004:1253) om ändring i lagen (2004:805) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2004/05:SkU13, rskr. 2004/05:76
Omfattning
ändr. 1 § i 2004:805
SFS-nummer
2004:1253
Rubrik
Lag (2004:1253) om ändring i lagen (2004:805) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Lag (2006:600) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-08-18
SFS-nummer
2006:600
Rubrik
Lag (2006:600) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Lag (2009:248) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:248
Rubrik
Lag (2009:248) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Lag (2011:70) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:70
Rubrik
Lag (2011:70) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation