lagen.nu

Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1974-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1438
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag gäller, om inte annat följer av lag eller annan författning, egendom som

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § Egendom som har tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. ska förvaras hos Polismyndigheten i minst sex månader efter det att beslut meddelats om att egendomen ska vara tagen i förvar. Denna frist ska i fall som avses i 2 § tredje stycket samma lag räknas från dagen för åklagarens beslut, även om detta prövats av domstol, och i övriga fall räknas från den dag då beslutet om att egendomen ska vara tagen i förvar vann laga kraft.

Vad som sägs i första stycket gäller inte i fall som avses i 3 och 4 §§.

Har det under den i första stycket angivna tiden inte kunnat utredas vem som har rätt till egendomen, ska Polismyndigheten på lämpligt sätt låta kungöra förhållandet med uppgift om egendomen och om de omständigheter under vilka den anträffats. I kungörelsen ska det även anges inom vilken tid, som inte får understiga en månad, den som vill göra anspråk på egendomen ska ge sig till känna. Framställs inte anspråk inom denna tid, eller avstår den som har rätt till egendomen från denna, ska egendomen hanteras på det sätt som anges i denna lag. Lag (2014:608).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:608

2 a § Egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) ska finnas tillgänglig hos Polismyndigheten för avhämtning i minst en månad efter det att en sådan underrättelse som anges i 24 d § polislagen har delgetts. Om egendomen inte hämtas ut inom denna tid, ska egendomen hanteras på det sätt som anges i denna lag.

Om egendomens värde sannolikt uppgår till mer än en fjärdedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då underrättelsen delgavs, tillämpas bestämmelserna i denna lag först efter det att tre månader har förflutit sedan Polismyndigheten genom kungörelse uppmanat ägaren eller annan rättsinnehavare att göra anspråk på egendomen. Lag (2014:608).

Ändringar/Förarbeten (3)

2 b § Egendom som ska lämnas ut enligt 27 kap. 8 a § första stycket rättegångsbalken ska i minst en månad efter delgivning av en sådan underrättelse som avses i 27 kap. 8 b § första stycket rättegångsbalken finnas tillgänglig för avhämtning hos den myndighet som förvarar den. Om egendomen inte hämtas ut inom denna tid, ska det förfaras med den på det sätt som anges i denna lag.

Egendom som inte kan lämnas ut till någon enligt 27 kap. 8 a § första stycket rättegångsbalken ska i minst tre månader efter det att beslaget hävdes finnas tillgänglig hos den myndighet som förvarar den. Därefter ska det förfaras med den på det sätt som anges i denna lag. Om egendomens värde sannolikt överstiger en fjärdedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då beslaget gjordes, tillämpas dock denna lag först efter det att tre månader har förflutit sedan den myndighet som förvarar egendomen genom kungörelse uppmanat ägaren eller annan rättsinnehavare att göra anspråk på den. Lag (2010:1219).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1219, 2009:1172

2 c § Egendom som omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska finnas tillgänglig hos Polismyndigheten eller Tullverket för avhämtning i minst en månad efter delgivning av en sådan underrättelse som avses i 18 § den lagen eller, om sådan underrättelse inte ska lämnas, efter det att en underrättelse som anges i 11 § samma lag har delgivits. Om egendomen inte hämtas ut inom den tiden, ska egendomen hanteras på det sätt som anges i denna lag. Lag (2014:1438).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1438

3 § Har egendom tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., därför att ägaren eller annan som har rätt till egendomen ej gör anspråk på den, skall med egendomen förfaras på sätt som anges i denna lag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Myndighet som omhänderhar egendom som avses i denna lag får omedel bart låta försälja den om

  • 1. den ej kan vårdas utan fara för förstöring,
  • 2. vården av den är förenad med alltför stora kostnader, eller
  • 3. särskilda skäl eljest föreligger.

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 § Egendom som kan befaras komma till brottslig användning eller eljest är olämplig för försäljning skall oskadliggöras.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Egendom som inte har sålts enligt 4 § eller oskadliggjorts enligt 5 § skall säljas genom den förvarande myndighetens försorg. Kan egendomen inte säljas får den förstöras. Lag (2005:295).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1979:535, 2005:295

7 § Gör ägaren eller någon annan rättsinnehavare anspråk på egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387), egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken eller egendom som omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska den lämnas ut till rättsinnehavaren efter beslut av den myndighet som förvarar egendomen, om egendomen inte redan har sålts eller förstörts.

Har egendomen reparerats eller på annat sätt förbättrats, är den som gör anspråk på egendomen enligt första stycket skyldig att betala kostnaden för förbättringen innan egendomen lämnas ut. Betalas inte förbättringskostnaden inom en månad efter det att särskild uppmaning delgivits rättsinnehavaren, får egendomen säljas i den ordning som anges i denna lag. Lag (2014:1438).

Ändringar/Förarbeten (3)

8 § Försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387), egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken eller egendom som omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd sker för statens räkning.

Har egendomen sålts, har ägaren eller någon annan rättsinnehavare rätt till ersättning. Ersättning betalas inte med högre belopp än som har influtit vid försäljningen. I de fall som avses i 7 § andra stycket ska kostnaden för förbättringen avräknas från ersättningen.

Ansökan om ersättning prövas av den myndighet som beslutat om försäljningen. Lag (2014:1438).

Ändringar/Förarbeten (4)

9 § Beslut som avses i 7 § första stycket och 8 § tredje stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:1172).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1700, 2009:1172

10 § I fråga om pengar skall i stället för vad som sägs om försäljning i denna lag gälla att beloppet redovisas till staten enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2004:1030).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:1030

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

  • 1. sättet för kungörande enligt 2–2 b §§,
  • 2. myndighets förfarande med egendom som avses i denna lag. Lag (2009:1172).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1030, 2009:1172

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:1066

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1974:124, JuU 1974:29, rskr 1974:298
SFS-nummer
1974:1066

Lag (1979:535) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Förarbeten
Prop. 1978/79:125 (bil. 11 p. E), NU 1978/79:54, rskr 1978/79:447
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1979:535
Rubrik
Lag (1979:535) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Lag (1995:1700) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Förarbeten
Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ikraft
1996-05-01
Omfattning
ändr. 9 §
SFS-nummer
1995:1700
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

Rubrik
Lag (1995:1700) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Lag (2004:1030) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:159, bet. 2004/05:JuU3, rskr. 2004/05:5
Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 10, 11 §§;ny 2 a §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1030
Rubrik
Lag (2004:1030) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Lag (2005:295) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:295
Rubrik
Lag (2005:295) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Lag (2009:1172) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:227, bet. 2009/10:JuU5, rskr. 2009/10:34
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 9, 11 §§;ny 2 b §
SFS-nummer
2009:1172
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
  • 2. Har ett beslag hävts före ikraftträdandet ska i fall som avses i 2 b § andra stycket första meningen tiden som egendomen ska finnas tillgänglig räknas från ikraftträdandet av denna lag.
Rubrik
Lag (2009:1172) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Lag (2010:1219) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 2 a, 2 b §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1219
Rubrik
Lag (2010:1219) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Lag (2014:608) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 2, 2 a, 8 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:608
Rubrik
Lag (2014:608) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Lag (2014:1438) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:256, bet. 2014/15:TU3, rskr. 2014/15:25
Omfattning
ändr. 1, 7, 8 §§;ny 2 c §
Ikraft
2015-03-01
SFS-nummer
2014:1438
Rubrik
Lag (2014:1438) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation